Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


476

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 2 zní:

„(2) K měření elektřiny a vyhodnocení údajů se používá

a)   měření typu A, kterým je průběhové měření s dálkovým denním přenosem údajů, a průběžný záznam střední hodnoty výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení, nebo
b)   měření typu B, kterým je průběhové měření s dálkovým jiným než denním přenosem údajů, a průběžný záznam střední hodnoty výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení; pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést jiným způsobem, nebo
c)   měření typu S, kterým je měření s dálkovým přenosem údajů, které není měřením typu A ani měřením typu B; pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést jiným způsobem, nebo
d)   měření typu C, kterým je ostatní měření.“.

2. V § 1 odst. 3 písm. b) se slova „u napětí nad 1 kV“ nahrazují slovem „případně“.

3. V § 2 odst. 1 písmeno e) zní:

„e)   předávacích místech výroben elektřiny s napětím vyšším než 1 kV přímo připojených k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě,“.

4. V § 2 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   předávacích místech výroben elektřiny s napětím do 1 kV přímo připojených k distribuční soustavě,“.

5. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   výrobnách elektřiny nebo u každého výrobního zdroje elektřiny výrobny elektřiny připojené k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě prostřednictvím jiné výrobny elektřiny.“.

6. V § 2 odstavec 4 zní:

„(4) Měřením typu S může být měřena elektřina v odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy o napětí do 1 kV.“.

7. V § 2 odst. 5 se slova „odstavce 7“ nahrazují slovy „odstavce 6“ a v písm. a) se slova „a v předávacích místech výrobců elektřiny“ zrušují.

8. V § 2 se odstavce 6 a 8 zrušují.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

9. V § 2 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Pro uplatnění podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů energie nebo z druhotných energetických zdrojů formou ročního zeleného bonusu zajišťuje výrobce elektřiny u výrobny elektřiny s instalovaným výkonem do 5 kW včetně samostatné měření vyrobené elektřiny alespoň měřením typu C. V případě uplatnění hodinového zeleného bonusu zajišťuje výrobce elektřiny měření vyrobené elektřiny měřením typu B.“.

10. V § 6 odst. 1 větě druhé se za slova „odběrných míst“ vkládají slova „nebo předávacích míst“.

11. V § 6 odst. 1 věta třetí zní: „Za rekonstrukci se pro tyto účely považuje výměna elektroměrového rozvaděče nebo výměna přívodního vedení.“.

12. V § 6 odstavec 5 zní:

„(5) Na základě žádosti výrobce elektřiny nebo zákazníka, a pokud to měření umožňuje, poskytne provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy výrobci elektřiny nebo zákazníkovi impulsní výstupy z měření nepřetržitě přímo v předávacím místě nebo v odběrném místě. Poskytování naměřených hodnot provozovatelem distribuční soustavy pomocí jiných komunikačních rozhraní elektroměru není výrobci elektřiny ani zákazníkovi bez souhlasu provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy umožněno.“.

13. V § 6 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) V předávacím místě výrobny elektřiny s napětím do 1 kV připojené k distribuční soustavě se u nově instalovaných nebo měněných měřicích zařízeních vyhodnocuje směr toku elektřiny v jednotlivých fázích.“.

14. V § 10 se slovo „příloze“ nahrazuje slovy „příloze č. 1“.

15. Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10c, které včetně nadpisu znějí:

„Rozsah a termíny předávání údajů operátorovi trhu
§ 10a

Provozovatel přenosové soustavy, provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav předávají operátorovi trhu pro zpracovávání a evidenci údaje o výrobnách elektřiny, pro něž byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o připojení nebo smlouva o připojení a stanoven termín a podmínky připojení pro

a)   vyjádření k vydávání státních autorizací na výstavbu výroben elektřiny ministerstvu a
b)   zpracování zprávy o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu a způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu.

§ 10b

(1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy předává operátorovi trhu

a)   údaje o výrobně elektřiny v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce a
b)   údaje o výrobnách elektřiny, které mají být operátorem trhu z evidence vyřazeny.

(2) Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel plynárenské distribuční soustavy předává operátorovi trhu údaje o výrobně elektřiny v rozsahu podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, pokud výrobna elektřiny bude připojena k plynárenské soustavě.

§ 10c

(2) Provozovatel přenosové soustavy, provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav aktualizují údaje podle přílohy č. 2 a přílohy č. 3 k této vyhlášce k poslednímu dni příslušného čtvrtletí a předávají je operátorovi trhu vždy do 15. dne následujícího měsíce.“.

16. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 k této vyhlášce a doplňují se nové přílohy č. 2 a 3, které znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

(1) Výrobce elektřiny, jehož výrobna elektřiny byla uvedena do provozu do 31. prosince 2012, vybaví výrobnu elektřiny měřením elektřiny podle § 2 odst. 2 písm. g) do 31. března 2013.

(2) Provozovatel přenosové soustavy a provozovatelé distribučních soustav v elektroenergetice poprvé předají operátorovi trhu údaje podle § 10b odst. 1 o stavu k 31. prosinci 2012 nejpozději do 15. ledna 2013.

(3) Provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav v plynárenství poprvé předají operátorovi trhu údaje podle § 10b odst. 2 o stavu k 31. prosinci 2012 nejpozději do 15. ledna 2013.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr:
MUDr. Kuba v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1197 - Energetika

ÚZ č. 1197 - Energetika

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje tři nosné zákony z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, z nichž některé byly od minulého vydání změněny, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.