Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 473/2012 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2012, částka 177, ze dne 27. 12. 2012

473

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2012

o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Zaměření a rozsah vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny vychází z individuálního přístupu k dítěti a provádí se na základě

a)   vyhodnocování situace dítěte, které zahrnuje
   1. zjištění míry ohrožení práv a zájmů dítěte,
   2. vymezení sociálních, zdravotních nebo jiných rizik, kterým je dítě vystaveno,
   3. posouzení úrovně tělesného a duševního vývoje dítěte s ohledem na věk dítěte,
   4. zhodnocení průběhu vzdělávání dítěte a předpokladů k dalšímu vzdělávání,
   5. určení a posouzení individuálních potřeb a zájmů dítěte,
   6. vymezení vlastností a určení schopností dítěte, popřípadě předpokladů k jejich získání,
   7. zjištění a zohlednění názoru a přání dítěte s ohledem k věku dítěte a jeho rozumové vyspělosti,
   8. další skutečnosti nezbytné pro hodnocení situace dítěte v konkrétním případě,
b)   vyhodnocování situace rodiny, které zahrnuje
   1. analýzu situace rodiny a rodinného prostředí,
   2. analýzu příčin krize v rodině,
   3. zhodnocení vztahu rodiče a dítěte,
   4. určení potřeb rodiny,
   5. určení možností rodiny, především vztahových, ekonomických a sociálních,
   6. určení výchovných kompetencí a předpokladů rodičů k výchově dítěte a zhodnocení možných rizik ve výchově dítěte,
   7. posouzení materiálních a finančních podmínek života rodiny,
   8. další skutečnosti nezbytné pro hodnocení situace rodiny v konkrétním případě,
c)   vyhodnocování širšího prostředí rodiny, které zahrnuje
   1. určení možností v širší rodině, včetně vztahových, ekonomických a sociálních možností a jejich využitelnost pro rodinu,
   2. určení možností v širším sociálním prostředí rodiny, včetně dostupnosti a kvality sociálních, zdravotních, výchovně-vzdělávacích a komunitních služeb a bezpečnosti lokality,
   3. další skutečnosti nezbytné pro hodnocení širšího prostředí rodiny v konkrétním případě.

§ 2
Obsah individuálního plánu ochrany dítěte

(1) Individuální plán ochrany dítěte obsahuje

a)   popis příčin ohrožení dítěte a důvody zahájení sociálně-právní ochrany,
b)   cíle navržených opatření, prostředky k jejich dosažení a ukazatele účinnosti jednotlivých opatření,
c)   rozsah navržených opatření nezbytných k ochraně dítěte a poskytnuté pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte,
d)   způsob naplňování navržených opatření, práv a zájmů dítěte v rozsahu sociálně-právní ochrany,
e)   metody práce s rodinou a rozsah intervencí a pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte při péči o dítě a při jeho výchově, které zahrnují
   1. posílení úlohy a funkce rodiny,
   2. rozvíjení pečovatelských a výchovných schopností rodiny,
   3. pomoc při sociálním začleňování rodiny,
   4. poskytování pomoci dětem umístěným v náhradní péči a jejich rodinám, poskytování pomoci osobám pečujícím a osobám v evidenci,
   5. posílení kompetencí rodiny v oblasti vzdělávání, přípravy na vyučování a motivace ke vzdělávání,
f)   postup spolupráce orgánu sociálně-právní ochrany s ostatními orgány veřejné moci a dalšími fyzickými osobami a právnickými osobami zapojenými do řešení situace dítěte,
g)   rozsah spolupráce rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte s orgány sociálně-právní ochrany a dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci zapojenými do řešení situace dítěte,
h)   časový plán pro provádění konkrétních opatření sociálně-právní ochrany,
i)   způsob hodnocení a ověřování plnění navržených opatření nezbytných k ochraně dítěte ze strany rodičů, jiných osob odpovědných za výchovu dítěte, orgánů sociálně-právní ochrany a dalších fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci zapojených do řešení situace dítěte, a návrh dalších potřebných opatření nezbytných k ochraně dítěte,
j)   plán vzdělávání dítěte a plán přípravy na budoucí povolání a osamostatňování se,
k)   plán přípravy blížícího se výstupu dítěte z náhradní péče,
l)   způsob sledování fungování rodiny po ukončení práce s rodinou.

(2) Formou intervence a pomoci při péči o dítě a při jeho výchově podle odstavce 1 písm. e) se rozumí

a)   konzultace a odborné poradenství,
b)   terapie a mediace,
c)   zprostředkování odborných služeb pro rodiny s dětmi,
d)   právní pomoc,
e)   poskytování podpory dětem,
f)   poskytování pomoci rodinám při zlepšování jejich životní situace, včetně získávání dovedností pro řádné vedení domácnosti,
g)   poskytování pomoci rodinám při řešení sociálních nebo psychických problémů,
h)   poskytování pomoci rodinám při řešení výchovných problémů s dětmi,
i)   podpora společenských aktivit rodiny.

§ 3
Obsah a rozsah odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojitelem nebo pěstounem k přijetí dítěte do rodiny

(1) Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojitelem nebo pěstounem k přijetí dítěte do rodiny obsahuje tyto tematické okruhy:

a)   sebepoznání fyzických osob vhodných stát se osvojitelem nebo pěstounem, jejich rodinného systému a sociálních kontaktů,
b)   poznání a naplňování práv a potřeb dítěte v náhradní rodinné péči,
c)   osvojení si spolupráce s dalšími odborníky,
d)   komunikace s dítětem a přístup k dítěti s vědomím jeho důstojnosti a lidských hodnot,
e)   rozvoj schopností a zájmů dítěte,
f)   uspokojení citových, vývojových, sociálních a vzdělávacích potřeb dítěte a péče o zdraví dítěte,
g)   styk dítěte v náhradní rodinné péči s rodiči a dalšími osobami blízkými,
h)   práce s dětmi žijícími v rodině žadatele.

(2) Příprava fyzických osob vhodných stát se pěstounem poskytujícím pěstounskou péči na přechodnou dobu dále obsahuje

a)   dovednosti žadatelů potřebné pro spolupráci s rodinou dítěte,
b)   proces předání dítěte,
c)   obsah a formu pravidelného vyhodnocování situace dítěte.

(3) Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojitelem nebo pěstounem probíhá

a)   individuální formou, která spočívá zejména v sebepoznání fyzických osob vhodných stát se osvojitelem nebo pěstounem v oblasti
   1. motivace k náhradní rodinné péči,
   2. fungování rodinného systému,
   3. mapování sociálních kontaktů,
   4. očekávání od dítěte svěřeného do péče, a
b)   skupinovou formou, která spočívá zejména v osvojení znalostí a dovedností v oblasti
   1. náhradní rodinné péče a související právní úpravy,
   2. vývoje a potřeb dítěte včetně specifických potřeb dítěte v náhradní rodinné péči,
   3. práv dítěte včetně práv dítěte v náhradní rodinné péči a práva dítěte na udržování a rozvoj rodinných vazeb,
   4. podpory dítěte při uplatňování jeho práva vyjádřit svůj názor a účastnit se rozhodování, která se ho týkají,
   5. práv a povinností rodičů dítěte,
   6. práv a povinností pěstounů.

§ 4
Minimální rozsah poradenství, které je osobě pečující nebo osobě v evidenci trvale nebo dočasně poskytováno při zajištění osobní péče o dítě svěřené do péče

Osobě pečující a osobě v evidenci se při péči o dítě svěřené do péče poskytuje nebo zprostředkuje poradenství

a)   při řešení sociálních nebo psychických problémů,
b)   při řešení problémů souvisejících s péčí o dítě, zdravím dítěte a s výchovou dítěte,
c)   při zabezpečení péče o dítě se zdravotním postižením,
d)   v oblasti vzdělávání dítěte, při výběru a hodnocení možností další přípravy dítěte na budoucí povolání a při výběru vhodného zaměstnání,
e)   v oblasti nabídky kulturní, sportovní a jiné zájmové činnosti svěřeného dítěte,
f)   při uplatňování nároků osoby pečující nebo osoby v evidenci a svěřeného dítěte v oblasti nemocenského pojištění, důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením, veřejného zdravotního pojištění a při uplatňování jiných nároků a pohledávek,
g)   při využívání sociálních služeb,
h)   v období po přijetí dítěte do rodiny osoby pečující nebo osoby v evidenci,
i)   v období návratu svěřeného dítěte do původní rodiny,
j)   při přípravě svěřeného dítěte na odchod z náhradní rodinné péče a při zabezpečení bydlení pro svěřené dítě odcházející z náhradní rodinné péče, při poskytování pomoci dítěti při vyřizování úředních záležitostí, hledání zaměstnání, při hospodaření s finančními prostředky a řešení dalších otázek spojených se vstupem dítěte do samostatného života,
k)   při jednání s rodiči nebo jinými osobami blízkými dítěti a při udržování a rozvíjení kontaktů dítěte s rodiči nebo jinými osobami blízkými,
l)   při doplňování jejich odborných znalostí a dovedností.

§ 5
Obsah, zaměření a způsob zajištění zvyšování znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě pro osoby pečující a osoby v evidenci

Zvyšování znalostí a dovedností osoby pečující a osoby v evidenci je zaměřeno na

a)   získávání nových informací a schopností v oblasti péče o dítě,
b)   získávání znalostí a dovedností při péči o specifické skupiny dětí, zejména dětí jiného etnika, dětí se zdravotním postižením, sourozeneckých skupin, dětí, které zažily týrání, zneužívání či zanedbávání,
c)   poskytování péče při změnách spojených se vzděláváním nebo vývojovými fázemi dítěte,
d)   zvládání krizových situací,
e)   návrat dítěte do původní rodiny a přechod do náhradní rodiny,
f)   přípravu dítěte na osamostatňování se související se zletilostí a odchodem z náhradní péče, s ohledem na věk dítěte a jeho vývojové a sociální potřeby.

§ 6
Standardy kvality sociálně-právní ochrany

(1) Standardy kvality sociálně-právní ochrany realizované při poskytování sociálně-právní ochrany

a)   orgány sociálně-právní ochrany jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b)   pověřenými osobami podle § 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c)   zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Plnění standardů kvality se hodnotí body, přičemž za každé splněné kritérium se započte 1 bod.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministryně:
Ing. Müllerová v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

E-shop

Směnka v soudním řízení

Směnka v soudním řízení

Radim Chalupa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Směnky jsou hojně využívanými cennými papíry a z toho vyplývá, že je vedeno i mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují poměrně významná specifika a jsou pro jejich účastníky, ať už na straně žalující či žalované, plné potenciálních nástrah, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004 - 2015)

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004 - 2015)

David Petrlík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Rok 2004 byl pro Evropskou unii bezprecedentním, protože došlo k navýšení počtu jejích členských států o deset nových zemí ze střední a východní Evropy. To mělo dopad jak na složení Soudního dvora, tak i na ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o soudech a soudcích - Komentář

Zákon o soudech a soudcích - Komentář

Jiří Grygar - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), uznávaného autora JUDr. Jiřího Grygara, Ph.D., je, jak sám autor uvádí, komentářem soudcovským. Podává výklad základního právního ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.