Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 470/2012 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2012, částka 176, ze dne 27. 12. 2012
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

470

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2012

o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 406/2010 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)   pozemní komunikace, jejichž užití podléhá mýtnému,
b)   další skutečnosti uváděné v evidenci údajů o mýtném nezbytné pro provozování systému elektronického mýtného,
c)   výši kauce při poskytnutí elektronického zařízení,
d)   způsob provádění evidence v systému elektronického mýtného,
e)   způsob nakládání s elektronickým zařízením a podmínky jeho užívání,
f)   způsob úhrady mýtného a prokázání úhrady mýtného,
g)   druhy údajů, které jsou potřebné k zadání do elektronického zařízení a které umožňují stanovení mýtného,
h)   strukturu, popis a způsob výpočtu nákladů a způsob stanovení sazeb mýtného,
i)   náležitosti plánu rizik.

§ 2
Pozemní komunikace, za jejichž užívání je vybíráno mýtné

Pozemní komunikace, za jejichž užívání je vybíráno mýtné, jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

§ 3
Výše kauce

Kauce činí 1 550 Kč.

§ 4
Evidence údajů o mýtném

Evidence údajů o mýtném obsahuje informace uvedené v § 22c odst. 2 zákona a dále:

a)   číslo účtu vozidla v systému elektronického mýtného,
b)   režim placení a způsob placení mýtného.

§ 5
Způsob provádění evidence v systému elektronického mýtného

(1) Evidence zahrnuje přihlášení vozidla do režimu placení předem nebo následného placení, které se provádí na kontaktních nebo distribučních místech a převzetím elektronického zařízení.

(2) Evidence se provádí na základě kopie osvědčení o registraci vozidla nebo kopie technického průkazu, pokud byl vydán, a údaje o tom, zda evidované vozidlo má pokovené čelní sklo.

§ 6
Evidované údaje

(1) Při zaevidování vozidla provozovatel vozidla vyplňuje registrační formulář.

(2) Provozovatel vozidla informuje nejdéle do pěti dnů provozovatele systému elektronického mýtného o změnách v evidovaných údajích včetně režimu placení a předloží mu elektronické zařízení.

§ 7
Způsob evidence při změně provozovatele vozidla

Při převodu vozidla na jiného provozovatele odhlásí původní provozovatel vozidlo ze systému elektronického mýtného.

§ 8
Odhlášení ze systému elektronického mýtného

(1) Provozovatel vozidla odhlásí vozidlo u provozovatele systému elektronického mýtného. Elektronické zařízení vrátí na kontaktním nebo distribučním místě. Přitom předloží osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz nebo jiný doklad o vyjmutí vozidla z registru vozidel. Uvedené doklady lze nahradit dokladem totožnosti provozovatele nebo zástupce provozovatele vozidla, pokud je v mýtném systému registrován.

(2) V případě, kdy elektronické zařízení nemůže být vráceno (například v případě jeho ztráty nebo zničení), odhlašuje se vozidlo písemným oznámením provozovateli systému elektronického mýtného na kontaktní místo.

(3) Pokud při odhlášení zbývá nespotřebované předplacené mýtné, bude tato částka vrácena provozovateli vozidla.

§ 9
Způsoby úhrady a prokázání úhrady mýtného

(1) Mýtné se hradí buď v režimu placení předem, nebo v režimu následného placení.

(2) V režimu placení předem lze mýtné předplatit:

a)   hotově na kontaktních a distribučních místech, nebo
b)   platebními prostředky stanovenými ve smluvních podmínkách provozovatele systému elektronického mýtného.

(3) Provozovatel systému elektronického mýtného umožní provozovateli vozidla získat doklad o vyúčtovaném mýtném za předchozí kalendářní měsíc s rozpisem po jednotlivých dnech.

§ 10
Elektronické zařízení

(1) Elektronické zařízení smí být užíváno pouze způsobem upraveným zákonem a touto vyhláškou.

(2) Pokud dojde k poruše elektronického zařízení, zajistí provozovatel nebo řidič vozidla před užitím zpoplatněné komunikace jeho výměnu za plně funkční. V případě poruchy elektronického zařízení v průběhu užívání zpoplatněné pozemní komunikace zajistí provozovatel nebo řidič vozidla výměnu za plně funkční elektronické zařízení na nejbližším kontaktním nebo distribučním místě.

(3) Na zablokování elektronického zařízení z důvodu uplynutí doby užívání elektronického zařízení stanovené provozovatelem systému elektronického mýtného musí být provozovatel vozidla předem upozorněn. Pokud dojde k zablokování elektronického zařízení v průběhu užívání zpoplatněné pozemní komunikace, zajistí provozovatel nebo řidič vozidla výměnu za plně funkční elektronické zařízení na nejbližším kontaktním nebo distribučním místě.

(4) Elektronické zařízení může být použito jen v tom režimu placení, pro který bylo vozidlo zaevidováno do systému elektronického mýtného.

§ 11
Ztráta elektronického zařízení

Ztrátu, krádež a jiné případy, kdy se elektronické zařízení dostane z držení provozovatele nebo řidiče vozidla (dále jen „ztráta“), provozovatel nebo řidič vozidla okamžitě nahlásí provozovateli systému elektronického mýtného včetně identifikačních údajů o vozidle.

§ 12
Přeprava elektronického zařízení bez povinnosti platit mýtné

V případě, že má být elektronické zařízení přepravováno po zpoplatněné pozemní komunikaci bez povinnosti platit mýtné (například při přepravě pro jiné vozidlo), musí být deaktivováno.

§ 13
Nastavení údajů do elektronického zařízení

(1) Řidič zadá při každé změně údajů před užitím zpoplatněné pozemní komunikace do elektronického zařízení údaje o počtu všech náprav podle údajů v technickém průkazu vozidla nebo technických průkazech jízdní soupravy, a to způsobem uvedeným v návodu. Dvojnáprava nebo trojnáprava1) na přípojném vozidle se považuje za dvě nebo tři nápravy.

(2) Postup podle odstavce 1 neplatí pro vozidla kategorie M2 a M32).

§ 14
Kontrola funkčnosti elektronického zařízení

Řidič kontroluje před začátkem, v průběhu a po ukončení užívání zpoplatněné pozemní komunikace, zda je elektronické zařízení plně funkční, a bezodkladně nahlásí provozovateli systému elektronického mýtného jakékoliv zjištěné vady nebo nedostatky ve fungování elektronického zařízení. V průběhu jízdy řidič dbá signálů elektronického zařízení podle návodu. Pro účely tohoto ustanovení se ukončením užívání zpoplatněné pozemní komunikace a jeho opětovným začátkem myslí také jakékoliv přerušení jízdy po zpoplatněné pozemní komunikaci.

§ 15
Popis nákladů započitatelných pro výpočet mýtného

(1) Náklady na výstavbu zpoplatněných pozemních komunikací zahrnují veškeré náklady bezprostředně související s jejich výstavbou, které tvoří

a)   cena staveb a pozemků,
b)   náklady na financování výstavby zpoplatněných pozemních komunikací,
c)   náklady na zpracování projektových dokumentací (např. dokumentace vlivu záměru na životní prostředí, pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení),
d)   náklady na archeologický, geologický a jiný obdobný průzkum,
e)   odpisy ve smyslu jiných právních předpisů3).

(2) Náklady na údržbu a opravu zpoplatněných pozemních komunikací zahrnují veškeré náklady na běžnou a souvislou údržbu a na opravy, které tvoří

a)   náklady na údržbu vozovky a krajnic včetně zimní údržby,
b)   náklady na údržbu dopravního značení, dopravních zařízení a jiných obdobných součástí pozemní komunikace,
c)   náklady na ošetřování silniční vegetace.

(3) Náklady na správu související s provozem zpoplatněných pozemních komunikací zahrnují ostatní náklady neuvedené v odstavcích 1 a 2, jejichž vynaložení přímo souvisí s provozem na zpoplatněných pozemních komunikacích a které zároveň nesouvisí s výstavbou a provozem systému elektronického mýtného. Mezi tyto náklady patří též platby vyplývající z koncesních smluv.

(4) Náklady na výstavbu a provoz systému elektronického mýtného zahrnují

a)   náklady na výstavbu, zřízení a údržbu stanovišť pro výběr mýtného,
b)   náklady související s provozem, správou, výběrem a vymáháním mýtného,
c)   odpisy ve smyslu jiných právních předpisů3).

(5) Do nákladů na výstavbu zpoplatněných pozemních komunikací podle odstavce 1 se zahrnou

a)   náklady na výstavbu pozemních komunikací dokončených po 10. červnu 1978, do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, které se určí poměrem, jenž odpovídá podílu plánované doby životnosti zpoplatněných pozemních komunikací, která zbývá po 10. červnu 2008 na celkové předpokládané době životnosti zpoplatněných pozemních komunikací,
b)   náklady vynaložené a předpokládané na výstavbu pozemních komunikací, které jsou ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky ve výstavbě,
c)   předpokládané náklady na výstavbu plánovaných pozemních komunikací, které jsou zaneseny v územně plánovací dokumentaci; tyto náklady jsou rozloženy podle plánované životnosti pozemní komunikace, nejméně však na období 20 let.

§ 16
Způsob výpočtu nákladů na zpoplatněné pozemní komunikace

Náklady na zpoplatněné pozemní komunikace se určí poměrem ze součtu nákladů uvedených v § 15, vztažených ke skutečným nebo předpokládaným provozním výkonům vozidel v systému elektronického mýtného. Při výpočtu nákladů pouze pro určitou část komunikací se použije jen odpovídající část nákladů vztažená ke skutečným nebo předpokládaným provozním výkonům vozidel v systému elektronického mýtného. Pro výpočet se použijí náklady za kalendářní rok.

§ 17
Způsob stanovení sazeb mýtného

(1) Výpočet sazeb mýtného se provede na skutečném nebo předpokládaném podílu vozidel podléhajících mýtnému na ujetých kilometrech na zpoplatněných pozemních komunikacích. Pro výpočet lze použít pouze podíl nákladů vypočtených podle § 15 a vztažených zvlášť pro dálnice a rychlostní silnice a zvlášť pro vybrané silnice I. třídy, uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce. Uvedený podíl nákladů se přiřadí pouze ke skutečnému nebo předpokládanému podílu vozidel podléhajících mýtnému. Takto stanovený podíl nákladů se rozdělí podle podmínek stanovených v jiném právním předpise4) a vztahuje se vždy ke skutečným nebo předpokládaným provozním výkonům vozidel v systému elektronického mýtného.

(2) Jednotlivé sazby mýtného jsou rozlišeny tak, aby žádná z těchto sazeb nepřesáhla průměrnou sazbu mýtného vypočtenou podle odstavce 1 o více než 175 % a celkový výnos z uloženého mýtného za období kalendářního roku nepřekročil poměrnou část nákladů vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace.

§ 18
Náležitosti plánu pro řízení rizik

Plán řízení rizik obsahuje určení a vyhodnocení rizik souvisejících s poskytováním evropské služby elektronického mýtného, jakož i vhodné postupy pro zmírňování, odstraňování a průběžné sledování těchto rizik. Plán řízení rizik obsahuje opatření zaměřující se především na řízení rizik souvisejících s

a)   likviditou podniku poskytovatele evropského mýtného a peněžními toky z provozní činnosti,
b)   makroekonomickým vývojem,
c)   změnami konkurenceschopnosti při poskytování evropské služby elektronického mýtného,
d)   poškozením pověsti podniku poskytovatele evropského mýtného,
e)   potížemi při zajištění nepřetržitého poskytování evropské služby elektronického mýtného ve všech systémech elektronického mýtného a možnými výpadky pokrytí některého systému elektronického mýtného,
f)   přerušením podnikání,
g)   potížemi při dosahování požadované úrovně poskytovaných služeb,
h)   právní odpovědností vůči třetím osobám,
i)   změnou právní úpravy.

§ 19
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2.  Vyhláška č. 323/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3.  Vyhláška č. 14/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
4.  Vyhláška č. 483/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5.  Vyhláška č. 333/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
6.  Vyhláška č. 356/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

§ 20
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr:
Ing. Stanjura v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu


1) § 15 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
2) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3) Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 3 a 4 nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Judikatura k rekodifikaci - Vznik a obsah závazků

Judikatura k rekodifikaci - Vznik a obsah závazků

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Tématem tohoto svazku je vznik závazků a jejich obsah. Jsou v něm shrnuta rozhodnutí, která lze využít při interpretaci pravidel týkajících se vzniku závazků, smlouvy (včetně kontraktačního procesu, obsahu, formy a účinků smlouvy), obsahu závazků, a konečně též závazků společných. ...

Cena: 670 KčKOUPIT

Ochrana osobních údajů v životě podnikatele, 1. vydání

Ochrana osobních údajů v životě podnikatele, 1. vydání

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Anag, spol. s r. o.

Každý podnikatel dnes ví, že v rámci podnikání musí respektovat a dodržovat řadu právních předpisů. Daňové zákony, zákon o účetnictví, zákoník práce nebo třeba obchodní zákoník jsou nasnadě. Osobní údaje ve světě podnikání Podnikatel však také má zaměstnance, chce využívat dnes ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Nařízení eIDAS. Komentář

Nařízení eIDAS. Komentář

JUDr. Josef Donát, LL. M.; JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb; Ing. Robert Piffl - C. H. Beck

Zásadním problémem oblasti právních vztahů kolem nařízení eIDAS je fakt, že uživatel musí zpravidla pracovat s textem nařízení, prováděcím předpisem v rámci komunitárního práva, souvisejícím národním předpisem a v řadě případů ještě národním prováděcím předpisem. Přitom samo nařízení ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.