Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 425/2012 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2012, částka 154, ze dne 5. 12. 2012
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

425

VYHLÁŠKA

ze dne 12. listopadu 2012

o předkládání informací penzijní společností České národní bance

Česká národní banka stanoví podle § 110 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, k provedení § 69 odst. 4 tohoto zákona, podle § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, k provedení § 119 odst. 4 tohoto zákona a podle § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví rozsah, strukturu, formu, periodicitu, lhůty a způsob zasílání informací penzijní společností České národní bance.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   obhospodařovaným fondem důchodový fond, účastnický fond a transformovaný fond obhospodařovaný penzijní společností,
b)   datovým souborem seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, zpracovávány a předávány jako celek,
c)   zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které splňují tyto požadavky:
1.  jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
2.  byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření bezpečnostních značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, a
3.  jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.

§ 3
Přehled předkládaných výkazů

(1) Penzijní společnost sestavuje

a)   k poslednímu dni kalendářního měsíce a předkládá do 20 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1.  PSP (ČNB) 10-12 „Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu“,
2.  PSP (ČNB) 20-12 „Měsíční výkaz zisku a ztráty penzijní společnosti/fondu“ a
3.  PSP (ČNB) 30-12 „Hlášení o důchodové/penzijní jednotce“,
b)   k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1.  PSP (ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře penzijní společnosti“,
2.  PSP (ČNB) 31-04 „Hlášení o přijatých a vyplacených prostředcích penzijní společností “ a
3.  PSP (ČNB) 32-04 „Hlášení o kapitálu a kapitálových požadavcích penzijní společnosti“.

(2) Penzijní společnost dále sestavuje za každý obhospodařovaný fond jednotlivě k poslednímu dni kalendářního měsíce a předkládá do 20 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:

a)   PSP (ČNB) 10-12 „Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu“,
b)   PSP (ČNB) 20-12 „Měsíční výkaz zisku a ztráty penzijní společnosti/fondu“ a
c)   PSP (ČNB) 34-12 „Hlášení o skladbě portfolia obhospodařovaného fondu“.

§ 4
Společná ustanovení pro sestavování výkazů

(1) Obsah výkazů podle § 3 je uveden v příloze k této vyhlášce. Výkazy se sestavují podle stavu ke konci období, k němuž se vztahují, pokud není v příloze uvedeno jinak.

(2) Penzijní společnost postupuje při sestavování předkládaných výkazů s přihlédnutím k jejich povaze v souladu s právními předpisy upravujícími vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky1) nebo s mezinárodními účetními standardy upravenými právem Evropské unie2).

(3) Penzijní společnost přepočítává údaje vyjádřené v cizí měně, pokud je to požadováno, na údaje vyjádřené v české měně kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni sestavení výkazu. Měny, které nejsou obsaženy v kurzech devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou, se přepočítávají oficiálním středním kurzem centrální banky příslušné země, popřípadě aktuálním kurzem mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru.

(4) Penzijní společnost oceňuje aktiva a pasiva podle stavu ke dni sestavení výkazu.

§ 5
Další informace předkládané České národní bance

(1) Penzijní společnost předkládá České národní bance výroční zprávy podle právního předpisu upravujícího účetnictví za sebe a jednotlivé obhospodařované fondy v elektronické podobě stanovené právním předpisem o digitalizaci obchodního rejstříku3). Výroční zpráva v elektronické podobě podepsaná uznávaným elektronickým podpisem4) je předkládána na elektronickou adresu podatelny České národní banky nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky5).

(2) Pokud velikost datové zprávy neumožňuje zasílání elektronickou poštou ani prostřednictvím datové schránky, zašle penzijní společnost výroční zprávu podle odstavce 1 v elektronické podobě na technickém nosiči dat na adresu České národní banky.

§ 6
Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Penzijní společnost zasílá České národní bance výkazy podle § 3 v elektronické podobě jako datové zprávy a ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím

a)   programové aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b)   vlastní programové aplikace penzijní společnosti umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo
c)   vlastní programové aplikace penzijní společnosti používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím programových aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) podepíše kontaktní osoba uznávaným elektronickým podpisem.

(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím programové aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) označí penzijní společnost zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.

§ 7
Opravy a změny ve výkazech

(1) Je-li po předložení výkazů České národní bance zjištěna chyba nebo provedena změna v údajích výkazu, předloží penzijní společnost výkaz s upravenými údaji České národní bance opětovně bez zbytečného odkladu. Pokud oprava ovlivní údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví penzijní společnost též všechny tyto navazující výkazy.

(2) Pokud dojde ve výkazu sestaveném k poslednímu dni kalendářního roku ke změně vykazovaného údaje na základě ověření účetní závěrky auditorem, penzijní společnost předloží výkaz opětovně s opravenými údaji nejpozději do 20 dnů po auditu účetní závěrky. Pokud oprava ovlivní údaje v jiném výkazu nebo výkazech k dalším časovým obdobím, opraví penzijní společnost též všechny tyto navazující výkazy.

(3) Opravené výkazy penzijní společnost předloží ve lhůtě podle odstavce 1 nebo 2 České národní bance způsobem stanoveným v § 6 společně s informací o obsahu a důvodu opravy.

§ 8
Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů

(1) Penzijní společnost, která sestavuje a předkládá výkazy České národní bance pomocí aplikace uvedené v § 6 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí České národní bance

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení kontaktních osob,
b)   adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty těchto osob a
c)   číslo kvalifikovaného certifikátu, včetně názvu a identifikačního čísla osoby poskytovatele certifikačních služeb, který jej vydal.

(2) Penzijní společnost informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o změnách údajů uvedených v odstavci 1.

§ 9
Přechodná ustanovení

(1) Penzijní společnost za sebe a obhospodařovaný transformovaný fond sestaví ke dni účinnosti této vyhlášky a předloží do 20. dne od nabytí účinnosti této vyhlášky výkaz PSP (ČNB) 10-12 „Měsíční rozvaha penzijní společnosti /fondu“.

(2) Pro povinnost sestavit a předložit výkazy nebo informace, které se vztahují k období do 31. prosince 2012, platí vyhláška č. 302/2010 Sb.

§ 10
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 302/2010 Sb., o předkládání výkazů a dalších informací penzijními fondy České národní bance pro účely dohledu se zrušuje.

§ 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

Příloha k vyhlášce č. 425/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.
3)   § 2 vyhlášky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku).
4)   § 11 odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č.  167/2012 Sb.
5)   Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

DPH 2018 - zákon s přehledy

DPH 2018 - zákon s přehledy

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

V patnáctém vydání praktické, osvědčené publikace autor na 157 přehledných schématech názorně "zobrazuje" zákon o DPH. Úplné znění platné k 1. 1. 2018 je tak ojedinělým způsobem doplněno o přehledy paragrafů zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka. Názorné přehledy ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Praktikum z trestního práva hmotného

Praktikum z trestního práva hmotného

Polák, Hulmáková, Kybic, Stočesová - C. H. Beck

Příručka je určena především pro seminární výuku trestního práva ve studiu magisterském a bakalářském. Jejím cílem je pomoci studentům pochopit pojmy a instituty zvláštní části trestního práva hmotného na řešení praktických příkladů a doplnit tak jejich teoretické poznatky o ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Praktikum práva Evropské unie

Praktikum práva Evropské unie

Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Michal Petr - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum pokrývá klíčové otázky a nejnovější trendy v právu Evropské unie. Jeho koncepce odpovídá náplni výuky předmětů zaměřených na ústavní a institucionální právo Evropské unie, vnitřní trh a základy unijní úpravy ochrany hospodářské soutěže. V úvodu každé kapitoly je připravena ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.