Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


416

VYHLÁŠKA

ze dne 22. listopadu 2012,

kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 308/2011 Sb., k provedení § 8 odst. 5, § 10 odst. 3 písm. e), § 28 odst. 5, § 31 odst. 3 písm. a) a § 34 odst. 5:

Čl. I

Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 260/2005 Sb. a vyhlášky č. 156/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 10 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 53, § 56 písm. c) a f), § 79 a § 80 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. V § 3 se věta druhá zrušuje.

3. V § 11 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“ a slova „budou stanovena rozhodnutím orgánů Evropské unie“ se nahrazují slovy „sděluje Komise“.

4. § 12 včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:

㤠12

Odesílání prasat určených pro členské státy nebo jejich oblasti prosté Aujeszkyho choroby, které jsou uvedeny v příloze I rozhodnutí Komise o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství a o stanovení kritérií pro poskytování informací o této nákaze17), a pocházejících z jiných členských států nebo oblastí, které nejsou v příloze tohoto rozhodnutí uvedeny, je povoleno pouze za podmínek uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce.


17) Rozhodnutí Komise 2008/185/ES ze dne 21. února 2008 o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství a o stanovení kritérií pro poskytování informací o této nákaze, v platném znění.“.

5. § 14 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18 zní:

㤠14
Zvláštní veterinární záruky obchodování se skotem týkající se infekční rinotracheitidy skotu

Skot, který pochází z jiných členských států nebo oblastí než z těch, které jsou uvedeny v příloze II rozhodnutí Komise o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy18), a který je určen pro členské státy nebo oblasti uvedené v příloze II tohoto rozhodnutí, musí splňovat podmínky uvedené v příloze č. 6 k této vyhlášce.


18) Rozhodnutí Komise 2004/558/ES ze dne 15. července 2004 o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy, v platném znění.“.

6. V § 15b odst. 1 písm. b) se slova „svodem nebo stanicí odpočinku13a)“ nahrazují slovy „shromažďovacím střediskem nebo kontrolním stanovištěm“.

Poznámka pod čarou č. 13a se zrušuje.

7. V § 15d úvodní části ustanovení se slova „ , jiné prostory a zařízení“ nahrazují slovy „a jiné prostory“.

8. V § 15d písm. c) bod 2 zní:

„2.  vhodné prostory pro nakládání a vykládání zvířat, a je-li to třeba, pro ustájení, napájení, krmení a nezbytné ošetření zvířat; tyto prostory musí být dobře čistitelné a dezinfikovatelné,“.

9. V § 16 písm. b) bodě 3 se slova „v souladu s metodickým návodem Státní veterinární správy“ zrušují.

10. V § 20 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a určení“.

11. V § 27 odst. 1 písm. a) bod 3 zní:

„3.  v průběhu 72 hodin předcházejících odeslání bylo podrobeno veterinárnímu vyšetření provedenému ošetřujícím veterinárním lékařem, při němž nebyl zjištěn žádný klinický příznak nákazy, ani jakékoli podezření z nákazy, na kterou je drůbež vnímavá, anebo bylo podrobováno veterinárnímu vyšetření provedenému ošetřujícím veterinárním lékařem každý měsíc, naposledy nejvýše 31 dnů před odesláním. V tomto případě musí být v průběhu 72 hodin předcházejících odeslání zkontrolovány záznamy o zdravotním stavu drůbeže a posouzen její současný zdravotní stav na základě aktuálních informací, poskytnutých chovatelem. Nasvědčují-li záznamy nebo poskytnuté informace podezření z nákazy, na kterou je drůbež vnímavá, musí být úředním veterinárním lékařem provedena další veterinární kontrola, která vyloučí možnou přítomnost nákazy,“.

12. V § 29 písm. b) se slova „úředním veterinárním lékařem“ nahrazují slovy „ošetřujícím veterinárním lékařem“.

13. § 30 až 33 se zrušují.

14. V § 34 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

15. V § 35 odstavec 2 zní:

„(2) Ustanovení § 26 se na drůbež uvedenou v odstavci 1 nevztahuje.“.

16. V § 36 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „§ 26 až 34“ nahrazují slovy „§ 26 až 29, § 34“.

17. V § 36 odst. 1 písm. a) bodě 3 se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.

18. V § 36 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   veškerá drůbež jedné zásilky mít v měsíci předcházejícím odeslání negativní výsledek bakteriologického nebo sérologického vyšetření na Salmonellu pullorum a Salmonellu gallinarum v souladu s přílohou č. 7 této vyhlášky,“.

19. V § 41 odst. 3 se za slovo „Drůbež“ vkládají slova „určená k repopulaci“.

20. V § 45 odst. 1 písm. b) a c) a v § 51 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „ze zařízení“ nahrazují slovy „z podniku“.

21. V § 45 odstavec 2 zní:

„(2) Nejsou-li zvířata uvedená v odstavci 1 provázena veterinárním osvědčením nebo obchodním dokladem, musí být provázena písemným prohlášením, jímž provozovatel podniku potvrzuje, že odesílaná zvířata nejevila v době odesílání žádný zjevný příznak onemocnění a že podnik nepodléhá mimořádným veterinárním opatřením.“.

22. V § 46 odst. 2 se slova „od chovatele, který ji má v zájmovém chovu“ nahrazují slovy „od jiného chovatele“.

23. V § 47 písm. a) a v § 49 odst. 2 písm. b) se slovo „zařízení“ nahrazuje slovem „podnik“.

24. V § 47 písm. d) se slova „ze zařízení, které“ nahrazují slovy „z podniku, který“.

25. V § 47 písm. e), § 49 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. c), § 51 odst. 1 písm. a) a v § 51 odst. 2 se slovo „zařízení“ nahrazuje slovem „podniku“.

26. V § 49 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   pocházejí z podniku, ve kterém v průběhu 30 dnů před odesláním nebyla diagnostikována aviární influenza ptáků a z podniku nebo oblasti, které nepodléhají mimořádným veterinárním opatřením, přijatým vzhledem k výskytu nebo nebezpečí šíření newcastleské choroby,“.

27. V § 49 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   nesmí pocházet z podniku nebo přijít do styku se zvířaty z podniku, ve kterém byla diagnostikována psitakóza (Chlamydia psittaci), pokud ještě neuplynula doba nejméně dvou měsíců od posledního zjištěného případu a doba léčení, provedeného pod veterinárním dozorem, trvala nejméně 2 měsíce,“.

28. § 52 včetně nadpisu zní:

㤠52
Lišky a norci

Lišky a norci nesmí být předmětem obchodování, jestliže pocházejí z podniku nebo byli ve styku se zvířaty z podniku, ve kterém se vyskytuje vzteklina nebo existuje podezření, že se v něm vyskytla v průběhu 6 měsíců před odesláním, a ve kterém není uskutečňován program systematického očkování.“.

29. § 54 se včetně poznámky pod čarou č. 14b zrušuje.

30. V § 56 písm. d), e) a g) se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy „Evropské unie“.

31. § 63 včetně nadpisu zní:

„Koňovití
§ 63

Není-li stanoveno jinak, mohou být zvířata předmětem dovozu z třetí země jen za předpokladu, že

a)   pocházejí z třetí země, popřípadě její části, která je uvedena na seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do Evropské unie, sestaveném a zveřejněném orgány Evropské unie,
b)   byla během tří měsíců před odesíláním chována v odesílající zemi v podniku s veterinárním dozorem,
c)   byla po dobu 30 dnů před odesláním izolována od zvířat odlišného nákazového statusu.“.

32. V § 73 odst. 1 písm. d) se za slovo „karanténě“ vkládají slova „nebo izolaci“.

33. V § 73 odstavec 3 zní:

„(3) Jde-li o psy, kočky a fretky, musí být veterinární podmínky jejich dovozu rovnocenné podmínkám stanoveným přímo použitelným předpisem Evropské unie16). Tato zvířata musí být doprovázena veteri- nárním osvědčením, obsahujícím rovněž potvrzení, že 24 hodin před odesláním zvířat provedl schválený veterinární lékař klinické vyšetření, při němž se ukázalo, že jsou zvířata v dobrém zdravotním stavu a že jsou schopna snést přepravu do místa určení.“.

34. § 76 se zrušuje.

35. V příloze č. 1 písm. f) se slovo „chobotnatci“ nahrazuje slovy „asijští sloni“.

36. V příloze č. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova:

„Ebola Primáti
Neštovice opic Rodentia a primáti
Malý úlový brouk (Aethina tumida) Včela a čmelák (Apis a Bombus)
Roztoč Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) Včela (Apis)“.

37. Příloha č. 2 se zrušuje.

38. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

39. V příloze č. 4 v bodě 5 se v poznámce č. (1) slovo „řadu“ nahrazuje slovem „úřadu“.

40. Příloha č. 5 se zrušuje.

41. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

42. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

43. Příloha č. 8 včetně poznámky pod čarou č. 13c zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

44. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

45. Příloha č. 10 se zrušuje.

46. V příloze č. 11 bodě 2 se slovo „klusavka“ zrušuje.

47. V příloze č. 12 odst. 1 písm. d) bodě 2 se slova „určení, zásilce nebo“ nahrazují slovy „místu určení, přepravě z nebo do“.

48. V příloze č. 12 odst. 1 písm. e) se za slovo „dohodu“ vkládá slovo „s“.

49. V příloze č. 12 odst. 1 písm. g) bod 1 zní:

„1.  bude vyhovovat s nutnými změnami v podrobnostech (mutatis mutandis) požadavkům uvedeným v § 17a odst. 5 a 6 zákona,“.

50. V příloze č. 12 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „prosazeno“ nahrazuje slovem „zachováno“.

51. V příloze č. 13 písm. a) se slova „příslušným úřadem“ nahrazují slovy „Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv“.

52. Příloha č. 14 se zrušuje.

53. V příloze č. 16 se v řádku katarální horečka ovcí slova „žádný případ nákazy a žádné očkování v posledních 12 měsících s vhodnou kontrolou populace Culicoides“ nahrazují slovy „žádný případ nákazy a žádné očkování v posledních 24 měsících s vhodným tlumením populace Culicoides“ a slova „všechny druhy kromě druhů čeledi Suidae (prasatovití)“ se nahrazují slovy „všechny druhy kromě druhů rodu Bos, Bison, Bubalus, Ovis a Capra a čeledi Suidae“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2012.

Ministr:
Ing. Bendl v. r.

E-shop

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Daniel Hájek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektiv autorů z advokátní praxe připravil soubor více než 50 vzorových smluv vycházejících z nového občanského zákoníku. Vzory jsou určeny pro malé a střední podnikatele, jimž mají usnadnit každodenní provádění obchodních transakcí, výběr smluv se tedy řídí nejčastějšími potřebami ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář

Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář

Slanina, Jemelka, Vetešník, Wachtlová, Flídr - C. H. Beck

Komentář odhaluje rozsáhlé změny v právní úpravě, které zavádí nová právní úprava. Striktní právní úprava se nyní vztahuje i na hypoteční úvěry poskytované spotřebitelům a řadu dalších kategorií z působnosti dřívějšího zákona o spotřebitelských úvěrech vyňatých. Současně došlo ke ...

Cena: 1 590 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 52

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 52

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 1 140 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.