Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


416

VYHLÁŠKA

ze dne 22. listopadu 2012,

kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 308/2011 Sb., k provedení § 8 odst. 5, § 10 odst. 3 písm. e), § 28 odst. 5, § 31 odst. 3 písm. a) a § 34 odst. 5:

Čl. I

Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 260/2005 Sb. a vyhlášky č. 156/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 10 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 53, § 56 písm. c) a f), § 79 a § 80 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. V § 3 se věta druhá zrušuje.

3. V § 11 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“ a slova „budou stanovena rozhodnutím orgánů Evropské unie“ se nahrazují slovy „sděluje Komise“.

4. § 12 včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:

㤠12

Odesílání prasat určených pro členské státy nebo jejich oblasti prosté Aujeszkyho choroby, které jsou uvedeny v příloze I rozhodnutí Komise o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství a o stanovení kritérií pro poskytování informací o této nákaze17), a pocházejících z jiných členských států nebo oblastí, které nejsou v příloze tohoto rozhodnutí uvedeny, je povoleno pouze za podmínek uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce.


17) Rozhodnutí Komise 2008/185/ES ze dne 21. února 2008 o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství a o stanovení kritérií pro poskytování informací o této nákaze, v platném znění.“.

5. § 14 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18 zní:

㤠14
Zvláštní veterinární záruky obchodování se skotem týkající se infekční rinotracheitidy skotu

Skot, který pochází z jiných členských států nebo oblastí než z těch, které jsou uvedeny v příloze II rozhodnutí Komise o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy18), a který je určen pro členské státy nebo oblasti uvedené v příloze II tohoto rozhodnutí, musí splňovat podmínky uvedené v příloze č. 6 k této vyhlášce.


18) Rozhodnutí Komise 2004/558/ES ze dne 15. července 2004 o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy, v platném znění.“.

6. V § 15b odst. 1 písm. b) se slova „svodem nebo stanicí odpočinku13a)“ nahrazují slovy „shromažďovacím střediskem nebo kontrolním stanovištěm“.

Poznámka pod čarou č. 13a se zrušuje.

7. V § 15d úvodní části ustanovení se slova „ , jiné prostory a zařízení“ nahrazují slovy „a jiné prostory“.

8. V § 15d písm. c) bod 2 zní:

„2.  vhodné prostory pro nakládání a vykládání zvířat, a je-li to třeba, pro ustájení, napájení, krmení a nezbytné ošetření zvířat; tyto prostory musí být dobře čistitelné a dezinfikovatelné,“.

9. V § 16 písm. b) bodě 3 se slova „v souladu s metodickým návodem Státní veterinární správy“ zrušují.

10. V § 20 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a určení“.

11. V § 27 odst. 1 písm. a) bod 3 zní:

„3.  v průběhu 72 hodin předcházejících odeslání bylo podrobeno veterinárnímu vyšetření provedenému ošetřujícím veterinárním lékařem, při němž nebyl zjištěn žádný klinický příznak nákazy, ani jakékoli podezření z nákazy, na kterou je drůbež vnímavá, anebo bylo podrobováno veterinárnímu vyšetření provedenému ošetřujícím veterinárním lékařem každý měsíc, naposledy nejvýše 31 dnů před odesláním. V tomto případě musí být v průběhu 72 hodin předcházejících odeslání zkontrolovány záznamy o zdravotním stavu drůbeže a posouzen její současný zdravotní stav na základě aktuálních informací, poskytnutých chovatelem. Nasvědčují-li záznamy nebo poskytnuté informace podezření z nákazy, na kterou je drůbež vnímavá, musí být úředním veterinárním lékařem provedena další veterinární kontrola, která vyloučí možnou přítomnost nákazy,“.

12. V § 29 písm. b) se slova „úředním veterinárním lékařem“ nahrazují slovy „ošetřujícím veterinárním lékařem“.

13. § 30 až 33 se zrušují.

14. V § 34 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

15. V § 35 odstavec 2 zní:

„(2) Ustanovení § 26 se na drůbež uvedenou v odstavci 1 nevztahuje.“.

16. V § 36 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „§ 26 až 34“ nahrazují slovy „§ 26 až 29, § 34“.

17. V § 36 odst. 1 písm. a) bodě 3 se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.

18. V § 36 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   veškerá drůbež jedné zásilky mít v měsíci předcházejícím odeslání negativní výsledek bakteriologického nebo sérologického vyšetření na Salmonellu pullorum a Salmonellu gallinarum v souladu s přílohou č. 7 této vyhlášky,“.

19. V § 41 odst. 3 se za slovo „Drůbež“ vkládají slova „určená k repopulaci“.

20. V § 45 odst. 1 písm. b) a c) a v § 51 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „ze zařízení“ nahrazují slovy „z podniku“.

21. V § 45 odstavec 2 zní:

„(2) Nejsou-li zvířata uvedená v odstavci 1 provázena veterinárním osvědčením nebo obchodním dokladem, musí být provázena písemným prohlášením, jímž provozovatel podniku potvrzuje, že odesílaná zvířata nejevila v době odesílání žádný zjevný příznak onemocnění a že podnik nepodléhá mimořádným veterinárním opatřením.“.

22. V § 46 odst. 2 se slova „od chovatele, který ji má v zájmovém chovu“ nahrazují slovy „od jiného chovatele“.

23. V § 47 písm. a) a v § 49 odst. 2 písm. b) se slovo „zařízení“ nahrazuje slovem „podnik“.

24. V § 47 písm. d) se slova „ze zařízení, které“ nahrazují slovy „z podniku, který“.

25. V § 47 písm. e), § 49 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. c), § 51 odst. 1 písm. a) a v § 51 odst. 2 se slovo „zařízení“ nahrazuje slovem „podniku“.

26. V § 49 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   pocházejí z podniku, ve kterém v průběhu 30 dnů před odesláním nebyla diagnostikována aviární influenza ptáků a z podniku nebo oblasti, které nepodléhají mimořádným veterinárním opatřením, přijatým vzhledem k výskytu nebo nebezpečí šíření newcastleské choroby,“.

27. V § 49 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   nesmí pocházet z podniku nebo přijít do styku se zvířaty z podniku, ve kterém byla diagnostikována psitakóza (Chlamydia psittaci), pokud ještě neuplynula doba nejméně dvou měsíců od posledního zjištěného případu a doba léčení, provedeného pod veterinárním dozorem, trvala nejméně 2 měsíce,“.

28. § 52 včetně nadpisu zní:

㤠52
Lišky a norci

Lišky a norci nesmí být předmětem obchodování, jestliže pocházejí z podniku nebo byli ve styku se zvířaty z podniku, ve kterém se vyskytuje vzteklina nebo existuje podezření, že se v něm vyskytla v průběhu 6 měsíců před odesláním, a ve kterém není uskutečňován program systematického očkování.“.

29. § 54 se včetně poznámky pod čarou č. 14b zrušuje.

30. V § 56 písm. d), e) a g) se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy „Evropské unie“.

31. § 63 včetně nadpisu zní:

„Koňovití
§ 63

Není-li stanoveno jinak, mohou být zvířata předmětem dovozu z třetí země jen za předpokladu, že

a)   pocházejí z třetí země, popřípadě její části, která je uvedena na seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do Evropské unie, sestaveném a zveřejněném orgány Evropské unie,
b)   byla během tří měsíců před odesíláním chována v odesílající zemi v podniku s veterinárním dozorem,
c)   byla po dobu 30 dnů před odesláním izolována od zvířat odlišného nákazového statusu.“.

32. V § 73 odst. 1 písm. d) se za slovo „karanténě“ vkládají slova „nebo izolaci“.

33. V § 73 odstavec 3 zní:

„(3) Jde-li o psy, kočky a fretky, musí být veterinární podmínky jejich dovozu rovnocenné podmínkám stanoveným přímo použitelným předpisem Evropské unie16). Tato zvířata musí být doprovázena veteri- nárním osvědčením, obsahujícím rovněž potvrzení, že 24 hodin před odesláním zvířat provedl schválený veterinární lékař klinické vyšetření, při němž se ukázalo, že jsou zvířata v dobrém zdravotním stavu a že jsou schopna snést přepravu do místa určení.“.

34. § 76 se zrušuje.

35. V příloze č. 1 písm. f) se slovo „chobotnatci“ nahrazuje slovy „asijští sloni“.

36. V příloze č. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova:

„Ebola Primáti
Neštovice opic Rodentia a primáti
Malý úlový brouk (Aethina tumida) Včela a čmelák (Apis a Bombus)
Roztoč Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) Včela (Apis)“.

37. Příloha č. 2 se zrušuje.

38. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

39. V příloze č. 4 v bodě 5 se v poznámce č. (1) slovo „řadu“ nahrazuje slovem „úřadu“.

40. Příloha č. 5 se zrušuje.

41. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

42. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

43. Příloha č. 8 včetně poznámky pod čarou č. 13c zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

44. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

45. Příloha č. 10 se zrušuje.

46. V příloze č. 11 bodě 2 se slovo „klusavka“ zrušuje.

47. V příloze č. 12 odst. 1 písm. d) bodě 2 se slova „určení, zásilce nebo“ nahrazují slovy „místu určení, přepravě z nebo do“.

48. V příloze č. 12 odst. 1 písm. e) se za slovo „dohodu“ vkládá slovo „s“.

49. V příloze č. 12 odst. 1 písm. g) bod 1 zní:

„1.  bude vyhovovat s nutnými změnami v podrobnostech (mutatis mutandis) požadavkům uvedeným v § 17a odst. 5 a 6 zákona,“.

50. V příloze č. 12 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „prosazeno“ nahrazuje slovem „zachováno“.

51. V příloze č. 13 písm. a) se slova „příslušným úřadem“ nahrazují slovy „Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv“.

52. Příloha č. 14 se zrušuje.

53. V příloze č. 16 se v řádku katarální horečka ovcí slova „žádný případ nákazy a žádné očkování v posledních 12 měsících s vhodnou kontrolou populace Culicoides“ nahrazují slovy „žádný případ nákazy a žádné očkování v posledních 24 měsících s vhodným tlumením populace Culicoides“ a slova „všechny druhy kromě druhů čeledi Suidae (prasatovití)“ se nahrazují slovy „všechny druhy kromě druhů rodu Bos, Bison, Bubalus, Ovis a Capra a čeledi Suidae“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2012.

Ministr:
Ing. Bendl v. r.

E-shop

Nový občanský zákoník - principy a základní pojmy

Nový občanský zákoník - principy a základní pojmy

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., Mgr. Jitka Ivičičová, JUDr. Monika Novotná, Mgr. Monika Štýsová - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Realitní právo

Realitní právo

Syruček, Sabotinov a kolektiv - C. H. Beck

Publikace je zcela ojedinělým počinem nejen na poli „realitního“ práva, ale rovněž svým záměrem a rozsahem. Vzala si totiž za cíl zmapovat nemovitosti a reality ze všech úhlů – počínaje účastníky jednání, přes typické i netypické smlouvy, veřejné seznamy, ochranu práv, spory, exekuci ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2019

Účetní případy pro praxi 2019

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.