Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


341

VYHLÁŠKA

ze dne 21. září 2012

o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu

Česká národní banka stanoví podle § 110 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, k provedení § 39 odst. 3 a § 41 odst. 6 zákona o důchodovém spoření a podle § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, k provedení § 89 odst. 3 a § 91 odst. 6 zákona o doplňkovém penzijním spoření:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje rozsah činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu (dále jen „depozitář fondu“) při

a)   úschově majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu,
b)   kontrole stavu majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu v případech, kdy povaha věci vylučuje svěření majetku do úschovy,
c)   evidenci peněžních prostředků na účtech v důchodovém fondu a v účastnickém fondu,
d)   kontrole připisování a odepisování důchodových jednotek důchodového fondu (dále jen „důchodová jednotka“) a penzijních jednotek účastnického fondu (dále jen „penzijní jednotka“),
e)   kontrole výpočtu aktuální hodnoty důchodové jednotky a penzijní jednotky,
f)   zajištění vypořádání obchodů s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu v obvyklé lhůtě,
g)   kontrole nakládání s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu,
h)   kontrole postupu při oceňování majetku a závazků v důchodovém fondu a v účastnickém fondu,
i)   kontrole výplaty dávek a
j)   kontrole výpočtu úplaty za obhospodařování majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu.

(2) Tato vyhláška dále

a)   vymezuje jednání penzijní společnosti, která jsou důvodem neprovedení pokynu depozitářem fondu, a
b)   upravuje případy, kdy může depozitář fondu vykonávat činnost podle odstavce 1 prostřednictvím jiné osoby (dále jen „outsourcing“).

§ 2
Úschova majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu
[K § 39 odst. 1 písm. a) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. a) zákona o doplňkovém penzijním spoření]

Úschovu majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu zajišťuje depozitář fondu tak, že

a)   zaknihované cenné papíry evidované v centrální evidenci cenných papírů1) vede na účtu vlastníka v evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů; ostatní investiční nástroje, pokud to jejich povaha umožňuje, vede v samostatné evidenci2) nebo v evidenci navazující na samostatnou evidenci a
b)   jiný majetek, pokud to jeho povaha umožňuje, převezme fyzicky do úschovy nebo zajistí jeho úschovu prostřednictvím outsourcingu.

§ 3
Kontrola stavu majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu
[K § 39 odst. 1 písm. a) a b) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. a) a b) zákona o doplňkovém penzijním spoření]

(1) Depozitář fondu přiměřeně hodnotě a povaze kontrolovaného majetku, který nelze svěřit do úschovy podle § 2, ověřuje jeho stav, a to alespoň tak, že

a)   průběžně kontroluje stav v evidenci, kde je kontrolovaný majetek veden, a
b)   porovnává informace od penzijní společnosti s informacemi z vlastních evidencí.

(2) Pokud na základě informací získaných podle odstavce 1 nemůže depozitář fondu spolehlivě zjistit aktuální stav majetku, alespoň jednou ročně ověřuje stav majetku kontrolou na místě nebo jiným vhodným postupem; tímto způsobem ověří stav majetku vždy, když mohou být z jakéhokoliv důvodu pochybnosti o správnosti nebo úplnosti informací poskytovaných penzijní společností.

(3) Depozitář fondu může provádět kontrolu podle odstavců 1 a 2 také prostřednictvím outsourcingu.

§ 4
Evidence peněžních prostředků na účtech penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu
[K § 39 odst. 1 písm. b) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. b) zákona o doplňkovém penzijním spoření]

Depozitář fondu provádí na základě evidence, kterou vede, kontrolu pohybu peněžních prostředků důchodového fondu na účtech uvedených v § 39 odst. 1 písm. b) zákona o důchodovém spoření a peněžních prostředků účastnického fondu na účtech uvedených v § 89 odst. 1 písm. b) zákona o doplňkovém penzijním spoření alespoň tak, že každý pracovní den ověřuje, zda se

a)   částka peněžních prostředků připsaných v předcházejícím dni na účtu pro příjem plateb pojistného, převádění prostředků účastníka a provádění úhrad podle § 13 zákona o důchodovém spoření v případě, že neprobíhají z účtu důchodového fondu, rovná součtu částek připsaných k danému dni na účty všech důchodových fondů obhospodařovaných penzijní společností a
b)   částka peněžních prostředků připsaných v předcházejícím dni na účtech pro přijímání prostředků účastníka, příspěvků zaměstnavatele, státních příspěvků a prostředků účastníka převedených z jiného účastnického fondu nebo z transformovaného fondu rovná součtu částek připsaných k danému dni na účty všech účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností.

§ 5
Kontrola připisování a odepisování důchodových jednotek a penzijních jednotek
[K § 39 odst. 1 písm. c) a j) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. c) a j) zákona o doplňkovém penzijním spoření]

(1) Depozitář fondu provádí kontrolu připisování důchodových jednotek a penzijních jednotek alespoň tak, že každý den, kdy dojde k připsání důchodové jednotky a penzijní jednotky, ověřuje, zda se počet důchodových jednotek a penzijních jednotek připsaných penzijní společností rovná podílu celkové částky, jež za ně byla uhrazena na účet důchodového fondu a účet účastnického fondu vedený depozitářem fondu, a aktuální hodnoty důchodové jednotky a penzijní jednotky vyhlášené pro rozhodný den.

(2) Kontrolu připisování důchodových jednotek a penzijních jednotek provádí depozitář fondu dále tak, že alespoň jednou měsíčně přezkoumá, zda byl jednotlivým účastníkům důchodového spoření a účastníkům doplňkového penzijního spoření připsán počet důchodových jednotek a penzijních jednotek odpovídající platbám v rozhodném období na účet důchodového fondu a účet účastnického fondu. Depozitář fondu přitom zohlední aktuální hodnotu těchto důchodových jednotek a penzijních jednotek v rozhodný den. Tuto kontrolu lze také provádět formou kontrol reprezentativního vzorku účastníků, jehož reprezentativnost depozitář fondu ověřuje jednou měsíčně.

(3) Kontrolu odepisování důchodových jednotek a penzijních jednotek, výplaty dávek a převodu prostředků účastníka provádí depozitář fondu v rámci kontroly plateb podle § 9. Finanční vypořádání provádí depozitář fondu na základě pokynu penzijní společnosti způsobem uvedeným ve statutu důchodového fondu a statutu účastnického fondu (dále jen „statut fondu“) a podle dohody mezi penzijní společností a účastníkem.

§ 6
Kontrola výpočtu aktuální hodnoty důchodové jednotky a penzijní jednotky
[K § 39 odst. 1 písm. d) a i) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. d) a i) zákona o doplňkovém penzijním spoření]

Depozitář fondu provádí kontrolu výpočtu aktuální hodnoty důchodové jednotky a penzijní jednotky vždy před uveřejněním této hodnoty3) tak, že ověří správnost údajů o této hodnotě předložených penzijní společností. Ověření hodnoty fondového vlastního kapitálu provede depozitář fondu na základě údajů ze zdrojů nezávislých na penzijní společnosti, kterých kvalifikovaní investoři při své činnosti obvykle používají; pokud takové zdroje neexistují, vychází depozitář fondu z podkladů penzijní společnosti.

§ 7
Zajištění vypořádání obchodů s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu v obvyklé lhůtě
[K § 39 odst. 1 písm. f) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. f) zákona o doplňkovém penzijním spoření]

Vypořádání obchodů s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu v obvyklé lhůtě depozitář fondu zajišťuje tak, že

a)   umožní nakládání s aktivy v důchodovém fondu nebo v účastnickém fondu, která má v úschově nebo s jejichž nakládáním je vyžadován jeho souhlas, a
b)   kontroluje, zda jsou protiplnění poskytována třetí stranou v obvyklých lhůtách.

Kontrola nakládání s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu
§ 8
[K § 39 odst. 1 písm. h) a j) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. h) a j) zákona o doplňkovém penzijním spoření]

(1) Depozitář fondu provádí kontrolu pokynů penzijní společnosti k nakládání s aktivy, která jsou součástí majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu (dále jen „kontrola pokynu“), a to v rozsahu a způsobem podle odstavců 2 až 5 a § 9 odst. 2 a v termínech stanovených v § 9.

(2) Jde-li o pokyn k nabytí aktiva do majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu, depozitář fondu v rámci kontroly pokynu provede

a)   kontrolu, zda jsou do majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu nabývány pouze druhy aktiv přípustné podle zákona o důchodovém spoření, zákona o doplňkovém penzijním spoření a statutu fondu; není-li druh aktiva zjevný, provede kontrolu též na základě rozboru dokumentace týkající se příslušného aktiva a
b)   kontrolu dodržování investičních limitů podle zákona o důchodovém spoření, zákona o doplňkovém penzijním spoření a statutu fondu porovnáním stanovených limitů s posledními dostupnými údaji o majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu ke dni, kdy byl pokyn podán.

(3) Jde-li o pokyn k nabytí nebo zcizení aktiva, depozitář fondu v rámci kontroly pokynu provede kontrolu vynaložení odborné péče při stanovení ceny a dalších podmínek obchodu, ledaže jde o anonymní obchod uzavíraný na převodním místě uvedeném v § 48 odst. 2 písm. b) zákona o důchodovém spoření nebo v § 100 odst. 2 písm. a) zákona o doplňkovém penzijním spoření. Tato kontrola se provede alespoň přezkumem analýzy, kterou penzijní společnost doloží nabytí nebo zcizení aktiva za nejlepších podmínek a výhodnost obchodu4). Předmětem přezkumu jsou úměrně charakteru kontrolovaného obchodu alespoň cena, potenciální výnos z daného obchodu, skutečnost, zda byl obchod sjednán za podmínek výhodnějších nebo obdobných ve srovnání s jinou protistranou (porovnání konkurenčních nabídek), a posouzení kvality protistrany (bonita a důvěryhodnost protistrany).

(4) Jde-li o pokyn týkající se technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku, depozitář fondu v rámci kontroly pokynu provede kontrolu vynaložení odborné péče při stanovení ceny a dalších podmínek obchodu. Tato kontrola se provede zejména přezkumem analýzy výhodnosti daného obchodu podle odstavce 3 a ověřením dodržení pravidel pro používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku5).

(5) Jde-li o pokyn k platbám z majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu neuvedený v odstavcích 2 až 4, depozitář fondu v rámci kontroly pokynu ověří, zda pokyn neodporuje zákonu o důchodovém spoření, zákonu o doplňkovém penzijním spoření nebo statutu fondu, včetně vynaložení odborné péče, zejména zda důvody, které vedou penzijní společnost k podání pokynu, jsou opodstatněné. Kontrola opodstatněnosti pokynu k platbám včetně vynaložení odborné péče se provádí v míře závislé na účelu platby, její výši a na tom, zda se jedná o platbu jednorázovou nebo pravidelně se opakující.

(6) Pokud to právní řád, kterým se nakládání s majetkem řídí, umožňuje, depozitář fondu dohodne s penzijní společností takové uspořádání vztahů, aby nebylo možné s majetkem v důchodovém fondu nebo v účastnickém fondu bez souhlasu depozitáře fondu platně nakládat.

§ 9
[K § 39 odst. 1 písm. h) a j) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. h) a j) zákona o doplňkovém penzijním spoření]

(1) Depozitář fondu provede kontrolu pokynu před provedením platby nebo jiným vypořádáním obchodu na základě tohoto pokynu. Kontrolu pokynů až po provedení platby nebo jiném vypořádání obchodu lze provést pouze v případech, kdy

a)   částka, na kterou pokyn zní, nepřesáhne 500 000 Kč, a to až do doby, kdy souhrnná denní hodnota takových plateb dosáhne 0,1 % hodnoty majetku v důchodovém fondu nebo v účastnickém fondu, nebo
b)   předmětem obchodu jsou aktiva uvedená v § 46 odst. 1, § 47 odst. 1 písm. a), b) a c) a § 48 odst. 1 písm. b) a c) zákona o důchodovém spoření nebo aktiva uvedená v § 98 odst. 1 písm. a), b) a c) a § 100 odst. 2 písm. a) a c) zákona o doplňkovém penzijním spoření a kdy
1.  způsob obchodování na převodním místě uvedeném v § 48 odst. 2 písm. b) zákona o důchodovém spoření nebo v § 100 odst. 2 písm. a) zákona o doplňkovém penzijním spoření vylučuje vypořádání obchodu později než v den následující po podání pokynu, nebo
2.  depozitář fondu se na základě kontroly u penzijní společnosti a osob, které penzijní společnost pověřila obhospodařováním majetku v důchodovém fondu nebo v účastnickém fondu, uskutečněné po dohodě s těmito osobami v průběhu posledních 12 měsíců ujistil, že řídicí a kontrolní systém těchto osob zabezpečuje dostatečnou kontrolu dodržování zákona o důchodovém spoření, zákona o doplňkovém penzijním spoření, statutu fondu a depozitářské smlouvy.

(2) Kontrolu pokynů podle odstavce 1 písm. a) lze provádět formou kontrol reprezentativního vzorku plateb do 30 dnů od skončení týdne, v němž k zadání pokynu došlo. Reprezentativní vzorek plateb depozitář fondu vybere za období nejdéle 30 předchozích dnů.

(3) Pokyn k provedení platby zadaný prostřednictvím systému elektronického bankovnictví, u kterého depozitář fondu provádí kontrolu před provedením platby, depozitář fondu současně spoluautorizuje. To neplatí u plateb zadávaných prostřednictvím automatizovaných vypořádacích systémů.

§ 10
[K § 39 odst. 1 písm. h) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. h) zákona o doplňkovém penzijním spoření]

(1) Depozitář fondu zajistí, aby mu penzijní společnost každý den předala seznam uzavřených obchodů na účet všech jí obhospodařovaných účastnických a důchodových fondů v daný den, a to v členění podle jednotlivých důchodových fondů a účastnických fondů. Depozitář fondu alespoň jednou měsíčně zkontroluje, zda byla po vypořádání aktiva nabyta a zcizena v souladu s poskytnutými seznamy uzavřených obchodů.

(2) Odstavec 1 se nepoužije, pokud penzijní společnost obhospodařuje pouze povinný konzervativní fond.

§ 11
[K § 39 odst. 1 písm. h) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. h) zákona o doplňkovém penzijním spoření]

Depozitář fondu provádí kontrolu dodržování

a)   limitů vztahujících se k majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu6) alespoň jednou měsíčně, a to do 15 dnů od skončení předchozího měsíce podle posledních dostupných údajů,
b)   limitů vztahujících se k emitentovi cenných papírů v majetku v důchodovém fondu a účastnickém fondu7), a to na základě posledních dostupných informací, nejméně však jednou za čtvrtletí, a
c)   ostatních limitů podle zákona o důchodovém spoření, zákona o doplňkovém penzijním spoření a statutu fondu přiměřeně povaze limitu; splnění požadavků na kvalitu investičního nástroje nebo jeho emitenta je nutné kontrolovat nejen při sjednání obchodu s daným investičním nástrojem, ale i po dobu držení daného investičního nástroje, a to minimálně jednou za čtvrtletí.

§ 12
Kontrola výpočtu úplaty za obhospodařování majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu
[K § 39 odst. 1 písm. k) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. k) zákona o doplňkovém penzijním spoření]

Depozitář fondu provádí kontrolu výpočtu úplaty za obhospodařování majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu před každým vyplacením této úplaty penzijní společnosti.

§ 13
Důvody neprovedení pokynu depozitářem fondu
(K § 41 odst. 6 zákona o důchodovém spoření a § 91 odst. 6 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

Důvodem pro neprovedení pokynu penzijní společnosti depozitářem fondu podle § 41 odst. 6 zákona o důchodovém spoření a § 91 odst. 6 zákona o doplňkovém penzijním spoření je případ, kdy

a)   penzijní společnost nezjedná nápravu, zejména zadáním nového pokynu, jehož realizací dojde k odstranění nedostatku vzniklého původním pokynem a o němž lze důvodně předpokládat, že bude vypořádán, nebo
b)   by provedením pokynu došlo k překročení limitu stanoveného zákonem o důchodovém spoření, zákonem o doplňkovém penzijním spoření nebo statutem fondu o více než 1 % nebo riziko vzniku škody způsobené v důsledku vypořádání pokynu prokazatelně převyšuje riziko vzniku škody spojené s jeho nevypořádáním; depozitář fondu též zváží při posouzení rizika vzniku škody pravděpodobnost včasného nahrazení škody penzijní společností nebo osobou pověřenou penzijní společností obhospodařováním majetku v důchodovém fondu nebo v účastnickém fondu.

§ 14
Outsourcing činností depozitáře fondu
(K § 39 odst. 3 zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Pokud tato vyhláška umožňuje depozitáři fondu vykonávat jeho činnosti pomocí outsourcingu [§ 2 písm. b) a § 3 odst. 3], depozitář fondu

a)   ověří, že poskytovatel outsourcingu je oprávněn k výkonu dané činnosti,
b)   uzavře s poskytovatelem outsourcingu smlouvu, podle níž poskytovatel outsourcingu podle povahy věci
1.  nevydá majetek v důchodovém fondu a v účastnickém fondu nebo dokumentaci vztahující se k tomuto majetku další osobě bez předchozího souhlasu depozitáře fondu, ledaže jde o plnění zákonné povinnosti a poskytovatel outsourcingu o vydání majetku či dokumentace neprodleně informuje depozitáře fondu,
2.  vyhoví žádosti depozitáře fondu o pozastavení provedení pokynu týkajícího se svěřeného majetku,
3.  umožní kdykoliv depozitáři fondu převzetí majetku nebo dokumentace důchodového fondu a účastnického fondu, pokud to jeho povaha umožňuje,
4.  nepoužije k této činnosti další osobu s výjimkou podle odstavce 2,
5.  provádí předmětné činnosti tak, aby byly tyto činnosti v souladu s právními předpisy, a umožní kontrolu prováděných činností depozitářem.

(2) V případě úschovy smlouva upraví, zda a za jakých podmínek může poskytovatel outsourcingu použít k provádění předmětných činností další osoby; přitom musí být splněny podmínky podle odstavce 1.

§ 15
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.


1)   § 92 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 93 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 68 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.
§ 118 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
4)   § 54 odst. 1 písm. j), l) a m) zákona č. 427/2011 Sb.
5)   § 51 a 52 zákona č. 426/2011 Sb.
§ 101 a 102 zákona č. 427/2011 Sb.
Hlava II části třetí vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu.
6)   § 53 a 54 zákona č. 426/2011 Sb.
§ 103 až 105 zákona č. 427/2011 Sb.
7)   § 55 zákona č. 426/2011 Sb.
§ 106 zákona č. 427/2011 Sb.

E-shop

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2019

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2019

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 19. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2019 a sestavováním účetní závěrky za rok 2018 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2019 ve všech právních a daňových ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Reklamní právo

Reklamní právo

Rigel, Moravec, Ondrejová - C. H. Beck

Reklama na člověka působí denně z různých stran a uniknout jí znamená uniknout z civilizace. Tak, jako je pestrá paleta forem reklamy a nabízených produktů a služeb, je pestré i reklamní právo. Jde o směs norem veřejného i soukromého práva, která má své ústavněprávní základy ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého

Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého

Petr Dobiáš, Zdeněk Kučera, Tomáš Mach, Bohumil Poláček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka umožňuje čtenáři aplikovat teoretické vědomosti z mezinárodního práva soukromého na praktické situace. Sbírka obsahuje sedm příkladů, které vycházejí z vnitrostátní úpravy, unijních předpisů (např. Brusel I, Řím I) a z mezinárodních úmluv. Tyto příklady jsou řešeny ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.