Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


326

VYHLÁŠKA

ze dne 21. září 2012,

kterou se mění vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí podle § 88 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, se mění takto:

1. V nadpisu § 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

2. V § 6 odst. 1 se na konci písmene a) písmeno „a“ nahrazuje čárkou.

3. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a slovem „a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   zajistí, aby prostory a technické zařízení určené pro distribuci přípravků nebo dalších prostředků odpovídaly druhu a rozsahu distribuovaných přípravků nebo dalších prostředků a aby byly tyto prostory a technické zařízení udržovány a kontrolovány tak, aby bylo zabezpečeno správné zacházení s přípravky nebo dalšími prostředky.“.

4. V § 6 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

5. V § 6 odstavec 2 zní:

„(2) Přípravky nebo další prostředky skladuje distributor tak, aby

a)   byly dodrženy podmínky skladování odpovídající nebezpečnosti přípravků nebo dalších prostředků a další požadavky na skladování přípravků stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie1),4), zákonem a jiným právním předpisem5),
b)   byl zaveden systém obměny zásob,
c)   přípravky nebo další prostředky, jejichž doba použitelnosti uplynula, byly umístěny odděleně a nebyly dále distribuovány,
d)   přípravky nebo další prostředky s porušeným obalem nebo přípravky nebo další prostředky, u nichž je podezření, že jsou kontaminovány nebo padělány, nebo přípravky nebo další prostředky, u nichž byla uplatněna reklamace, byly umístěny odděleně a nebyly dále distribuovány,
e)   přípravky nebo další prostředky určené na vývoz do třetích zemí byly uskladněny odděleně od přípravků nebo dalších prostředků určených k uvádění na trh,
f)   přípravky nebo další prostředky uvedené pod písmeny c) až e) byly uskladněny v prostoru, který je výrazně označen,
g)   nedošlo k jejich kontaminaci, poškození, odcizení, znehodnocení a záměnám a
h)   nedocházelo k neshodám mezi dokumentací vedenou podle § 7 a činnostmi uskutečňovanými v rámci příjmu, skladování a dodávek přípravků nebo dalších prostředků.“.

6. V nadpisu § 7 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

7. V § 7 odst. 2 se na začátek písmene f) vkládá slovo „popis“.

8. V § 7 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a identifikační číslo, bylo-li přiděleno“.

9. V § 7 odst. 3 písm. d) se slova „a identifikační číslo, bylo-li přiděleno“ zrušují.

10. V § 7 odst. 3 závěrečné části ustanovení se slova „a) až e)“ nahrazují slovy „a) až f)“.

11. V § 7 odst. 4 písmeno c) zní:

„c)   deklaraci o nebezpečném zboží a bezpečnostní list,“.

12. V § 7 odst. 5 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   deklaraci o nebezpečném zboží a bezpečnostní list,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

13. V 8 odst. 1 písm. b) se slova „zejména v domácích zahradách,“ zrušují.

14. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

㤠9a
Způsob vedení záznamů o používaných přípravcích profesionálními uživateli
(K § 60 odst. 5 zákona)

(1) Profesionální uživatelé vedou v souladu s nařízením Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na trh2) záznamy o používání přípravků nebo dalších prostředků při podnikání ve zvláštní knize s průběžně očíslovanými stránkami, případně v elektronické podobě, za současného zabezpečení jejich uchování. Záznamy se provádějí bezodkladně, nejpozději následující pracovní den po aplikaci přípravku nebo dalšího prostředku na ochranu rostlin.

(2) Záznamy v elektronické podobě musí být vedeny tak, aby bylo možné i následné elektronické zpracování údajů.

(3) Záznamy o použitých přípravcích nebo dalších prostředcích na ochranu rostlin obsahují:

a)   identifikaci místa aplikace
1.  pozemek je určen katastrálním územím, obcí, okresem a parcelním číslem, popřípadě číslem půdního bloku evidence zemědělské půdy podle uživatelských vztahů, v případě lesního pozemku jednotkou prostorového rozdělení lesa,
2.  sklad rostlinných produktů je určen obcí, označením skladu,
3.  skleník je určen obcí, označením skleníku,
4.  mořicí stanice je určena obcí, označením mořicí stanice,
5.  v ostatních případech vedení záznamů o použitých přípravcích nebo dalších prostředcích na ochranu rostlin se při identifikaci ošetřovaného objektu postupuje podle bodů 1 až 4 obdobně,
b)   identifikaci ošetřovaného objektu
1.  druh plodiny,
2.  druh, popřípadě rod ovocných, okrasných dřevin nebo okrasných rostlin pěstovaných ve skleníku,
3.  druh rostlinného produktu, osiva a sadby,
4.  další údaje, jako jsou jednotka prostorového rozdělení lesa, drážní těleso, strniště po řepce olejce, pšenici ozimé,
c)   rozsah nebo množství ošetřovaného objektu, přičemž záznam se neprovede, pokud ošetřenou plochu prázdného skleníku nebo skladu nelze uvést, nebo jde-li o jinou aplikaci než plošnou,
d)   datum aplikace (ve formátu den, měsíc, rok),
e)   úplný název přípravku na ochranu rostlin nebo dalšího prostředku na ochranu rostlin,
f)   dávku na jednotku,
g)   identifikace cílového škodlivého organismu v souladu s označením uvedeným na obalu přípravku nebo dalšího prostředku, proti němuž byla aplikace provedena, nebo
h)   jiný účel použití, zejména moření, desikace, defoliace, regulace biologických procesů, ošetření ran rostlin, úprava vzhledu rostlin, dezinfekce půdy, dezinsekce půdy.

(4) Pro společné vedení záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin a hnojiv se použije odstavec 3 obdobně.

15. V příloze č. 2 části A bodě 1 se podbody 1.2 až 1.9 označují jako podbody 1.1 až 1.8.

16. V příloze č. 2 nadpisu části B se slovo „makrorganismus“ nahrazuje slovem „makroorganismus“.

17. V příloze č. 2 části B bodě 3 se podbody 2.1 až 2.6 označují jako podbody 3.1 až 3.6.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2012.

Ministr:
Ing. Bendl v. r.

E-shop

Zákon o ochraně spotřebitele, komentář

Zákon o ochraně spotřebitele, komentář

doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Ochrana spotřebitele je v současné době již základem politiky každého vyspělého státu s fungující tržní ekonomikou. Na jedné straně se stát musí snažit o poskytnutí co největší volnosti subjektům při utváření svých právních vztahů, na straně druhé ale musí docílit vhodného prostředí ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

Petr Bezouška, Milan Hulmák, Jindřich Psutka, Tomáš Doležal - Wolters Kluwer, a. s.

Dne 1. ledna 2014 se stal účinným zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž přinesl do soukromoprávních vztahů změny většího či menšího rozsahu. Vznikly instituty nové, instituty zcela odlišné od předchozí právní úpravy, obnovily se některé instituty dříve známé a došlo i ke změně ...

Cena: 960 KčKOUPIT

Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi

Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi

JUDr. Zdeněk Čáp, JUDr. Jiří Čáp, JUDr. Miroslav Machala - Wolters Kluwer, a. s.

Současná právní úprava družstva, jejíž základ je zahrnut v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), účinném od 1. ledna 2014, přinesla (spolu s novým základem právní úpravy právnických osob v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský ...

Cena: 650 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.