Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


308

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. září 2012,

kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 517/2004 Sb., nařízení vlády č. 258/2005 Sb. a nařízení vlády č. 293/2007 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) některé vnitrostátní podmínky v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, zejména pokud jde o smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků, pravidla uznávání organizací producentů, jejich sdružení a mezioborových organizací v odvětví mléka a mléčných výrobků.


1) Nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se zavádí dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 595/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se zavádí dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 511/2012 ze dne 15. června 2012 o oznámeních týkajících se organizací producentů a mezioborových organizací a o smluvních jednáních a vztazích stanovených nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 v odvětví mléka a mléčných výrobků.“.

2. V § 2 odst. 1, § 3 odst. 1, § 7 odst. 6, § 7 odst. 7 písm. a) a b), § 8 odst. 1 a 5, § 9 odst. 3, § 10 odst. 3 a v § 14 odst. 2 se slova „předpisů Evropských společenství“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie“.

3. V § 2 odst. 1 a v § 3 odst. 1 se slova „předpisy Evropských společenství“ nahrazují slovy „předpisy Evropské unie“.

4. V § 5 odst. 2 písm. c) se slova „předpisy Evropských společenství“ nahrazují slovy „přímo použitelnými předpisy Evropské unie“.

5. V § 5 odst. 6 se slova „předpisy Evropských společenství“ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie“.

6. V § 5 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

7. V § 5 odst. 3 písmeno b) zní:

„b) bude provádět odběry mléka za účelem zjištění obsahu tuku v mléce, který je součástí plnění individuálního referenčního množství mléka, v laboratořích schválených podle jiného právního předpisu10d), a to nejméně dvakrát do měsíce; v případě, že producent ukončí nebo přeruší dodávku mléka odběrateli a odběratel u něho v kalendářním měsíci, v němž k ukončení nebo přerušení dodávky dojde, neprovede alespoň jeden odběr vzorku mléka za účelem zjištění obsahu tuku, vykáže odběratel v oznámení podle § 13 odst. 1 u tohoto producenta obsah tuku ve výši 4,21 %.“.

8. V § 5 odst. 3 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   je podnikatelem podle obchodního zákoníku.“.

9. V § 5 odst. 6 se slova „podle odstavce 2 písm. b), c) nebo d)“ nahrazují slovy „podle odstavce 2 písm. a), b) nebo c)“.

10. Za § 5 se vkládají nové § 5a až 5c, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 26 až 34 znějí:

㤠5a
Uznání organizace producentů

(1) Žádost o uznání za organizaci producentů se sídlem v České republice podává žadatel, který splňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie v odvětví mléka a mléčných výrobků26), Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) Součástí žádosti o uznání za organizaci producentů je

a)   seznam členů, z něhož vyplývá, že žadatel sdružuje alespoň 10 členů,
b)   úředně ověřená kopie platných zakladatelských dokumentů žadatele.

(3) Fond uzná žadatele podle odstavce 1 za organizaci producentů se sídlem v České republice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie26) v odvětví mléka a mléčných výrobků, pokud tento žadatel sdružuje alespoň 10 členů a každý z členů je producent27).

(4) Žadatel, který byl uznán podle odstavce 3, oznamuje Fondu změny týkající se údajů a listin, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o uznání podle odstavců 1 a 2, a to vždy do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.

(5) Fond provádí nejméně jednou za 3 kalendářní roky kontrolu činnosti uznané organizace producentů28).

(6) V případě, že Fond zjistí nedodržování podmínek ze strany uznané organizace producentů, vyzve ji k odstranění pochybení a k tomu jí stanoví lhůtu, jejíž délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od doručení výzvy. Nedojde-li k odstranění pochybení ve stanovené lhůtě, Fond uznání zruší29).

(7) Seznam uznaných organizací producentů zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 5b
Uznání sdružení organizací producentů

(1) Žádost o uznání za sdružení organizací producentů se sídlem v České republice podává právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie v odvětví mléka a mléčných výrobků30), Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) Součástí žádosti o uznání za sdružení organizací producentů je

a)   seznam organizací producentů, z něhož vyplývá, že žadatel sdružuje alespoň 2 organizace producentů,
b)   úředně ověřená kopie platných zakladatelských dokumentů žadatele.

(3) Fond uzná právnickou osobu podle odstavce 1 za sdružení organizací producentů se sídlem v České republice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v odvětví mléka a mléčných výrobků30), pokud tato právnická osoba sdružuje alespoň 2 uznané organizace producentů.

(4) Právnická osoba, která byla uznána podle odstavce 3, oznamuje Fondu změny týkající se údajů a listin, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o uznání podle odstavců 1 a 2, a to vždy do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.

(5) Fond provádí nejméně jednou za 3 kalendářní roky kontrolu činnosti uznaného sdružení organizací producentů28).

(6) V případě, že Fond zjistí nedodržování podmínek ze strany uznaného sdružení organizací producentů, vyzve jej k odstranění pochybení a k tomu mu stanoví lhůtu, jejíž délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od doručení výzvy. Nedojde-li k odstranění pochybení ve stanovené lhůtě, Fond uznání zruší29).

(7) Seznam uznaných sdružení organizací producentů zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 5c
Uznání mezioborové organizace

(1) Žádost o uznání mezioborové organizace v odvětví mléka a mléčných výrobků se sídlem v České republice podává právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie v odvětví mléka a mléčných výrobků31), Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) Součástí žádosti o uznání mezioborové organizace je prohlášení o tom, kterou činnost uvedenou v přímo použitelném předpisu Evropské unie32) mezioborová organizace vykonává.

(3) Právnická osoba, která byla uznána za mezioborovou organizaci v odvětví mléka a mléčných výrobků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v odvětví mléka a mléčných výrobků33), oznamuje Fondu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu poskytnuty v souladu se žádostí o uznání podle odstavců 1 a 2, do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

(4) Fond provádí nejméně jednou za 3 kalendářní roky kontrolu činnosti uznané mezioborové organizace33).

(5) V případě, že Fond zjistí nedodržování podmínek ze strany uznané mezioborové organizace, vyzve ji k odstranění pochybení a k tomu jí stanoví lhůtu, jejíž délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od doručení výzvy. Nedojde-li k odstranění pochybení ve stanovené lhůtě, Fond uznání zruší34).

(6) Seznam uznaných mezioborových organizací zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.


26) Čl. 126a odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
27) Čl. 65 a násl. nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
28) Čl. 126a odst. 4 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
29) Čl. 126a odst. 4 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
30) Čl. 126a odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
31) Čl. 123 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
32) Čl. 123 odst. 4 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
33) Čl. 126b odst. 3 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
34) Čl. 126b odst. 3 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.“.

11. V § 7 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Žadatel o zvýšení musí být podnikatelem podle obchodního zákoníku.“.

12. V § 7 odstavec 2 zní:

„(2) Žadatel o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka z části rezervy stanovené pro příslušný kvótový rok podle § 6 odst. 4 musí být

a)   podnikatelem podle obchodního zákoníku,
b)   vlastníkem stáda dojnic, popřípadě jalovic nad 5 měsíců březosti (dále jen „vysokobřezí jalovice“) evidovaných v informačním systému ústřední evidence hospodářských zvířat11a); pokud takové stádo nevlastní, předloží doklad podle § 7 odst. 4 písm. b),
c)   osobou, jejíž zařízení, v němž se zachází se živočišnými produkty, je schváleno a registrováno podle jiného právního předpisu11).“.

13. Poznámka pod čarou č. 11b se zrušuje.

14. V § 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Žádost o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka z části rezervy stanovené pro příslušný kvótový rok podle § 6 odst. 4 podává producent2), kterému doposud nebylo individuální referenční množství mléka přiděleno, Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději 30 dnů před datem uvedeným v § 6 odst. 3. Součástí žádosti je doklad

a)   prokazující zajištění odbytu mléka v rozsahu přidělení individuálního referenčního množství mléka v příslušném kvótovém roce, požaduje-li producent2) přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro dodávky,
b)   o budoucím nabytí dojnic, popřípadě vysokobřezích jalovic, pokud producent2) dosud takové stádo nevlastní.“.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.

15. V § 7 odst. 9 se slova „podle odstavce 2 písm. d)“ nahrazují slovy „podle odstavce 2 písm. b)“.

16. V § 7a odst. 3 se slova „podle § 7 odst. 5“ nahrazují slovy „podle § 7 odst. 6“.

17. V § 7a odst. 4 se slova „ , s výjimkou § 7 odst. 2 písm. e)“ zrušují.

18. V § 8 odstavec 6 zní:

„(6) Jestliže producent2) ukončí, popřípadě přeruší produkci mléka, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Fondu, s výjimkou případu převodu celého individuálního referenčního množství mléka podle § 9.“.

19. V § 9 odst. 1 se slova „zvláštním právním předpisem“ nahrazují slovy „jiným právním předpisem“.

20. V § 9 odstavec 2 zní:

„(2) Písemné potvrzení o převodu individuálního referenčního množství mléka novému producentovi2) Fond vydá po splnění podmínek a předložení dokladů uvedených v § 7 odst. 2 a 4.“.

21. V § 10 odst. 2 se slovo „jedenkrát“ nahrazuje slovem „dvakrát“.

22. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 35 zní:

㤠13a
Hlášení podávaná organizací producentů a sdružením organizací producentů

Organizace producentů uznaná podle § 5a a sdružení organizací producentů uznané podle § 5b oznamuje Fondu informace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie35) na formulářích vydaných Fondem.


35) Čl. 2 nařízení Komise (EU) č. 511/2012.“.

23. V příloze č. 1 se slova „předpisů Evropských společenství25)“ nahrazují slovy „přímo použitelných předpisů Evropské unie25) a slova „předpisů Evropských společenství20)“ se nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie20)“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 244/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 3. října 2012.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Bendl v. r.

E-shop

Dědické právo podle nového občanského zákoníku, praktická příručka

Dědické právo podle nového občanského zákoníku, praktická příručka

Daniela Kovářová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka informuje o novinkách v dědickém právu po rekodifikaci českého soukromého práva. Přehledně vysvětluje nové pojmy a instituty, které zavedl nový občanský zákoník, jako například odkazy, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1218 - Ochrana spotřebitele

ÚZ č. 1218 - Ochrana spotřebitele

Sagit, a. s.

Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – zákon o ochraně spotřebitele, významně novelizovaný zákon o České obchodní inspekci (vstup do kontrolovaných prostor, kontrola internetového prodeje, kontrolní nákupy, povinnosti prodávajících), změněný zákon o potravinách ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Praktický průvodce veřejnou podporou

Praktický průvodce veřejnou podporou

JUDr. Michael Kincl - BOVA POLYGON

Kniha se zaměřuje na aktuální problematiku práva EU, kterou je regulace veřejné podpory. Její zaměření ocení všichni, kdo se účastní procesu poskytování veřejných prostředků, zejména pak úředníci veřejné správy, žadatelé o financování z veřejných rozpočtů a nejrůznějších fondů, ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.