Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 212/2012 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2012, částka 75, ze dne 20. 6. 2012
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

212

VYHLÁŠKA

ze dne 13. června 2012

o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu)

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 20 odst. 4 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 440/2004 Sb., zákona č. 424/2010 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb.:

§ 1
Struktura údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu

Údaj, který umožňuje jednoznačnou identifikaci podepisující osoby, se uvádí ve struktuře desetimístného čísla v desítkové soustavě v rozsahu 1 100 100 100 až 4 294 967 295.

§ 2
Ověření platnosti zaručeného elektronického podpisu nebo elektronické značky

Platnost zaručeného elektronického podpisu, kterým je podepsána datová zpráva, nebo elektronické značky, kterou je označena datová zpráva, se ověřuje podle standardu kryptografického asymetrického algoritmu uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce a standardu kryptografické hashovací funkce uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce, které odpovídají schématu použitému při vytváření zaručeného elektronického podpisu nebo elektronické značky.

Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného systémového certifikátu
§ 3

(1) Okamžikem, ke kterému je ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného systémového certifikátu, je okamžik doručení datové zprávy, případně nejčasnější časový okamžik, ve kterém již prokazatelně existoval zaručený elektronický podpis nebo elektronická značka založené na certifikátu, jehož platnost je ověřována.

(2) Není-li kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový certifikát v okamžiku podle odstavce 1 platný, a je-li k datové zprávě podepsané elektronickým podpisem nebo označené elektronickou značkou připojeno platné kvalifikované časové razítko, ověřuje se platnost kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného systémového certifikátu k časovému údaji uvedenému v kvalifikovaném časovém razítku.

(3) Okamžikem, ke kterému je ověřována platnost kvalifikovaného systémového certifikátu, na kterém je založena elektronická značka označující kvalifikované časové razítko, je okamžik doručení datové zprávy, případně nejčasnější časový okamžik, ve kterém již prokazatelně existovalo kvalifikované časové razítko.

(4) Není-li kvalifikovaný systémový certifikát, na kterém je založena elektronická značka označující kvalifikované časové razítko, v okamžiku, ke kterému je ověřována jeho platnost, platný, a bylo-li k ověřovanému kvalifikovanému časovému razítku nebo k datové zprávě opatřené ověřovaným kvalifikovaným časovým razítkem následně připojeno v době platnosti tohoto kvalifikovaného systémového certifikátu další kvalifikované časové razítko označené elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu, který byl v okamžiku podle odstavce 3 platný, ověřuje se platnost kvalifikovaného systémového certifikátu, na kterém je založena elektronická značka označující ověřované kvalifikované časové razítko k časovému údaji uvedenému v následně připojeném kvalifikovaném časovém razítku.

(5) Je-li k ověřovanému kvalifikovanému časovému razítku nebo k datové zprávě opatřené ověřovaným kvalifikovaným časovým razítkem připojeno více dalších kvalifikovaných časových razítek, lze postupem uvedeným v odstavci 4 ověřit platnost kvalifikovaného časového razítka k časovému údaji uvedenému v kvalifikovaném časovém razítku připojeném následně po ověřovaném kvalifikovaném časovém razítku.

§ 4

(1) Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného systémového certifikátu zahrnuje

a)   ověření, zda je kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový certifikát v intervalu doby platnosti,
b)   ověření platnosti elektronické značky označující kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový certifikát,
c)   ověření, zda kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový certifikát nebyl zneplatněn, a ověření elektronické značky, kterou kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb (dále jen „poskytovatel“) označil seznam zneplatněných certifikátů nebo informaci o stavu certifikátu, a kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele,
d)   ověření platnosti všech kvalifikovaných systémových certifikátů a elektronických značek označujících kvalifikované systémové certifikáty v certifikační cestě a
e)   ověření, zda byl certifikát vydán jako kvalifikovaný certifikát nebo jako kvalifikovaný systémový certifikát.

(2) Ověření, zda kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový certifikát nebyl v okamžiku, ke kterému je ověřována jeho platnost, zneplatněn, se provádí v souladu s certifikační politikou poskytovatele, který certifikát vydal. Je-li k ověření užit seznam zneplatněných certifikátů, pro ověření je rozhodným seznamem poslední seznam, který byl vydán ve lhůtě 24 hodin od okamžiku, ke kterému je platnost certifikátu ověřována, případně každý následující seznam vydaný před koncem intervalu platnosti ověřovaného certifikátu. Pokud lhůta 24 hodin přesahuje interval platnosti ověřovaného certifikátu, jsou rozhodnými seznamy všechny seznamy vydané od posledního seznamu vydaného v intervalu platnosti certifikátu po poslední seznam, který byl vydán ve lhůtě 24 hodin od okamžiku, ke kterému je platnost certifikátu ověřována.

(3) Certifikační cestou se rozumí hierarchicky uspořádaná posloupnost certifikátů, která zahrnuje ověřovaný kvalifikovaný certifikát nebo ověřovaný kvalifikovaný systémový certifikát a kvalifikovaný systémový certifikát poskytovatele, na němž je založena elektronická značka ověřovaného kvalifikovaného certifikátu nebo ověřovaného kvalifikovaného systémového certifikátu, každý další kvalifikovaný systémový certifikát poskytovatele, na kterém je založena elektronická značka kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele, který byl naposledy zahrnut do certifikační cesty, a končí kvalifikovaným systémovým certifikátem poskytovatele označeným elektronickou značkou, která je založena na něm samém.

(4) Ověření, zda certifikát, na kterém je založen zaručený elektronický podpis nebo elektronická značka, byl vydán jako kvalifikovaný certifikát nebo jako kvalifikovaný systémový certifikát, se provádí ověřením kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele, na kterém je založena elektronická značka ověřovaného certifikátu, v evidenci vydaných kvalifikovaných systémových certifikátů, které používá poskytovatel, vedené Ministerstvem vnitra. Pokud byl certifikát vydán poskytovatelem certifikačních služeb usazeným v jiném státu, považuje se za kvalifikovaný, byl-li vydán v rámci služby vydávání kvalifikovaných certifikátů vedené v seznamu důvěryhodných certifikačních služeb jako služba, pro jejíž poskytování je poskytovatel certifikačních služeb akreditován, nebo jako služba, nad jejímž poskytováním je vykonáván dohled podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1).

§ 5
Ověření platnosti kvalifikovaného časového razítka

(1) Ověření platnosti kvalifikovaného časového razítka zahrnuje

a)   ověření vazby mezi datovou zprávou a připojeným kvalifikovaným časovým razítkem,
b)   ověření platnosti elektronické značky označující kvalifikované časové razítko a
c)   ověření platnosti kvalifikovaného systémového certifikátu, na kterém je založena elektronická značka označující kvalifikované časové razítko.

(2) Ověření vazby mezi datovou zprávou a připojeným kvalifikovaným časovým razítkem se provádí podle standardu kryptografické hashovací funkce odpovídající funkci použité při výpočtu otisku datové zprávy uvedeného v kvalifikovaném časovém razítku.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.

Ministr:
Kubice v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Rozhodnutí Komise Evropských společenství 2009/767/ES ze dne 16. října 2009, kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím „jednotných kontaktních míst“ podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu.

E-shop

Krizový zákon - Komentář

Krizový zákon - Komentář

Jiří Vaníček, Ondřej Vodehnal - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem autorů komentáře je pokusit se čtenářům vysvětlit a pomoci pochopit systém krizové legislativy, jejíž jádrem je právě krizový zákon. Komentář se nezaměřuje pouze na teoretický právní výklad, ale snaží se cílit spíše na praktické aspekty aplikace krizového zákona a posuzovat ...

Cena: 628 KčKOUPIT

Zákon o bankách. Komentář

Zákon o bankách. Komentář

Petr Liška, Karel Dřevínek, Štefan Elek, Petr Kotáb, Tomáš Rýdl - Wolters Kluwer, a. s.

Nejnovější komentář zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, přináší výklad tohoto základního předpisu regulujícího činnost bank z pera erudovaných autorů, kteří v textu zúročili své bohaté praktické zkušenosti s aplikací zákona. Komentář přináší podrobný výklad všech ustanovení, a to i v ...

Cena: 1 195 KčKOUPIT

Horní zákon, zákon o hornické činnosti - komentář

Horní zákon, zákon o hornické činnosti - komentář

Ondřej Vícha - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k hornímu zákonu a k zákonu o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě je dílem dr. Ondřeje Víchy, který se jako jeden z mála v České republice věnuje specifické oblasti horního práva. Komentář ve svém úvodu seznamuje čtenáře s historií horního práva, ale také ...

Cena: 2 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.