Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


108

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. března 2012,

kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb. a nařízení vlády č. 369/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1, § 2 odst. 1, § 4 odst. 2 a 4 a v § 9 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují věty „Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění. Nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova, v platném znění.“.

3. V § 2 odst. 3 se za slovo „zařadit“ vkládá slovo „celou“.

4. V § 2 odst. 3 písm. b) se slova „hodnota zakmenění, popřípadě součet hodnot zakmenění je“ nahrazují slovy „u víceetážových porostních skupin je hodnota zakmenění etáže, popřípadě součet hodnot zakmenění etáží“.

5. V § 3 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena b) až g).

6. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Žádost o zařazení podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2014 a pro období následující.“.

7. V § 4 odst. 3 se slova „a potvrzení odborného lesního hospodáře, že nedošlo ke snížení zakmenění pod hodnotu sedm desetin plného zakmenění“ nahrazují slovy „a třídu navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin“.

8. V § 5 se na konci textu písmene d) doplňují slova „v souladu s § 2 odst. 3 písm. b)“.

9. V § 7 odst. 2 písm. d) se slova „pokud nedošlo ke snížení plochy v důsledku prodeje,“ zrušují.

10. V § 7 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2014 a pro období následující.“.

11. V § 8 odst. 1 až 3 se za slova „které uvede“ vkládají slova „hospodářský soubor, soubor lesních typů u lesů ochranných a“, slovo „potvrzený“ se nahrazuje slovem „potvrzené“ a za slova „lesním hospodářem“ se vkládají slova „a novou třídu navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin“.

12. V § 10 se odstavce 5 až 7 včetně poznámek pod čarou č. 19 až 21 zrušují.

13. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 28 až 30 zní:

㤠10a
Převod zařazení v rámci titulu zlepšování druhové skladby

(1) Nejsou-li splněny podmínky v rámci titulu zlepšování druhové skladby, v případě stanoveném v přímo použitelném předpise Evropské unie28) v důsledku ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby, nebo zániku právnické osoby bez likvidace29), která je žadatelem, snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se neprovede, jestliže se právní nástupce této osoby, nový vlastník nebo nový nájemce lesních pozemků dříve obhospodařovaných žadatelem (dále jen „nabyvatel“) písemně zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek v rámci titulu zlepšování druhové skladby, a to na všech porostních skupinách zařazených žadateli do titulu zlepšování druhové skladby.

(2) Jestliže v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke snížení zařazené plochy porostních skupin, na které je v rámci titulu zlepšování druhové skladby poskytována dotace, v důsledku nájmu, převodu30) nebo přechodu podniku nebo jeho části, snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se neprovede, zaváže-li se písemně nabyvatel části anebo celého podniku žadatele v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek v rámci titulu zlepšování druhové skladby, a to na všech porostních skupinách zařazených žadateli do titulu zlepšování druhové skladby.

(3) Nabyvatel, který se písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek titulu zlepšování druhové skladby na nabyté ploše podle odstavce 1 nebo 2, nepodává novou žádost o zařazení podle § 3, ale oznámí Fondu tuto skutečnost na Fondem vydaném formuláři a Fond rozhodne o zařazení na zbývající část období, na nějž byl zařazen původní žadatel.

(4) Jestliže se nabyvatel písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek v rámci titulu zlepšování druhové skladby na nabytých lesních pozemcích podle odstavce 1 nebo 2 a došlo-li v průběhu období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen do titulu zlepšování druhové skladby, ke snížení zařazené plochy podle § 7 odst. 3 nebo k porušení jiných podmínek v rámci titulu zlepšování druhové skladby na ploše, na kterou byla dotace poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení dotace nabyvatelem na části výměry získané od původního žadatele za období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen do titulu zlepšování druhové skladby.

(5) Jestliže Fond zjistí porušení podmínky v rámci titulu zlepšování druhové skladby, které má za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu devatenácti kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém došlo k porušení podmínky; v případě zjištění porušení podmínky v rámci titulu zlepšování druhové skladby po uplynutí příslušného dvacetiletého období se vrácení dotace uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za dvacet kalendářních let.


28) Čl. 44 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006, v platném znění.
29) § 68 obchodního zákoníku.
30) § 476 až 488i obchodního zákoníku.“.

14. V příloze č. 1 u kategorie lesa „Lesy ochranné“ se slova „dřeviny podle přílohy č. 3“ nahrazují slovy „dřeviny podle přílohy č. 4“.

15. V příloze č. 3 bodě II. písm. f) podbod 2 zní:

„2.  zakmenění (u víceetážových porostních skupin)“.

16. V příloze č. 3 bodě II. písm. f) se doplňuje podbod 6, který zní:

„6.  třída navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení ve věcech zařazení do titulu zlepšování druhové skladby lesních porostů a ve věcech dotací na tento titul zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2012.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Bendl v. r.

E-shop

Zákon o pohřebnictví, zákon o válečných hrobech, komentář

Zákon o pohřebnictví, zákon o válečných hrobech, komentář

JUDr. Bc. Pavel Vetešník, Mgr. Eva Stránská, Mgr. Jaroslav Šejvl - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná publikace je vůbec prvním komentářem k zákonu č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a zákonu č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech. Kniha obsahuje praktický výklad zákona, tj. platného práva, i vhodná další doporučení pro praxi, shrnuje nejdůležitější ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Meritum - Vymáhání pohledávek

Meritum - Vymáhání pohledávek

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Od doby prvního vydání publikace „Vymáhání pohledávek“ došlo ke značnému nárůstu ekonomických problémů ve společnosti, s nimiž je spojena platební neschopnost dlužníků na straně jedné a vznik pohledávek věřitelů na straně druhé. Tento stav se týká jak podnikatelských subjektů, tak ...

Cena: 995 KčKOUPIT

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Petr Havlan, Jan Janeček a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů. Autorský kolektiv složený z vysokoškolských učitelů a současně z řad odborníků působících v samosprávných ...

Cena: 560 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.