Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


16

VYHLÁŠKA

ze dne 5. ledna 2011

o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb. a zákona č. 134/2011 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Odborná způsobilost na dráze

§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje:

a)   minimální stupeň dosaženého vzdělání, rozsah a obsah základních obecných znalostí, dovedností a postupů, nezbytných pro řízení drážního vozidla a výkon činnosti strojvedoucího, rozsah, obsah a způsob provádění zkoušky, způsob hodnocení výsledků zkoušky, formální a obsahové náležitosti protokolu o výsledku zkoušky, počet členů komise, požadavky na členy komise a rozsah a obsah školení žadatelů o vydání licence strojvedoucího,
b)   rozsah a obsah podrobných znalostí, dovedností a postupů, rozsah, obsah a způsob provádění zkoušky, způsob hodnocení výsledků zkoušky a rozsah a obsah školení žadatelů o vydání osvědčení strojvedoucího,
c)   podmínky věku a vzdělání, rozsah potřebných odborných znalostí, způsob provádění výuky a výcviku a způsob provádění zkoušek žadatelů o vydání průkazu způsobilosti,
d)   rozsah odborných znalostí a způsob ověřování těchto znalostí u osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení.

Hlava první
Odborná způsobilost žadatelů o vydání licence strojvedoucího a osvědčení strojvedoucího

Licence strojvedoucího
§ 2

(1) Minimální stupeň dosaženého vzdělání žadatele o vydání licence strojvedoucího je ukončené střední vzdělání s výučním listem strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření.

(2) Rozsah a obsah základních obecných znalostí, dovedností a postupů nezbytných pro řízení drážního vozidla a výkon činnosti strojvedoucího a rozsah a obsah školení k získání příslušných znalostí, dovedností a postupů je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

(1) Komise, před kterou se skládá zkouška ze všeobecné odborné způsobilosti, má 3 členy. Alespoň 1 člen komise musí být držitelem licence strojvedoucího.

(2) Před zahájením zkoušky předseda komise ověří totožnost zkoušeného podle jeho dokladu totožnosti a vyzve jej k předložení dokladu prokazujícího, že absolvoval školení podle § 2. Není-li tento doklad předložen, zkoušku nelze zahájit.

(3) Zkouška je neveřejná a skládá se z písemného testu a ústního pohovoru před komisí.

(4) Písemný test se skládá ze 100 otázek zaměřených podle obsahu školení uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce. Každé otázce jsou přiřazeny minimálně 3 možné odpovědi, z nichž pouze 1 je správná. Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem.

(5) Ústní pohovor se skládá z otevřených otázek k prověření hlubších znalostí podle obsahu školení uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce a vzájemných souvislostí. Odpovědi na otevřené otázky hodnotí komise přidělením bodů v rozmezí 0 až 10 bodů podle správnosti a úplnosti odpovědi. Pokud se členové komise neshodnou na hodnocení odpovědi, nechá předseda o přidělení bodů hlasovat. Komise přijme hodnocení, které podpoří 2 její členové.

(6) Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. K hodnocení stupněm „prospěl“ je třeba získat v písemném testu i ústním pohovoru minimálně 80 % z celkového možného počtu bodů.

(7) Protokol o výsledku zkoušky obsahuje

a)   označení „protokol o výsledku zkoušky k prokázání všeobecné odborné způsobilosti pro získání licence strojvedoucího“,
b)   jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu zkoušeného,
c)   místo a datum konání zkoušky,
d)   celkový výsledek zkoušky a
e)   jména, příjmení a podpisy všech zkoušejících.

Osvědčení strojvedoucího
§ 4

(1) Rozsah a obsah podrobných znalostí, dovedností a postupů týkajících se řízení drážního vozidla příslušné kategorie a druhu a rozsah a obsah školení k získání příslušných znalostí, dovedností a postupů je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Odborná způsobilost k řízení drážního vozidla podle odstavce 1 se prokazuje pro příslušný druh drážního vozidla, kterými jsou

a)   elektrická hnací vozidla (E),
b)   motorová hnací vozidla (M),
c)   parní hnací vozidla (P) a
d)   speciální hnací vozidla (SV).

(3) Rozsah a obsah podrobných znalostí, dovedností a postupů týkajících se řízení na vymezené dráze nebo její části a rozsah a obsah školení k získání příslušných znalostí, dovedností a postupů je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 5

(1) Zkouška k prokázání zvláštní odborné způsobilosti se skládá z části

a)   k prokázání teoretických znalostí,
b)   k prokázání praktických znalostí a
c)   k prokázání znalostí z českého jazyka.

(2) Část zkoušky k prokázání teoretických znalostí se provádí formou písemného testu a ústního pohovoru. Písemný test se skládá alespoň z 50 otázek zaměřených podle obsahu školení uvedeného v § 4. Každé otázce jsou přiřazeny minimálně 3 možné odpovědi, z nichž pouze 1 je správná. Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem. Ústní pohovor se skládá z otevřených otázek k prověření hlubších znalostí podle obsahu školení uvedeného v § 4 a vzájemných souvislostí. Odpovědi na otevřené otázky hodnotí komise přidělením bodů v rozmezí 0 až 10 bodů podle správnosti a úplnosti odpovědi. Pokud se členové komise neshodnou na hodnocení odpovědi, nechá předseda o přidělení bodů hlasovat. Komise přijme hodnocení, které podpoří 2 její členové.

(3) Část zkoušky z praktických znalostí se skládá z praktického výkonu příslušné činnosti, které se prováděná zkouška týká, zejména z řízení drážního vozidla příslušné kategorie a druhu při zkoušce k prokázání zvláštní odborné způsobilosti pro řízení drážního vozidla příslušné kategorie a druhu a z řízení drážního vozidla na vymezené dráze nebo její části při zkoušce k prokázání zvláštní odborné způsobilosti pro řízení na vymezených dráhách nebo jejich částech a odstraňování provozních poruch.

(4) Část zkoušky z jazykových znalostí se skládá z písemného testu a ústního pohovoru. Písemný test se skládá z otázek sloužících k prokázání znalostí českého jazyka v rozsahu nezbytném pro řízení drážního vozidla, účinnou komunikaci v běžných i neobvyklých situacích a porozumění sděleným informacím. Ústní pohovor se skládá z otevřených otázek k hlubšímu prověření užívání českého jazyka ve výše uvedeném rozsahu.

(5) Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl.“ K hodnocení stupněm „prospěl“ je třeba získat minimálně 80 % bodů z celkového možného počtu bodů v písemném testu i ústním pohovoru, prokázat praktické znalosti řízení drážního vozidla na vymezené dráze nebo její části podle obsahového zaměření školení a prokázat znalost českého jazyka.

(6) Žadatel, který neprospěl pouze v některé části zkoušky, může tuto část zkoušky opakovat nejpozději do 6 měsíců od konání zkoušky. Neprospěl-li žadatel u opakované části zkoušky, hodnotí se celá zkouška hodnocením „neprospěl“.

(7) Je-li žadatel o vydání osvědčení strojvedoucího držitelem jednoho nebo více osvědčení strojvedoucího pro jinou kategorii a druh drážního vozidla nebo pro jinou dráhu nebo její vymezenou část, provádí se zkouška pouze v tom rozsahu, v jakém nejsou potřebné znalosti a dovednosti prokázány již vydaným osvědčením strojvedoucího.

Hlava druhá
Věk, vzdělání a odborná způsobilost žadatelů o vydání průkazu způsobilosti

§ 6
Věk

Minimální věk pro přístup ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení drážního vozidla je

a)   21 let na dráze tramvajové, trolejbusové nebo dráze lanové,
b)   20 let na dráze speciální a vlečce a
c)   18 let, jedná-li se o zkoušku k získání průkazu způsobilosti pouze pro manipulační jízdy v depu na dráze speciální a dráze tramvajové.

§ 7
Vzdělání

Minimální stupeň vzdělání je

a)   ukončené střední vzdělání s výučním listem strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření pro přístup ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze speciální, dráze lanové a vlečce a
b)   ukončené základní vzdělání pro přístup ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze tramvajové a trolejbusové.

§ 8
Odborné znalosti

(1) Rozsah potřebných odborných znalostí a způsob provádění výuky a výcviku k prokázání odborné způsobilosti k řízení drážního vozidla na

a)   vlečce je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,
b)   dráze speciální je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,
c)   dráze tramvajové je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce,
d)   dráze trolejbusové je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce a
e)   dráze lanové je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2) Potřebné odborné znalosti k prokázání odborné způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze tramvajové zahrnují vedle rozsahu podle odstavce 1 písm. c) rovněž udělení řidičského oprávnění pro skupinu B podle jiného právního předpisu3).

(3) Potřebné odborné znalosti k prokázání odborné způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze trolejbusové zahrnují vedle rozsahu podle odstavce 1 písm. d) rovněž udělení řidičského oprávnění pro skupinu D podle jiného právního předpisu4).

§ 9
Výuka a výcvik

Výuka a výcvik se provádí u dopravce, který je vybaven hnacím vozidlem příslušného druhu trakce, pro který se odborná způsobilost prokazuje. Výuka a výcvik žadatele o vydání průkazu způsobilosti k řízení lanové dráhy se zajišťují u provozovatele lanové dráhy.

§ 10

(1) Odborná způsobilost k řízení drážního vozidla podle § 8 se prokazuje pro

a)   příslušný druh hnacího vozidla
1.  elektrická hnací vozidla (E),
2.  motorová hnací vozidla (M),
3.  parní hnací vozidla (P),
4.  speciální hnací vozidla (SV),
5.  hnací vozidla na tramvajové dráze (TR), nebo
6.  hnací vozidla na trolejbusové dráze (TB) a
b)   příslušný druh dráhy
1.  vlečka (VL),
2.  dráha speciální pouze pro manipulační jízdy v depu (SP-D),
3.  dráha speciální (SP),
4.  dráha tramvajová (TR),
5.  dráha tramvajová pouze pro manipulační jízdy v depu (TR-D), nebo
6.  dráha trolejbusová (TB).

(2) Odborná způsobilost k řízení lanové dráhy se prokazuje pro příslušnou lanovou dráhu.

(3) Při jízdním výcviku a při zkoušce podle této vyhlášky mohou osoby bez průkazu způsobilosti vykonávat tuto činnost pouze pod dozorem osoby oprávněné k řízení, která má praxi nejméně 5 let v řízení drážního vozidla.

§ 11
Zkouška

(1) Zkouška z odborné způsobilosti se provádí u dopravce, který je vybaven hnacím vozidlem příslušného druhu, pro který se odborná způsobilost prokazuje. Zkouška z řízení lanové dráhy se provádí u provozovatele lanové dráhy.

(2) Komise, před kterou se skládá zkouška z odborné způsobilosti, má 3 členy. Alespoň 1 člen komise musí být držitelem průkazu způsobilosti. Drážní správní úřad jmenuje zkušební komisi a jejího předsedu, který musí být zaměstnancem drážního správního úřadu.

(3) Před zahájením zkoušky předseda komise ověří totožnost zkoušeného podle jeho dokladu totožnosti a vyzve jej k předložení dokladu prokazujícího, že absolvoval předepsanou výuku a výcvik, a dokladu prokazujícího splnění podmínek zdravotní způsobilosti podle jiného právního předpisu. Nejsou-li tyto doklady předloženy, zkoušku nelze zahájit.

(4) Zkouška k prokázání odborné způsobilosti je neveřejná a skládá se z části k prokázání teoretických znalostí a z části k prokázání praktických znalostí.

(5) Část zkoušky k prokázání teoretických znalostí se provádí formou písemného testu a ústního pohovoru. Písemný test se skládá alespoň z 50 otázek zaměřených podle rozsahu odborných znalostí uvedených v přílohách č. 4 až 8 pro příslušný druh dráhy, pro kterou se zkouška vykonává. Každé otázce jsou přiřazeny minimálně 3 možné odpovědi, z nichž pouze 1 je správná. Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem. Ústní pohovor se skládá z otevřených otázek k prověření hlubších znalostí podle rozsahu odborných znalostí uvedených v přílohách č. 3 až 8 pro příslušný druh dráhy, pro kterou se zkouška vykonává, a vzájemných souvislostí. Odpovědi na otevřené otázky hodnotí komise přidělením bodů v rozmezí 0 až 10 bodů podle správnosti a úplnosti odpovědi. Pokud se členové komise neshodnou na hodnocení odpovědi, nechá předseda o přidělení bodů hlasovat. Komise přijme hodnocení, které podpoří 2 její členové.

(6) Část zkoušky z praktických znalostí se skládá z praktického výkonu příslušné činnosti, které se prováděná zkouška týká, zejména z řízení vozidla příslušného druhu na dráze v provozních podmínkách a odstraňování provozních poruch.

(7) Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl.“ K hodnocení stupněm „prospěl“ je třeba získat minimálně 80 % bodů z celkového možného počtu bodů v písemném testu i ústním pohovoru a prokázat praktické znalosti řízení drážního vozidla.

(8) Žadatel, který neprospěl pouze v některé části zkoušky, může tuto část zkoušky opakovat nejpozději do 6 měsíců od konání zkoušky.

§ 12

(1) Protokol o výsledku zkoušky obsahuje

a)   označení „protokol o výsledku zkoušky k prokázání odborné způsobilosti pro získání průkazu způsobilosti“,
b)   jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu zkoušeného,
c)   místo a datum konání zkoušky,
d)   celkový výsledek zkoušky a
e)   jména, příjmení a podpisy všech zkoušejících.

(2) Průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla obsahuje alespoň jméno, popřípadě jména, příjmení držitele, datum a místo narození držitele, fotografii držitele, podpis držitele, druh hnacího vozidla nebo typ lanové dráhy, k jejichž řízení je držitel osobou odborně způsobilou, druh dráhy, pro kterou je držitel osobou odborně způsobilou k řízení drážního vozidla, datum vydání průkazu způsobilosti, datum ukončení platnosti průkazu způsobilosti, název, sídlo a otisk razítka drážního správního úřadu, který průkaz způsobilosti vydal, a číslo průkazu způsobilosti.

§ 13

(1) Pro řízení hnacího vozidla jiného druhu na stejném druhu dráhy se odborná způsobilost prokáže doplňkovou zkouškou před zkušební komisí, a to ze znalosti konstrukce, údržby a řízení daného druhu hnacího vozidla.

(2) Pro řízení další lanové dráhy se odborná způsobilost prokáže doplňkovou zkouškou před zkušební komisí, a to ze znalosti konstrukce, údržby a řízení lanové dráhy.

(3) Je-li žadatel o přístup ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení drážního vozidla na vlečce držitelem osvědčení strojvedoucího, provádí se zkouška pouze v tom rozsahu, v jakém nejsou potřebné znalosti a dovednosti prokázány vydaným osvědčením strojvedoucího.

Hlava třetí
Odborná způsobilost osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení

§ 14

(1) Odborné znalosti, jejichž ověření je nezbytné pro vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu, jsou

a)   teoretické znalosti v oblasti konstrukce, výroby, montáže, provozu, oprav a kontrol určených technických zařízení a souvisejících právních předpisů a technických norem,
b)   praktické znalosti v oblasti projektování, konstrukce, výroby, montáže, provozování nebo oprav určených technických zařízení a v oblasti činnosti spojené s prováděním revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení a
c)   znalosti v oblasti elektrotechniky.

(2) Teoretické znalosti podle odstavce 1 písm. a) se ověřují

a)   dokladem o ukončeném středním vzdělání s maturitní zkouškou5) nebo vysokoškolském vzdělání6) strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření a
b)   složením zkoušky z oblastí uvedených v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(3) Praktické znalosti podle odstavce 1 písm. b) se ověřují

a)   dokladem o praxi v oblasti projektování, konstrukce, výroby, montáže, provozování nebo oprav příslušného druhu určených technických zařízení v délce nejméně
1.  5 let, jsou-li teoretické znalosti podle odstavce 2 písm. a) ověřeny dokladem o ukončeném středním vzdělání s maturitní zkouškou, nebo
2.  3 let, jsou-li teoretické znalosti podle odstavce 2 písm. a) ověřeny dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, a
b)   dokladem o vykonání odborné praxe v oblasti revizí, prohlídek a zkoušek příslušného druhu určených technických zařízení, kterými se ověřuje technický stav a provozní způsobilost určených technických zařízení, v délce nejméně 3 měsíce.

(4) Odbornou praxi podle odstavce 3 písm. b) lze vykonat pouze pod dohledem držitele platného osvědčení o odborné způsobilosti, který

a)   vykonává revize, prohlídky a zkoušky k ověření technického stavu a provozní způsobilosti příslušného druhu určených technických zařízení nejméně 3 roky a
b)   je oprávněn k výkonu těchto činností v takovém rozsahu a k takovému druhu určených technických zařízení, pro který se praktické znalosti podle odstavce 3 písm. b) ověřují.

(5) Znalosti v oblasti elektrotechniky se ověřují dokladem o kvalifikaci:

a)   osoba poučená, jedná-li se o revize, prohlídky nebo zkoušky tlakových, plynových nebo zdvihacích zařízení, a
b)   osoba znalá s vyšší kvalifikací, jedná-li se o revize, prohlídky nebo zkoušky elektrických zařízení.

(6) Požadavky na odbornou způsobilost pro provádění zkoušek na cisternách cisternových vozů podle oddílů 1.8.6 a 1.8.7 a odstavce 6.8.2.4.6 Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí RID (Přípojek C Úmluvy COTIF)7) nejsou dotčeny.

§ 15

Odborné znalosti podle § 14 se ověřují pro

a)   příslušný rozsah činností, kterými jsou
1.  revize určených technických zařízení,
2.  prohlídky a zkoušky určených technických zařízení,
3.  revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení, a
b)   příslušný druh určeného technického zařízení.

§ 16

(1) Zkouška podle § 14 odst. 2 písm. b) se skládá před komisí složenou z 3 členů, jmenovanou drážním správním úřadem. Předseda komise musí být zaměstnancem drážního správního úřadu a alespoň 1 člen komise musí být držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek v takovém rozsahu a k takovému druhu určených technických zařízení, pro které mají být teoretické znalosti ověřovány.

(2) Před zahájením zkoušky předseda komise ověří totožnost zkoušeného podle jeho dokladu totožnosti a vyzve jej k předložení dokladu prokazujícího, že absolvoval předepsanou výuku a výcvik. Nejsou-li tyto doklady předloženy, zkoušku nelze zahájit.

(3) Zkouška je neveřejná a skládá se z písemného testu a ústního pohovoru před komisí.

(4) Písemný test se skládá alespoň z 50 otázek rozdělených do skupin podle oblastí uvedených v příloze č. 9. Každé otázce jsou přiřazeny minimálně 3 možné odpovědi, z nichž pouze 1 je správná. Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem.

(5) Ústní pohovor se skládá z otevřených otázek k prověření hlubších znalostí oblastí uvedených v odstavci 3 a vzájemných souvislostí. Odpovědi na otevřené otázky hodnotí komise přidělením bodů v rozmezí 0 až 10 bodů podle správnosti a úplnosti odpovědi. Pokud se členové komise neshodnou na hodnocení odpovědi, nechá předseda o přidělení bodů hlasovat. Komise přijme hodnocení, které podpoří 2 její členové.

(6) Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. K hodnocení stupněm „prospěl“ je třeba získat v písemném testu a ústním pohovoru minimálně 80 % z celkového možného počtu bodů.

(7) Protokol o výsledku zkoušky obsahuje

a)   označení „protokol o výsledku zkoušky k prokázání všeobecné odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu“,
b)   jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu zkoušeného,
c)   místo a datum konání zkoušky,
d)   celkový výsledek zkoušky a
e)   jména, příjmení a podpisy všech zkoušejících.

§ 17

Teoretické znalosti se ověřují pravidelně zkouškou, která se vykoná do 5 let od vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu podle § 14 odst. 2 písm. b) a dále nejpozději do 5 let ode dne konání předchozí zkoušky k ověření teoretických znalostí. Na provedení zkoušky se použije § 16 obdobně a obsah zkoušky se zaměřuje zejména na ověření znalosti změn souvisejících právních předpisů a technických norem.

Hlava čtvrtá
Přechodná ustanovení

§ 18

(1) Výuka a výcvik žadatelů o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze celostátní a regionální, které byly zahájeny před 1. lednem 2012, a nebyly před tímto dnem dokončeny, se dokončí podle vyhlášky č. 101/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Výuka a výcvik žadatelů o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce, které byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a nebyly před tímto dnem dokončeny, se dokončí podle vyhlášky č. 101/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(3) Výuka a výcvik podle vyhlášky č. 101/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky

a)   pro řízení na dráze celostátní a regionální se považují za rovnocenné
1.  školení podle § 2 odst. 2 této vyhlášky a
2.  školení podle § 4 této vyhlášky pro ty druhy drážních vozidel a vymezené dráhy nebo jejich části, pro které byly vykonány,
b)   pro řízení na vlečce, dráze speciální, tramvajové, trolejbusové nebo lanové se považují za rovnocenné výuce a výcviku podle § 8 odst. 1 této vyhlášky pro ty druhy drážních vozidel a drah, pro které byly vykonány, a
c)   pro činnost osoby odborně způsobilé k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek určeného technického zařízení se považují za rovnocenné odborné praxi podle § 14 odst. 3 písm. b) této vyhlášky pro ty činnosti a druhy určených technických zařízení, pro které byly vykonány.

(4) Pokud byla žádost o zkoušku podána přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a zkouška nebyla před tímto dnem vykonána, postupuje se při složení zkoušky podle vyhlášky č. 101/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(5) Zkouška podle vyhlášky č. 101/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za rovnocennou zkoušce ze všeobecné odborné způsobilosti podle § 3 této vyhlášky.

(6) Průkaz způsobilosti prokazující podle vyhlášky č. 101/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, odbornou způsobilost pro elektrická hnací vozidla stejnosměrné soustavy (E1), elektrická hnací vozidla střídavé soustavy (E2) nebo vícesoustavová elektrická hnací vozidla (E3) se považuje za průkaz způsobilosti prokazující odbornou způsobilost pro elektrická hnací vozidla (E) podle této vyhlášky.

(7) Průkaz způsobilosti prokazující podle vyhlášky č. 101/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, odbornou způsobilost pro speciální hnací vozidla s provozní rychlostí do 40 km.h-1 včetně (SV1) nebo speciální hnací vozidla s provozní rychlostí nad 40 km.h-1 (SV2) se považuje za průkaz způsobilosti prokazující odbornou způsobilost pro elektrická hnací vozidla (SV) podle této vyhlášky.

ČÁST DRUHÁ
Změna Řádu pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy

§ 19

Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky č. 455/2000 Sb., vyhlášky č. 194/2005 Sb. a vyhlášky č. 305/2007 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu vyhlášky se slova „a odbornou“ zrušují.

2. Nadpis nad § 1 a nadpis nad § 8 se zrušují.

3. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:

„(1) Podmínky zdravotní způsobilosti a způsob provádění posudkové činnosti při posuzování zdravotní způsobilosti se vztahují na

a)   žadatele o vydání licence strojvedoucího a strojvedoucí řídící drážní vozidlo na dráze celostátní a regionální19),
b)   žadatele o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla a fyzické osoby řídící drážní vozidlo na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce a
c)   fyzické osoby provádějící ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy a uchazeče o výkon těchto činností.

19)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství.“.

4. V § 1 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

5. V § 1 odst. 2 se za slovo „osob“ vkládají slova „podle odstavce 1 písm. c)“.

6. V § 2 se slova „Osoby podle § 1 odst. 1 písm. b) a osoby podle § 1 odst. 2“ nahrazují slovy „Osoby podle § 1 odst. 1 písm. c)“.

7. V § 3 se za slovo „vydává“ vkládají slova „podle této vyhlášky a podle zvláštního právního předpisu pro posuzování zdravotní způsobilosti“.

8. V § 4 odst. 1 písm. a) bod 1 zní:

„1.  žadatelů o licenci strojvedoucího nebo o průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla; u žadatelů o průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla se prohlídka vykoná před započetím výcviku k získání odborné způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce,“.

9. V § 4 odst. 2 se v úvodní části ustanovení slova „§ 1 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 1 odst. 1 písm. b) a c)“.

10. V § 5 odst. 3 písm. a) se slova „ , o psychiatrické vyšetření a o vyšetření psychologické, jde-li o osoby podle § 1 odst. 1 písm. a)“ nahrazují slovy „a o vyšetření psychiatrické, jde-li o osoby podle § 1 odst. 1 písm. a)“.

11. V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Součástí pravidelné prohlídky osob podle § 1 odst. 1 písm. a) starších 40 let je elektrokardiografické vyšetření.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

12. V § 7 odst. 3 se slova „Posudek vydá posuzující lékař“ nahrazují slovy „S výjimkou lékařského posudku týkajícího se osob uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) vydá posuzující lékař posudek“.

13. § 8 zní:

㤠8

(1) Součástí dopravně psychologického vyšetření osob podle § 1 odst. 1 písm. a) je zejména posouzení

a)   anamnestických údajů,
b)   intelektových schopností,
c)   percepčních a psychomotorických schopností,
d)   osobnostních vlastností a
e)   sociálně-psychologických předpokladů.

(2) Dopravně psychologické vyšetření podle odstavce 1 se provádí prostřednictvím souboru psychodiagnostických metod, který se skládá alespoň z

a)   standardizovaného testu inteligence,
b)   standardizovaného testu pozornosti,
c)   standardizovaného osobnostního dotazníku a
d)   polostrukturovaného rozhovoru.

(3) Posudek o dopravně psychologickém vyšetření musí být jednoznačný. Vyjádření v posudku nesmí obsahovat konkrétní údaje zjištěné dopravně psychologickým vyšetřením podle odstavce 1. Vyjádření v posudku obsahuje hodnocení:

a)   psychicky způsobilý k navrhované činnosti,
b)   psychicky nezpůsobilý k navrhované činnosti.

(4) Platnost posudku o dopravně psychologickém vyšetření je 3 měsíce ode dne jeho vystavení.“.

14. Název přílohy č. 1 zní: „Podmínky zdravotní způsobilosti žadatelů o vydání licence strojvedoucího nebo průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla a držitelů licence strojvedoucího nebo osob řídících drážní vozidlo“.

15. Název části A. a název části B. přílohy č. 1 zní:

„A. Podmínky zdravotní způsobilosti žadatelů o vydání licence strojvedoucího nebo průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráhách železničních při vstupních preventivních prohlídkách“.

„B. Podmínky zdravotní způsobilosti držitelů licence strojvedoucího nebo osob řídících drážní vozidlo na dráhách železničních při pravidelných a mimořádných preventivních prohlídkách“.

16. Název přílohy č. 3 zní: „Společné podmínky zdravotní způsobilosti žadatelů o vydání licence strojvedoucího nebo průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla, držitelů licence strojvedoucího nebo osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy a uchazečů o tuto činnost“.

17. § 9 až 20 a přílohy č. 4 a 5 se zrušují.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

§ 19

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Dobeš v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství.
2)   Nařízení Komise (EU) č. 36/2010 ze dne 3. prosince 2009 o vzorech Společenství pro licenci strojvedoucího, doplňková osvědčení, ověřené opisy doplňkových osvědčení a formuláře žádosti o licenci strojvedoucího podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES.
3)   § 81 odst. 4 zákona č. 361/2004 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 266/2006 Sb.
4)   § 81 odst. 8 zákona č. 361/2004 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
5)   § 58 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
6)   § 44 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
7)   Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2011 Sb. m. s., o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).

E-shop

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Tereza Levická, Jana Dudová - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky si neklade za cíl podat výklad o veškerém souboru právních nástrojů chránících spotřebitele, nýbrž se soustřeďuje jen na vybranou část stojící na pomezí právní ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 3.vydání

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 3.vydání

Ing. Marta Neplechová, CSc., Ing. Bc. Martin Durec - Anag, spol. s r. o.

Publikace je určena účetním bytových družstev a společenství vlastníků, jejich statutárním orgánům a všem těm, kteří se účetní a daňovou problematikou právnických osob z oblasti vlastnictví bytových domů a ...

Cena: 419 KčKOUPIT

DPH ve zvláštních režimech jednoho správního místa, přenesení daň. povinnosti a kont. hlášení

DPH ve zvláštních režimech jednoho správního místa, přenesení daň. povinnosti a kont. hlášení

Ing. Václav Benda, Ing. Růžena Hrůšová - BOVA POLYGON

V rámci této publikace se čtenáři seznámí především s aktuálně platnými pravidly v oblasti zvláštních režimů, tj. zvláštního režimu jednoho správního místa a zvláštního režimu přenesení daňové povinnosti na ...

Cena: 296 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.