Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 454/2011 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2011, částka 155, ze dne 29. 12. 2011

454

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb.

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 33 a § 53 písm. a), c), d), e), f) a j) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 255/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. a) se za slova „ve kterém se“ vkládá slovo „zpravidla“.

2. V § 2 se písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušuje.

Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena f) až l).

3. V § 2 písm. i) se slova „ztěžuje nebo“ nahrazují slovem „ztěžuje,“, za slovo „oznamuje“ se vkládají slova „nebo zaznamenává“ a za slovo „narušení“ se vkládá slovo „zabezpečení“.

4. V § 2 písm. j) se slova „ , uzamykatelná skříň“ zrušují a za slovo „jiná“ se vkládá slovo „uzamykatelná“.

5. V § 2 se na konci písmene k) čárka nahrazuje tečkou a písmeno l) se zrušuje.

6. § 3 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6 zní:

㤠3
Zabezpečení objektu a zabezpečené oblasti

(1) Hranici objektu nebo zabezpečené oblasti, zařazení objektu nebo zabezpečené oblasti do příslušné kategorie6) a zařazení zabezpečené oblasti do příslušné třídy stanoví odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba.

(2) Zabezpečení objektu nebo zabezpečené oblasti je zajišťováno kombinací opatření fyzické bezpečnosti podle odstavců 3 až 10 a § 6 až 9.

(3) Objekt je zabezpečován v závislosti na kategorii objektu, s ohledem na charakter hranice objektu a v závislosti na vyhodnocení rizik těmito technickými prostředky

a)   pro kategorii Vyhrazené - mechanické zábranné prostředky,
b)   pro kategorii Důvěrné a Tajné - mechanické zábranné prostředky a zařízení elektrické zabezpečovací signalizace,
c)   pro kategorii Přísně tajné - mechanické zábranné prostředky, zařízení elektrické zabezpečovací signalizace a speciální televizní systémy. Speciální televizní systémy nesmí narušit ochranu utajovaných informací.

(4) Zabezpečená oblast je zabezpečována v závislosti na její kategorii, třídě a vyhodnocení rizik těmito technickými prostředky

a)   pro kategorii Vyhrazené - mechanické zábranné prostředky,
b)   pro kategorii Důvěrné - mechanické zábranné prostředky a zařízení elektrické zabezpečovací signalizace,
c)   pro kategorii Tajné a Přísně tajné - mechanické zábranné prostředky, systémy pro kontrolu vstupů, zařízení elektrické zabezpečovací signalizace, speciální televizní systémy, zařízení elektrické požární signalizace. Speciální televizní systémy lze nahradit tísňovými systémy. Při použití speciálních televizních systémů nesmí být narušena ochrana utajovaných informací.

(5) Bodové hodnoty nejnižší míry zabezpečení zabezpečené oblasti jsou stanoveny v příloze č. 1 této vyhlášky.

(6) Objekty a zabezpečené oblasti kategorie Důvěrné a vyšší, v nichž je zajištěna trvalá přítomnost zde pracujících osob, se zabezpečují mechanickými zábrannými prostředky.

(7) K zabezpečení zabezpečených oblastí se používají certifikované nebo necertifikované technické prostředky. Necertifikované technické prostředky lze použít pouze za podmínek stanovených v příloze č. 1 této vyhlášky.

(8) Utajovaná informace se ukládá v zabezpečené oblasti příslušné kategorie nebo vyšší, popřípadě v úschovném objektu, je-li jeho bodová hodnota uplatněna v projektu fyzické bezpečnosti pro příslušnou zabezpečenou oblast.

(9) V objektu se umísťuje zařízení fyzického ničení nosičů informací podle přílohy č. 1 této vyhlášky.

(10) V případě, že hranice objektu je totožná s hranicí zabezpečené oblasti, je rozsah použití opatření fyzické bezpečnosti určen požadavky na kategorii zabezpečené oblasti.


6) § 25 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., ve znění zákona č. 255/2011 Sb.“.

7. V § 4 odst. 1 se slova „a hranici objektu“ zrušují.

8. V 4 odst. 1 a v § 8 odst. 3 se slova „provozovatel objektu“ nahrazují slovy „odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba“.

9. V § 4 odst. 2 se slova „a hranice objektu“ zrušují.

10. V § 4 odst. 2 se číslo „11“ nahrazuje číslem „8“ a číslo „10“ se nahrazuje číslem „9“.

11. V § 4 odst. 3 se slova „podle § 10 odst. 3“ zrušují.

12. V § 4 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Speciální televizní systémy nesmí narušit ochranu utajovaných informací.“.

13. V § 4 odst. 7 se za slova „přílohy č. 1“ vkládají slova „této vyhlášky“.

14. V § 4 odstavec 8 zní:

„(8) K zabezpečení jednacích oblastí se používají certifikované nebo necertifikované technické prostředky. Necertifikované technické prostředky lze použít pouze za podmínek stanovených v příloze č. 1 této vyhlášky.“.

15. V § 4 se odstavce 9 a 10 zrušují.

Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 9.

16. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5
Zabezpečení technického zařízení

(1) Technické zařízení je zabezpečováno opatřeními fyzické bezpečnosti podle § 3, 6 až 10 nebo podle odstavců 2 až 4.

(2) Rozsah použití režimových opatření a technických prostředků k zabezpečení technického zařízení stanoví odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba v závislosti na vyhodnocení rizik.

(3) Ostraha uloženého technického zařízení obsahujícího utajovanou informaci stupně utajení

a)   Přísně tajné se zajišťuje typem 5 podle přílohy č. 1 této vyhlášky,
b)   Tajné se zajišťuje minimálně typem 4 podle přílohy č. 1 této vyhlášky,
c)   Důvěrné se zajišťuje minimálně typem 3 podle přílohy č. 1 této vyhlášky,
d)   Vyhrazené se zajišťuje v rozsahu stanoveném odpovědnou osobou nebo jí pověřenou osobou.

(4) Rozsah použití opatření fyzické bezpečnosti k zabezpečení technického zařízení se stanoví v projektu fyzické bezpečnosti. Obsah a forma projektu fyzické bezpečnosti se použije přiměřeně.“.

17. V § 6 odst. 1 písm. d) se slovo „daty“ nahrazuje slovy „prostředky, zejména způsob jejich označování, přidělování, úschovy a evidence“.

18. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   režim pohybu utajovaných informací v objektu, zabezpečené oblasti a jednací oblasti.“.

19. § 7 včetně nadpisu zní:

㤠7
Režim pohybu osob a dopravních prostředků

(1) Oprávnění ke vstupu do objektu, zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti vydává odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba. Oprávnění ke vstupu do zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti stanovené kategorie lze vydat osobě, která je poučena a je držitelem oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené nebo osvědčení fyzické osoby pro odpovídající nebo vyšší stupeň utajení. Seznam osob s oprávněním ke vstupu do objektu kategorie Důvěrné, Tajné nebo Přísně tajné, do zabezpečené oblasti a do jednací oblasti a dopravních prostředků oprávněných vjíždět do objektu kategorie Důvěrné, Tajné nebo Přísně tajné, do zabezpečené oblasti a do jednací oblasti se ukládá u odpovědné osoby nebo jí pověřené osoby.

(2) Osoby bez oprávnění ke vstupu mohou do objektu kategorie Důvěrné, Tajné nebo Přísně tajné, zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti vstupovat pouze za doprovodu osoby oprávněné ke vstupu do příslušného objektu, zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti za předpokladu, že vstup je nezbytný a nebude narušena ochrana utajovaných informací.

(3) Na vstupu do objektu kategorie Důvěrné, Tajné nebo Přísně tajné se provádí kontrola vstupu a u osob bez oprávnění ke vstupu do objektu je vedena evidence údajů a povinně se stanoví režim návštěv s doprovodem. Na vstupu do zabezpečené oblasti kategorie Vyhrazené, která je umístěna v objektu kategorie Vyhrazené, se provádí kontrola vstupu.

(4) Při vstupu osob bez oprávnění ke vstupu do objektu kategorie Přísně tajné se u nich provádí kontrola zařízením sloužícím k vyhledávání nebezpečných látek nebo předmětů.“.

20. V nadpisu § 8 se slovo „daty“ nahrazuje slovem „prostředky“.

21. V § 8 odst. 1, 3 a 4 se slovo „daty“ nahrazuje slovem „prostředky“.

22. V § 8 odst. 2 se slovo „data“ nahrazuje slovem „prostředky“ a slova „stupně utajení Vyhrazené, která vyžaduje zvláštní režim nakládání a utajovaná informace“ se zrušují.

23. V § 8 odst. 2 a 4 a v § 10 odst. 1 a 4 se slova „provozovatel objektu“ nahrazují slovy „odpovědná osoba“.

24. V § 8 odst. 2, 4 a 5 a v § 10 odst. 1 a 4 se slovo „jím“ nahrazuje slovem „jí“.

25. V § 8 odst. 4 se slovo „utajeným“ nahrazuje slovem „utajovaným“, za slova „úschovných objektů“ se vkládá slovo „ , je“, slova „klíče a identifikační data“ se zrušují a slova „ , kde se zabezpečené nebo jednací oblasti nacházejí“ se zrušují.

26. V § 8 odst. 5 se slovo „dat“ nahrazuje slovem „prostředků“ a slova „provozovateli objektu“ se nahrazují slovy „odpovědné osobě“.

27. V § 9 se za slovo „hodnoty“ vkládají slova „jednotlivých typů“.

28. V § 11 odst. 2 písm. c) se slova „nebo prohlášení o stejném složení a provedení technického prostředku, které obsahuje prohlášení výrobce, že technický prostředek bude vyráběn ve stejném složení a provedení, jak byl specifikován v posudku podle § 46 odst. 14 zákona“ nahrazují slovy „- pro jednotlivý technický prostředek není požadován“.

29. V § 12 se slovo „Doba“ nahrazuje slovem „Dobu“ a slova „je odvozena od doby“ se nahrazují slovy „stanoví Úřad, a to nejvýše na dobu“.

30. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 528/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Ředitel:
Ing. Navrátil v. r.

E-shop

Spisová služba, 2. aktualizované vydání

Spisová služba, 2. aktualizované vydání

Miroslav Kunt, Tomáš Lechner - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace mapuje celkový vývoj spisové služby v České republice, přičemž detailně popisuje období od roku 2004 do současnosti. V úvodní části jsou diskutovány právní předpisy, které se oblasti spisové služby přímo týkají anebo s ní úzce souvisí. Stranou nezůstává ani zasazení do ...

Cena: 560 KčKOUPIT

Zákon o pojistném na důchodové spoření, komentář

Zákon o pojistném na důchodové spoření, komentář

Lenka Geržová, Stanislav Kouba - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace slouží jako praktický průvodce při řešení výkladových problémů při aplikaci zákona o pojistném na důchodové spoření pro účastníky důchodového spoření, zaměstnavatele, penzijní společnosti či správce pojistného. Každé ustanovení je uvedeno příslušnou částí důvodové zprávy k ...

Cena: 382 KčKOUPIT

Základy účetnictví, 2. vydání

Základy účetnictví, 2. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.