Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 433/2011 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2011, částka 150, ze dne 28. 12. 2011

433

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 55/2008 Sb.

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 23 odst. 2 a § 79 odst. 8 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 32/2008 Sb. a zákona č. 255/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 55/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. e) se za slova „organizaci a činnost ústředního registru,“ vkládají slova „registru, pomocného registru a činnost kontrolního bodu,“.

2. V § 1 odst. 2 se slova „zvláštní právní předpis1)“ nahrazují slovy „vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací“.
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

3. V § 3 odst. 3 se slova „odstavce 1 písm. a), b), c) a e)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. a) až e)“, věta druhá se nahrazuje větami „Na vnitřní straně desek se přelepí konce prošití, otiskne razítko s názvem orgánu státu nebo právnické osoby anebo jménem a příjmením podnikající fyzické osoby a připojí se podpis odpovědné osoby nebo jí pověřené osoby nebo bezpečnostního ředitele nebo jím pověřené osoby, přesahující okraj přelepu. Dále se uvede doložka o počtu listů a podpis odpovědné osoby nebo jí pověřené osoby nebo bezpečnostního ředitele nebo jím pověřené osoby a datum přidělení administrativní pomůcky k užívání.“ a slova „K podpisu podle předchozí věty“ se nahrazují slovy „K podpisu podle věty druhé a třetí“.

4. V § 3 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

„(4) Jednotlivé administrativní pomůcky lze vést v elektronické podobě za předpokladu, že obsahují všechny předepsané položky podle odstavců 1 a 2, a systém, jehož prostřednictvím jsou vedeny, je zabezpečen proti neoprávněnému zásahu a proti přístupu osob, které k němu nejsou oprávněny, prokazatelným způsobem zaznamenává všechny prováděné změny nebo opravy a jeho používání je schváleno odpovědnou osobou. Vedení administrativní pomůcky podle odstavců 1 a 2 plní také elektronický systém spisové služby splňující požadavky zákona o archivnictví a spisové službě, který je vedený v informačním systému nakládajícím s utajovanými informacemi certifikovaném Úřadem a písemně schváleném do provozu9). Vedení administrativních pomůcek podle odstavců 1 a 2 v elektronické podobě nebo v elektronickém systému spisové služby musí umožňovat jejich převod do lis-tinné podoby nebo jejich převedení do formátu PDF/A a znázornění jako samostatných dokumentů a podepsání uznávaným elektronickým podpisem podle zákona o elektronickém podpisu nebo označení elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a následně opatření kva-lifikovaným časovým razítkem podle zákona o elektronickém podpisu, nebo nahrazení těchto prostředků zvláštním způsobem podle zákona o archivnictví a spisové službě.


9) § 34 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb., ve znění zákona č. 255/2011 Sb.
Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor.“.

5. V § 3 odst. 5 se věty druhá a třetí nahrazují větami „Kontrolní list není součástí utajovaného dokumentu, ale ukládá se společně s utajovaným dokumentem až do jeho vyřazení nebo odeslání. Po vyřazení či odeslání utajovaného dokumentu se kontrolní list uloží u jednacího protokolu nejméně na dobu 5 let, není-li dále stanoveno jinak (§ 27 odst. 8). Po uplynutí této doby osoba pověřená vedením jednacího protokolu kontrolní list mimo skartační řízení zničí.“.

6. V § 4 odst. 2 se slova „Za číslem jednacím“ nahrazují slovy „Součástí čísla jednacího“, slovo „uvedeny“ se zrušuje a slova „čísla jednacího utajovaného dokumentu“ se nahrazují slovy „údajů a znaků podle odstavce 1“.

7. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) V případě evidence utajovaného dokumentu v administrativních pomůckách vedených v elektronické podobě nebo v elektronickém systému spisové služby musí číslo jednací v libovolném pořadí obsahovat údaje a znaky podle odstavců 1 a 2. Při převodu do listinné podoby administrativních pomůcek vedených v elektronické podobě, při převodu do listinné podoby výstupu z elektronického systému spisové služby, který umožňuje vedení administrativní pomůcky podle § 3 odst. 1 a 2, při převedení administrativních pomůcek vedených v elektronické podobě do formátu PDF/A a při převedení výstupu z elektronického systému spisové služby, který umožňuje vedení administrativní pomůcky podle § 3 odst. 1 a 2 do formátu PDF/A, musí složení čísla jednacího odpovídat odstavcům 1 a 2.“.

8. V § 5 odst. 3 se za větu první vkládají věty „Stupeň utajení lze vyznačit i u jednotlivých odstavců utajovaného dokumentu podle stupně utajení v nich obsažených utajovaných informací. Označení příslušného stupně utajení u odstavce se provede vyznačením příslušného stupně utajení podle odstavce 1, a to v závorce před text a za text příslušného odstavce. V případě označení stupně utajení u odstavce musí být na téže straně utajovaného dokumentu příslušným stupněm utajení vyznačeny všechny odstavce obsahující utajované informace.“.

9. V § 6 odst. 3 větě první se slova „proškrtne se sloupec č. 1“ nahrazují slovy „ve sloupci č. 1 se pře-škrtne zkratka stupně utajení“.

10. V části druhé se na začátek vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

㤠6a
Příjem zásilky

Vyskytne-li se u doručené zásilky závada, zejména nejsou-li na obálkách otisky razítka nebo jsou poškozeny, je-li roztržena obálka nebo je zřejmé, že se s obsahem utajovaného dokumentu mohla seznámit neoprávněná osoba, nesouhlasí-li počet listů nebo příloh, sepíše o tom osoba, která zásilku převzala, neprodleně záznam; zásilka se zaeviduje podle skutečného stavu. Kopie záznamu se zašle odesílateli. O uvedené skutečnosti se neprodleně vyrozumí bezpečnostní ředitel adresáta nebo osoba jím pověřená.“.

11. V § 7 odst. 2 se za slova „Oprava zápisu v evidenci“ vkládají slova „a oprava evidenčního zápisu na utajovaném dokumentu“.

12. V § 7 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Na konci kalendářního roku se jednací protokol nebo další administrativní pomůcka podle § 3 odst. 2 věty druhé uzavře tak, že se poslední zápis celý podtrhne, a tím se ukončí přidělování čísel jednacích nebo jiných evidenčních označení v tomto roce. Pod podtržením se uvede záznam o počtu použitých čísel jednacích nebo jiných evidenčních označeních, který podepíše osoba pověřená vedením jednacího protokolu nebo další administrativní pomůcky podle § 3 odst. 2 věty druhé a dále bezpečnostní ředitel nebo osoba pověřená podle § 3 odst. 3 věty druhé.

(5) Jednací protokol, pomocný jednací protokol nebo další administrativní pomůcky podle § 3 odst. 2 věty druhé, které jsou vedeny v elektronické podobě, se převedou do listinné podoby nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, při změně osoby pověřené jejich vedením nebo podle potřeby a upraví se způsobem podle § 3 odst. 3. Pokud vedení jednacího protokolu, pomocného jednacího protokolu nebo dalších administrativních pomůcek podle § 3 odst. 2 věty druhé v elektronické podobě nebo v elektronickém sy-stému spisové služby umožní jejich převedení do formátu PDF/A a znázornění jako samostatných dokumentů a podepsání uznávaným elektronickým podpisem podle zákona o elektronickém podpisu nebo označení elektronickou značkou založenou na kvalifikova-ném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a následně opatření kvalifikovaným časovým razítkem podle zákona o elektronickém podpisu, nebo nahrazení těchto prostředků zvláštním způsobem podle zákona o archivnictví a spisové službě, není potřeba jednací protokol, pomocný jednací protokol nebo další administrativní pomůcky podle § 3 odst. 2 věty druhé převádět do listinné podoby. Takto vzniklý dokument se zařadí do spisového plánu a je mu přidělen skartační znak „A“. Odpovědná osoba je povinna zajistit, aby v jednacím protokolu, pomocném jednacím protokolu nebo v dalších administrativních pomůckách podle § 3 odst. 2 věty druhé byly zaznamenány všechny změny.“.

13. V § 8 odst. 3 se za větu čtvrtou vkládá věta „Podkladový materiál vyhotovuje zpracovatel pouze pro vlastní potřebu.“ a věta poslední se nahrazuje větou „Při vyhotovení kryptografického dokumentu2a) se podkladový materiál nesmí vytvářet.“.
Poznámka pod čarou č. 2a zní:


2a) 

§ 37 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., ve znění zákona č.  255/2011 Sb.“.

14. V § 9 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

15. V § 9 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 10 až 12 zní:

„(4) Před přepravou zásilky kurýrní službou se kurýr odesílateli prokáže platným oznámením10) nebo osvědčením fyzické osoby11) nebo dokladem12).


10) 

§ 6 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb.

11) 

§ 12 zákona č. 412/2005 Sb.

12) 

§ 85 zákona č. 412/2005 Sb.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

16. V § 11 odst. 2 se za slovo „závada“ vkládá čárka, závorky se zrušují a slovo „například“ se nahrazuje slovem „zejména“.

17. V § 12 odst. 7 se slova „nebo záznamem na utajovaném dokumentu podle § 3 odst. 5“ zrušují.

18. V § 12 odstavce 8 a 9 znějí:

„(8) Na konci kalendářního roku se jednací protokol nebo další administrativní pomůcka podle § 3 odst. 2 věty druhé uzavře tak, že se poslední zápis celý podtrhne, a tím se ukončí přidělování čísel jednacích nebo jiných evidenčních označení v tomto roce. Pod podtržením se uvede záznam o počtu použitých čísel jednacích nebo jiných evidenčních označeních, který podepíše osoba pověřená vedením jednacího protokolu nebo další administrativní pomůcky podle § 3 odst. 2 věty druhé a dále bezpečnostní ředitel nebo osoba pověřená podle § 3 odst. 3 věty druhé.

(9) Jednací protokol, pomocný jednací protokol nebo další administrativní pomůcky podle § 3 odst. 2 věty druhé, které jsou vedeny v elektronické podobě, se převedou do listinné podoby nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, při změně osoby pověřené jejich vedením nebo podle potřeby a upraví se způsobem podle § 3 odst. 3. Pokud vedení jednacího protokolu, pomocného jednacího protokolu nebo dalších administrativních pomůcek podle § 3 odst. 2 věty druhé v elektronické podobě nebo v elektronickém sy-stému spisové služby umožní jejich převedení do formátu PDF/A a znázornění jako samostatných dokumentů a podepsání uznávaným elektronickým podpisem podle zákona o elektronickém podpisu nebo označení elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a následně opatření kvalifikovaným časovým razítkem podle zákona o elektronickém podpisu, nebo nahrazení těchto prostředků zvláštním způsobem podle zákona o archivnictví a spisové službě, není potřeba jednací protokol, pomocný jednací protokol nebo další administrativní pomůcky podle § 3 odst. 2 věty druhé převádět do listinné podoby. Takto vzniklý dokument se zařadí do spisového plánu a je mu přidělen skartační znak „A“. Odpovědná osoba je povinna zajistit, aby v jednacím protokolu, pomocném jednacím protokolu nebo v dalších administrativních pomůckách podle § 3 odst. 2 věty druhé byly zaznamenány všechny změ-ny.“.

19. V nadpisu § 14 se doplňují slova „a oprava evidenčního zápisu na utajovaném dokumentu“.

20. V § 14 odst. 1 se za slova „Oprava zápisu v administrativních pomůckách“ vkládají slova „a opra-va evidenčního zápisu na utajovaném dokumentu“.

21. V § 14 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

22. V § 15 odst. 3 se slova „§ 18 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 1“.

23. V § 18 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Příslušný stupeň utajení se do poznámkového sešitu nebo knihy vyznačí u doložky o počtu listů uvedené způsobem podle § 3 odst. 3.“.

24. V § 20 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Podpis potvrzující převzetí utajovaného dokumentu se uvádí v jednacím protokolu, pomocném jednacím protokolu, zápůjční knize, doručovací knize, manipulační knize, na sběrném archu nebo na utajovaném dokumentu v rozdělovníku. Způsob potvrzení převzetí utajovaného dokumentu evidovaného v administrativních pomůckách vedených v elektronické podobě stanoví odpovědná osoba, nestanoví-li vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací jinak.“.

25. V § 20 odst. 2 písm. a) se slova „organizačními útvary“ nahrazují slovy „organizačními součástmi“.

26. V § 20 odst. 2 písm. b) se slova „organizačního útvaru“ nahrazují slovy „organizační součásti“.

27. V § 20 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušuje.

28. V § 22 odst. 6 se za slovo „uložení“ vkládají slova „ , není-li dále stanoveno jinak“.

29. V § 26 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „utajovaných dokumentů“ vkládají slova „stupně utajení Přísně tajné, Tajné a Důvěrné“.

30. V § 26 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) V ústředním registru jsou vedeny seznamy zaměstnanců Úřadu, kterým lze umožnit přístup k utajovaným informacím Organizace Severoatlantické smlouvy, Evropské unie nebo ostatním utajovaným informacím poskytovaným v mezinárodním styku. Seznamy musí být aktualizované a schválené odpovědnou osobou, jí pověřenou osobou nebo bezpečnostním ředitelem.“.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.

31. V § 26 odst. 9 větě první se slovo „kurýrní“ zrušuje a za slova „do zahraničí“ se vkládají slova „kurýrní službou“.

32. V § 27 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Písemná žádost o souhlas ke zřízení registru obsahuje“ nahrazují slovy „Orgán státu, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba zašle Úřadu písemnou žádost o souhlas ke zřízení registru, která obsahuje“.

33. V § 27 odst. 2 větě první se za slova „evidenční list registru“ vkládají slova „samostatně pro Organizaci Severoatlantické smlouvy, Evropskou unii nebo ostatní subjekty cizí moci“.

34. V § 27 odstavce 7 až 10 znějí:

„(7) Utajovaný dokument cizí moci stupně utajení Přísně tajné může registr poskytnout jinému registru pouze prostřednictvím ústředního registru, nestanoví-li v konkrétním případě ústřední registr jinak.

(8) K utajovanému dokumentu stupně utajení Přísně tajné, Tajné a Důvěrné poskytovanému v mezinárodním styku se vyhotovuje kontrolní list. Kontrolní list není součástí utajovaného dokumentu a ukládá se společně s utajovaným dokumentem až do jeho vyřazení nebo odeslání. Po vyřazení či odeslání utajovaného dokumentu se kontrolní list uloží v registru nejméně po dobu 10 let v případě utajovaného dokumentu stupně utajení Přísně tajné, nebo nejméně po dobu 5 let v případě utajovaného dokumentu nižšího stupně utajení. Po uplynutí této doby osoba pověřená vedením jednacího protokolu kontrolní list mimo skartační řízení zničí.

(9) K utajovanému dokumentu stupně utajení Přísně tajné, Tajné a Důvěrné poskytovanému v mezinárodním styku se v případě jeho odeslání jinému registru, pomocnému registru nebo kontrolnímu bodu vyhotovuje stvrzenka o převzetí utajovaného dokumentu podle § 21 odst. 2. Stvrzenka o převzetí utajovaného dokumentu není součástí utajovaného dokumentu a ukládá se společně s utajovaným dokumentem až do jeho vyřazení nebo odeslání. Po vyřazení či odeslání utajovaného dokumentu se stvrzenka uloží v registru nejméně po dobu 10 let v případě utajovaného dokumentu stupně utajení Přísně tajné, nebo nejméně po dobu 5 let v případě utajovaného dokumentu nižšího stupně utajení. Po uplynutí této doby osoba pověřená vedením jednacího protokolu stvrzenku o převzetí utajovaného dokumentu mimo skartační řízení zničí.

(10) V registru jsou vedeny v rámci orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, u které je registr zřízen, seznamy osob, kterým lze umožnit přístup k utajovaným informacím Organizace Severoatlantické smlouvy, Evropské unie nebo ostatním utajovaným informacím ostatních subjektů cizí moci. Seznamy musí být aktualizované a schválené odpovědnou osobou, jí pověřenou osobou nebo bezpečnostním ředitelem.“.

35. V § 27 se doplňují odstavce 11 a 12, které znějí:

„(11) V registru je veden seznam podřízených pomocných registrů včetně jmen, příjmení a podpisových vzorů vedoucích pomocných registrů a jejich zástupců.

(12) Registr provádí kontrolu utajovaných dokumentů evidovaných v registru k 31. prosinci kalendářního roku a zprávu o kontrole utajovaných informací vedených v registru zasílá ústřednímu registru do 15. února následujícího kalendářního roku spolu s uvedením počtu utajovaných dokumentů a jejich stupňů utajení. Vzor zprávy o kontrole utajovaných informací vedených v registru je stanoven v příloze č. 13 této vyhlášky.“.

36. Za § 27 se vkládají nové § 27a a 27b, které včetně nadpisů znějí:

㤠27a
Pomocný registr

(1) V pomocném registru se evidují, ukládají a odesílají utajované dokumenty poskytované v mezinárodním styku.

(2) Vedoucí pomocného registru odpovídá za ochranu všech utajovaných dokumentů poskytovaných v mezinárodním styku, které jsou v pomocném registru uloženy.

(3) Pomocný registr může utajovaný dokument předat jinému registru pouze prostřednictvím registru, v jehož rámci byl pomocný registr zřízen.

(4) Pro utajované dokumenty poskytované v mezinárodním styku pomocnému registru platí obdobně § 27 odst. 4, 5, 8 a 9.

(5) V pomocném registru jsou vedeny v rámci orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, u které je pomocný registr zřízen, seznamy osob, kterým lze umožnit přístup k utajovaným informacím Organizace Severoatlantické smlouvy, Evropské unie nebo ostatním utajovaným informacím poskytovaným v mezinárodním styku. Seznamy musí být aktualizované a schválené bezpečnostním ředitelem nebo jím pověřenou osobou.

(6) V pomocném registru je veden seznam podřízených kontrolních bodů včetně jmen, příjmení a podpisových vzorů pracovníků kontrolních bodů.

§ 27b
Kontrolní bod

(1) V kontrolním bodu se utajované dokumenty poskytované v mezinárodním styku zaznamenávají v pomocných jednacích protokolech a předávají zpracovateli.

(2) Kontrolní bod může utajovaný dokument předat jinému registru pouze prostřednictvím registru, v jehož rámci byl kontrolní bod zřízen.

(3) Pro utajované dokumenty poskytované v mezinárodním styku kontrolnímu bodu platí obdobně § 27 odst. 4 a 8.

(4) V kontrolním bodu jsou vedeny v rámci orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, u které je kontrolní bod zřízen, seznamy osob, kterým lze umožnit přístup k utajovaným informacím Organizace Severoatlantické smlouvy, Evropské unie nebo ostatním utajovaným informacím poskytovaným v mezinárodním styku. Seznamy musí být aktualizované a schválené bezpečnostním ředitelem nebo jím pověřenou osobou.“.

37. Nadpis § 29 zní: „Zajištění ochrany utajovaných informací při zániku orgánu státu, organizační složky zřízené orgánem státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby“.

38. Doplňuje se příloha č. 13, která včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

U utajovaného dokumentu vyhotoveného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, jehož součástí je kontrolní list nebo u kterého je kontrolní list nahrazen záznamem na utajovaném dokumentu, se při zaznamenávání seznámení s utajovaným dokumentem a při jeho uložení postupuje podle dosavadní právní úpravy.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Ředitel:
Ing. Navrátil v. r.

E-shop

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění

JUDr. Nataša Randlová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje úpravě přechodu práv a povinností a s ním často souvisejícím hromadným propouštěním, a to jak na straně převádějícího zaměstnavatele tak zaměstnavatele nabývajícího. Obě tyto úpravy jsou obsaženy v českém zákoníku práce a jsou harmonizovány s evropskými směrnicemi ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek II.

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek II.

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající se zásady vše je dovoleno, co není zakázáno, zásady dispozitivnosti soukromoprávní regulace, zásady ochrany slabší ...

Cena: 477 KčKOUPIT

ÚZ č. 1150 - Školství, pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1150 - Školství, pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Publikace je reakcí na zásadní změny školské legislativy, kdy se od 1. 9. 2016 podstatně mění školský zákon, zákon o vysokých školách, zákon o pedagogických pracovnících a zákon o poskytování dotací soukromým školám a předškolním a školským zařízením. Začátkem září nabylo účinnosti ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.