Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 400/2011 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2011, částka 139, ze dne 16. 12. 2011

400

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2011,

kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 5 a § 26 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., a § 5 odst. 5 písm. a) a § 20 odst. 5 a 8 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 140/2008 Sb. a zákona č. 197/2010 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
OBČANSKÉ PRŮKAZY

§ 1
Vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

(1) Vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Strojově čitelné údaje se zapisují ve stanovené zóně v dolní části zadní strany občanského průkazu a do 2D kódu.

(3) Názvy položek na zadní straně občanského průkazu se tisknou pouze v případě, že je obsah položky vyplněn.

(4) Kontaktní elektronický čip se nachází na zadní straně občanského průkazu.

§ 2
Vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji

(1) Vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Zápis strojově čitelných údajů se provádí obdobně jako v § 1 odst. 2.

(3) Tisk názvů položek se provádí obdobně jako v § 1 odst. 3.

§ 3
Vzor občanského průkazu bez strojově čitelných údajů

(1) Vzor občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Nezkrácená podoba jména, popřípadě jmen, a příjmení se zapíše do zvláštních záznamů na zadní stranu občanského průkazu.

§ 4
Vyznačená část občanského průkazu

(1) Vyznačenou částí občanského průkazu, jehož vzor je uveden v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce, se rozumějí oba jeho horní rohy, barevně označené na zadní straně písmeny A a B.

(2) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu se oddělí část označená písmenem A.

(3) Při změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, kromě změny údaje o místu trvalého pobytu podle odstavce 2, se oddělí část označená písmenem B.

(4) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu se u občanského průkazu vydaného do 30. dubna 1993 oddělí pravý dolní roh předních desek, u občanského průkazu vydaného po 30. dubnu 1993, který neobsahuje strojově čitelné údaje, se oddělí pravý dolní roh a u občanského průkazu se strojově čitelnými údaji vydaného do 31. prosince 2011 se oddělí část označená písmenem A.

(5) Při změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, kromě změny údaje o místu trvalého pobytu, se u občanského průkazu vydaného do 30. dubna 1993 oddělí pravý horní roh předních desek, u občanského průkazu vydaného po 30. dubnu 1993, který neobsahuje strojově čitelné údaje, levý dolní roh a u občanského průkazu se strojově čitelnými údaji vydaného do 31. prosince 2011 se oddělí část označená písmenem B.

§ 5
Vzory tiskopisů potvrzení o občanském průkazu a potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu

(1) Vzor tiskopisu potvrzení o občanském průkazu je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Vzor tiskopisu potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 6
Vzory žádostí o vydání občanského průkazu

(1) Vzor elektronicky zpracovávané žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) Vzor elektronicky zpracovávané žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(3) Vzor tiskopisu žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (dále jen „žádost“) je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 7
Požadavky na technické provedení fotografie pro vydání občanského průkazu

(1) Fotografie nebo obdobný obrazový záznam (dále jen „fotografie“) připojované k žádosti má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm. Zobrazení rozměrů fotografie je uvedeno v příloze č. 9 k této vyhlášce, obrázek č. 1.

(2) Fotografie zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu tak, aby středová vertikální rovina obličeje byla prodloužením vertikální roviny objektivu snímací soustavy a horizontální rovina obličeje tvořená očima byla prodloužením horizontální roviny objektivu snímací soustavy. Umístění objektivu snímací soustavy vůči osobě je uvedeno v příloze č. 9 k této vyhlášce, obrázek č. 2. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.

(3) Fotografie musí odpovídat podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny.

(4) Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm. Velikost hlavy zobrazované osoby včetně jejího umístění na fotografii je uvedena v příloze č. 9 k této vyhlášce, obrázek č. 3.

(5) Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.

§ 8
Podmínky a technický způsob zasílání digitální fotografie prostřednictvím datové schránky fotografa

Digitální fotografie občana pořízená pro vydání občanského průkazu fotografem se zasílá do zvlášť zřízené datové schránky Ministerstva vnitra1), která je určena pro příjem digitálních fotografií pro občanské průkazy, s využitím elektronického formuláře zveřejněného na portálu veřejné správy2), jehož přílohou je digitální fotografie.

§ 9
Technické parametry digitální fotografie

Digitální fotografie občana musí kromě požadavků uvedených v § 7 odst. 2 až 5 splňovat následující technické parametry

a)   velikost datového souboru obsahujícího fotografii, maximálně 90 kB, minimálně 50 kB,
b)   formát datového souboru obsahujícího fotografii jpg/jpeg/jfif s příponou .jpg3),
c)   šířka fotografie 2,6 cm, rozlišení 600 DPI,
d)   výška fotografie 3,4 cm, rozlišení 600 DPI a
e)   barevná hloubka 24 bitů, barevný model RGB.

ČÁST DRUHÁ
CESTOVNÍ DOKLADY

§ 10
Vzor cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

(1) Vzor cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Strojově čitelné údaje se zapisují ve stanovené zóně v dolní části datové stránky cestovního pasu uvedeného v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(3) Nosič dat s biometrickými údaji je nedílnou součástí datové stránky cestovního pasu uvedeného v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(4) Nezkrácená podoba jména, popřípadě jmen, a příjmení se zapíše do úředních záznamů na stranu 3 cestovního pasu uvedeného v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(5) Na stranách 4 a 5 cestovního pasu uvedeného v příloze č. 10 k této vyhlášce je uveden rejstřík4) s překlady názvů příslušných údajů zapisovaných do tohoto cestovního pasu v jazyce německém, italském, španělském, portugalském, nizozemském, švédském, dánském, finském, řeckém, irském, slovenském, slovinském, polském, maďarském, maltském, litevském, estonském, lotyšském a ruském.

§ 11
Vzor cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji

(1) Vzor cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(2) Nezkrácená podoba jména, popřípadě jmen, a příjmení se zapíše do úředních záznamů na stranu 30 cestovního pasu uvedeného v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(3) Na straně 32 cestovního pasu uvedeného v příloze č. 11 k této vyhlášce jsou uvedeny překlady názvů údajů zapisovaných do tohoto cestovního pasu v jazyce francouzském, německém, ruském a italském.

(4) Strana 32 cestovního pasu uvedeného v příloze č. 11 k této vyhlášce obsahuje podpis držitele cestovního pasu.

§ 12

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji obsahuje 34 stran a cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji obsahuje 32 stran. Tyto cestovní pasy jsou cestovní doklady typu knížka.

§ 13
Vzor cestovního průkazu

(1) Vzor cestovního průkazu je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.

(2) Cestovní průkaz je cestovní doklad typu knížka a obsahuje 8 stran.

(3) Nezkrácená podoba jména, popřípadě jmen, a příjmení se zapíše do úředních záznamů na stranu 8 cestovního průkazu.

§ 14
Vzory jiného cestovního dokladu vydávaného na základě mezinárodní smlouvy

Vzory jiného cestovního dokladu vydávaného na základě mezinárodní smlouvy, pokud je nestanoví tato smlouva, jsou uvedeny v příloze č. 13 k této vyhlášce.

§ 15
Vzory tiskopisů žádostí

(1) Vzor elektronicky zpracovávané žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce.

(2) Vzor tiskopisu žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce.

(3) Vzor tiskopisu žádosti o vydání cestovního průkazu je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce.

(4) Vzory tiskopisů žádostí o vydání jiných cestovních dokladů vydávaných na základě mezinárodní smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 17 k této vyhlášce.

(5) Vzor tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním dokladu je uveden v příloze č. 18 k této vyhlášce.

§ 16
Požadavky na technické provedení fotografie přikládané k žádosti o vydání cestovního dokladu

Pro požadavky na technické provedení fotografie přikládané k žádosti o vydání cestovního dokladu platí ustanovení § 7 obdobně.

ČÁST TŘETÍ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 17
Přechodná ustanovení

(1) Tiskopisy žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, potvrzení o občanském průkazu, žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji, žádosti o vydání cestovního průkazu, žádosti o vydání cestovních dokladů vydávaných na základě mezinárodní smlouvy, vydané podle vyhlášky č. 642/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být používány nejdéle do 31. prosince 2016.

(2) Cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji podle vzoru stanoveného v příloze č. 9 vyhlášky č. 642/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti vyhlášky č. 417/2006 Sb., mohou být vydávány nejdéle do 31. prosince 2012.

(3) Tiskopisy žádosti o vydání cestovního průkazu vydané podle vzoru tohoto tiskopisu stanoveného vyhláškou č. 642/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti vyhlášky č. 65/2008 Sb., mohou být používány nejdéle do 31. prosince 2012.

§ 18
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.
2.  Část první vyhlášky č. 299/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 642/2004  Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, a vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
3.  Vyhláška č. 417/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb.
4.  Vyhláška č. 65/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 417/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.  642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb.
5.  Vyhláška č. 85/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

§ 19
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Ministr:
Kubice v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 6 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.
2)   § 54 odst. 5 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 263/2011 Sb.
3)   Ve verzi podle standardu ISO 10918-1.
4)   Příloha č. 1 k rezoluci představitelů vlád členských států, setkávajících se v rámci Rady, ze dne 23. června 1981, o zavedení jednotného vzoru pasů, ve znění rezoluce ze dne 30. června 1982, 14. července 1986, 10. července 1995 a 8. června 2004.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1210 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1210 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), shromažďovací právo, a ostatní předpisy (zákon o ověřování). Od minulého vydání publikace byla změněna řada zákonů v souvislosti s novou ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.