Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


387

VYHLÁŠKA

ze dne 30. listopadu 2011,

kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č. 346/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se za slovy „anebo jejichž“ slovo „základní“ nahrazuje slovy „indexovaná průměrná“.

2. V § 6 odst. 1 se za slovy „zahrádkářské chaty, jejichž“ slovo „základní“ nahrazuje slovy „indexované průměrné“.

3. V § 10 odst. 2 se slova „tvoří-li venkovní úpravy příslušenství k těmto stavbám“ nahrazují slovy „jsou-li s těmito stavbami společně užívány nebo tvoří-li jejich příslušenství“.

4. V § 27 odst. 5 až 7 se za slova „§ 28“ vkládají slova „a § 28a“.

5. V § 28 odst. 3 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

6. V § 28 odst. 4 se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

7. V § 28 se odstavec 6 zrušuje.

Odstavce 7 až 12 se označují jako odstavce 6 až 11.

8. V § 28 odstavce 8 a 9 znějí:

„(8) Pro způsob ocenění pozemků jsou rozhodující kritéria uvedená v odstavcích 1 až 7 a v § 28a. Splňuje-li oceňovaný pozemek kritéria uvedená současně ve více odstavcích tohoto ustanovení, platí pro způsob ocenění toto pořadí použití odstavců: 2, 3, 6, 4, 7 a 5.

(9) Cena zjištěná podle odstavců 1 až 8 činí nejméně 20 Kč/m2.“.

9. V § 28 se odstavce 10 a 11 zrušují.

10. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který včetně nadpisu zní:

㤠28a
Společná ustanovení pro stavební pozemek neuvedený v cenové mapě stavebních pozemků

(1) Pozemky oceňované podle § 28 odst. 6 a podle § 31 a § 32 odst. 3 a 4 netvoří jednotný funkční celek.

(2) Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se bez ohledu na skutečný rozsah zastavění ocení podle § 28 odst. 2.

(3) Je-li na jeden nebo více pozemků ve funkčním celku vydán regulační plán16), územní rozhodnutí22) nebo uzavřena veřejnoprávní smlouva20), ocení se podle skutečného účelu užití.“.

11. V § 29 odst. 4 se slova „nebo podle § 41 odstavec 2 v zastavěném území29),“ zrušují.

12. V § 32 odst. 1 první větě se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

13. V § 33 odst. 2 se za slova „podle cenové mapy“ vkládá slovo „stavebních“ a za slova „§ 28“ vkládají slova „a § 28a“.

14. V § 41 se odstavec 2 zrušuje.

15. V § 41 se doplňují odstavce 2 až 4, které znějí:

„(2) Základní cena okrasných dřevin podle příslušné skupiny a věkové kategorie v příloze č. 37, včetně trvalých nelesních porostů na nelesních pozemcích do 1 000 m2 včetně nebo s počtem stromů do 50 ks včetně, se případně upraví věcně zdůvodněnými přirážkami a srážkami z přílohy č. 37 a vynásobí se koeficienty K5 z přílohy č. 14 a Kz z tabulky č. 30 přílohy č. 37.

(3) Cena zjištěná podle odstavce 1 nebo 2 se vynásobí koeficientem Kp z přílohy č. 39.

(4) Zjištěná cena okrasné rostliny podle odstavců 2 a 3 nesmí být nižší než 1 % z její základní ceny uvedené v tabulkách č. 2 až 6 přílohy č. 37.“.

16. V § 44 odst. 6 se za slova „oceňované podle § 7, 8, 9 a 10, popřípadě 11“ vkládají slova „ , které jsou k určenému účelu využívány“.

17. V příloze č. 1 v bodě 4. Podlahová plocha odst. 2 písm. c) se za slova „je menší než 2 m,“ vkládají slova „komor umístěných mimo byt“.

18. V příloze č. 10 tabulka II. Ceny vrtaných studní včetně nadpisu zní:

19. V příloze č. 18 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

20. V příloze č. 19 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

21. V příloze č. 20 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

22. V příloze č. 20a tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. Příloha č. 21 zní:

„Příloha č. 21 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

24. V příloze č. 37 bod 4 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. V příloze č. 37 se body 7.2 a 7.3 zrušují.

Body 7.4 a 7.5 se označují jako body 7.2 a 7.3.

26. Příloha č. 38 zní:

„Příloha č. 38 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

27. Příloha č. 39 zní:

„Příloha č. 39 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

E-shop

Nové občanské právo v kostce (Stručný úvod)

Nové občanské právo v kostce (Stručný úvod)

Janků, Kelblová, Uhlířová, Zapletalová - C. H. Beck

Občanské právo v kostce přináší základní výklad obsahových změn občanského práva po účinnosti nového zákoníku. Srozumitelným výkladem autoři upozorňují na všechny významné změny dotýkající se velké části soukromého práva a současně vysvětlují pozměněnou systematiku občanského ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Ing. Miloslav Kopřiva, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Manuál k daňovému řádu vyšel poprvé před dvěma roky. Kniha byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, která oceňuje zejména její praktické pojetí, srozumitelnost a provázanost komentářů k daňovému řádu na ...

Cena: 681 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.10.2016, 1. vydání

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.10.2016, 1. vydání

Mgr. Tomáš Kruták, PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, Mgr. Jan Geryk - Anag, spol. s r. o.

První vydání komentáře k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek, který transponuje evropské zadávací směrnice přijaté na počátku roku 2014. Skvělý pomocník pro praxi Publikace podává komplexní výklad ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.