Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 327/2011 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2011, částka 114, ze dne 11. 11. 2011

327

VYHLÁŠKA

ze dne 3. listopadu 2011

o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 261/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 23a odst. 7, § 24 odst. 3, § 27 odst. 3, § 33 odst. 1 písm. q), § 55g odst. 5 a § 55h odst. 5 zákona:

ČÁST PRVNÍ
ÚDAJE POSKYTOVANÉ V SOUVISLOSTI S PROVOZEM LODĚ, NÁMOŘNÍ NEHODOU NEBO MIMOŘÁDNOU UDÁLOSTÍ A MINIMÁLNÍ VÝŠE POJIŠTĚNÍ ZA ŠKODY Z PROVOZU LODĚ

§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1).

§ 2

Oznámení provozovatele nebo velitele lodi podle § 23a odst. 3 a 4 zákona obsahuje

a)   identifikaci lodi
1.  jméno lodi,
2.  volací značku lodi a
3.  identifikační číslo lodi přidělené Mezinárodní námořní organizací,
4.  údaj o tom, zda loď smí přepravovat ozářené jaderné palivo, plutonium nebo vysoce radioaktivní odpad v obalech,
b)   přístav určení,
c)   u lodi opouštějící přístav v členském státě Evropské unie předpokládanou dobu odplutí z přístavu nebo z lodivodské stanice podle požadavků orgánu tohoto členského státu příslušného podle jeho předpisů a předpokládanou dobu příjezdu do následného přístavu určení,
d)   u lodi přijíždějící z přístavu třetího státu a plující do přístavu v členském státu Evropské unie předpokládanou dobu příjezdu do přístavu určení nebo do lodivodské stanice podle požadavků orgánu tohoto členského státu příslušného podle jeho předpisů,
e)   celkový počet osob na lodi,
f)   technické názvy nebezpečných věcí nebo znečišťujících látek, zejména UN číslo2),
g)   třídu nebezpečí v souladu s Mezinárodním předpisem pro přepravu nebezpečného zboží po moři3), Mezinárodním předpisem pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu nebezpečných chemikálií3) a Mezinárodním předpisem pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu zkapalněných plynů3),
h)   množství nebezpečných věcí nebo znečišťujících látek,
i)   identifikační číslo přepravní nákladní jednotky, nejsou-li nebezpečné věci nebo znečišťující látky přepravovány v cisternách,
j)   prohlášení, že na lodi je seznam lodního nákladu nebo nákladový plán uvádějící informace o nebezpečných věcech nebo znečišťujících látkách a jejich přesné umístění na lodi, a
k)   jméno, případně jména, příjmení nebo obchodní firmu a telefonické, radiotelefonní nebo elektronické spojení osoby, která může sdělit podrobné informace o nákladu.

§ 3

Oznámení velitele lodi podle § 23a odst. 5 zákona obsahuje

a)   identifikaci lodi
1.  jméno lodi,
2.  volací značku lodi a
3.  identifikační číslo lodi přidělené Mezinárodní námořní organizací,
b)   polohu lodi v okamžiku hlášení,
c)   poslední přístav odplutí a přístav určení,
d)   jméno, případně jména, příjmení nebo obchodní firmu a telefonické, radiotelefonní nebo elektronické spojení osoby, která může sdělit podrobné informace o nebezpečných věcech a znečišťujících látkách přepravovaných na lodi,
e)   počet osob na lodi,
f)   podrobnosti o námořní nehodě nebo mimořádné události a
g)   informace o přepravovaných nebezpečných věcech či znečišťujících látkách, zejména
1.  technické názvy nebezpečných věcí nebo znečišťujících látek, zejména UN číslo2),
2.  třídu nebezpečí v souladu s Mezinárodním předpisem pro přepravu nebezpečného zboží po moři3), Mezinárodním předpisem pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu nebezpečných chemikálií3) a Mezinárodním předpisem pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu zkapalněných plynů3),
3.  informace o druhu obalů a jejich označení,
4.  odhad množství a stavu ztracených nebezpečných věcí či uniklých znečišťujících látek,
5.  příčinu ztráty nebezpečných věcí či úniku znečišťujících látek.

§ 4

(1) Minimální limit pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti z provozu lodě pro škodu způsobenou na zdraví nebo usmrcením osob jiných než cestujících u lodí o hrubé prostornosti

a)   300 až 2 000 tun činí 2 000 000 zvláštních práv čerpání podle definice Mezinárodního měnového fondu (dále jen „zvláštní práva čerpání“),
b)   2 001 až 30 000 tun činí 2 000 000 zvláštních práv čerpání a za každou tunu přesahující 2 000 tun 800 zvláštních práv čerpání,
c)   30 001 až 70 000 tun činí 2 000 000 zvláštních práv čerpání, za každou tunu přesahující 2 000 tun 800 zvláštních práv čerpání a za každou tunu přesahující 30 000 tun 600 zvláštních práv čerpání,
d)   přesahující 70 000 tun činí 2 000 000 zvláštních práv čerpání, za každou tunu přesahující 2 000 tun činí 800 zvláštních práv čerpání, za každou tunu přesahující 30 000 tun činí 600 zvláštních práv čerpání a za každou tunu přesahující 70 000 tun činí 400 zvláštních práv čerpání.

(2) Minimální limit pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škody z provozu lodě pro jiné nároky než uvedené v odstavci 1 u lodí o hrubé prostornosti

a)   300 až 2 000 tun činí 1 000 000 zvláštních práv čerpání,
b)   2 001 až 30 000 tun činí 1 000 000 zvláštních práv čerpání a za každou tunu přesahující 2 000 tun 400 zvláštních práv čerpání,
c)   30 001 až 70 000 tun činí 1 000 000 zvláštních práv čerpání, za každou tunu přesahující 2 000 tun činí 400 zvláštních práv čerpání a za každou tunu přesahující 30 000 tun činí 300 zvláštních práv čerpání,
d)   přesahující 70 000 tun činí 1 000 000 zvláštních práv čerpání, za každou tunu přesahující 2 000 tun činí 400 zvláštních práv čerpání, za každou tunu přesahující 30 000 tun činí 300 zvláštních práv čerpání a za každou tunu přesahující 70 000 tun činí 200 zvláštních práv čerpání.

(3) Pojištění odpovědnosti za škody z provozu lodě pro nároky cestujících musí být sjednané s limitem pojistného plnění ve výši zjištěné vynásobením nejvyššího počtu cestujících uvedeného v mezinárodním osvědčení lodě a 175 000 zvláštních práv čerpání.

§ 5

Údaje podle § 33 odst. 1 písm. q) zákona jsou

a)   technické názvy nebezpečných věcí nebo znečišťujících látek, zejména UN číslo2),
b)   třídu nebezpečí v souladu s Mezinárodním předpisem pro přepravu nebezpečného zboží po moři3), Mezinárodním předpisem pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu nebezpečných chemikálií3) a Mezinárodním předpisem pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu zkapalněných plynů3),
c)   údaj o tom, zda nebezpečná věc nebo znečisťující látka smí být přepravována pouze na lodi určené k přepravě ozářeného jaderného paliva, plutonia nebo vysoce radioaktivního odpadu v obalech,
d)   množství a umístění nebezpečných věcí nebo znečišťujících látek,
e)   identifikační číslo přepravní nákladní jednotky, nejsou-li nebezpečné věci nebo znečišťující látky přepravovány v cisternách,
f)   jméno, případně jména, příjmení nebo obchodní firma a telefonické, radiotelefonní nebo elektronické spojení osoby, která může sdělit podrobné informace o nákladu,
g)   pokud jde o látky uvedené v příloze I úmluvy MARPOL, bezpečnostní list, který případně obsahuje údaje o fyzikálně-chemických vlastnostech produktů včetně jejich viskozity vyjádřené při 50 °C a hustoty při 15 °C a ostatní údaje obsažené v bezpečnostním listu v souladu s rezolucí IMO MSC.286 (86),
h)   čísla tísňového volání přepravce nebo jakékoli jiné osoby, která má informace o fyzikálně-chemických vlastnostech produktů a o opatřeních, která mají být přijata v případě mimořádné události.

§ 6

Rozsah údajů obsažených ve zprávách o výsledcích zjišťování příčin námořní nehody a mimořádné události je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 7

Rozsah údajů obsažených v oznámení o námořní nehodě a mimořádné události je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel

§ 8

Ve vyhlášce č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel se za § 29 vkládá nový § 29a, který včetně nadpisu zní:

㤠29a
Doklad o pojištění odpovědnosti za škody z provozu lodě

Doklad o pojištění odpovědnosti za škody z provozu lodě obsahuje

a)   jméno lodi, identifikační číslo lodi přidělené Mezinárodní námořní organizací a rejstříkový přístav,
b)   jméno, příjmení a místo podnikání provozovatele lodě, je-li jím fyzická osoba, nebo obchodní firma nebo název a sídlo provozovatele lodě, je-li jím právnická osoba,
c)   nároky, které pojištění pokrývá a doba trvání pojištění,
d)   obchodní firma nebo název a sídlo poskytovatele pojištění, případně místo, kde byla pojistná smlouva uzavřena, nebyla-li uzavřena v sídle poskytovatele pojištění.“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Ministr:
Mgr. Dobeš v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel a kterou se zrušuje směrnice Rady 93/75/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/17/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/18/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice Rady 1999/35/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/20/ES ze dne 23. dubna 2009 o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky.
Směrnice Komise 2011/15/EU ze dne 23. února 2011, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel.
2)   Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí - modelová pravidla.
3)   Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, oznámená pod č. 52/1995 Sb., Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974, oznámený pod č. 52/1995 Sb.

E-shop

Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář

Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář

Furek, Rothanzl, Jirovec - C. H. Beck

Komentář k zákonu o svobodném přístupu k informacím (a jeho prováděcím předpisům), navazuje na předchozí dvě úspěšná vydání v již zaniklém nakladatelství Linde Praha a. s. Od posledního z nich sice uplynuly pouhé čtyři roky, a ač se může zdát, že za tak krátkou dobu nemohlo dojít k ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Zákon o registru smluv. Komentář

Zákon o registru smluv. Komentář

Bouda, Fadrný, Franc, Mazel - C. H. Beck

Publikace provádí novým zákonem a procesem uveřejňování smluv státu, územních samosprávných celků a dalších veřejných institucí v registru smluv. Objasňuje, jaké osoby patří do okruhu povinných subjektů, jaké smlouvy musí být uveřejněny a jak široký je okruh výjimek z povinného ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.