Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


312

VYHLÁŠKA

ze dne 7. října 2011,

kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Akreditační komisí stanoví podle § 79 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách):

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova „ve trojím písemném vyhotovení“ nahrazují slovy „v písemném vyhotovení“.

2. § 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

„Obsah žádosti
§ 2

(1) Žádost obsahuje

a)   název studijního programu1); název studijního programu musí srozumitelně a výstižně vyjadřovat obsah studijního programu s přihlédnutím k cílům studia a případnému členění studijního programu na studijní obory,
b)   názvy a charakteristiky studijních oborů, pokud se studijní program na obory dělí, včetně možných kombinací studijních oborů,
c)   cíle studia společné pro celý studijní program,
d)   profil absolventa studijního programu, popřípadě studijního oboru, který obsahuje
1.  vymezení výstupních odborných znalostí (dále jen „znalost“) a odborných dovedností (dále jen „dovednost“), odpovídajících cílům studia ve studijním programu,
2.  charakteristiku povolání, pro jejichž výkon má být absolvent připraven, dalších možností jeho uplatnění a charakteristiku zaměstnavatelů, u kterých bude moci uplatnit získané vzdělání,
e)   podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení podle § 3,
f)   název obce, na jejímž území se bude uskutečňovat studijní program v souladu s jeho personálním, materiálním a technickým zabezpečením podle § 8,
g)   pro bakalářský studijní program a pro magisterský studijní program další náležitosti podle § 4,
h)   pro doktorský studijní program další náležitosti podle § 5.

(2) Součástmi žádosti jsou rovněž

a)   údaje o vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti žadatele, která souvisí se studijním programem předloženým k akreditaci, a jejím rozsahu,
b)   doklady o zabezpečení studijního programu (§ 6 až 8),
c)   záměr rozvoje a odůvodnění studijního programu (§ 9 a 10).

1) § 44 až 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 4 odst. 1 písm. a) bod 3 zní:

„3.  celkový rozsah studijní zátěže studijního předmětu vyjádřené v kreditech s rozdělením podle plánovaných aktivit studenta; přitom se předpokládá, že jeden kredit odpovídá 25 až 30 hodinám studia a součet kreditů u studijních předmětů zařazených do studijního plánu je roven 60 kreditům v jednom akademickém roce,“.

4. V § 4 odst. 1 písm. a) bod 5 zní:

„5.  u povinných a povinně volitelných studijních předmětů anotaci vymezující cíle studijního předmětu a jeho obsahové zaměření, jakož i znalosti a dovednosti prokazované studenty při ukončení předmětu v rámci kontroly studia;“.

5. V § 4 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slovo „vědomostí“ nahrazuje slovem „dovedností“.

6. V § 4 odst. 1 písm. b) bod 5 zní:

„5.  stanovení obsahu a rozsahu odborné praxe v prezenční formě studia v bakalářském studijním programu, který je převážně zaměřen na přípravu k výkonu povolání, a to zejména na neuniverzitní vysoké škole (dále jen „profesní bakalářský program“); v ostatních typech studijních programů podle potřeby;“.

7. § 6 včetně nadpisu zní:

„Doklady o zabezpečení studijního programu
§ 6

(1) Doklad o personálním zabezpečení prezenční formy studia ve studijním programu na standardní dobu studia obsahuje

a)   u garanta studijního programu, kterým je docent nebo profesor odpovědný v rámci příslušné vysoké školy, s přihlédnutím k jeho podílu na tvorbě záměru a hodnocení realizace rozvoje studijního programu, za kvalitu a rozvoj studijního programu (dále jen „garant programu“), u vyučujících, kteří se budou podílet na zabezpečení přednášek povinného nebo povinně volitelného studijního předmětu bakalářského studijního programu nebo magisterského studijního programu (dále jen „přednášející v bakalářském nebo magisterském studiu“), u vyučujících, kteří budou zabezpečovat přednášky, konzultace nebo jiné formy výuky studijního předmětu doktorského studijního programu, (dále jen „přednášející v doktorském studiu“) a u školitelů
1.  jméno (popřípadě jména) a příjmení, tituly a vědecké hodnosti, rok narození,
2.  přehled předmětů, na jejichž zabezpečení se budou podílet,
3.  druh pracovněprávního vztahu, popřípadě pracovněprávních vztahů, k žadateli a rozsah práce, vyjádřený stanoveným počtem hodin výkonu práce za týden, případně za kalendářní rok nebo za jiné příslušné období, a dobu, na kterou je pracovněprávní vztah sjednán,
4.  údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia,
5.  přehled o tvůrčí a publikační činnosti za posledních 5 let,
6.  anotace nejvýznamnějších publikací, projektů, děl, uměleckých výkonů a realizovaných výsledků za dobu vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti,
7.  údaje o působení v zahraničí;
b)   u přednášejících v bakalářském nebo magisterském studiu, přednášejících v doktorském studiu a školitelů, kteří jsou docenty nebo profesory nebo nositeli vědeckých hodností, obor a rok, ve kterém proběhlo jejich habilitační nebo jmenovací řízení nebo udělení vědecké hodnosti, a přehledy ohlasů na jejich publikace.

(2) Doklady o personálním zabezpečení prezenční formy studia v profesním bakalářském programu obsahují u vyučujících, kteří nejsou uvedeni v odstavci 1, ale podílejí se na uskutečňování studijního programu,

a)   údaje podle odstavce 1 písm. a),
b)   druh vykonávané činnosti pro uskutečňování profesního bakalářského studijního programu,
c)   údaje o systému a struktuře předpokládaného dalšího vzdělávání.

(3) Doklad o personálním zabezpečení distanční a kombinované formy studia v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu obsahuje

a)   údaje podle odstavce 1,
b)   u profesního bakalářského studijního programu údaje podle odstavců 1 a 2,
c)   doklady o kvalifikaci vyučujících zodpovědných za uskutečňování distanční formy studia a kontroly studijních výsledků.

(4) Doklad o personálním zabezpečení distanční a kombinované formy studia v doktorském studijním programu obsahuje údaje podle odstavce 1.

(5) Doklad o personálním zabezpečení doktorského studijního programu obsahuje návrh na složení oborové rady. Na údaje o jejím personálním zabezpečení se vztahují ustanovení odstavce 1 písm. a).

(6) Přílohou k žádosti jsou písemné souhlasy přednášejících v bakalářském nebo magisterském studiu, přednášejících v doktorském studiu a školitelů, kteří se budou podílet na zabezpečení povinných nebo povinně volitelných předmětů a kteří nejsou v pracovněprávním vztahu, popřípadě pracovněprávních vztazích k žadateli, s jejich působením ve výuce a s návrhem na rozsah jejich zapojení do výuky ve studijním programu.

(7) Pokud je žádost o akreditaci studijního programu spojená se žádostí o udělení státního souhlasu, jsou její součástí smlouva žadatele s garantem programu o uzavření budoucí pracovní smlouvy a smlouvy žadatele s vyučujícími o uzavření budoucí pracovní smlouvy nebo budoucí dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, stanovující rozsah práce vymezený předpokládaným průměrným týdenním rozsahem práce, nebo počtem hodin za kalendářní rok nebo za jiné příslušné období, s uvedením dne nástupu do práce.“.

8. V § 7 odst. 5 se slova „pracoviště Akademie věd České republiky, je vyjádření tohoto pracoviště“ nahrazují slovy „právnická osoba uvedená v § 81 odst. 1 zákona o vysokých školách, je vyjádření této právnické osoby“.

9. V § 8 odst. 2 se slova „ , v souladu s obecnými předpisy o ochraně státního a služebního tajemství“ zrušují.

10. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   stanovisko vysoké školy k výsledkům vnitřního hodnocení kvality studijního programu podle § 9 písm. b).“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Žádosti předložené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2011.

Ministr:
Mgr. Dobeš v. r.

E-shop

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Zákon o insolvenčních správcích - Komentář

Zákon o insolvenčních správcích - Komentář

Antonín Stanislav, Jan Kozák - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích je dalším důležitým právním předpisem v oblasti insolvenčního práva. Zákon upravuje podmínky výkonu i samotný výkon funkce insolvenčního správce a rovněž dohled nad insolvenčními správci. Komentář detailně vystihuje problematiku ve ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory

Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory

Mgr. Vladimír Syruček, JUDr. Vencislav Sabotinov, JUDr. Marie Moravcová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha přináší ucelený soubor vzorů pokrývajících celou materii rozhodčího řízení, počínaje smlouvou o rozhodci přes předžalobní upomínku, přijetí funkce rozhodce, rozhodčí žalobu až po samotný rozhodčí nález, resp. jeho uložení u obecného soudu. Každý vzor je opatřen podrobným ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.