Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 279/2011 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2011, částka 100, ze dne 26. 9. 2011

279

SDĚLENÍ
Ministerstva financí

ze dne 15. září 2011,

jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2011–2012

Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dluhopisech“), a určuje emisní podmínky Diskontovaného spořicího státního dluhopisu České republiky, 2011–2012:

1.  Základní charakteristika dluhopisů:
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
Název: Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2011–2012
Zkrácený název: SSD-D ČR, 12
Pořadové číslo emise: 64.
Jmenovitá hodnota: 1,- Kč (jedna koruna česká)
Emisní kurz: 98,00 % jmenovité hodnoty
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum počátku emisní lhůty: 3. 10. 2011
Datum ukončení emisní lhůty: 1. 11. 2011
Datum emise: 11. 11. 2011
Datum splatnosti: 12. 11. 2012
Úrokový výnos: stanoven jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem
Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001003289
2.  Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů, které vydání státních dluhopisů umožňují.
3.  Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zaknihované podobě a jsou evidovány v samostatné evidenci, kterou vede podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo financí (dále jen „evidence ministerstva“).
4.  Dluhopisy může upsat pouze:
a)   fyzická osoba,
b)   občanské sdružení,
c)   nadace nebo nadační fond,
d)   registrovaná církev nebo náboženská společnost,
e)   obecně prospěšná společnost, nebo
f)   zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v písmenech b) až e).
 5.  Ministerstvo financí jako emitent nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému se sídlem v členském státě Evropské unie. Obchodování s dluhopisy na uvedených převodních místech je vyloučeno.
 6.  Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 3 000 000 000 Kč.  Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 11 zákona o dluhopisech vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů.
 7.  Dluhopisy jsou nabídnuty k úpisu v České republice. Činnosti spojené s upisováním dluhopisů zajišťuje Česká národní banka a osoby, které k výkonu takových činností společně pověřily Ministerstvo financí a Česká národní banka (dále jen „distributoři“). Seznam distributorů se uveřejní na internetových stránkách Ministerstva financí.
 8.  Upisovatelé uvedení v bodě 4 podávají žádost o úpis prostřednictvím distributora. Jeden upisovatel může upsat prostřednictvím jedné žádosti o úpis dluhopisy v počtu kusů nejméně 1 000 (jeden tisíc). Upisovatelé jsou povinni při podání žádosti o úpis distributorovi důvěryhodným způsobem prokázat, že patří mezi osoby uvedené v bodě 4. Cenou úpisu se rozumí celková jmenovitá hodnota upisovaných dluhopisů násobená emisním kurzem. Cena úpisu se zaokrouhlí na haléře, v případě úhrady ceny úpisu v hotovosti na celé koruny. Upisovatel je povinen uhradit cenu úpisu do pěti pracovních dnů ode dne podání žádosti o úpis prostřednictvím distributora. Okamžikem uhrazení ceny úpisu upisovatelem na peněžní účet distributora se žádost o úpis stává platnou, závaznou a nelze ji již zrušit. Ode dne uhrazení ceny úpisu do data emise není tato částka úročena. Úpis dluhopisů je ukončen rozhodnutím emitenta nebo dnem ukončení emisní lhůty podle toho, co nastane dříve. Po dni, kdy byl úpis ukončen, již nebudou žádosti o úpis přijímány. Upisovatelé, kteří podají žádost o úpis nejpozději v den, který předchází dnu ukončení úpisu, jsou oprávněni do pěti pracovních dnů uhradit cenu úpisu na peněžní účet distributora.
9.  Žádost o převod dluhopisu podává vlastník dluhopisu prostřednictvím distributora. Dluhopisy jsou převáděny bez peněžního vypořádání. Dluhopisy lze převést pouze na osoby uvedené v bodě 4 těchto emisních podmínek. Osoba, na kterou se dluhopisy převádějí, je povinna při úpisu distributorovi důvěryhodným způsobem prokázat, že patří mezi osoby uvedené v bodě 4. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům dluhopisů v evidenci ministerstva, je 12. 10. 2012.
10.  Úrokový výnos dluhopisu se stanoví jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem. Výpočet výnosu do splatnosti probíhá na bázi skutečného počtu kalendářních dní v roce a skutečného počtu dní v období (act/act).
11.  Ministerstvo financí jako emitent není oprávněno předčasně splatit vydané dluhopisy před datem splatnosti, nepožádá-li o předčasné splacení vlastník dluhopisů, ani je nabývat do vlastního majetku.
12.  Vlastník dluhopisu má právo požádat Ministerstvo financí jako emitenta prostřednictvím distributora o předčasné splacení všech nebo části jím vlastněných dluhopisů v následujících termínech:
První možný den podání žádosti o předčasné splacení Poslední možný den podání žádosti o předčasné splacení Datum předčasného splacení
2. 1. 2012 28. 2. 2012 2. 4. 2012
1. 3. 2012 29. 5. 2012 2. 7. 2012
  Vlastník dluhopisu nemá nárok na poměrnou část úrokového výnosu za období od data emise do data předčasného splacení. Jeden vlastník může k jednomu datu předčasného splacení prostřednictvím jedné žádosti o předčasné splacení požádat o předčasné splacení jím vlastněných dluhopisů v počtu kusů nejméně 1 000 (jeden tisíc). Jeden vlastník může k jednomu datu předčasného splacení požádat o předčasné splacení 100 % jím vlastněných dluhopisů do počtu kusů 500 000 (pět set tisíc) včetně a nejvýše 50 % jím vlastněných dluhopisů nad počet kusů 500 000 (pět set tisíc). Dluhopisy předčasným splacením zanikají současně s právem vlastníka na úrokový výnos. Dluhopisy vlastníka budou vlastníkovi při předčasném splacení uhrazeny v částce odpovídající jejich jmenovité hodnotě násobené emisním kurzem, a to bezhotovostním převodem na peněžní účet, který je veden v tuzemsku v domácí měně a který je vlastník dluhopisů povinen uvést při úpisu, převodu či přechodu dluhopisu. Případnou změnu peněžního účtu oznámí vlastník dluhopisu prostřednictvím distributora.
13.  Emitent prohlašuje, že ke dni splatnosti dluží každému vlastníkovi dluhopisu jmenovitou hodnotu jím vlastněných dluhopisů. Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě ke dni 12. 11. 2012. Jmenovitá hodnota dluhopisu bude vyplacena osobě, která je vlastníkem dluhopisu dne 12. 10. 2012.
14.  Emitent se zavazuje, že splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich vlastníkům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Česká národní banka. Jmenovitá hodnota dluhopisů je vyplácena bezhotovostním převodem na peněžní účet, který je veden v tuzemsku v domácí měně a který je vlastník dluhopisů povinen uvést při úpisu, převodu či přechodu dluhopisu. Případnou změnu peněžního účtu ohlásí vlastník dluhopisu prostřednictvím distributora.
15.  Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých korunových závazků ke dni určení těchto emisních podmínek provedené společností Standard Poor’s je na úrovni AA, společností Moody’s na úrovni A1 a společností Fitch Ratings na úrovni AA-.
16.  Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.
17.  Veškerá práva spojená s dluhopisy se ve smyslu ustanovení § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.
18.  Tyto emisní podmínky se vyhlašují ve Sbírce zákonů. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů se zveřejňují na internetových stránkách Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňujícími dálkový přístup.
19.  Provozní řád samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí je závazný pro všechny vlastníky dluhopisů a zveřejňuje se na internetových stránkách Ministerstva financí.
20.  Ministerstvo financí si vyhrazuje právo činit veškeré úkony související s vedením evidence ministerstva, úpisem dluhopisů, předčasným splacením, zápisy do evidence ministerstva, změny údajů a ostatní související činnosti vymezené Provozním řádem samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí.
21.  Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, rozhoduje verze česká.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

E-shop

Darování a jeho podoby v novém soukromém právu

Darování a jeho podoby v novém soukromém právu

doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se podrobně věnuje institutu darování, který byl dotčen rekodifikací civilního práva. Celkem šestnáct kapitol obsahuje: vývoj institutu od římského práva, sociální aspekty daru a odlišení darování od podobných jednání, pojednání o darovací smlouvě, jejím vzniku a podobách, ...

Cena: 370 KčKOUPIT

ÚZ č. 1257 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1257 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Zákon o správních poplatcích byl od minulého vydání 19x novelizován; 4 novelizacemi byl rovněž dotčen zákon o soudních poplatcích a zákon o místních poplatcích (1 novela). V publikaci dále najdete poplatky rozhlasové a televizní, za znečišťování ovzduší, za činnost organizací ...

Cena: 85 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha III.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha III.

Jaromír Jirsa, Pavel Charvát, Daniela Kovářová, Blanka Trávníková a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha III. - zákon o zvláštních řízeních soudních - 2. vydání Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z ...

Cena: 1 500 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.