Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


168

VYHLÁŠKA

ze dne 15. června 2011,

kterou se mění vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 298/2010 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 11, § 3a odst. 4 a 11, § 3b odst. 7, § 3c odst. 5, § 4 odst. 7 a 15, § 5 odst. 9, § 6 odst. 10, § 6a odst. 7, § 7 odst. 6, § 7a odst. 5, § 8 odst. 3, § 11 odst. 3, § 12 odst. 9, § 13 odst. 6, § 14 odst. 6, § 15 odst. 6, § 16 odst. 11, § 17 odst. 14, § 18 odst. 12, § 19 odst. 15, § 19a odst. 6 a § 22 odst. 10 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb. a zákona č. 331/2010 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 298/2010 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na novém řádku doplňuje věta „Směrnice Komise 2009/145/ES, kterou se stanovují některé odchylky pro povolování krajových odrůd zeleniny a odrůd zeleniny, které se tradičně pěstují v určitých místech a oblastech a jsou ohroženy genetickou erozí, a odrůd zeleniny, které samy o sobě nemají hodnotu pro obchodní pěstování zeleniny, ale jsou vyšlechtěny pro pěstování za zvláštních podmínek, a pro uvádění osiva těchto odrůd na trh.“.

2. V odkazu pod nadpisem § 2 se slova „7 a 10“ nahrazují slovy „8 a 11“.

3. V § 4 odst. 1 se slova „odstavců 2 a 3“ nahrazují slovy „odstavců 2 a 4“.

4. V § 4 odst. 2 se za slovo „odrůdy“ vkládají slova „zemědělských druhů“.

5. V § 4 odst. 3 se za slova „jednoho druhu“ vkládají slova „u zemědělských druhů“.

6. V § 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Množství osiva každé uchovávané odrůdy zeleninových druhů ročně uváděné do oběhu nesmí přesáhnout množství osiva potřebné k produkci zeleniny na výměře

a)   40 hektarů pro cibuli, echalion, brokolici, kadeřávek, kapustu hlávkovou, kapustu růžičkovou, kedluben, květák, zelí hlávkové bílé, zelí hlávkové červené, vodnici, zelí pekingské, papriku, čekanku hlávkovou, čekanku pro puky, čekanku průmyslovou, meloun cukrový, tykev velkoplodou, kardu, mrkev, mrkev krmnou, salát, rajče, fazol obecný keříčkový, fazol obecný pnoucí, hrách dřeňový, hrách kulatosemenný, hrách cukrový, bob zahradní,
b)   20 hektarů pro šalotku, pór, česnek, řepu salátovou, mangold, meloun vodní, okurku salátovou, okurku nakládačku, tykev obecnou, fenykl, lilek vejcoplodý, špenát, nebo
c)   10 hektarů pro cibuli sečku, pažitku, kerblík, celer bulvový, celer řapíkatý, chřest, endivii kadeřavou, eskariol, petržel, fazol šarlatový, ředkvičku, ředkev, reveň, černý kořen, kozlíček polníček, kukuřici cukrovou a kukuřici pukancovou.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

7. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

㤠4a
Uvádění do oběhu osiva odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek

(1) Nejvyšší čistá hmotnost malého balení činí

a)   250 gramů pro fazol šarlatový, fazol obecný keříčkový, fazol obecný pnoucí, hrách dřeňový, hrách kulatosemenný, hrách cukrový, bob zahradní, špenát, kukuřici cukrovou, kukuřici pukancovou,
b)   25 gramů pro cibuli, echalion, šalotku, cibuli sečku, pór, česnek, kerblík, řepu salátovou, mangold, vodnici, zelí pekingské, okurku salátovou, okurku nakládačku, tykev velkoplodou, tykev obecnou, mrkev, mrkev krmnou, salát, petržel, ředkvičku, ředkev, černý kořen, kozlíček polníček, nebo
c)   5 gramů pro pažitku, celer bulvový, celer řapíkatý, chřest, brokolici, kadeřávek, kapustu hlávkovou, kapustu růžičkovou, kedluben, květák, zelí hlávkové bílé, zelí hlávkové červené, papriku, endivii kadeřavou, eskariol, čekanku hlávkovou, čekanku pro puky, čekanku průmyslovou, meloun vodní, meloun cukrový, artyčok, kardu, rajče, fenykl, reveň a lilek vejcoplodý.

(2) Ústav provádí následnou kontrolu odrůdové pravosti a odrůdové čistoty osiva odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek, které bylo uvedeno do oběhu, vegetační zkouškou, a to v rozsahu nejméně 5 %.“.

8. V odkazu pod nadpisem § 8 se slova „odst. 10“ nahrazují slovy „odst. 11“.

9. V § 14 odst. 6 se slova „v částech VI v přílohách č. 1 až 4 a 8“ nahrazují slovy „v částech VI v přílohách 1 až 4 a v části VII v příloze č. 8“.

10. V odkazu pod nadpisem § 20 se slova „odst. 2, 3, 5 a 13“ nahrazují slovy „odst. 2, 3, 6 a 14“.

11. V § 20 odst. 1 písm. a) se slova „§ 17 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 9“.

12. V § 20 odst. 2 se slova „§ 17 odst. 2, 3 a 5“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 2, 3 a 6“ a slova „v druhovém seznamu zákona“ se nahrazují slovy „ve vyhlášce o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin“.

13. V § 20 odst. 3 se slova „§ 17 odst. 1 až 3, 5 a 7“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 1 až 3, 6 a 8“.

14. Přílohy č. 1 až 5 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

15. V příloze č. 8 části I tabulce 1 levém sloupci řádku „Řepa salátová“ se slova „včetně „Cheltenham beet““ zrušují.

16. V příloze č. 8 části I tabulce 1 řádku „Čtyřboč (špenát novozélandský)*)“ v pravém sloupci latinský název zní: „Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze“.

17. V příloze č. 8 části I tabulce 1 řádku „Tykev fíkolistá*)“ v pravém sloupci latinský název zní: „Cucurbita ficifolia Bouché“.

18. V příloze č. 8 části I tabulce 1 posledním řádku „Zelí čínské*)“ v pravém sloupci latinský název zní: „Brassica rapa L.“.

19. V příloze č. 8 části II oddílu 1 tabulce 2 levém sloupci řádku „Řepa salátová“ se slova „včetně „Cheltenham beet““ zrušují.

20. V příloze č. 8 části V oddíly 1 a 2 včetně nadpisů a vysvětlivek znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

21. V příloze č. 8 části VII oddíl 2 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

22. V příloze č. 9 v přehledu vzorů formulářů se slova „žádosti o uznání sadby brambor“ nahrazují slovy „pro výsledek mechanického rozboru sadby brambor“ a slova „pro ohlášení množství rozmnožovacího materiálu z ekologického zemědělství dostupného na území ČR“ se nahrazují slovy „evidence osiva pro ekologické zemědělství“.

23. V příloze č. 9 vzory formulářů znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

24. V příloze č. 10 vzory dokladů vydávané Ústavem nebo pověřenou osobou znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. V příloze č. 11 bodě 1 první tabulka včetně vysvětlivek zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

26. V příloze č. 11 bodě 2 první tabulka včetně nadpisu a vysvětlivky zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

27. V příloze č. 13 bodě 2 tabulka 1 včetně vysvětlivek zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

28. V příloze č. 16 bodě 7 se slova „§ 17 odst. 11“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 12“.

29. Na konci přílohy č. 16 vzor Žádosti o uzavření smlouvy včetně vysvětlivky zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

30. V příloze č. 17 části I. ve druhém odstavci se slova „§ 17 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 9“.

31. V příloze č. 17 části IV. ve třetím odstavci bodě 3 se slova „§ 6 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 7 odst. 3“.

32. V příloze č. 18 části I. ve druhém odstavci se slova „§ 17 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 9“.

33. V příloze č. 18 části II. ve druhém odstavci bodě 2 se slova „ZL osiv a sadby Praha“ nahrazují slovy „laboratoře OOS“.

34. V příloze č. 18 části II. na konci textu odstavce „Úřední dozor – ruční vzorkování“ se za slova „minimálně 6 let“ doplňuje věta „Pověřený vzorkovatel, který ve sklizňovém roce neodebere žádný vzorek, bude Ústavem před obnovením činnosti znovu proškolen a přezkoušen z teoretických i praktických znalostí.“.

35. Na konci přílohy č. 18 se vzor Žádosti o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a vydávání dokladů na množitelské porosty nahrazuje vzorem Žádosti o pověření k odběru vzorků, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

36. V příloze č. 19 části I. odstavci „Osoby“ bodě 2. se slova „splněna podmínka zastupitelnosti“ nahrazují slovy „určen zástupce vedoucího pověřené laboratoře, který splňuje stejné požadavky jako vedoucí pověřené laboratoře“.

37. V příloze č. 19 části I. odstavci „Osoby“ se za bod 2. vkládá nový bod 3., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

„3. *V případě jakékoli změny ve vedení pověřené laboratoře je nutno požadavek stanovený v bodě 2. znovu splnit, a to nejdéle do tří měsíců od změny ve vedení laboratoře“.
Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 4 a 5.

38. V příloze č. 19 části II. odstavci „Předmět pravidelné kontroly pověřené laboratoře na místě“ pododstavci „kontrola laboratoře“, bod „kontrola používání ověřeného metrologického vybavení“ zní:

„síta 

- na obilniny - doba kalibrace 3 roky

- ostatní typy - doba kalibrace 4 roky

váhy

- doba ověření nebo kalibrace 2 roky

teploměry

- elektronické - doba kalibrace 2 roky

- rtuťové - doba kalibrace 4 roky“.

39. Na konci přílohy č. 19 ve vzoru Žádosti o pověření k laboratornímu zkoušení a vydávání dokladů na osivo se pod nadpisem slova „§ 17 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 6“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Fuksa v. r.

E-shop

Automobil (nejen) v podnikání, 4. vydání

Automobil (nejen) v podnikání, 4. vydání

Václav Pikal - Wolters Kluwer, a. s.

Hlavním tématem knihy je problematika spojená s pořízením a používáním vozidel v souvislosti s podnikatelskou činností. Obsahuje 130 otázek a odpovědí z praxe od renomovaných autorů (autorek) ze státní i soukromé sféry. Velkým kladem této knihy je široké spektrum otázek týkajících se ...

Cena: 294 KčKOUPIT

Příklady a judikatura z práva životního prostředí

Příklady a judikatura z práva životního prostředí

Jan Bahýĺ, Lenka Bahýĺová, Tomáš Kocourek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace představuje praktický doplněk ke studiu a výuce práva životního prostředí. Obsahuje dvanáct kapitol, které pokrývají tradičně v seminářích procvičovaná témata. Prvních šest kapitol zahrnuje obecnou část práva životního prostředí, následujících šest kapitol se vztahuje ke ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou, 1. vydání 2008

Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou, 1. vydání 2008

Prof. JUDr. Vladislav David, DrSc., JUDr. Pavel Sladký, Ph.D., JUDr. Mgr. František Zbořil - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Tato učebnice spojuje obecnou i zvláštní část mezinárodního práva veřejného v jeden vnitřně provázaný celek. Autoři se snažili o maximální srozumitelnost a čtivost textu, k níž přispívá bohatá kazuistika, která jednak zdůvodňuje a objasňuje předložené teoretické závěry a jednak ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.