Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


168

VYHLÁŠKA

ze dne 15. června 2011,

kterou se mění vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 298/2010 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 11, § 3a odst. 4 a 11, § 3b odst. 7, § 3c odst. 5, § 4 odst. 7 a 15, § 5 odst. 9, § 6 odst. 10, § 6a odst. 7, § 7 odst. 6, § 7a odst. 5, § 8 odst. 3, § 11 odst. 3, § 12 odst. 9, § 13 odst. 6, § 14 odst. 6, § 15 odst. 6, § 16 odst. 11, § 17 odst. 14, § 18 odst. 12, § 19 odst. 15, § 19a odst. 6 a § 22 odst. 10 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb. a zákona č. 331/2010 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 298/2010 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na novém řádku doplňuje věta „Směrnice Komise 2009/145/ES, kterou se stanovují některé odchylky pro povolování krajových odrůd zeleniny a odrůd zeleniny, které se tradičně pěstují v určitých místech a oblastech a jsou ohroženy genetickou erozí, a odrůd zeleniny, které samy o sobě nemají hodnotu pro obchodní pěstování zeleniny, ale jsou vyšlechtěny pro pěstování za zvláštních podmínek, a pro uvádění osiva těchto odrůd na trh.“.

2. V odkazu pod nadpisem § 2 se slova „7 a 10“ nahrazují slovy „8 a 11“.

3. V § 4 odst. 1 se slova „odstavců 2 a 3“ nahrazují slovy „odstavců 2 a 4“.

4. V § 4 odst. 2 se za slovo „odrůdy“ vkládají slova „zemědělských druhů“.

5. V § 4 odst. 3 se za slova „jednoho druhu“ vkládají slova „u zemědělských druhů“.

6. V § 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Množství osiva každé uchovávané odrůdy zeleninových druhů ročně uváděné do oběhu nesmí přesáhnout množství osiva potřebné k produkci zeleniny na výměře

a)   40 hektarů pro cibuli, echalion, brokolici, kadeřávek, kapustu hlávkovou, kapustu růžičkovou, kedluben, květák, zelí hlávkové bílé, zelí hlávkové červené, vodnici, zelí pekingské, papriku, čekanku hlávkovou, čekanku pro puky, čekanku průmyslovou, meloun cukrový, tykev velkoplodou, kardu, mrkev, mrkev krmnou, salát, rajče, fazol obecný keříčkový, fazol obecný pnoucí, hrách dřeňový, hrách kulatosemenný, hrách cukrový, bob zahradní,
b)   20 hektarů pro šalotku, pór, česnek, řepu salátovou, mangold, meloun vodní, okurku salátovou, okurku nakládačku, tykev obecnou, fenykl, lilek vejcoplodý, špenát, nebo
c)   10 hektarů pro cibuli sečku, pažitku, kerblík, celer bulvový, celer řapíkatý, chřest, endivii kadeřavou, eskariol, petržel, fazol šarlatový, ředkvičku, ředkev, reveň, černý kořen, kozlíček polníček, kukuřici cukrovou a kukuřici pukancovou.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

7. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

㤠4a
Uvádění do oběhu osiva odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek

(1) Nejvyšší čistá hmotnost malého balení činí

a)   250 gramů pro fazol šarlatový, fazol obecný keříčkový, fazol obecný pnoucí, hrách dřeňový, hrách kulatosemenný, hrách cukrový, bob zahradní, špenát, kukuřici cukrovou, kukuřici pukancovou,
b)   25 gramů pro cibuli, echalion, šalotku, cibuli sečku, pór, česnek, kerblík, řepu salátovou, mangold, vodnici, zelí pekingské, okurku salátovou, okurku nakládačku, tykev velkoplodou, tykev obecnou, mrkev, mrkev krmnou, salát, petržel, ředkvičku, ředkev, černý kořen, kozlíček polníček, nebo
c)   5 gramů pro pažitku, celer bulvový, celer řapíkatý, chřest, brokolici, kadeřávek, kapustu hlávkovou, kapustu růžičkovou, kedluben, květák, zelí hlávkové bílé, zelí hlávkové červené, papriku, endivii kadeřavou, eskariol, čekanku hlávkovou, čekanku pro puky, čekanku průmyslovou, meloun vodní, meloun cukrový, artyčok, kardu, rajče, fenykl, reveň a lilek vejcoplodý.

(2) Ústav provádí následnou kontrolu odrůdové pravosti a odrůdové čistoty osiva odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek, které bylo uvedeno do oběhu, vegetační zkouškou, a to v rozsahu nejméně 5 %.“.

8. V odkazu pod nadpisem § 8 se slova „odst. 10“ nahrazují slovy „odst. 11“.

9. V § 14 odst. 6 se slova „v částech VI v přílohách č. 1 až 4 a 8“ nahrazují slovy „v částech VI v přílohách 1 až 4 a v části VII v příloze č. 8“.

10. V odkazu pod nadpisem § 20 se slova „odst. 2, 3, 5 a 13“ nahrazují slovy „odst. 2, 3, 6 a 14“.

11. V § 20 odst. 1 písm. a) se slova „§ 17 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 9“.

12. V § 20 odst. 2 se slova „§ 17 odst. 2, 3 a 5“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 2, 3 a 6“ a slova „v druhovém seznamu zákona“ se nahrazují slovy „ve vyhlášce o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin“.

13. V § 20 odst. 3 se slova „§ 17 odst. 1 až 3, 5 a 7“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 1 až 3, 6 a 8“.

14. Přílohy č. 1 až 5 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

15. V příloze č. 8 části I tabulce 1 levém sloupci řádku „Řepa salátová“ se slova „včetně „Cheltenham beet““ zrušují.

16. V příloze č. 8 části I tabulce 1 řádku „Čtyřboč (špenát novozélandský)*)“ v pravém sloupci latinský název zní: „Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze“.

17. V příloze č. 8 části I tabulce 1 řádku „Tykev fíkolistá*)“ v pravém sloupci latinský název zní: „Cucurbita ficifolia Bouché“.

18. V příloze č. 8 části I tabulce 1 posledním řádku „Zelí čínské*)“ v pravém sloupci latinský název zní: „Brassica rapa L.“.

19. V příloze č. 8 části II oddílu 1 tabulce 2 levém sloupci řádku „Řepa salátová“ se slova „včetně „Cheltenham beet““ zrušují.

20. V příloze č. 8 části V oddíly 1 a 2 včetně nadpisů a vysvětlivek znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

21. V příloze č. 8 části VII oddíl 2 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

22. V příloze č. 9 v přehledu vzorů formulářů se slova „žádosti o uznání sadby brambor“ nahrazují slovy „pro výsledek mechanického rozboru sadby brambor“ a slova „pro ohlášení množství rozmnožovacího materiálu z ekologického zemědělství dostupného na území ČR“ se nahrazují slovy „evidence osiva pro ekologické zemědělství“.

23. V příloze č. 9 vzory formulářů znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

24. V příloze č. 10 vzory dokladů vydávané Ústavem nebo pověřenou osobou znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. V příloze č. 11 bodě 1 první tabulka včetně vysvětlivek zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

26. V příloze č. 11 bodě 2 první tabulka včetně nadpisu a vysvětlivky zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

27. V příloze č. 13 bodě 2 tabulka 1 včetně vysvětlivek zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

28. V příloze č. 16 bodě 7 se slova „§ 17 odst. 11“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 12“.

29. Na konci přílohy č. 16 vzor Žádosti o uzavření smlouvy včetně vysvětlivky zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

30. V příloze č. 17 části I. ve druhém odstavci se slova „§ 17 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 9“.

31. V příloze č. 17 části IV. ve třetím odstavci bodě 3 se slova „§ 6 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 7 odst. 3“.

32. V příloze č. 18 části I. ve druhém odstavci se slova „§ 17 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 9“.

33. V příloze č. 18 části II. ve druhém odstavci bodě 2 se slova „ZL osiv a sadby Praha“ nahrazují slovy „laboratoře OOS“.

34. V příloze č. 18 části II. na konci textu odstavce „Úřední dozor – ruční vzorkování“ se za slova „minimálně 6 let“ doplňuje věta „Pověřený vzorkovatel, který ve sklizňovém roce neodebere žádný vzorek, bude Ústavem před obnovením činnosti znovu proškolen a přezkoušen z teoretických i praktických znalostí.“.

35. Na konci přílohy č. 18 se vzor Žádosti o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a vydávání dokladů na množitelské porosty nahrazuje vzorem Žádosti o pověření k odběru vzorků, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

36. V příloze č. 19 části I. odstavci „Osoby“ bodě 2. se slova „splněna podmínka zastupitelnosti“ nahrazují slovy „určen zástupce vedoucího pověřené laboratoře, který splňuje stejné požadavky jako vedoucí pověřené laboratoře“.

37. V příloze č. 19 části I. odstavci „Osoby“ se za bod 2. vkládá nový bod 3., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

„3. *V případě jakékoli změny ve vedení pověřené laboratoře je nutno požadavek stanovený v bodě 2. znovu splnit, a to nejdéle do tří měsíců od změny ve vedení laboratoře“.
Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 4 a 5.

38. V příloze č. 19 části II. odstavci „Předmět pravidelné kontroly pověřené laboratoře na místě“ pododstavci „kontrola laboratoře“, bod „kontrola používání ověřeného metrologického vybavení“ zní:

„síta 

- na obilniny - doba kalibrace 3 roky

- ostatní typy - doba kalibrace 4 roky

váhy

- doba ověření nebo kalibrace 2 roky

teploměry

- elektronické - doba kalibrace 2 roky

- rtuťové - doba kalibrace 4 roky“.

39. Na konci přílohy č. 19 ve vzoru Žádosti o pověření k laboratornímu zkoušení a vydávání dokladů na osivo se pod nadpisem slova „§ 17 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 6“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Fuksa v. r.

E-shop

Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti

Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti

Mgr. JUDr. Jan Hurdík, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Autor se v knize věnuje otázkám „procesní ekonomie“ z pohledu účastníků soudního řízení, ekonomickým a sociálním rizikům spojeným s vedením civilního procesu a míře „privatizace“ služeb spojených s ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Globální problémy profesní etiky právníků

Globální problémy profesní etiky právníků

James E. Moliterno, Paul D. Paton; české vydání : Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Vítězslav Dohnal - Wolters Kluwer, a. s.

Profesní etika právníků se někdy označuje „právo právníků“ nebo „profesní odpovědnost“. Obojí směřuje ke stejnému cíli. V každodenní praxi totiž jako právníci čelíme mnoha etickým výzvám. Profesní etika by nám měla pomoci při jejich řešení. Tyto výzvy vyplývají z povahy právních ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Judikatura k rekodifikaci - Promlčení a prekluze

Judikatura k rekodifikaci - Promlčení a prekluze

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., vydává další svazek nové řady přehledů judikatury obsahujících rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se novým občanským zákoníkem. Tématem tohoto ...

Cena: 726 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.