Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


155

VYHLÁŠKA

ze dne 30. května 2011

o profilech povrchových vod využívaných ke koupání

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 34 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 151/2011 Sb.:

Předmět úpravy
§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví obsah a způsob sestavení profilu povrchových vod využívaných ke koupání (dále jen „profil vod ke koupání“), podmínky jeho přezkumu a aktualizace a rozsah a způsob předávání podkladů správcům povodí.

Obsah a způsob sestavení profilu vod ke koupání
§ 2

(1) Profil vod ke koupání obsahuje

a)   popis fyzikálních, geografických a hydrologických charakteristik povrchových vod využívaných ke koupání a jiných povrchových vod v jejich povodí, které by mohly být příčinou znečištění,
b)   určení a posouzení příčin znečištění, které mohou mít nepříznivý vliv na jakost povrchových vod využívaných ke koupání a negativně ovlivnit zdraví koupajících se, zahrnující
   1. vyhodnocení mikrobiálního znečištění vody ke koupání v monitorovacím místě, popřípadě na dalších odběrových místech, nejméně za posledních 5 let, pokud jsou data k dispozici, a
   2. inventarizaci významných zdrojů znečištění a posouzení jejich možného vlivu na mikrobiální znečištění vody ke koupání,
c)   posouzení rizika krátkodobého znečištění2), a pokud existuje, pak tyto informace
   1. předpokládaný charakter, četnost a doba trvání očekávaného krátkodobého znečištění,
   2. údaje o příčinách, které by mohly krátkodobé znečištění způsobit, včetně přijatých preventivních opatření a časového plánu k jejich odstranění,
   3. opatření přijímaná v případě vzniku krátkodobého znečištění s uvedením orgánů odpovědných za přijetí těchto opatření a údajů o spojení na tyto orgány a
d)   posouzení možného rozmnožení sinic a makroskopických řas nebo fytoplanktonu zahrnující
   1. vyhodnocení druhového složení a množství fytoplanktonu, zejména sinic, a koncentrace živin, zejména fosforu, v monitorovacím místě vody ke koupání, případně na dalších odběrových místech, nejméně za posledních 5 let, pokud jsou data k dispozici, a
   2. nventarizaci významných zdrojů znečištění a posouzení jejich možného vlivu na přísun živin (především fosforu) do vody ke koupání,
e)   údaje o tom, kde se nachází monitorovací místa,
f)   mapu obsahující
   1. zákres povrchové vody využívané ke koupání a části povodí, kde se nacházejí zdroje znečištění, které mohou mít nepříznivý vliv na povrchovou vodu využívanou ke koupání, včetně vyznačení zdrojů znečištění a
   2. polohu monitorovacích míst a
g)   jiné podstatné informace, považuje-li to správce povodí za vhodné.

(2) Správci povodí sestavují profily vod ke koupání z podkladů předaných jim podle § 5 z výsledků vlastních činností prováděných podle vodního zákona a z údajů veřejně přístupných v informačních systémech veřejné správy.

Přezkum a aktualizace profilu vod ke koupání
§ 3

(1) Profil vod ke koupání se přezkoumává u povrchových vod využívaných ke koupání klasifikovaných podle vyhlášky upravující hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v případě jejich

a)   dobré jakosti nejméně každé 4 roky,
b)   přijatelné jakosti nejméně každé 3 roky, nebo
c)   nevyhovující jakosti nejméně každé 2 roky.

(2) Profil vod ke koupání se aktualizuje, pokud byla při přezkumu podle odstavce 1 zjištěna nutnost změny jeho obsahu.

(3) U povrchových vod využívaných ke koupání klasifikovaných podle vyhlášky upravující požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve výborné jakosti se profil vod ke koupání přezkoumává a popřípadě aktualizuje tehdy, dojde-li ke změně klasifikace na dobrou, přijatelnou nebo nevyhovující. Profil těchto vod se dále přezkoumává a popřípadě aktualizuje nejméně každé 4 roky, pokud byl z důvodu výskytu sinic vydán dočasný zákaz nebo dočasné varování podle zákona o ochraně veřejného zdraví3).

(4) V případě rozsáhlých stavebních prací nebo významných změn ve vybavení náležejícím k povrchovým vodám využívaných ke koupání nebo v jejich blízkosti se musí profil vod ke koupání aktualizovat před zahájením následující koupací sezony. Vybavením náležejícím k povrchovým vodám využívaným ke koupání se rozumí vybavení koupacího místa zejména záchody, sprchami, šatnami, převlékárnami a zařízením k nakládání s odpady.

§ 4

Při sestavení, přezkumu a aktualizaci profilu vod ke koupání se přiměřeně použijí údaje získané při zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod podle § 21 vodního zákona, údaje získané při plánování v oblasti vod podle § 23 až 26 vodního zákona a údaje získané při monitorování jakosti vod podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Rozsah a způsob předávání podkladů správcům povodí
§ 5

(1) Krajské hygienické stanice předávají správcům povodí způsobem umožňujícím dálkový přenos dat každoročně do 31. října

a)   výsledky monitoringu jakosti povrchových vod využívaných ke koupání4),
b)   identifikaci a popis monitorovacích míst a popis vybavení náležejícího k povrchovým vodám využívaným ke koupání, včetně popisu charakteru pláže a dna v místech, kde vstupuje do vody větší množství koupajících se,
c)   výsledky posouzení a klasifikaci jakosti povrchových vod využívaných ke koupání,
d)   souhrn vydaných opatření obecné povahy, kterými byl stanoven dočasný nebo trvalý zákaz používání vody ke koupání nebo dočasné nebo trvalé varování před koupáním,
e)   posouzení možných vlivů na mikrobiální znečištění povrchových vod využívaných ke koupání, včetně rizika pro koupající se, jsou-li tyto informace k dispozici, a
f)   posouzení rizika krátkodobého znečištění včetně informací uvedených v § 2 písm. c), pokud je mají k dispozici.

(2) Ministerstvo zdravotnictví předává každoročně správcům povodí způsobem umožňujícím dálkový přenos dat seznam vod ke koupání sestavený podle zákona o ochraně veřejného zdraví5) do 10 dnů ode dne jeho předložení Evropské komisi.

(3) Ministerstvo životního prostředí předává každoročně správcům povodí způsobem umožňujícím dálkový přenos dat do 10 dnů od předložení seznamu vod ke koupání podle odstavce 2 Evropské komisi

a)   údaje o povrchových vodách využívaných ke koupání6),
b)   dlouhodobý průměrný roční průtok (Qa) a specifický odtok potřebné pro zpracování profilu vod ke koupání a
c)   pro sestavení, přezkum a aktualizaci profilu vod ke koupání potřebné údaje o zdrojích znečištění, které nejsou obsaženy ve veřejně přístupných informačních systémech veřejné správy a Ministerstvo životního prostředí je má k dispozici, a údaje o zdrojích znečištění z integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

(4) Vodoprávní úřady předávají správcům povodí způsobem umožňujícím dálkový přenos dat opatření přijatá podle § 34 odst. 3 vodního zákona, a to vždy do 15 dnů ode dne nabytí jejich právní moci.

§ 6
Přechodné ustanovení

Podklady k prvnímu vytvoření profilů vod ke koupání podle čl. IV zákona č. 151/2011 Sb. předají správcům povodí orgány uvedené v § 5 ve lhůtě do 15 dnů ode dne účinnosti této vyhlášky.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.

Ministr:
Ing. Fuksa v. r.


1)   Čl. 6 a Příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS.
2)   § 82a odst. 2 písm. d) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění zákona č. 151/2011 Sb.
3)   Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4)   § 82a odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č.  151/2011 Sb.
5)   § 6g zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 151/2011 Sb.
6)   Vyhláška č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy.

E-shop

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2017/2018, 7. vydání

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2017/2018, 7. vydání

PhDr. Mgr. Jiří Valenta - Anag, spol. s r. o.

Již sedmé vydání praktické příručky Školské zákony… obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktuální úplná komentovaná znění všech důležitých právních předpisů ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Právo pro zdravotnické pracovníky - 2. vydání

Právo pro zdravotnické pracovníky - 2. vydání

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná publikace je druhým doplněným a upraveným vydáním publikace z roku 2014. Jak již název napovídá, je určena zejména pro zdravotnické pracovníky všech kategorií. Klade si za cíl seznámit je se základy zdravotnického práva, s jejich právy a povinnostmi při výkonu povolání. ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích 2016

Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích 2016

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Ing. Michal Šindelář - GRADA Publishing, a. s.

Rekodifikace občanského a obchodního práva významně zasáhla do pravidel účetnictví obchodních korporací – společností s ručením omezeným i akciových společností. Přitom účetní zachycení řady transakcí má v mnoha případech i daňové dopady. Záměrem této publikace je ukázat na právní, ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.