Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 154/2011 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2011, částka 58, ze dne 13. 6. 2011

154

VYHLÁŠKA

ze dne 26. května 2011

o vojenské letecké technice, schvalování technické způsobilosti vojenské letecké techniky, provádění pravidelných technických prohlídek a zkoušek technických zařízení vojenské letecké techniky, provozování a kontrolách vojenské letecké techniky a pověřování a osvědčování právnických a fyzických osob, a o vojenském leteckém rejstříku (o vojenské letecké technice)

Ministerstvo obrany stanoví podle § 2 odst. 10 písm. c) a § 35p zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 147/2010 Sb., (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ
DRUHY A KATEGORIE VÝROBKŮ VOJENSKÉ LETECKÉ TECHNIKY
[K § 2 odst. 10 písm. c) zákona]

§ 1
Vojenská letadla

Vojenskými letadly (dále jen „letadlo“) jsou

a)   vojenské letouny,
b)   vojenské vrtulníky,
c)   letadla bez pilota (dále jen „vojenský bezpilotní prostředek“) a
d)   zvláštní vojenské letecké prostředky.

§ 2
Vojenské letouny

(1) Vojenské letouny jsou bojové, dopravní, cvičné a speciální.

(2) Bojové letouny jsou přednostně určeny pro plnění bojových úkolů obrany vzdušného prostoru, úkolů přímé podpory činnosti ostatních druhů vojsk, nebo plnění speciálních úkolů. Jsou vybaveny palubní vojenskou výzbrojí (dále jen „letecká výzbroj“).

(3) Dopravní letouny jsou určeny k zabezpečení dopravy osob, přepravy materiálu, nebo k plnění ostatních úkolů letecké dopravy.

(4) Cvičné letouny jsou určeny k výcviku, nebo zdokonalování posádek letadel.

(5) Speciální letouny jsou určeny k plnění úkolů průzkumu, rušení, tankování paliva za letu, nebo k plnění jiných úkolů. Pro plnění úkolů jsou, nebo mohou být vybaveny účelovou zástavbou.

§ 3
Vojenské vrtulníky

(1) Vojenské vrtulníky jsou bojové, dopravní a speciální.

(2) Bojovými vrtulníky jsou

a)   úderné vrtulníky, které jsou určeny k ničení cílů, k podpoře činnosti ostatních druhů vojsk, k plnění přepravních úkolů, nebo vedení průzkumu. Jsou vybaveny leteckou výzbrojí, nebo
b)   vrtulníky bojové podpory, které jsou určeny k dopravě a vysazování aeromobilních jednotek, k přepravě materiálu, plnění úkolů průzkumu, retranslace a navádění vojenských letadel nebo k plnění záchranných úkolů. Jsou přizpůsobeny pro vedení palby z ručních zbraní z paluby vrtulníku.

(3) Dopravní vrtulníky jsou určeny k vysazování aeromobilních jednotek nebo materiálu, k dopravě osob anebo k přepravě materiálu.

(4) Speciální vrtulníky jsou určeny k výcviku, plnění záchranných úkolů, vedení průzkumu, rušení nebo k plnění jiných úkolů. Pro plnění úkolů mohou být vybaveny účelovou zástavbou.

§ 4
Vojenské bezpilotní prostředky

Vojenskými bezpilotními prostředky, které se využívají zejména k plnění úkolů průzkumu a elektronického boje, jsou

a)   malé vojenské bezpilotní prostředky od 20 kg do 150 kg maximální letové hmotnosti a
b)   velké vojenské bezpilotní prostředky nad 150 kg maximální letové hmotnosti nebo autonomní létající systémy bez ohledu na letovou hmotnost letadla.

§ 5
Zvláštní vojenské letecké prostředky

Zvláštními vojenskými leteckými prostředky podle jejich vojenského využití jsou

a)   vojenské letecké prostředky lehčí vzduchu,
b)   vojenské řízené padákové a závěsné kluzáky a
c)   další vojenské letecké prostředky.

ČÁST DRUHÁ
KATEGORIE VOJENSKÝCH LETADLOVÝCH ČÁSTÍ NEBO ZAŘÍZENÍ
[K § 2 odst. 10 písm. c) zákona]

§ 6

(1) Vojenské letadlové části nebo zařízení podle vojenského využití jsou

a)   část draku,
b)   část motoru,
c)   část vrtule,
d)   letecká výzbroj,
e)   palubní vybavení letadel a
f)   další přístroje, mechanismy nebo příslušenství letadla.

(2) Leteckou výzbroj tvoří jednotlivé zbraně (dále jen „letecká zbraň“), zbraňové systémy, a též munice do leteckých zbraní nebo zbraňových systémů (dále jen „letecká munice“). Letecká výzbroj je určena k ničení nebo vyřazení nepřítele z boje, zabezpečení činnosti jiných systémů, vytvoření klamného účinku, k podpoře bojové, anebo průzkumné činnosti. Je-li letecká výzbroj součástí konstrukce vojenských letadlových částí nebo zařízení, nebo může ovlivnit bezpečné užívání vojenské letecké techniky, podléhá schválení v procesu schvalování vojenské letecké techniky.

(3) Palubní vybavení letadla je určeno k použití, nebo je využíváno při provozu letadla, při řízení letadla za letu, anebo k ovládání zbraňových systémů, které jsou pevně vestavěné v letadle. Do palubního vybavení letadla se nezařazují letecké zbraně a letecká munice.

(4) Další přístroje, mechanismy nebo příslušenství letadla jsou zařízení, která nejsou leteckými zbraněmi a leteckou municí, a která se k letadlu připojují, upevňují, anebo podvěšují za účelem splnění letových úkolů.

ČÁST TŘETÍ
KATEGORIE VOJENSKÝCH LETECKÝCH POZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ
[K § 2 odst. 10 písm. c) zákona]

§ 7

(1) Vojenskými leteckými pozemními zařízeními podle jejich vojenského využití jsou

a)   pozemní zařízení ke kontrole palubních systémů letadla,
b)   kontrolní a diagnostické systémy letecké výzbroje,
c)   zařízení k řízení, vypouštění a přistání bezpilotních prostředků,
d)   letecké trenažéry a simulátory,
e)   palubní manipulační prostředky letadla,
f)   zařízení letecké radionavigační služby letectva,
g)   zařízení letecko technického a provozního zabezpečení,
h)   zařízení letištního zabezpečení,
i)   zařízení letecké meteorologické služby a
j)   zařízení speciálního určení.

(2) Pozemní zařízení ke kontrole palubních systémů letadla jsou určena k zajištění letu letadla, mají přímou souvislost s činností systémů letadla a nejsou určena k doplňování provozních kapalin, plynů, nebo zdrojů energie.

(3) Palubní manipulační prostředky jsou určeny k zajištění práce na letadle, nebo k vlekání letadla.

(4) Kontrolní a diagnostické systémy letecké výzbroje jsou určeny ke kontrole a uschopnění palubních systémů letecké výzbroje.

(5) Zařízení letecké radionavigační služby letectva jsou určena k zajištění letových navigačních služeb a leteckých služeb.

(6) Zařízení letecko technického a provozního zabezpečení jsou určena k zabezpečení pozemní přípravy letecké techniky a létání.

(7) Zařízení letištního zabezpečení jsou určena k zajištění provozuschopnosti letištní plochy a bezpečnosti letového provozu.

(8) Zařízení letecké meteorologické služby jsou určena k měření, monitorování a vyhodnocování meteorologických podmínek, nebo k poskytování přehledu o meteorologické situaci pro potřeby letových provozních služeb s ohledem na bezpečnost letového provozu.

(9) Zařízení speciálního určení jsou určena k zajištění dalších vojenských leteckých služeb, nebo dalších vojenských specifických činností.

ČÁST ČTVRTÁ
URČENÁ VOJENSKÁ LETECKÁ TECHNIKA

§ 8
[K § 35p písm. a) zákona]

(1) Určená vojenská letecká technika, která podléhá posouzení a osvědčení o letové způsobilosti, o provozní způsobilosti nebo o uvolnění do provozu, je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor souhlasu s použitím vojenské letecké techniky ve vojenském letectví je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

ČÁST PÁTÁ
VOJENSKÝ LETECKÝ REJSTŘÍK ČESKÉ REPUBLIKY

§ 9
[K § 35p písm. b) zákona]

(1) Žádost o zápis letadla do vojenského leteckého rejstříku České republiky (dále jen „vojenský letecký rejstřík“) obsahuje vedle obecných náležitostí žádosti1) aktuální údaje zapisované do vojenského leteckého rejstříku podle § 35b odst. 3 zákona.

(2) Žadatel spolu se žádostí podle odstavce 1 předloží

a)   ověřenou kopii dokladu osvědčujícího právní vztah provozovatele k letadlu a dokladu osvědčujícího souhlas vlastníka se zápisem do vojenského leteckého rejstříku, není-li vlastník současně provozovatelem letadla,
b)   v případě dovozu potvrzení skutečnosti, že letadlo není zapsáno v leteckém rejstříku jiného státu,
c)   platné osvědčení o letové způsobilosti letadla, nebylo-li vydáno Ministerstvem obrany (dále jen „ministerstvo“), a
d)   veškerou provozní a průvodní dokumentaci letadla.

(3) Žadatel o zápis letadla do vojenského leteckého rejstříku, které není provozováno ozbrojenými silami České republiky, spolu s doklady uvedenými v odstavci 2 dále předloží doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti za škodu z provozu letadla a doklad o zaplacení pojistného.

(4) Vzor osvědčení o zápisu letadla do vojenského leteckého rejstříku je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 10
[K § 35p písm. c) zákona]

(1) Žádost o výmaz letadla z vojenského leteckého rejstříku obsahuje vedle obecných náležitostí žádosti1) aktuální údaje zapisované do vojenského leteckého rejstříku podle § 35b odst. 3 zákona.

(2) Žadatel spolu se žádostí podle odstavce 1 předloží

a)   ověřenou kopii dokladu osvědčujícího právní vztah provozovatele k letadlu a dokladu osvědčujícího souhlas vlastníka s výmazem letadla z vojenského leteckého rejstříku, není-li vlastník současně provozovatelem letadla,
b)   vydané osvědčení o zápisu letadla do vojenského leteckého rejstříku.

(3) Vzor osvědčení o výmazu vojenského letadla z vojenského leteckého rejstříku je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

ČÁST ŠESTÁ
SCHVALOVÁNÍ TYPU VOJENSKÉ LETECKÉ TECHNIKY

§ 11
[K § 35p písm. d) zákona]

(1) Typ vojenské letecké techniky schvaluje ministerstvo na základě žádosti, v níž žadatel vedle obecných náležitostí žádosti1) uvede

a)   údaje o vlastníkovi vojenské letecké techniky, není-li vlastník současně provozovatelem vojenské letecké techniky, též údaje o provozovateli,
b)   název a typ vojenské letecké techniky, který má být schvalován,
c)   účel, pro který má být schvalovaná vojenská letecká technika používána,
d)   navrhované provozní charakteristiky a omezení,
e)   třípohledový výkres schvalované vojenské letecké techniky,
f)   předpisy a technologie, podle kterých bude, nebo podle kterých bylo při konstrukci vojenské letecké techniky postupováno, a
g)   program a časový rozvrh prokazování typové způsobilosti.

(2) Žadatel spolu se žádostí podle odstavce 1 předloží

a)   osvědčení vydaná podle zákona nebo podle jiného právního předpisu2),
b)   průkaz plnění požadavků stanovených předpisovou základnou, které prováděl žadatel,
c)   průkaz plnění požadavků stanovených předpisovou základnou podle ministerstvem schváleného programu,
d)   technické údaje o vojenské letecké technice potřebné pro vydání osvědčení o schválení typu,
e)   úplnou dokumentaci k letecké technice, včetně technického popisu, a technologii, podle které bylo při konstrukci postupováno, a
f)   potvrzení o zajišťování změnové služby po celou dobu životnosti výrobku vojenské letecké techniky, která má bezprostřední vliv na letovou způsobilost.

(3) Typ vojenské letecké techniky bude schválen, vyhoví-li použitelným požadavkům předpisové základny, a splní-li požadavky zajišťující bezpečnost létání a ekologii provozu. Způsobilost vojenské letecké techniky se posuzuje a zpravidla ověřuje výpočtem, technickými zkouškami, zkušebním provozem anebo zkušebním létáním.

(4) Shoda vlastností vojenské letecké techniky s požadavky stanovenými na bezpečnost vojenské letecké techniky bude schválena, vyhoví-li pozemní, nebo letové zkoušce.

(5) Vzor typového osvědčení, vzor doplňkového typového osvědčení, vzor osvědčení o uznání způsobilosti typu vojenské letecké techniky a vzor osvědčení typové způsobilosti je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 12
Osvědčení o způsobilosti vojenské letecké techniky
[K § 35p písm. f) zákona]

(1) Osvědčení o letové, provozní nebo hlukové způsobilosti vojenské letecké techniky vydává ministerstvo na základě žádosti, v níž žadatel vedle obecných náležitostí žádosti1) uvede

a)   údaje o vlastníkovi, není-li vlastník současně provozovatelem vojenské letecké techniky, též údaje o provozovateli,
b)   název, typ a výrobce vojenské letecké techniky, pro kterou má být vydáno osvědčení,
c)   výrobní číslo a
d)   u letadla trupové číslo.

(2) Žadatel spolu se žádostí o vydání osvědčení o letové způsobilosti podle odstavce 1 předloží

a)   prohlášení o shodě výrobku, nebo vojenské letadlové části nebo zařízení se schváleným typem, anebo osvědčení o jakosti a kompletnosti vydané podle jiného právního předpisu3), nebylo-li vydané ministerstvem,
b)   protokol o stanovení hmotnosti a těžiště s plánem nakládání letadla,
c)   letovou příručku a
d)   u provozovaného letadla záznamy o provozu ke stanovení výrobního, modifikačního nebo údržbového standardu letadla.

(3) Žadatel spolu se žádostí o vydání osvědčení o provozní způsobilosti podle odstavce 1 předloží

a)   prohlášení o shodě leteckého pozemního zařízení se schváleným typem, nebylo-li vydané ministerstvem,
b)   provozní příručku,
c)   analýzu rizik vycházející z provozu leteckého pozemního zařízení a
d)   u provozovaného leteckého pozemního zařízení záznamy o provozu ke stanovení výrobního, modifikačního, nebo údržbového standardu leteckého pozemního zařízení.

(4) Žadatel spolu se žádostí o vydání osvědčení o hlukové způsobilosti podle odstavce 1 předloží

a)   prohlášení o shodě výrobku se schváleným typem, nebo přílohu k typovému osvědčení pro hlukovou způsobilost, anebo kopie listů letové příručky s uvedenými hlukovými limity, anebo
b)   jiný dostatečný doklad o plnění použitelných standardů hlukových certifikačních hladin, pokud takové doklady nevydalo ministerstvo.

(5) Motory a vrtule určené pro letadlo a vojenské letadlové části uvolňuje do provozu ministerstvo na základě žádosti, v níž žadatel vedle obecných náležitostí žádosti1) uvede

a)   název, typ a počet techniky, pro kterou má být vydáno osvědčení o uvolnění do provozu, a
b)   předpokládané období a místo výkonu činnosti pověřené osoby.

(6) Žadatel spolu se žádostí podle odstavce 5 předloží

a)   osvědčení k činnostem,
b)   konstrukční dokumentaci,
c)   projektovou dokumentaci včetně projektu zástavby,
d)   protokoly ze zkoušek a kontrol a
e)   další související dokumentaci.

(7) Vzor žádosti o vydání osvědčení o letové způsobilosti, vzor žádosti o vydání osvědčení o provozní způsobilosti, vzor žádosti o vydání osvědčení o hlukové způsobilosti, vzor osvědčení o letové způsobilosti, vzor osvědčení o provozní způsobilosti, vzory osvědčení o hlukové způsobilosti a vzor osvědčení o uvolnění do provozu je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(8) Vzor osvědčení o uznání způsobilosti vojenské letecké techniky je shodný se vzorem osvědčení o letové způsobilosti a se vzorem osvědčení o provozní způsobilosti.

ČÁST SEDMÁ
KONTROLA ZPŮSOBILOSTI VOJENSKÉ LETECKÉ TECHNIKY

§ 13
Kontrola letové způsobilosti
[K § 35p písm. g) zákona]

(1) Kontroly letové způsobilosti se u letadel provádějí v případech vydávání, nebo prodlužování platnosti osvědčení o letové způsobilosti, a též v případech, kdy má ministerstvo pochybnosti o řádném provozování, nebo údržbě letadla.

(2) Kontroly letové způsobilosti se u vojenských letadlových částí provádí v případech pochybností o dodržování schválených technických podmínek.

(3) Letová způsobilost letadel se ověřuje formou kontrolního letu, nebo prověřením výsledků ověřovacích letů v rámci předepsané údržby, anebo kontrolou dodržování předepsaných činností stanovených v rámci systému technické obsluhy a údržby.

(4) Letová způsobilost vojenských letadlových částí nebo zařízení se ověřuje kontrolou skladování, kontrolou provádění technické údržby, anebo kontrolou dodržení stanovených výrobních technických parametrů.

§ 14
[K § 35p písm. h) zákona]

Kontroly letové způsobilosti se provádějí minimálně 3 měsíce před ukončením platnosti osvědčení o letové způsobilosti.

§ 15
Kontrola provozní způsobilosti
[K § 35p písm. g) zákona]

(1) Kontroly provozní způsobilosti se u vojenských leteckých pozemních zařízení provádějí v případech vydávání nebo prodlužování platnosti osvědčení o provozní způsobilosti anebo po údržbě vojenského leteckého pozemního zařízení, a též v případech, kdy má ministerstvo pochybnosti o řádném provozování anebo o řádné údržbě vojenského leteckého pozemního zařízení.

(2) Provozní způsobilost vojenských leteckých pozemních zařízení se ověřuje formou letového ověření, formou ověření dodržování technicko provozních parametrů stanovených pro dané vojenské letecké pozemní zařízení, nebo formou ověření dodržování předepsaných činností stanovených v rámci systému technické obsluhy a údržby.

ČÁST OSMÁ
PROVOZ VOJENSKÉHO LETADLA A URČENÉHO LETECKÉHO POZEMNÍHO ZAŘÍZENÍ

§ 16
[K § 35p písm. e) zákona]

(1) Provozovatel letadla vede záznam o

a)   veškerých provozních a údržbových činnostech a
b)   realizaci dodatečných instrukcí pro zachování letové způsobilosti.

(2) Záznamy o provozu a údržbě se vedou po celou dobu provozu letadla, údaje se zaznamenávají v časové posloupnosti a jsou potvrzovány oprávněnou, nebo pověřenou osobou.

§ 17
Rozsah poskytovaných informací o provozu
[K § 35p písm. e) zákona]

(1) Provozovatel dopravního letadla, nebo provozovatel cvičného letadla předává výrobci informace o provozních údajích ovlivňujících životnost konstrukce a o počtu a charakteru závad ovlivňujících jejich letovou způsobilost. Informace podle věty první provozovatel předává ve formě technické zprávy.

(2) Provozovatel záznamy o provozu a o údržbě určených leteckých pozemních zařízení, jejichž seznam je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce, vede v časové posloupnosti, které potvrzuje oprávněná nebo pověřená osoba.

§ 18
Jiné druhy osvědčení
[K § 35p písm. i) zákona]

Vzor exportního osvědčení o letové způsobilosti a vzor zvláštního osvědčení o letové způsobilosti je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 19
Zkušební provoz
[K § 35p písm. j) zákona]

Vzor osvědčení o provozní způsobilosti za účelem zkušebního provozu je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 20
Pověření a osvědčení právnické nebo fyzické osoby
[K § 35p písm. k) zákona]

Vzor pověření k činnostem podle § 35n odst. 1 písm. a) zákona a vzor osvědčení k činnostem podle § 35n odst. 1 písm. b) zákona je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

ČÁST DEVÁTÁ
VÝUKA A VÝCVIK

§ 21
[K § 35p písm. l) zákona]

(1) Způsobilost k provádění výuky a výcviku na vojenské letecké technice osvědčuje ministerstvo na základě žádosti, v níž žadatel vedle obecných náležitostí žádosti1) uvede

a)   seznam jednotlivých členů leteckého personálu v rozsahu jména, popřípadě jména a příjmení, pracovní zařazení, jejich vzdělání a praxe v oboru,
b)   typy letadel, jimiž má být výuka a výcvik prováděn, a jejich poznávací značku,
c)   označení prostorů a základního letiště, ze kterého bude provozována výuka a výcvik,
d)   způsob zajištění údržby letadel a
e)   předpokládané zeměpisné oblasti hlavního provozování prací.

(2) Žadatel spolu se žádostí podle odstavce 1 předloží

a)   doklad o poslední kontrole letové způsobilosti provozovaných vojenských letadel,
b)   průkazy způsobilosti leteckého personálu,
c)   pravidla pro létání vojenských letadel,
d)   doklad o zajištění bezpečnosti provádění výuky a výcviku před protiprávními činy,
e)   návrh organizační struktury organizace s uvedením jmen osob odpovědných za provoz a údržbu letadel,
f)   doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadel a doklad o zaplacení pojistného ve výši odpovídající rozsahu výuky a výcviku,
g)   stanovisko provozovatele a vlastníka letiště,
h)   směrnici pro výuku a výcvik, nebo osnovy letové přípravy a
i)   provozní příručku a příručku pro údržbu letadel.

(3) Vzor osvědčení o způsobilosti k výuce a výcviku na vojenské letecké technice je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

ČÁST DESÁTÁ
ÚČINNOST

§ 22

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.

Ministr:
RNDr. Vondra v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Například zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2002 Sb., zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č.  288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

E-shop

Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád ČR a SR

Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád ČR a SR

Jiří Jelínek, Jaroslav Ivor a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky navazuje na monografii Trestní právo Evropské unie vydanou v roce 2014. Shrnuje poznatky a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání

Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání

JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. - C. H. Beck

Kniha je prvním komplexním zpracováním problematiky práva zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání v ČR. Zejména management podniků (skupin podniků) s působností na úrovni EU dostává touto publikací do ruky cennou pomoc, kterou bude potřebovat při výkladu a aplikaci ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami

Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Graser, David Hejč, Anna Chamráthová, Pavel Mates, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány. Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. Jsou to vzory úkonů, které mohou být učiněny v různých procesních ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.