Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


115

VYHLÁŠKA

ze dne 18. dubna 2011,

kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:

Čl. I

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Čl. II

Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb., vyhlášky č. 57/2003 Sb. a vyhlášky č. 289/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až q) se označují jako písmena g) až p).

2. V § 3 odst. 1 se slova „zvláštním právním předpise1a)“ nahrazují slovy „vyhlášce upravující způsob označování potravin4)“.

Poznámka pod čarou č. 4 zní:


4) Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje.

3. V § 3 odst. 1 písm. d) se slova „využitelné energii“ nahrazují slovy „energetické hodnotě“.

4. V § 3 odst. 1 písmeno g) zní:

„g)   u ovocného nektaru se uvede minimální obsah ovocné šťávy, ovocné dřeně nebo směsi těchto složek slovy „podíl ovocné složky: nejméně %“, která se uvedou ve stejném zorném poli jako název výrobku,“.

5. V § 3 odst. 1 písm. i) bodu 3 se slova „a hodnocení podle celkové mineralizace (obsahu rozpuštěných pevných látek) podle zvláštního právního předpisu1b)“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje.

6. V § 3 odst. 1 písmeno q) zní:

„q)   u směsi ovocné šťávy a ovocné šťávy z koncentrátu a u ovocného nektaru získaného zcela nebo zčásti z jednoho nebo z více koncentrovaných výrobků se uvede údaj „z koncentrátu nebo koncentrátů“ anebo „zčásti z koncentrátu nebo koncentrátů“; tento údaj se uvede jasně viditelnými písmeny v blízkosti názvu výrobku a musí dobře vynikat na pozadí,“.

7. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene r) doplňují slova „ ; obnovení původního stavu ovocné šťávy, ovocné šťávy z koncentrátu, koncentrované ovocné šťávy, sušené ovocné šťávy anebo šťávy v prášku nebo ovocného nektaru s použitím látek zcela nezbytných pro tuto operaci nezakládá povinnost uvést na obalu seznam složek použitých pro tento účel“.

8. V § 3 odst. 1 se na konci písmene t) čárka nahrazuje tečkou a písmeno u) se zrušuje.

9. V § 3 odst. 2 písm. b) se za slova „jedná o“ vkládá slovo „nealkoholický“.

10. V § 4 odstavec 2 zní:

„(2) Fyzikální a chemické požadavky na ovocné a zeleninové šťávy z koncentrátu nebo koncentrátů jsou uvedeny v příloze č. 1 tabulce 2.“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

11. V § 4 odst. 4 se slova „a mikrobiologické požadavky pro nealkoholický nápoj sycený nebo nesycený stanovené zvláštním právním předpisem2a)“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 2a se zrušuje.

12. V § 4a odst. 1 se na začátek písmene c) vkládá slovo „přídavek“.

13. V § 4a odst. 2 písm. g) se slova „v zákoně a ve zvláštním právním předpise2b)“ nahrazují slovy „ve vyhlášce upravující požadavky na doplňky stravy7) nebo ve vyhlášce upravující látky určené k aromatizaci potravin8)“.

Poznámky pod čarou č. 7 a 8 znějí:


7) Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin.
8) Vyhláška č. 447/2004 Sb., o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu.“.

14. V § 4a odst. 7 se slovo „rajčatové“ nahrazuje slovem „zeleninové“.

15. V § 8 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „zvláštním předpise1)“ nahrazují slovy „vyhlášce upravující způsob označování potravin4)“.

16. V § 8 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   obsah etanolu se uvede v procentech objemových vyjádřených číslem s nejvýše jedním desetinným místem; dále následuje symbol „%“ doplněný slovem „objemových“ nebo zkratkou „obj.“ nebo „vol.“; před číselným údajem může být uvedeno „alkohol“ nebo „alk.“ nebo „alc.“; absolutní hodnota odchylky obsahu etanolu od údaje uvedeného na obalu smí být nejvýše 1 %,“.

17. Poznámka pod čarou č. 2c včetně odkazu na poznámku pod čarou se zrušuje.

18. V § 11 písm. b) se slova „ječmene nebo pšenice“ nahrazují slovy „ječmene, pšenice nebo jiných obilovin“.

19. V § 11 písm. c) se slova „kvasinek Saccharomyces cerevisiae subsp. uvarum (carlsbergensis)“ nahrazují slovy „pivovarských kvasinek spodního kvašení“.

20. V § 11 písm. d) se slova „kvasinek Saccharomyces cerevisiae subsp. cerevisiae“ nahrazují slovy „pivovarských kvasinek svrchního kvašení“.

21. V § 11 písm. g) se slova „stejné skupiny“ zrušují.

22. V § 11 písmeno h) zní:

„h)   stolním pivem pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny do 6 % hmotnostních včetně,“.

23. V § 11 písm. i) se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

24. V § 11 písmeno o) zní:

„o)   pivem z jiných obilovin pivo vyrobené s podílem extraktu z použitého sladu jiné obiloviny než ječmene nebo pšenice vyšším než jedna třetina hmotnosti extraktu,“.

25. V § 11 písm. q) se za slovo „přídavkem“ vkládají slova „čisté kvasničné kultury nebo“ a slova „v průběhu stáčení“ se zrušují.

26. V § 11 písm. r) se slova „a potravních doplňků podle zvláštního právního předpisu2b) a“ nahrazují slovy „ , potravních doplňků, potravin nebo surovin s vlastním aromatem,“.

27. V nadpisu § 12 se slova „druhy a skupiny“ nahrazují slovy „druhy, skupiny a podskupiny“.

28. V § 12 odst. 2 písm. a) se slovo „lehké“ nahrazuje slovem „stolní“.

29. V § 12 odst. 2 písmeno g) zní:

„g)   nealkoholické pivo.“.

30. V § 12 odst. 2 se písmena h) až k) zrušují.

31. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Skupiny piva se dále mohou členit na tyto podskupiny:

a)   pšeničné pivo,
b)   pivo z jiných obilovin,
c)   kvasnicové pivo,
d)   ochucené pivo.“.

32. V § 13 odst. 1 a 5 úvodní části ustanovení se slova „zvláštním právním předpise1)“ nahrazují slovy „vyhlášce upravující způsob označování potravin4)“.

33. V § 13 odst. 1 písm. a) se za slovo „skupiny“ vkládají slova „ , popřípadě také podskupiny,“.

34. V § 13 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „vyjádřený číslem s nejvýše jedním desetinným místem; dále následuje symbol „%“ doplněný slovem „objemových“ nebo zkratkou „obj.“ nebo „vol.“; před číselným údajem může být uvedeno „alkohol“ nebo „alk.“ nebo „alc.““.

35. V § 13 se odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 2d zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 3 až 5.

36. V § 13 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Pivo z jiných obilovin musí být v názvu označeno druhem obiloviny, z níž bylo vyrobeno.“.

37. V § 14 odst. 1 se slova „v § 11 písm. h) a o) a“ zrušují.

38. V § 14 odst. 4 se slova „nebo na piva se sníženým obsahem alkoholu“ nahrazují slovy „piva se sníženým obsahem alkoholu nebo stolní piva“.

39. § 16 až 18 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 9 znějí:

㤠16
Vymezení některých pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   konzumním lihem líh upravený přidáním pitné vody na nejvýše 80 % objemových etanolu,
b)   ostatními alkoholickými nápoji nápoje obsahující více než 1,2 % objemových a méně než 15 % objemových etanolu, kromě vaječného likéru podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího lihoviny9), piva, vína a částečně prokvašeného hroznového moštu - burčáku,
c)   ostatními alkoholickými nápoji se sníženým obsahem alkoholu nápoje obsahující více než 0,5 % objemových etanolu a nejvýše 1,2 % objemových etanolu,
d)   borovičkou průtahovou nebo též borovičkovou průtahovou pálenkou lihovina vyrobená destilací plodů jalovce v lihu zředěném vodou, přičemž výrobek lze přibarvit lihovinovým kulérem; přidání jalovcového oleje není přípustné,
e)   borovičkou kvasnou lihovina vyráběná z rozemletých bobulí jalovce zkvašených po přidání vody, přičemž přídavek cukru je nepřípustný; vzniklá zápara se destiluje bez přidání lihu a jalovcový olej je při destilaci oddělen; takto získaný borovičkový destilát je řezán, přičemž hotový výrobek musí obsahovat nejméně 5 % objemových etanolu z borovičkového destilátu,
f)   tuzemákem lihovina vyrobená z lihu, vody a rumových trestí, jejichž základ tvoří octan a mravenčan etylnatý, barvená lihovinovým kulérem, přičemž přídavek vanilinu, vanilky a cukru je možný,
g)   názvem „Zlatá voda“ likér s přídavkem lístkového zlata s obsahem etanolu nejméně 38 % objemových.

§ 17
Členění na druhy a skupiny

Členění konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 7, aniž jsou tím dotčena zvláštní pravidla kategorizace lihovin stanovená v přílohách II a III přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího lihoviny9).

§ 18
Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně, ve vyhlášce upravující způsob označování potravin4) a v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím lihoviny9) se na obalu dále označí

a)   obsah etanolu v procentech objemových vyjádřený číslem s nejvýše jedním desetinným místem; dále následuje symbol „%“ doplněný slovem „objemových“ nebo zkratkou „obj.“ nebo „vol.“; před číselným údajem může být uvedeno „alkohol“ nebo „alk.“ nebo „alc.“,
b)   jako destiláty odrůdově čisté, pojmenované podle určité odrůdy rostlinného druhu, pouze výrobky vyrobené výhradně z označené odrůdy.

(2) Jako součást názvu výrobku je možno použít slovo „starý“ pouze u destilátů, které zrály nejméně jeden rok před stočením, s výjimkou lihoviny „Stará myslivecká“.

(3) Lihovinu, která splňuje požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího lihoviny9) na „Geist“, lze označit ve stejném zorném poli jako „ovocný průtahový destilát“.

(4) Lihovinu, která splňuje požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího lihoviny9) na „ovocný destilát“, lze označit ve stejném zorném poli jako „pálenka“.

(5) Lihoviny neuvedené v této vyhlášce nebo v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím lihoviny9) lze označit jejich obchodním názvem odvozeným od základní použité suroviny nebo technologie, případně jejich smyšleným názvem.

(6) Aniž je dotčen přímo použitelný předpis Evropské unie upravující lihoviny9), nelze používat názvy lihovin, u kterých jsou v této vyhlášce nebo v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím lihoviny9) uvedeny požadavky na složení, smyslové nebo jiné požadavky, pro jiné výrobky, které těmto požadavkům neodpovídají, a to v jakékoli odvozené podobě, včetně zdrobnělin a různých přívlastků, jež by spotřebitele mohly uvést v omyl.

(7) Přípustná záporná objemová odchylka, měřená při 20 °C, je uvedena v příloze č. 7a.

(8) Absolutní hodnota kladné i záporné odchylky obsahu etanolu v procentech objemových od obsahu etanolu vyznačeného na obalu je přípustná nejvýše 0,3 % objemových. U alkoholických nápojů obsahujících macerované ovoce nebo části rostlin je přípustná hodnota 1,5 % objemových.

(9) U lihovin nemusí být ve složení uvedena voda.


9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89.“.

Poznámky pod čarou č. 3, 3a a 2e se zrušují.

40. V § 19 odst. 2 písm. a) se slova „ , skupinu a podskupinu“ nahrazují slovy „a skupinu“.

41. V § 24 odst. 1 a § 28 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „zvláštním předpise1a)“ nahrazují slovy „vyhlášce upravující způsob označování potravin4)“.

42. V příloze č. 1 tabulka 2 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

43. V příloze č. 2 se slova „nízkoenergetický nápojový koncentrát“ zrušují.

44. V příloze č. 4 ve sloupci „Skupina“ se slovo „sladká“ nahrazuje slovem „sladová“.

45. V příloze č. 5 tabulka 1 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

46. V příloze č. 6 se za slovo „skupiny“ vkládají slova „a podskupiny“.

47. V příloze č. 6 sloupci „Vzhled piva“ se slova „a nebo látkách aromatických, povolených podle zvláštního právního předpisu“ zrušují a za slova „odpovídající druhu a charakteru použitých složek“ se vkládají slova „to znamená po látkách aromatických, popřípadě po potravinách nebo surovinách s vlastním aromatem“.

48. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

49. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2011, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 3 až 9, 18 až 38 a 45 až 47, které nabývají účinnosti dnem 1. května 2012.

Ministr:
Ing. Fuksa v. r.

E-shop

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydání

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydání

Mgr. Jan Šarman - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný Přehled judikatury aktualizuje a rozšiřuje první vydání, které vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., v roce 2006. Důvodem pro obnovené vydání byl vzrůstající objem a vývoj judikatury vztahující se k tomuto tématu. Nejrozsáhlejší část představuje soubor ...

Cena: 1 210 KčKOUPIT

Směnka v soudním řízení

Směnka v soudním řízení

Radim Chalupa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Směnky jsou hojně využívanými cennými papíry a z toho vyplývá, že je vedeno i mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují poměrně významná specifika a jsou pro jejich účastníky, ať už na straně žalující či žalované, plné potenciálních nástrah, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, komentář

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, komentář

Kubíček, Polák - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář je nepostradatelným praktickým nástrojem, který ocení všichni státní zástupci, advokáti, soudci i policisté, a to zejména ti, kteří působí v trestní justici. Na 1102 stranách nabízí kromě výkladu ...

Cena: 1 870 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.