Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


86

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. března 2011

o technických požadavcích na hračky

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 písm. d), § 11 odst. 1, 2 a 9, § 11a odst. 2, § 12 a 13 zákona:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na hračky a podmínky pro jejich uvádění na trh.

§ 2
Hračky

(1) Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona hračky. Pro účely tohoto nařízení se za hračku považuje výrobek navržený nebo určený ke hraní dětem mladším 14 let, včetně výrobku navrženého nebo určeného vedle hraní i k dalším účelům.

(2) Za hračky se nepovažují výrobky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Toto nařízení se nevztahuje na tyto hračky:

a)   vybavení pro dětská hřiště určená pro veřejnost,
b)   hrací automaty, včetně automatů na mince, určené pro veřejnost,
c)   dětská vozidla a vozítka se spalovacími motory,
d)   parní motory pro hračky a
e)   praky a katapulty.

§ 3
Základní pojmy

(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   hospodářským subjektem výrobce, dovozce, distributor a zplnomocněný zástupce,
b)   funkčním výrobkem výrobek, který slouží a používá se stejně jako výrobek, přístroj nebo zařízení určené pro dospělé a může být jejich zmenšeným modelem,
c)   funkční hračkou hračka, která slouží a používá se stejně jako výrobek, přístroj nebo zařízení určené pro dospělé a může být jejich zmenšeným modelem,
d)   hračkou do vody hračka, která je určena k použití v mělké vodě a která je schopna nést dítě na vodě nebo ho udržet nad vodou,
e)   konstrukční rychlostí typická potenciální provozní rychlost, která je určena konstrukcí hračky,
f)   hračkou pro pohybovou aktivitu hračka k domácímu použití, jejíž nosná konstrukce zůstává při pohybové aktivitě stabilní a jež je určena k tomu, aby dítě provádělo kteroukoli z následujících činností: lezení, skákání, houpání, klouzání, kolébání, otáčení, plazení se či plížení, nebo jakoukoli kombinaci těchto činností,
g)   chemickou hračkou hračka určená k přímé manipulaci s chemickými látkami a směsmi, která se má používat způsobem přiměřeným věku a pod dohledem dospělých,
h)   hrou podněcující čichové vjemy hračka, jejímž účelem je pomoci dítěti naučit se rozpoznávat jednotlivé pachy a vůně,
i)   kosmetickou soupravou hračka, jejímž účelem je pomoci dítěti naučit se vyrábět produkty, jako jsou voňavky, mýdla, krémy, šampony, pěny do koupele, lesky, rtěnky, líčidla, zubní pasty a kondicionéry,
j)   hrou podněcující chuťové vjemy hračka, jejímž účelem je umožnit dítěti vyrábět cukrovinky nebo pokrmy s použitím potravinových přísad, jako jsou cukrovinky, tekutiny, prášky a aromatické látky,
k)   poškozením zdraví úraz nebo jakákoli jiná újma na zdraví, včetně dlouhodobých zdravotních následků,
l)   nebezpečím potenciální zdroj poškození zdraví,
m)   rizikem pravděpodobná míra výskytu nebezpečí způsobujícího poškození zdraví a stupeň závažnosti tohoto poškození,
n)   hračkou určenou pro vyznačenou věkovou skupinu dětí hračka, u níž může rodič či dohled na základě její funkce, rozměrů a vlastností důvodně předpokládat, že je určena pro dítě uvedené věkové skupiny.

(2) Za výrobce se považuje také osoba, která uvede hračku na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou, nebo která upraví hračku, jež byla na trh již uvedena, takovým způsobem, který může ovlivnit její soulad s požadavky tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ
ČINNOSTI HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ

§ 4
Výrobce

(1) Výrobce před uvedením hračky na trh vyhotoví technickou dokumentaci v souladu s § 18 a provede nebo zajistí provedení příslušného postupu posouzení shody v souladu s § 16. V případě prokázání shody hračky s požadavky stanovenými v § 9 a v příloze č. 2 tohoto nařízení tímto postupem vypracuje výrobce před uvedením hračky na trh ES prohlášení o shodě podle § 12 a připojí označení CE v souladu s § 13.

(2) Výrobce uchovává technickou dokumentaci a ES prohlášení o shodě po dobu 10 let po uvedení hračky na trh.

(3) Výrobce zajistí, aby byl na hračce, kterou uvádí na trh, uveden typ, série, sériové číslo nebo číslo modelu nebo jakýkoli jiný prvek umožňující její identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo povaha hračky neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém k hračce.

(4) Výrobce uvede na hračce, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k hračce své jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firmu, název, popřípadě ochrannou známku, pokud ho lze na jejím základě jednoznačně identifikovat, a dále adresu jediného místa, na kterém ho lze kontaktovat.

(5) Za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti osob a s ohledem na povahu hračky a rizika, která hračka představuje, výrobce

a)   provádí zkoušky vzorků hraček jím uváděných na trh,
b)   šetří, zda je hračka jím uváděná na trh v souladu s požadavky stanovenými v § 9 a v příloze č. 2 k tomuto nařízení, a to zejména pokud obdržel stížnost na tuto hračku,
c)   vede evidenci stížností podle písmene b), hraček, u kterých bylo šetřením podle písmene b) zjištěno, že nejsou v souladu s požadavky stanovenými v § 9 a v příloze č. 2 k tomuto nařízení, a přijatých opatření, jejichž cílem je navrácení hračky, která již byla dodána konečnému uživateli,
d)   informuje distributory o postupech stanovených v písmenech a) a b).

(6) Výrobce, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že hračka, kterou uvedl na trh, není v souladu s požadavky tohoto nařízení, přijme okamžitě nápravná opatření nezbytná k uvedení hračky do souladu s těmito požadavky, nebo ji případně stáhne z trhu nebo učiní opatření, jejichž cílem je navrácení stanoveného výrobku, který již byl dodán uživateli. Pokud navíc hračka představuje riziko, neprodleně o tom informuje příslušný orgán dozoru nebo obdobné orgány členských států Evropské unie (dále jen „členský stát“), ve kterých hračku dodal na trh, a uvede přitom podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

(7) Výrobce předloží příslušnému orgánu dozoru nebo obdobnému orgánu členského státu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody hračky s požadavky tohoto nařízení v jazyce příslušného členského státu, není-li dohodnuto jinak. Výrobce spolupracuje s orgány uvedenými ve větě první na jejich žádost při jakýchkoli činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná hračkami, které uvedl na trh.

§ 5
Zplnomocněný zástupce

(1) Zplnomocněný zástupce musí být oprávněn alespoň k

a)   uchování ES prohlášení o shodě a technické dokumentace pro potřeby orgánů dozoru po dobu 10 let po uvedení hračky na trh,
b)   podávání všech informací a předávání veškerých dokumentů, které jsou nezbytné k prokázání shody hračky, příslušným orgánům dozoru na základě jejich odůvodněné žádosti,
c)   spolupráci s příslušnými orgány dozoru, pokud o ni požádají, na činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná hračkami, na které se vztahuje jeho plná moc.

(2) Výrobce nemůže pověřit zplnomocněného zástupce vypracováním technické dokumentace a zajištěním toho, aby byly hračky navrhovány a vyráběny v souladu s požadavky stanovenými v § 9 a v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 6
Dovozce

(1) Dovozce může uvést na trh pouze hračku, u níž výrobce vyhotovil technickou dokumentaci v souladu s § 18, u které byl proveden příslušný postup posouzení shody podle § 16, k níž jsou přiloženy požadované doklady a která je opatřena označením CE v souladu s § 13 a dalšími údaji podle § 4 odst. 3 a 4. Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že hračka není v souladu s požadavky stanovenými v § 9 a v příloze č. 2 k tomuto nařízení, nesmí uvést hračku na trh, dokud nebude uvedena do souladu s těmito požadavky. Pokud navíc hračka představuje riziko, informuje o tom výrobce, jakož i příslušné orgány dozoru.

(2) Dovozce uvede na hračce, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k hračce své jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firmu, název, popřípadě ochrannou známku, pokud ho lze na jejím základě jednoznačně identifikovat, a dále adresu místa, na kterém ho lze kontaktovat.

(3) Dovozce zajistí, aby po dobu, kdy před uvedením na trh s hračkou nakládá, její skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly shodu hračky s požadavky stanovenými v § 9 a v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(4) Dovozce po dobu 10 let po uvedení hračky na trh uchovává kopii ES prohlášení o shodě pro potřeby příslušných orgánů dozoru a zajistí, že technická dokumentace bude těmto orgánům na žádost předložena.

(5) Za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti osob a s ohledem na povahu hračky a rizika, která hračka představuje, dovozce

a)   provádí zkoušky vzorků hraček jím uváděných na trh,
b)   šetří, zda je hračka jím uváděná na trh v souladu s požadavky stanovenými v § 9 a v příloze č. 2 k tomuto nařízení, a to zejména pokud obdržel stížnost na tuto hračku,
c)   vede evidenci stížností podle písmene b), hraček, u kterých bylo šetřením podle písmene b) zjištěno, že nejsou v souladu s požadavky stanovenými v § 9 a v příloze č. 2 k tomuto nařízení, a přijatých opatření, jejichž cílem je navrácení hračky, která již byla dodána konečnému uživateli,
d)   informuje distributory o postupech stanovených v písmenech a) a b).

(6) Dovozce, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že hračka, kterou uvedl na trh, není v souladu s požadavky tohoto nařízení, přijme okamžitě nápravná opatření nezbytná k uvedení hračky do souladu s těmito požadavky, nebo ji případně stáhne z trhu nebo učiní opatření, jejichž cílem je navrácení stanoveného výrobku, který již byl dodán uživateli. Pokud navíc hračka představuje riziko, neprodleně o tom informuje příslušný orgán dozoru nebo obdobné orgány členských států, ve kterých hračku dodal na trh, a uvede přitom podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

(7) Dovozce předloží příslušnému orgánu dozoru nebo obdobnému orgánu členského státu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody hračky s požadavky tohoto nařízení v jazyce příslušného členského státu, není-li dohodnuto jinak. Dovozce spolupracuje s orgány uvedenými ve větě první na jejich žádost při jakýchkoli činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná hračkami, které uvedl na trh.

§ 7
Distributor

(1) Distributor před dodáním hračky na trh ověří, zda je opatřena označením CE v souladu s § 13, zda jsou k ní přiloženy požadované doklady, upozornění, instrukce a bezpečnostní informace v českém jazyce a zda výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v § 4 odst. 3 a 4 a § 6 odst. 2. Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že hračka není v souladu s požadavky stanovenými v § 9 a v příloze č. 2 k tomuto nařízení, může hračku dodávat na trh až po jejím uvedení do souladu s těmito požadavky. Pokud navíc hračka představuje riziko, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i příslušné orgány dozoru.

(2) Distributor zajistí, aby po dobu, kdy před dodáním na trh s hračkou nakládá, její skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly shodu hračky s požadavky stanovenými v § 9 a v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Distributor, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že hračka, kterou dodal na trh, není v souladu s požadavky tohoto nařízení, zajistí, že budou přijata nápravná opatření nezbytná k uvedení hračky do souladu s těmito požadavky, nebo ji případně stáhne z trhu nebo učiní opatření, jejichž cílem je navrácení stanoveného výrobku, který již byl dodán uživateli. Pokud navíc hračka představuje riziko, neprodleně o tom informuje příslušný orgán dozoru nebo obdobné orgány členských států, ve kterých hračku dodal na trh, a uvede přitom podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

(4) Distributor předloží příslušnému orgánu dozoru nebo obdobnému orgánu členského státu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody hračky s požadavky tohoto nařízení. Distributor spolupracuje s orgány uvedenými ve větě první na jejich žádost při jakýchkoli činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná hračkami, které dodal na trh.

§ 8
Identifikace hospodářských subjektů

(1) Hospodářské subjekty na žádost příslušných orgánů dozoru identifikují všechny hospodářské subjekty,

a)   které jim dodaly hračku,
b)   kterým dodaly hračku.

(2) Výrobci a dovozci poskytují informace podle odstavce 1 po dobu 10 let od uvedení hračky na trh a distributoři po dobu 10 let poté, co jim byla hračka dodána.

ČÁST TŘETÍ
SHODA HRAČKY

§ 9
Základní požadavky

(1) Hračky mohou být uvedeny na trh pouze tehdy, pokud splňují základní požadavky na bezpečnost uvedené, pokud jde o obecný požadavek na bezpečnost, v odstavci 2, a pokud jde o zvláštní požadavky na bezpečnost, v příloze č. 2 k tomuto nařízení (dále jen „základní požadavky“).

(2) Hračky ani chemické látky a směsi v nich obsažené nesmějí ohrozit bezpečnost ani zdraví uživatelů nebo třetích osob při používání určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé chování dětí, přičemž se berou v úvahu schopnosti uživatele a případně jeho dohledu, a to zejména v případě hraček určených pro děti mladší 36 měsíců nebo pro jiné přesně vymezené věkové skupiny. K hračce musí být připojeno nebo přiloženo upozornění podle § 11 odst. 2.

(3) Hračky uváděné na trh musí být navrženy a vyrobeny tak, aby byly ve shodě se základními požadavky po předvídatelnou a běžnou dobu používání.

§ 10
Předpoklad shody hraček

Pokud jsou hračky ve shodě

a)   s harmonizovanými evropskými normami nebo jejich částmi, na něž byly odkazy zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie,
b)   s harmonizovanými českými technickými normami nebo jejich částmi, které přejímají normy podle písmene a), nebo
c)   se zahraničními technickými normami v členském státě nebo jejich částmi, které přejímají normy podle písmene a),

považují se základní požadavky, jichž se tyto normy nebo jejich části týkají, za splněné.

§ 11
Upozornění, instrukce a bezpečnostní informace

(1) Výrobce a dovozce zajistí, aby byla k hračce, kterou uvádí na trh, přiložena upozornění, instrukce a bezpečnostní informace podle odstavců 2 a 3 v českém jazyce.

(2) Štítky a návody k použití připojené, případně přiložené k hračce musí upozorňovat uživatele nebo jejich dohled na nebezpečí a rizika poškození zdraví související s používáním této hračky a plynoucí z její podstaty a na způsoby, jak se těchto nebezpečí a rizik vyvarovat. Pokud je to vhodné pro bezpečné použití hračky, uvádějí upozornění příslušná omezení týkající se uživatele v souladu s částí A přílohy č. 5 k tomuto nařízení.

(3) U hraček kategorií uvedených v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení se uvádějí upozornění a instrukce uvedené v této části. Upozornění uvedená v bodech 2 až 10 části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení se použijí ve znění uvedeném v těchto bodech. Na hračkách se neuvádějí upozornění uvedená v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení, pokud jsou v rozporu s určeným použitím hračky, které se určuje na základě jejích funkcí, rozměrů a vlastností.

(4) Výrobce vyznačuje upozornění podle odstavců 2 a 3 zřetelně viditelným, dobře čitelným, snadno srozumitelným a přesným způsobem na hračce, na připojeném štítku nebo na obalu a případně v návodu k použití, který je k hračce přiložen. U malých hraček prodávaných bez obalu se příslušné upozornění připojí přímo na ně. Před upozorněními musí být uvedeno slovo „Upozornění“.

(5) Upozornění významná pro rozhodnutí o koupi hračky, zejména upozornění uvádějící minimální a maximální věkovou hranici pro uživatele a jiná příslušná upozornění uvedená v příloze č. 5 k tomuto nařízení, musí být umístěna na prodejním obalu či být jiným způsobem pro spotřebitele zřetelně viditelná ještě před koupí, a to i v případě nákupu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

§ 12
ES prohlášení o shodě

ES prohlášení o shodě musí být vypracováno podle vzoru stanoveného v příloze č. 3 k tomuto nařízení v českém jazyce nebo do tohoto jazyka přeloženo a musí být průběžně aktualizováno.

§ 13
Pravidla a podmínky pro připojování označení CE

(1) Hračka uváděná nebo dodávaná na trh musí být opatřena označením CE, jehož grafickou podobu a obecné zásady jeho používání stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie2). K označení CE může být připojen piktogram nebo jakákoli jiná označení označující zvláštní riziko nebo použití.

(2) Označení CE musí být viditelně, čitelně a neodstranitelně připojeno k hračce, k připojenému štítku nebo k obalu. V případě malých hraček a hraček skládajících se z malých částí lze označení CE alternativně připojit na štítek nebo průvodní leták. Pokud to v případě hraček nabízených v prodejně v pultových zásobnících není technicky proveditelné a pokud byl pultový zásobník původně používán jako obal hraček, může být označení CE připojeno k pultovému zásobníku. Pokud označení CE není viditelné přes případný obal, musí být připojeno alespoň na obal.

§ 14
Podmínky pro použití hraček nesplňujících požadavky tohoto nařízení

Hračka, která není opatřena označením CE nebo nesplňuje v jiném ohledu požadavky tohoto nařízení, může být vystavena a používána na veletrzích a výstavách, pokud je doprovázena označením, které zřetelně udává, že hračka nesplňuje požadavky tohoto nařízení a nebude uváděna na trh v Evropské unii, dokud nebude požadavky tohoto nařízení splňovat.

ČÁST ČTVRTÁ
POSUZOVÁNÍ SHODY

§ 15
Zhodnocení bezpečnosti

Před uvedením hračky na trh provádí výrobce analýzu chemických, fyzikálních, mechanických a elektrických nebezpečí a nebezpečí souvisejících s hořlavostí, hygienou a radioaktivitou, která může hračka představovat, a posouzení možného vystavení těmto nebezpečím.

§ 16
Příslušné postupy posouzení shody

(1) Před uvedením hračky na trh použije výrobce příslušný postup posouzení shody uvedený v odstavci 2 nebo 3, aby prokázal, že hračka splňuje základní požadavky.

(2) Pokud výrobce použil harmonizované evropské normy, na něž byly odkazy zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie a které zahrnují všechny příslušné základní požadavky, postupuje v souladu s postupem interního řízení výroby stanoveným v části I přílohy č. 6 k tomuto nařízení.

(3) V případě, že

a)   neexistují harmonizované evropské normy, na něž byly odkazy zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie a které zahrnují všechny příslušné základní požadavky,
b)   harmonizované evropské normy uvedené v písmenu a) existují, ale výrobce je nepoužil nebo je použil jen zčásti,
c)   harmonizované evropské normy uvedené v písmenu a) nebo jakákoli z nich byly zveřejněny s omezením, nebo
d)   se výrobce domnívá, že povaha, návrh, konstrukce nebo účel hračky vyžaduje ověření třetí osobou,

výrobce předloží hračku k ES přezkoušení typu podle § 17 a dále postupuje v souladu s postupem shody s typem stanoveným v části II přílohy č. 6 k tomuto nařízení.

§ 17
ES přezkoušení typu

(1) Žádost o ES přezkoušení typu, provedení tohoto přezkoušení a vydání certifikátu ES přezkoušení typu se řídí postupy stanovenými v příloze č. 7 k tomuto nařízení.

(2) Pokud notifikovaná osoba provádí ES přezkoušení typu, zhodnotí, v případě potřeby společně s výrobcem, analýzu nebezpečí podle § 15.

(3) Pokud notifikovaná osoba zjistí, že hračka nesplňuje základní požadavky, požádá výrobce, aby přijal vhodná nápravná opatření, a nevydá certifikát ES přezkoušení typu.

(4) Certifikát ES přezkoušení typu musí být přezkoumán zejména v případě změny ve výrobním postupu, v surovinách nebo součástech hračky a alespoň každých 5 let. Notifikovaná osoba nesmí vydat certifikát ES přezkoušení typu hračkám, kterým byl certifikát v minulosti odmítnut nebo byl zrušen. Orgán dozoru, má-li důvodné pochybnosti, že hračka nesplňuje základní požadavky, dá notifikované osobě podnět, aby certifikát ES přezkoušení typu přezkoumala.

(5) Technická dokumentace pro účely ES přezkoušení typu a jiné písemnosti týkající se postupů při ES přezkoušení typu musí být vypracovány v českém jazyce, nebo v jiném jazyce, který byl určen notifikovanou osobou.

§ 18
Technická dokumentace

(1) Technická dokumentace musí obsahovat všechny náležité údaje o prostředcích, kterými výrobce zajistil, že hračka splňuje základní požadavky. Náležitosti technické dokumentace stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení.

(2) Technická dokumentace se vypracovává v některém z úředních jazyků Evropské unie, s výjimkou požadavku stanoveného v § 17 odst. 5.

(3) Na základě odůvodněné žádosti příslušného orgánu dozoru nebo obdobného orgánu členského státu zajistí výrobce překlad příslušných částí technické dokumentace do jazyka příslušného členského státu. Pokud orgán dozoru požaduje na výrobci technickou dokumentaci nebo překlad jejích příslušných částí, může stanovit lhůtu pro dodání dokumentace nebo překladu, jejíž délka je 30 dní, pokud není nutná kratší lhůta z důvodu závažného a bezprostředního rizika.

(4) Pokud výrobce neplní požadavky uvedené v odstavcích 1 až 3, může od něj příslušný orgán dozoru požadovat, aby nechal provést zkoušku notifikovanou osobou na vlastní náklady a ve stanovené lhůtě k ověření souladu hračky se základními požadavky.

ČÁST PÁTÁ
OZNAMOVÁNÍ SUBJEKTŮ POSUZOVÁNÍ SHODY

§ 19
Účinky oznámení

Notifikovanou osobou podle tohoto nařízení se osoba autorizovaná podle § 11 odst. 2 zákona stává uplynutím lhůty 2 týdnů od oznámení, pokud se použije jako podklad pro oznámení osvědčení o akreditaci, nebo lhůty 2 měsíců od oznámení, pokud se toto osvědčení nepoužije, a jen za předpokladu, že Evropská komise nebo ostatní členské státy ve výše uvedených lhůtách nevznesly námitky proti tomuto oznámení.

§ 20
Požadavky na autorizované osoby

(1) Autorizovanou osobou podle tohoto nařízení může být pouze právnická osoba zřízená podle právních předpisů České republiky.

(2) Součástí žádosti o autorizaci pro účely oznámení podle § 7 odst. 7 písm. b) zákona je popis činností posuzování shody, postup nebo postupy posuzování shody.

(3) Autorizovaná osoba musí být nezávislá na subjektu, jehož hračku posuzuje, a hračce samotné. Autorizovanou osobou může být také právnická osoba patřící k hospodářskému sdružení nebo profesnímu svazu podnikatelů, jež se podílejí na projektování, výrobě, dodávání, montáži, používání nebo údržbě hraček, které tato autorizovaná osoba posuzuje, pokud prokáže svoji nezávislost a neexistenci jakéhokoli střetu zájmů.

(4) Autorizovaná osoba, osoby, které řídí činnost autorizované osoby, a osoby odpovědné za provádění úkolů v rámci posuzování shody nesmějí být osobami, které navrhují, vyrábějí, dodávají, instalují, nakupují, vlastní, používají nebo udržují hračky, jež posuzují, a nesmějí být ani zplnomocněnými zástupci jakékoli z těchto osob. To nevylučuje používání posuzovaných hraček, které jsou nezbytné pro činnosti autorizované osoby, nebo používání takových hraček k osobním účelům. Autorizovaná osoba, osoby, které řídí činnost autorizované osoby, a osoby odpovědné za provádění úkolů v rámci posuzování shody se nesmějí přímo podílet na projektování nebo výrobě, uvádění na trh, instalaci, používání nebo údržbě těchto hraček ani zastupovat subjekty, které se těmito činnostmi zabývají. Nesmějí provádět žádnou činnost, která by mohla ohrozit jejich nezávislý úsudek a nestrannost ve vztahu k činnostem posuzování, k jejichž vykonávání jsou tyto osoby oznámeny. To platí zejména pro poradenské služby. Autorizovaná osoba zajistí, že činnosti jejích poboček nebo subdodavatelů neohrožují důvěrnost, objektivitu nebo nestrannost jejích činností posuzování shody.

(5) Autorizovaná osoba musí být schopna provádět všechny povinnosti spojené s posuzováním shody, které jí ukládá § 17 a pro něž byla oznámena, ať již tyto povinnosti provádí sama autorizovaná osoba nebo jsou prováděny jejím jménem a na její odpovědnost. Autorizovaná osoba musí mít k dispozici vždy, pro každý postup posuzování shody a pro každý druh nebo kategorii hraček, pro něž je oznámena,

a)   osoby s odbornými znalostmi a dostatečnými zkušenostmi potřebnými k plnění úkolů souvisejících s posuzováním shody,
b)   popisy postupů, podle nichž je posuzování shody prováděno a jež zajišťují průhlednost a opakovatelnost těchto postupů; musí uplatňovat náležitou politiku a postupy pro rozlišení mezi úkoly, jež vykonává jako autorizovaná osoba, a dalšími činnostmi,
c)   postupy pro provádění činností, jež řádně zohledňují velikost a strukturu dotčeného podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti technologie dané hračky a hromadnou nebo sériovou povahu výrobního procesu.

(6) Autorizovaná osoba musí mít prostředky nezbytné k náležitému provedení technických a administrativních úkolů spojených s posuzováním shody a musí mít přístup k veškerému potřebnému vybavení nebo zařízení.

(7) Osoby odpovědné za provádění činností spojených s posuzováním shody musí

a)   mít přiměřené technické a odborné vzdělání týkající se všech činností spojených s posuzováním shody, pro které byla autorizovaná osoba oznámena,
b)   mít uspokojivou znalost požadavků souvisejících s posuzováním, které provádějí, a odpovídající pravomoc toto posuzování provádět,
c)   mít odpovídající znalosti základních požadavků, příslušných harmonizovaných evropských norem a příslušných ustanovení harmonizačních právních předpisů Evropské unie a prováděcích předpisů a rozumět jim,
d)   být schopny vypracovávat osvědčení, protokoly a zprávy prokazující, že byla posouzení provedena.

(8) Autorizovaná osoba se po svém oznámení podle § 19 podílí na příslušných normalizačních činnostech a na činnostech koordinační skupiny notifikovaných osob zřízené Evropskou komisí nebo zajistí, aby byli její pracovníci o těchto činnostech informováni, a používá jakožto všeobecné pokyny rozhodnutí a dokumenty, které jsou výsledkem práce této skupiny.

(9) Autorizovaná osoba, osoby, které řídí činnost autorizované osoby, a osoby provádějící posuzování shody musí být při výkonu své činnosti nestranné. Odměňování osob, které řídí činnost autorizované osoby, a osob provádějících nebo odpovědných za provádění posuzování shody nesmí být závislé na počtu provedených posouzení nebo jejich výsledcích.

§ 21
Předpoklad shody

Pokud subjekt posuzování shody prokáže, že splňuje kritéria stanovená

a)   příslušnými harmonizovanými evropskými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie,
b)   harmonizovanými českými technickými normami nebo jejich částmi, které přejímají normy podle písmene a), nebo
c)   zahraničními technickými normami nebo jejich částmi, které v členském státě přejímají normy podle písmene a),

považují se požadavky stanovené v § 20 v rozsahu, v němž se uvedené normy na tyto požadavky vztahují, za splněné.

§ 22
Pobočky a subdodavatelé notifikovaných osob

(1) Notifikovaná osoba může zadat konkrétní úkoly týkající se posuzování shody pouze subdodavateli nebo pobočce splňující požadavky stanovené v § 20. O zadání těchto úkolů informuje Úřad.

(2) Notifikovaná osoba nese plnou odpovědnost za úkoly provedené subdodavateli nebo pobočkami bez ohledu na to, kde jsou usazeny.

(3) Činnosti při posuzování shody lze zadat subdodavateli nebo pobočce pouze se souhlasem zákaníka.

(4) Notifikovaná osoba uchovává pro potřebu Úřadu příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikací subdodavatele nebo pobočky a práce provedené subdodavatelem nebo pobočkou podle § 17.

§ 23
Povinnosti týkající se činnosti notifikovaných osob

(1) Posuzování shody se provádí takovým způsobem, aby se zabránilo přílišnému zatížení hospodářských subjektů. Notifikovaná osoba při výkonu své činnosti řádně zohlední velikost a strukturu dotčeného podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti technologie dané hračky a hromadnou nebo sériovou povahu výrobního procesu. Musí být ovšem dodržena míra přísnosti a úroveň ochrany, jež jsou vyžadovány, aby byla hračka v souladu s tímto nařízením.

(2) Pokud po vydání certifikátu ES přezkoušení typu (dále jen „certifikát“) notifikovaná osoba zjistí, že hračka již nesplňuje základní požadavky, požádá výrobce, aby přijal vhodná nápravná opatření, a v případě nutnosti platnost certifikátu pozastaví nebo tento certifikát zruší.

(3) Pokud výrobce nepřijme nápravná opatření podle odstavce 2 nebo pokud tato opatření nemají požadovaný účinek, notifikovaná osoba změní nebo pozastaví platnost příslušného certifikátu nebo případně tento certifikát zruší.

§ 24
Informační povinnost notifikovaných osob

(1) Notifikované osoby poskytují ostatním notifikovaným osobám podle tohoto nařízení, které provádějí obdobné činnosti posuzování shody a zabývají se stejnými hračkami, příslušné informace o omezeních, zrušeních a odmítnutích vydat certifikát a na žádost o vydaných certifikátech.

(2) Notifikované osoby informují Úřad

a)   o veškerých omezeních, pozastaveních nebo zrušeních certifikátů a o veškerých odmítnutích certifikát vydat,
b)   o všech žádostech orgánů dozoru týkajících se činností posuzování shody,
c)   na vyžádání o činnostech posuzování shody provedených v rámci působnosti jejich autorizace a o jakýchkoli jiných provedených činnostech, včetně přeshraničních činností a zadávání subdodávek.

(3) Notifikované osoby poskytují na žádost orgánů dozoru informace týkající se certifikátů, které tyto notifikované osoby vydaly, odmítly vydat nebo zrušily.

ČÁST ŠESTÁ
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 25
Přechodná období

(1) Hračky, které splňují požadavky stanovené nařízením vlády č. 19/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, které byly uvedeny na trh přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, lze dodávat na trh i po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení.

(2) Hračky, které splňují požadavky tohoto nařízení, s výjimkou požadavků stanovených v části III přílohy č. 2 k tomuto nařízení s tím, že splňují požadavky části II bodu 3 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 19/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, mohou být uváděny na trh do 19. července 2013 a dodávány na trh i po tomto datu.

§ 26
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky.
2.  Nařízení vlády č. 340/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003  Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky.
3.  Nařízení vlády č. 1/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003  Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 340/2008 Sb.

§ 27
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. července 2011.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Kocourek v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček.
2)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.

E-shop

Příkazní smlouva

Příkazní smlouva

JUDr. Václav Pilík, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se věnuje institutu příkazní smlouvy a jí založeného závazku. Klade si za cíl zabývat se nejen konkrétními otázkami příkazní smlouvy a příkazního závazku, jakož i souvisejících institutů (např. institutu zastoupení), ale v účelném rozsahu ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Vzory korespondence podle daňového řádu + CD, 2. vydání

Vzory korespondence podle daňového řádu + CD, 2. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Aktualizované vydání publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, které z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, finančním úřadem. Nenahraditelný praktický pomocník při komunikaci se správci daně Po osmnáctileté „éře“ ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Oceňování podniků v právní praxi

Oceňování podniků v právní praxi

Petr Zima - C. H. Beck

Publikace se zabývá oblastí, kde se setkává svět práva se světem ekonomie. Popisuje oceňování aktiv, a to konkrétně oceňování podniků. Před českými soudy je totiž vedena celá řada sporů, při nichž je ocenění podniků, akcií či podílů stěžejní otázkou, na které závisí výsledek řízení, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.