Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


70

VYHLÁŠKA

ze dne 9. března 2011,

kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431 písm. a), d) a e) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, se mění takto:

1. V § 1 písm. b) se za slova „náležitosti formuláře přihlášek pohledávek,“ vkládají slova „náležitosti formuláře písemného vyrozumění o popření pohledávky insolvenčním správcem, náležitosti formuláře popření pohledávky přihlášeným věřitelem,“.

2. § 3 zní:

㤠3

Předseda insolvenčního soudu učiní vhodná opatření, aby v případech, kdy je insolvenční návrh podán v době, kdy do skončení úředních hodin insolvenčního soudu zbývají méně než 2 hodiny, nebo ve dnech pracovního klidu, bylo zajištěno vydání vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v zákonem stanovené lhůtě.“.

3. V § 13 se pod označení paragrafu vkládá nadpis, který zní: „Vyrozumění o popření pohledávky insolvenčním správcem“.

4. V § 19 odst. 2, § 21 odst. 2 a § 23 odst. 2 se slova „identifikačním nebo jiným registračním číslem“ nahrazují slovy „identifikačním číslem osoby1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) § 24 až 28 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb.“.

5. V § 19 odst. 2, § 21 odst. 2 a § 23 odst. 2 se slovo „rovněž“ nahrazuje slovy „jejich registračním číslem, bylo-li jim přiděleno, a“.

6. V § 19 odst. 3 se ve větě třetí za slovo „dlužníka“ vkládají slova „nebo zda věřitelé doporučují vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře“.

7. V § 19 odst. 4 se ve větě druhé za slovo „dlužníka“ vkládají slova „nebo zda věřitelé doporučují vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře“.

8. Za § 22 se vkládají nové § 22a a 22b, které včetně nadpisu znějí:

„Náležitosti popření pohledávky přihlášeným věřitelem
§ 22a

(1) Popření pohledávky přihlášeným věřitelem obsahuje tyto náležitosti

a)   označení „Popření pohledávky přihlášeným věřitelem“,
b)   označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,
c)   označení věřitele, který pohledávku popírá,
d)   označení věřitele, jehož pohledávka je popírána, a označení pohledávky, která je popírána,
e)   vymezení důvodů, pro které je pohledávka popírána co do její pravosti, jde-li o popření pravosti pohledávky,
f)   vymezení důvodů, pro které je pohledávka popírána co do její výše, a údaj o skutečné výši pohledávky, jde-li o popření výše pohledávky,
g)   vymezení důvodů, pro které je pohledávka popírána co do jejího pořadí, a údaj o pořadí, v jakém má být pohledávka uplatněna, jde-li o popření pořadí pohledávky,
h)   seznam příloh popření pohledávky přihlášeným věřitelem,
i)   údaje o osobě, která popření pohledávky přihlášeným věřitelem podepsala,
j)   datum a podpis.

(2) Fyzická osoba se označuje jménem, příjmením, datem narození nebo rodným číslem, pokud bylo přiděleno, a bydlištěm, fyzická osoba - podnikatel dále identifikačním číslem osoby1) a zahraniční fyzická osoba státní příslušností. Právnická osoba se označuje obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem osoby1), u zahraničních právnických osob jejich registračním číslem, bylo-li jim přiděleno, a uvedením právního řádu, podle něhož byla založena. Je-li věřitelem stát, obsahuje popření pohledávky přihlášeným věřitelem označení příslušné organizační složky státu, která za stát před insolvenčním soudem vystupuje.

§ 22b

Přílohami popření pohledávky přihlášeným věřitelem jsou

a)   kopie smluv, soudních rozhodnutí a dalších listin dokládající důvody popření pohledávky,
b)   plná moc udělená přihlášeným věřitelem zmocněnci, pokud je přihlášený věřitel zastoupen na základě plné moci.“.

9. V § 23 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) a i), která znějí:

„h)   údaj o tom, zda dlužník navrhuje, aby insolvenční soud stanovil nižší než zákonem určené splátky a pokud dlužník stanovení nižších než zákonem určených splátek navrhuje, navrhovanou výši měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a popis důvodů, které vedly k jeho úpadku,
i)   údaj o dlužníkem vyživovaných osobách,“.

Dosavadní písmena h) až q) se označují jako písmena j) až s).

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. března 2011.

Ministr:
JUDr. Pospíšil v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1344 - Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1344 - Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje insolvenční zákon po další novele (dětští dlužníci) a zákon o insolvenčních správcích. Nově je zařazeno nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení. Dále je v publikaci exekuční řád včetně všech vyhlášek a zákon o ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.