Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


435

VYHLÁŠKA

ze dne 23. prosince 2010,

kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5:

Čl. I

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, se mění takto:

1. V § 3 odst. 5 se slova „v tisících Kč“ nahrazují slovy „v Kč, s přesností na dvě desetinná místa“ a věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 9 se zrušuje.

2. V § 10 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „s výjimkou utajovaných informací, které vzhledem k jejich obsahu není možné zobrazit v účetní závěrce. V případě utajovaných informací, které vzhledem k jejich obsahu není možné zobrazit v účetní závěrce, účetní jednotka neposkytuje ani vysvětlující a doplňující informace v příloze.“.

3. V § 22 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:

„(4) Položka

a)   „B.II.16. Pohledávky za ústředními rozpočty“ obsahuje zejména pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za účetními jednotkami, které jsou organizačními složkami státu, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a státními fondy včetně Pozemkového fondu České republiky,
b)   „B.II.17. Pohledávky za územními rozpočty“ obsahuje zejména pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za účetními jednotkami, které jsou kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a regionálními radami regionů soudržnosti,
c)   „B.II.18. Pohledávky za účastníky sdružení“ obsahuje pohledávky za účastníky sdružení bez právní subjektivity28).

28) § 829 a násl. občanského zákoníku.“.

4. V § 23 odst. 2 se slovo „dotace“ nahrazuje slovem „transfery“.

5. V § 26 odst. 1 se slovo „dotací“ nahrazuje slovem „transferů“.

6. V § 26 odst. 2 písm. a) se slova „nebo předaný dlouhodobý majetek, přírůstky nebo úbytky darovaného dlouhodobého majetku a přírůstky nebo úbytky oběžných aktiv“ nahrazují slovy „ , bezúplatně přešlý nebo předaný dlouhodobý majetek, s výjimkou úbytků darovaného dlouhodobého majetku, a přírůstky nebo úbytky dlouhodobého majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření podle jiných právních předpisů, jestliže se nevykazují na ostatních položkách vlastního kapitálu, a v případě organizačních složek státu přijaté dotace určené na pořízení dlouhodobého majetku podle jiných právních předpisů“.

7. V § 26 odst. 2 písm. c) se slovo „Dotace“ nahrazuje slovem „Transfery“ a za slovo „obsahuje“ se vkládají slova „zejména přijaté“.

8. V § 26 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a to u některých vybraných účetních jednotek s výjimkou organizačních složek státu,“.

9. V § 26 odst. 2 písm. d) se za slovo „obsahuje“ vkládají slova „u organizačních složek státu“.

10. V § 32 se vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Položka

a)   „D.IV.21. Závazky k ústředním rozpočtům“ obsahuje zejména závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů vůči účetním jednotkám, které jsou organizačními složkami státu, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a státními fondy včetně Pozemkového fondu České republiky,
b)   „D.IV.22. Závazky k územním rozpočtům“ obsahuje zejména závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů vůči účetním jednotkám, které jsou kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí a jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a regionálními radami regionů soudržnosti.“.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9.

11. V § 33 odst. 4 písm. c) se slova „při bezúplatném předání majetku“ nahrazují slovy „z titulu bezúplatného předání majetku s výjimkou peněžních prostředků“.

12. § 35 včetně nadpisu zní:

㤠35
Náklady na transfery

Položka

a)   „A.III.1. Náklady ústředních rozpočtů na transfery“ obsahuje u organizačních složek státu, jimi zřízených příspěvkových organizací a státních fondů včetně Pozemkového fondu České republiky zejména náklady z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí,
b)   „A.III.2. Náklady územních rozpočtů na transfery“ obsahuje u krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí, jimi zřízených příspěvkových organizací a u regionálních rad regionů soudržnosti zejména náklady z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí.“.

13. § 40 včetně nadpisu zní:

㤠40
Výnosy z transferů

Položka

a)   „B.IV.1. Výnosy ústředních rozpočtů z transferů“ obsahuje u organizačních složek státu, jimi zřízených příspěvkových organizací a státních fondů včetně Pozemkového fondu České republiky zejména výnosy z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, s výjimkou daní, poplatků a jiných obdobných dávek, a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí,
b)   „B.IV.2. Výnosy územních rozpočtů z transferů“ obsahuje u krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí, jimi zřízených příspěvkových organizací a u regionálních rad regionů soudržnosti zejména výnosy z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, s výjimkou daní, poplatků a jiných obdobných dávek, a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí.“.

14. V § 65 odst. 3 se za slovo „nevytvářejí“ vkládají slova „u drobného dlouhodobého majetku a“.

15. V § 65 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) První použití metody tvorby a použití opravných položek, s výjimkou tvorby opravných položek u pohledávek, provedou účetní jednotky poprvé v účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 2011 tak, že promítnou do účetnictví k 31. prosinci 2011 hodnotu opravných položek, kromě opravných položek k pohledávkám, jako oceňovací rozdíl při změně metody.“.

16. V § 66 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) První použití metody odpisování dlouhodobého majetku provedou účetní jednotky poprvé v účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 2011. Při tomto prvním použití metody odpisování dlouhodobého majetku účetní jednotky nezobrazují náklady související s odpisováním tohoto majetku v účetním období roku 2011 a promítnou do účetnictví k 31. prosinci 2011 hodnotu oprávek k odpisovanému dlouhodobému majetku jako oceňovací rozdíl při změně metody.“.

17. V záhlaví příloh č. 1 až 6 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. se slova „(v tis. Kč)“ nahrazují slovy „(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)“.

18. V příloze č. 1 – Rozvaha se v názvu položky B.II.16. slova „státním rozpočtem“ nahrazují slovy „ústředními rozpočty“, v názvu položky B.II.17. se slova „rozpočtem územních samosprávných celků“ nahrazují slovy „územními rozpočty“, v názvu položky B.II.24. se slovo „dotace“ nahrazuje slovem „transfery“, v názvu položky C.I.3. se slovo „dotace“ nahrazuje slovem „transfery“, v názvu položky D.IV.21. se slova „ke státnímu rozpočtu“ nahrazují slovy „k ústředním rozpočtům“, v názvu položky D.IV.22. se slova „rozpočtům územních samosprávných celků“ nahrazují slovy „územním rozpočtům“, v názvu položky D.IV.30. se slovo „dotace“ nahrazuje slovem „transfery“.

19. V příloze č. 2 - Výkaz zisku a ztráty se v názvu položky A.III. slova „nezpochybnitelné nároky na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů“ nahrazují slovem „transfery“, v názvu položky A.III.1. se slova „na nároky na prostředky státního rozpočtu“ nahrazují slovy „ústředních rozpočtů na transfery“, v názvu položky A.III.2. se slova „na nároky na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků“ nahrazují slovy „územních rozpočtů na transfery“ a položky „A.III.3. Náklady na nároky na prostředky státních fondů“ a „A.III.4. Náklady na ostatní nároky“ se zrušují.

20. V příloze č. 2 - Výkaz zisku a ztráty se v názvu položky B.IV. slova „nezpochybnitelných nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů“ nahrazují slovem „transferů“, v názvu položky B.IV.1. slova „z nároků na prostředky státního rozpočtu“ nahrazují slovy „ústředních rozpočtů z transferů“, v názvu položky B.IV.2. se slova „z nároků na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků“ nahrazují slovy „územních rozpočtů na transfery“ a položky „B.IV.3. Výnosy z nároků na prostředky státních fondů“ a „B.IV.4. Výnosy z ostatních nároků“ se zrušují.

21. V příloze č. 7 se syntetické účty „155 - Opravné položky drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku“ a „166 - Opravné položky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku“ zrušují, v syntetickém účtu 346 se slova „státním rozpočtem“ nahrazují slovy „ústředními rozpočty“, v syntetickém účtu 347 se slova „ke státnímu rozpočtu“ nahrazují slovy „k ústředním rozpočtům“, v syntetickém účtu 348 se slova „rozpočtem územních samosprávných celků“ nahrazují slovy „územními rozpočty“, v syntetickém účtu 349 se slova „rozpočtům územních samosprávných celků“ nahrazují slovy „územním rozpočtům“, v názvu syntetických účtů 373 a 374 se slovo „dotace“ nahrazuje slovem „transfery“, v názvu syntetického účtu 403 se slovo „Dotace“ nahrazuje slovem „Transfery“.

22. V příloze č. 7 se v názvu účtové skupiny 57 slova „nároky na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů“ nahrazují slovem „transfery“, v názvu syntetického účtu 571 se slova „na nároky na prostředky státního rozpočtu“ nahrazují slovy „ústředních rozpočtů na transfery“, v názvu syntetického účtu 572 se slova „na nároky na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků“ nahrazují slovy „územních rozpočtů na transfery“, syntetické účty „573 – Náklady na nároky na prostředky státních fondů“ a „574 – Náklady na ostatní nároky“ se zrušují.

23. V příloze č. 7 se v názvu účtové skupiny 67 slova „nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů“ nahrazují slovem „transferů“, v názvu syntetického účtu 671 se slova „z nároků na prostředky státního rozpočtu“ nahrazují slovy „ústředních rozpočtů z transferů“, v názvu syntetického účtu 672 se slova „z nároků na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků“ nahrazují slovy „územních rozpočtů z transferů“, syntetické účty „673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů“ a „674 - Výnosy z ostatních nároků“ se zrušují.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2011 a později, pokud není v bodech 2 až 4 stanoveno jinak.

2. Účetní jednotky ode dne účinnosti této vyhlášky nepoužijí ustanovení § 79 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

3. Příspěvková organizace, která metodu odpisování dlouhodobého majetku k okamžiku účinnosti této vyhlášky již používá pro některý druh majetku, ustanovení § 66 odst. 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění této vyhlášky, na tento druh majetku nepoužije; změnu účetní metody odpisování dlouhodobého majetku provede v souladu s příslušným Českým účetním standardem nejpozději v účetním období započatém 1. ledna 2013.

4. Organizační složky státu při otevírání účetních knih k 1. lednu 2011 konečný zůstatek účtu 403 – Dotace na pořízení dlouhodobého majetku vykázaný k 31. prosinci 2010 v položce rozvahy „C.I.3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku“ otevírají na účtu 401 – Jmění účetní jednotky vykazovaném v položce rozvahy „C.I.1. Jmění účetní jednotky“.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011 s výjimkou bodů 15 a 16, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

Nabídka k tématu

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Dagmar Fitříková, Lydie Musilová - Nakladatelství PARIS

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle právního stavu platného k 1. 1. 2018. Součástí obsahu publikace je upozornění na ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření

Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školské příspěvkové organizace k orientaci v oblasti majetku, hospodaření, peněžních fondů a finanční kontroly. Text je přehledně členěn ...

Cena: 295 KčKOUPIT

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2018 zejména ke změně účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb., technické vyhlášky o ...

Cena: 149 KčKOUPIT

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2018, 6. vydání

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2018, 6. vydání

Ing. Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková - Anag, spol. s r. o.

I díky rostoucí ekonomice a potřebě stabilizace pracovního prostředí využívá stále větší množství organizací a firem jako nástroj možnost poskytování zaměstnaneckých sociálních výhod a různých benefitů. Nadále tedy platí, že jedním ze základních nástrojů při poskytování benefitů je ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací 2018, 2 vydání

Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací 2018, 2 vydání

Mgr. et Mgr. Karla Maderová Voltnerová - Anag, spol. s r. o.

Publikace je věnována účetnictví příspěvkových organizací v návaznosti na zákon o účetnictví, vyhlášku č. 410/2009 Sb. a České účetní standardy. Sbírka souvztažností a účtování souvislých vzorových ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Účtová osnova, České účetní standardy pro územní samosprávné celky 2018

Účtová osnova, České účetní standardy pro územní samosprávné celky 2018

Jaroslava Svobodová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Publikace Jaroslavy Svobodové, metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných publikací, je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům vybraných ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 – organizační složky státu státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 – organizační složky státu státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Vydání této publikace ovlivnilo Usnesení vlády č. 921 ze dne 22. 12. 2010, ve kterém vláda schválila mimo jiné i způsob naplnění základních principů vzniku účetnictví státu. Podrobněji k obsahu „Modernizace“ ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Účetnictví školské příspěvkové organizace, 2. vydání

Účetnictví školské příspěvkové organizace, 2. vydání

Ing. Zdeněk Nejezchleb - Nakladatelství PARIS

Nabízíme aktualizované vydání publikace „Účetnictví školské příspěvkové organizace“, kterou naše nakladatelství vydalo v březnu 2015. Obsah původní publikace je aktualizován na právní stav března 2017 a je dále doplněn o řešení některých nových problémů vzniklých ve vazbě na změny ...

Cena: 398 KčKOUPIT

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář

doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář účetních předpisů pro vybrané účetní jednotky je určen pro všechny, kteří jsou tvůrci nebo uživateli účetních záznamů organizačních složek státu, státních fondů podle rozpočtových pravidel, ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.