Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


373

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. prosince 2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb.

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 1 a v poznámce pod čarou č. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. V poznámce pod čarou č. 2 se věta „Nařízení Rady (ES) č. 797/2004 ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh.“ nahrazuje větou „Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), v platném znění.“.

3. V § 4 odst. 1 písm. a) se slovo „vzdělávacích“ nahrazuje slovem „praktických“.

4. V § 4 odst. 1 písm. d) a v § 4 odst. 4 písm. d) se za slovo „pořízení“ vkládá slovo „nových“.

5. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   pořízení nových nástavkových úlů typu Langstroth, Dadant nebo typu s rámkovými rozměry 390 x 240 mm pro chovatele včel evidovaného podle plemenářského zákona3) nejdříve v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku podání žádosti.“.

6. V § 4 odst. 2 písm. a) se slovo „vzdělávacích“ nahrazuje slovem „praktických“.

7. V § 4 odst. 2 písm. d) se za slova „počet a druh“ vkládá slovo „nových“.

8. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)    počet a typ nových nástavkových úlů, na jejichž pořízení požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. f), a závazek, že toto zařízení bude držet a provozovat nejméně po dobu 5 let.“.

9. V § 4 odst. 4 písm. a) se slovo „vzdělávacích“ nahrazuje slovem „praktických“ a slovo „vzdělávací“ se zrušuje.

10. V § 4 odst. 4 písm. a) bod 1 zní:

„1.  vedli nejméně 2 přednášející, kteří mají středoškolské vzdělání v oboru včelařství, popřípadě mají vysokoškolské vzdělání, schválení žadatelem nebo uvedení v seznamu předloženém žadateli do 31. ledna kalendářního roku, v němž má být kurz uskutečněn, občanským sdružením soustavně působícím v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících tomuto kalendářnímu roku,“.

11. V § 4 odst. 4 písm. a) bodě 2 se slova „4 hodiny“ nahrazují slovy „6 hodin“.

12. V § 4 odst. 4 písm. c) bod 1 zní:

„1.  vedl přednášející, který má středoškolské vzdělání v oboru včelařství, popřípadě má vysokoškolské vzdělání, schválený žadatelem nebo uvedený v seznamu předloženém žadateli do 31. ledna kalendářního roku, v němž má být kurz uskutečněn, občanským sdružením soustavně působícím v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících tomuto kalendářnímu roku,“.

13. V § 4 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   pořízení nových nástavkových úlů podle odstavce 1 písm. f), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku nákup tohoto zařízení a doloží identifikační údaje chovatele včel evidovaného podle plemenářského zákona3) nejdříve v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku podání žádosti, který toto zařízení nakoupil (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu), a který se zaváže držet a provozovat zařízení podle odstavce 1 písm. f) nejméně po dobu 5 let.“.

14. V § 6 odstavec 1 zní:

„(1) Dotaci v rámci opatření racionalizace kočování včelstev lze poskytnout na pořízení nového, popřípadě nových zařízení pro kočování včelstev s celkovou pořizovací hodnotou, která činí nejméně 20 000 Kč, a na něž dosud nebyla čerpána dotace.“.

15. V § 6 odst. 2 se slova „nebo hodlá provádět“ zrušují.

16. V § 6 odstavec 3 zní:

„(3) Fond poskytne dotaci na pořízení nového zařízení pro kočování včelstev podle odstavce 1, prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku pořízení zařízení pro kočování včelstev podle odstavce 1 u chovatele včel podle odstavce 2 písm. a), který se zaváže držet a provozovat zařízení podle odstavce 1 nejméně po dobu 5 let.“.

17. V § 6 se odstavec 4 zrušuje.

18. V § 8 odst. 1 písm. b) se slovo „Státní“ nahrazuje slovy „příslušná krajská“.

19. § 9 včetně nadpisu zní:

㤠9
Stanovení dotace

Výši dotace účelově určené na opatření podle § 4 až 8 zveřejní Fond nejpozději do 31. ledna běžného kalendářního roku způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

20. § 10 včetně nadpisu zní:

㤠10
Výše dotace na jednotlivá opatření

(1) Výše dotace na opatření podle § 4 činí nejvýše

a)   6 000 Kč na jednotlivý praktický kurz pro chovatele včel podle § 4 odst. 1 písm. a),
b)   6 000 Kč na jednotlivý seminář podle § 4 odst. 1 písm. b), jde-li o seminář trvající 1 kalendářní den,
c)   12 000 Kč na jednotlivý seminář podle § 4 odst. 1 písm. b), jde-li o seminář trvající nejméně 2 kalendářní dny,
d)   3 000 Kč na jednotlivou přednášku podle § 4 odst. 1 písm. c),
e)   50 % skutečně vynaložených nákladů na zařízení podle § 4 odst. 1 písm. d), nejvýše však 100 000 Kč,
f)   10 000 Kč za kalendářní rok na pořádání přednášek podle § 4 odst. 1 písm. e),
g)   1 000 Kč na 1 nový nástavkový úl, nejvýše však na nákup 4 nástavkových úlů podle § 4 odst. 4 písm. f).

(2) Výše dotace na opatření podle § 5 činí

a)   70 % skutečně vynaložených nákladů na léčebné nebo preventivní prostředky proti varroáze, nejvýše do množství uvedeného pro jednotlivé léčebné nebo preventivní prostředky uvedené v části B přílohy č. 2,
b)   10 Kč ročně za jedno včelstvo na úhradu nákladů podle § 5 odst. 1 písm. b).

(3) Výše dotace na opatření podle § 6 činí nejvýše 50 % skutečně vynaložených nákladů na zařízení podle § 6 odst. 1, nejvýše však 150 000 Kč. 

(4) Výše dotace na opatření podle § 7 činí

a)   800 Kč na jeden rozbor medu9) podle § 7 odst. 1 písm. a),
b)   400 Kč na jeden rozbor medu podle § 7 odst. 1 písm. b).

(5) Výše dotace na opatření podle § 8 činí

a)   200 Kč na jednu prodanou včelí matku z uznaného šlechtitelského programu11),
b)   nejvýše 1 000 Kč na jeden nový nástavkový úl, nejvýše však na nákup 2 nástavkových úlů podle § 8 odst. 1 písm. b).

(6) Pokud souhrn všech oprávněných nároků podle odstavců 1 až 5 překročí finanční částku vyhlášenou podle § 9 a upravenou podle § 14a, Fond přednostně vyplatí dotaci podle odstavce 2 a zbylé finanční prostředky na výplatu dotací podle odstavců 1, 3 až 5 poměrně sníží.“.

21. § 11 až 13 se včetně nadpisů zrušují.

22. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který zní:

㤠14a

Pokud se pro kalendářní roky 2011 až 2013 oproti předchozímu kalendářnímu roku sníží celková výše příjmů rozpočtu Fondu určených na dotace podle tohoto nařízení, sníží se sazby dotací podle tohoto nařízení na uvedené kalendářní roky o takovou procentníčást, o jakou se snížila celková výše těchto příjmů rozpočtu Fondu oproti předchozímu kalendářnímu roku.“.

23. V nadpisu přílohy č. 1 se slova „vzdělávacích kurzů“ nahrazují slovy „praktických kurzů, seminářů a přednášek“.

24. V příloze č. 1 v nadpisu části A se slovo „vzdělávacích“ nahrazuje slovem „praktických“.

25. V příloze č. 1 v nadpisu části B se slovo „vzdělávacích kursů“ nahrazuje slovem „seminářů“.

26. V příloze č. 1 části C body 1 a 2 znějí:

„1.  Včelařství v České republice a v Evropské unii.
2.  Problematika středních a velkých včelařských podniků.“.

27. V příloze č. 2 části A bodě 6 se slovo „prostor“ nahrazuje slovem „zařízení“.

28. V příloze č. 2 části A bodě 9 se slovo „prostor“ nahrazuje slovy „technologické vybavení prostoru“.

29. V příloze č. 2 části A se doplňují body 12 až 14, které znějí:

„12.  Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny).
13.  Zařízení pro získávání pylu.
14.  Pomůcky sloužící k diagnostice varroázy (varroadna, monitorovací podložky).“.

30. V příloze č. 2 část B zní:

„Část B: Seznam prostředků na prevenci nebo léčbu varroázy, na které lze poskytnout dotaci v rámci opatření boj proti varroáze

1.  VARIDOL 125 mg/ml (roztok k léčebnému ošetření včel a fumigační pásky).
2.  MP 10 FUM (roztok k ošetření včelstva fumigací).
3.  M-1 AER 240 mg/ml (koncentrát pro přípravu roztoku k léčebnému ošetření včel).
4.  GABON PA 1,5 mg (proužky do úlu).
5.  GABON PF 90 mg (proužky do úlu).
6.  FORMIDOL 40 ml (desky do úlu).
7.  Jiné prostředky, o jejichž aplikaci rozhodl orgán státní správy příslušný ve věcech veterinární péče.“.

31. V příloze č. 2 část D zní:

„Část D: Druhy nových kočovných zařízení

1.  Nakládací zařízení (mechanická, hydraulická a elektrická zařízení ke zvedání).
2.  Přívěsy (specializované přívěsné vozy k přesunu včelstev).
3.  Palety (podstavce k umístění úlů).“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení o poskytnutí dotace zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne neskončené se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fuksa v. r.

E-shop

ÚZ č. 1227 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1227 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 185 KčKOUPIT

Zákon o zvláštních řízeních soudních, Zákon o veřejných rejstřících

Zákon o zvláštních řízeních soudních, Zákon o veřejných rejstřících

Petr Lavický a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Nakladatelství Wolters Kluwer vydává první svazek třídílného souboru civilních procesních předpisů, nazvaný Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický komentář. Kromě v titulu uvedeného ...

Cena: 1 399 KčKOUPIT

Občanský soudní řád, Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů - Řízení sporné

Občanský soudní řád, Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů - Řízení sporné

JUDr. Petr Levický, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

První svazek řady souboru Civilního řízení obsahuje Občanský soudní řád (§ 1 až 250l) a zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů a zahrnuje tak pravidla civilního procesu, celé řízení ...

Cena: 1 870 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.