Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 264/2010 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2010, částka 97, ze dne 15. 9. 2010

264

VYHLÁŠKA

ze dne 6. září 2010,

kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., a podle § 12 odst. 3 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), k provedení § 4 odst. 10 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů:

Čl. I

Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, se mění takto:

1. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Pro účely této vyhlášky se v oblasti plynárenství rozumí

a)   regionální distribuční soustavou distribuční soustava, k níž je připojeno 90 000 a více odběrných míst zákazníků,
b)   lokální distribuční soustavou distribuční soustava, k níž je připojeno méně než 90 000 odběrných míst zákazníků.“.

2. V § 2 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Cena za použití distribuční soustavy může být rozdělena na cenu za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu a cenu za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu.“.

3. V § 2 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.

4. V § 3 odst. 1 se slova „ , distribuci elektřiny a za činnosti operátora trhu s elektřinou“ nahrazují slovy „a distribuci elektřiny“.

5. V § 3 odst. 2 písm. b) bodě 4 se slova „v distribuční soustavě“ nahrazují slovy „na jednotlivých napěťových úrovních distribuční soustavy“.

6. V § 3 odst. 2 písm. b) bodě 5 se slova „v členění podle napěťových úrovní“ zrušují.

7. V § 3 odst. 2 písm. b) se bod 6 zrušuje.

Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 6.

8. V § 3 odst. 2, § 3 odst. 4 a § 4 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

9. V § 3 odst. 4 písm. a) a b) a § 7 odst. 4 písm. a) a b) bod 4 zní:

„4. korekční faktor odpisů,“.

10. V § 3 odst. 4 písm. a) bodě 9 a § 7 odst. 4 písm. a) bodě 9 se slova „regulační báze aktiv“ nahrazují slovem „zisku“.

11. V § 3 odst. 4 se na konci písmene a) doplňují body 22 až 26, které znějí:

„22. korekční faktor regulační báze aktiv,

23. korekční faktor zisku,

24. korekční faktor za použití přenosové sítě,

25. korekční faktor za systémové služby,

26. korekční faktor související s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů,“.

12. V § 3 odst. 4 písm. b) se doplňují body 19 až 23, které znějí:

„19. korekční faktor regulační báze aktiv,

20. korekční faktor zisku,

21. korekční faktor za činnost distribuce elektřiny,

22. korekční faktor za podpůrné služby na úrovni distribuční soustavy,

23. korekční faktor související s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.“.

13. V § 3 odst. 5 se věty druhá a třetí nahrazují větou „Rozhodne-li Úřad o odlišném stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů provozovatele distribuční soustavy podle energetického zákona, postupuje při úpravě cen distribuce elektřiny provozovatele lokální distribuční soustavy přiměřeně podle příloh č. 3 a 4 k této vyhlášce.“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

14. V § 4 odst. 1 písm. a) a odst. 3 se slova „10. září“ nahrazují slovy „5. října“.

15. V § 4 odst. 1 písm. b), odst. 3 a 4 se slova „10. října“ nahrazují slovy „25. října“.

16. V § 4 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

17. V § 4 odst. 4 se slova „31. října“ nahrazují slovy „5. listopadu“.

18. V § 7 odst. 4 se na konci písmene a) doplňují body 20 až 24, které znějí:

„20. korekční faktor regulační báze aktiv,

21. korekční faktor zisku,

22. korekční faktor pro činnost přeprava plynu,

23. koeficient alokace skutečných výnosů za přepravu plynu ve vstupních hraničních bodech,

24. hodnotu povolených tržeb pro činnost mezinárodní přepravy plynu ve vstupních hraničních bodech,“.

19. V § 7 odst. 4 se na konci písmene b) doplňují body 12 až 14, které znějí:

„12. korekční faktor regulační báze aktiv,

13. korekční faktor zisku,

14. korekční faktor pro činnost distribuce plynu,“.

20. V § 7 odst. 5 se věty druhá a třetí nahrazují větou „Rozhodne-li Úřad o odlišném stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů provozovatele distribuční soustavy podle energetického zákona, postupuje při úpravě cen distribuce plynu provozovatele lokální distribuční soustavy přiměřeně podle přílohy č. 9 k této vyhlášce.“.

21. V § 8 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a ceny za distribuci plynu“.

22. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

㤠9a
Způsob regulace a postup tvorby cen za vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek operátorem trhu v elektroenergetice a v plynárenství

(1) Úřad reguluje cenu za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a v plynárenství způsobem uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Postup tvorby cen za vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek operátorem trhu v elektro-energetice a v plynárenství je stanoven na regulační období prostřednictvím regulačního vzorce.

(3) Pro regulační období Úřad držiteli licence na činnosti operátora trhu stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce zvlášť pro činnosti v elektroenergetice a plynárenství, a to v následujícím rozsahu:

a)   výchozí hodnotu povolených nákladů,
b)   roční hodnotu faktoru efektivity,
c)   koeficient indexu cen podnikatelských služeb,
d)   koeficient indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství.

(4) Změny parametrů regulačního vzorce podle odstavce 3 jsou v průběhu regulačního období možné jen v případech

a)   změn právní úpravy bezprostředně se vztahující k licencované činnosti držitele licence, které mají podstatný dopad na parametry regulačního vzorce,
b)   mimořádných změn na trhu s elektřinou nebo s plynem nebo jiných mimořádných změn v národním hospodářství hodných zvláštního zřetele,
c)   stanovení parametrů na základě nesprávných, neúplných či nepravdivých podkladů nebo údajů.

(5) Pro regulovaný rok Úřad držiteli licence na činnosti operátora trhu stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu:

a)   hodnotu indexu spotřebitelských cen,
b)   hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,
c)   hodnotu indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství,
d)   hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku pro činnosti v elektroenergetice a hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku pro činnosti v plynárenství,
e)   korekční faktor odpisů pro činnosti v elektroenergetice a korekční faktor odpisů pro činnosti v plynárenství,
f)   korekční faktor za vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek v elektroenergetice a korekční faktor za vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek v plynárenství,
g)   předpokládané hodnoty odběru a spotřeby elektřiny pro výpočet cen regulovaného roku,
h)   plánované množství plynu pro stanovení ceny na regulovaný rok v plynárenství,
i)   výnosy z ostatních činností v elektroenergetice a výnosy z ostatních činností v plynárenství,
j)   faktor trhu pro činnosti v elektroenergetice a faktor trhu pro činnosti v plynárenství,
k)   míru výnosnosti povolených nákladů pro činnosti v elekroenergetice a míru výnosnosti povolených nákladů pro činnosti v plynárenství.

(6) Úřad oznámí operátorovi trhu parametry regulačního vzorce nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o parametry podle odstavce 3, a nejpozději 15. září před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle odstavce 5.

(7) Úřad oznámí operátorovi trhu do 30. září kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtenou cenu za regulované činnosti operátora trhu.“.

23. V § 10 odst. 6 se slovo „konečných“ zrušuje.

24. V § 11 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

25. Přílohy č. 1 až 5 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

26. Za přílohu č. 5 se vkládá nová příloha č. 5a, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

27. Přílohy č. 6 až 11 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Předseda:
Ing. Fiřt v. r.

E-shop

Zákon o úřednících územních samosprávných celků, komentář

Zákon o úřednících územních samosprávných celků, komentář

Mgr. Klára Pondělíčková, JUDr. Vít Šťastný - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o úřednících územních samosprávných celků je důležitým právním předpisem pro kvalitní, nestranný a efektivní výkon veřejné správy orgány územních samosprávných celků. Přestože je zákon v praxi používán již třináct let, setkávají se autoři stále s dotazy týkajícími se výkladu ...

Cena: 399 KčKOUPIT

ÚZ č. 1185 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1185 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu

Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu

JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Autor v knize přistupuje k problematice ekologických škod z pohledu civilního práva a systematicky zpracovává i další, speciální právní úpravy týkající se tohoto tématu, jako je zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.), zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (č. ...

Cena: 665 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.