Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 263/2010 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2010, částka 96, ze dne 10. 9. 2010

263

SDĚLENÍ
Ministerstva dopravy

Ministerstvo dopravy vydalo dne 3. března 2010 na základě ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o pověření Aeroklubu České republiky výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (č. j. 94/2010-220-SP/2), které nabylo právní moci dne 3. března 2010. Znění uvedeného rozhodnutí je následující:

Ministerstvo dopravy – odbor civilního letectví, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 88 odst. 1 písm. h) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Aeroklubu České republiky rozhodlo takto:

Aeroklub České republiky, IČ: 00 53 74 03, se sídlem Praha 4 - Spořilov, U mlýna 3, PSČ 141 00,
se dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pověřuje výkonem
státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení, tedy ověřováním jejich letové způsobilosti
a způsobilosti pilotů, stavitelů, výrobců a dalších uživatelů sportovních létajících zařízení,
včetně evidence a vydávání příslušných dokladů.

 1) Aeroklub České republiky (dále jen „pověřená osoba“) vykonává činnosti uvedené v ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro následující druhy sportovních létajících zařízení dle ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

a)   ultralehký kluzák a
b)   motorový ultralehký kluzák.

2) Toto pověření opravňuje k ověřování letové způsobilosti motorových sportovních létajících zařízení uvedených v článku 1) písm. b), která jsou vybavena jedním pístovým motorem.

3) Toto rozhodnutí o pověření opravňuje k ověřování letové způsobilosti sportovních létajících zařízení uvedených v článku 1) (dále jen „předmětná SLZ“), postavených amatérsky nebo vyrobených profesionálně na území České republiky, a to buď jako komplet nebo ve stavebnici určené k sestavení.

4) Toto rozhodnutí o pověření opravňuje k ověřování letové způsobilosti předmětných SLZ vyrobených a schválených k provozu v zahraničí, která byla na území České republiky dovezena kompletní nebo ve stavebnici určené k sestavení.

5) Toto rozhodnutí o pověření neopravňuje ke schvalování a ověřování funkčnosti zařízení, na jehož indikaci závisí podélné a výškové rozestupy takto vybaveného sportovního létajícího zařízení od ostatního leteckého provozu, nebo na jehož indikaci závisí splnění pokynu vydaného osobou zajišťující letové provozní služby ve smyslu ustanovení § 45 odst. 3 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména odpovídačů sekundárního radaru, navigačních přístrojů VOR, přijímačů signálů traťových návěstidel a dalších zařízení. Pilot či jiný uživatel předmětných SLZ smí používat výše uvedená zařízení pouze v případě, že při jejich zástavbě a při jejich provozu bude postupováno podle zvláštního předpisu.

6) Pověřená osoba oznámí Ministerstvu dopravy odpovědnou osobu určenou k zajištění výkonu státní správy v oblasti sportovních létajících zařízení v rozsahu tohoto pověření do 10 dnů od nabytí jeho účinnosti.

7) Pověřená osoba postupuje podle prováděcích předpisů, které vydává a které podrobněji upravují jednotlivé její činnosti v rámci výkonu státní správy. Jedna sada všech předpisů vydávaných pověřenou osobou je v ověřeném znění uložena na Ministerstvu dopravy.

8) Pověřená osoba vykonává v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 písm. a), c) a k) zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohled nad činností pilotů, stavitelů, výrobců a dalších uživatelů předmětných SLZ prostřednictvím odborně způsobilých osob dle ustanovení § 84a téhož zákona.

a)   V rámci tohoto dohledu a v zájmu prevence vzniku nehod a incidentů způsobených předmětnými SLZ a prevence vzniku škod je pověřená osoba oprávněna prostřednictvím odborně způsobilých osob dle ustanovení § 84a zákona č. 49/1997  Sb., ve znění pozdějších předpisů, provádět systematické či namátkové kontroly provozu, stavby a výroby předmětných SLZ. V případě zjištění nedostatků, které mohou negativně ovlivnit bezpečnost provozu sportovních létajících zařízení, je pověřená osoba oprávněna přijmout opatření ke zvýšení bezpečnosti a k odvrácení škody.
b)   Při výkonu kontroly provozu se pověřená osoba zaměřuje na kontrolu žáků, pilotů, instruktorů a dodržování podmínek pro bezpečné provedení letu a dalších podmínek stanovených ve všeobecných pravidlech létání a předpisech vydávaných pověřenou osobou.

9) Pověřená osoba je v rámci tohoto pověření povinna:

a)   Oznamovat Ministerstvu dopravy změnu odpovědné osoby určené k zajištění výkonu státní správy dle článku 6.
b)   Předkládat změny předpisů, které podléhají schvalování dle ustanovení § 83 odst. 1 písm. b) zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvu dopravy nejméně 30 dní před jejich provedením.
c)   Jmenovat do funkcí inspektorů provozu a inspektorů techniky odborně způsobilé osoby zajišťující v souladu s bodem 8 tohoto pověření dohled nad činností uživatelů předmětných SLZ a předložit jejich seznam Ministerstvu dopravy.
d)   Poskytovat Ministerstvu dopravy na vyžádání údaje z evidence předmětných druhů SLZ a evidence vydaných průkazů způsobilosti jejich uživatelů.
e)   Oznamovat Ministerstvu dopravy závažnější případy odůvodňující podezření, že došlo uživateli SLZ ke spáchání správního deliktu, zejména případy, kdy činností uživatelů SLZ došlo k ohrožení života a zdraví, případně majetku třetích osob.
f)   Zajistit dostupnost předpisů, výcvikových osnov či jiných postupů vydávaných pověřenou osobou pro všechny jejich uživatele.

Dnem právní moci tohoto pověření pozbývá platnosti pověření vydané Ministerstvem dopravy – odborem civilního letectví rozhodnutím ze dne 9. prosince 2005, č. j. 1455/2005-220-SP/3.

Odůvodnění

V rámci řízení žadatel o pověření prokázal, že splňuje veškeré náležitosti požadované zákonem č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy má pro ověřování letové způsobilosti v pověření uvedených druhů sportovních létajících zařízení a způsobilosti jejich uživatelů, včetně evidence a vydávání příslušných dokladů, odpovídající technické vybavení a způsobilý personál.

V souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podrobnější odůvodnění není třeba, protože se žadateli vyhovuje v plném rozsahu. Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Ministr:
JUDr. Bárta v. r.

E-shop

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Jana Ondřejková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Změny v postavení soudní moci a v rolích, jež na sebe bere, nemusejí být pouze terčem kritiky, pro kterou se v českém kontextu vžil zejména termín „soudcokracie“. Dávají také podnět ke konstruktivnímu promýšlení odpovídajících limitů, které by současně podpořily legitimitu soudní ...

Cena: 260 KčKOUPIT

Daňový řád. Komentář, 3. vydání

Daňový řád. Komentář, 3. vydání

Lichnovský, Ondrýsek a kolektiv - C. H. Beck

Komentář je v pořadí třetím vydáním, kdy odstup od předešlého vydání činí téměř 5 let. Za tuto dobu došlo nejenom k několika zásadním novelizacím zákona, leč také ke vzniku mnoha rozhodnutí správních soudů. To je důvodem, proč komentář co do obsahu nabyl o cca jednu třetinu. Při ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

ÚZ č. 1247 - Oceňování majetku 2018

ÚZ č. 1247 - Oceňování majetku 2018

Sagit, a. s.

Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, jejímž předmětem jsou podrobná pravidla pro oceňování pozemků, staveb (budovy, haly, rodinné domy, rekreační a zahrádkářské chaty, chalupy, inženýrské stavby, bytové jednotky, garáže a další), oceňování práva ...

Cena: 135 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.