Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 262/2010 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2010, částka 96, ze dne 10. 9. 2010

262

SDĚLENÍ
Ministerstva dopravy

Ministerstvo dopravy vydalo dne 3. března 2010 na základě ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o pověření Aeroklubu České republiky výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (č. j. 94/2010-220-SP/3), které nabylo právní moci dne 3. března 2010. Znění uvedeného rozhodnutí je následující:

Ministerstvo dopravy – odbor civilního letectví, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 88 odst. 1 písm. h) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Aeroklubu České republiky rozhodlo takto:

Aeroklub České republiky, IČ: 00 53 74 03, se sídlem Praha 4 - Spořilov, U mlýna 3, PSČ 141 00,
se dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pověřuje výkonem
státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení, tedy ověřováním jejich letové způsobilosti
a způsobilosti pilotů, stavitelů, výrobců a dalších uživatelů sportovních létajících zařízení,
včetně evidence a vydávání příslušných dokladů.

 1) Aeroklub České republiky (dále jen „pověřená osoba“) vykonává činnosti uvedené v ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro sportovní padáky a jejich součásti, čímž se rozumí hlavní padáky, záložní padáky a jejich nosné postroje (dále jen „sportovní padáky“).

2) Toto rozhodnutí o pověření opravňuje k ověřování letové způsobilosti sportovních padáků vyrobených na území České republiky, jakož i sportovních padáků vyrobených a schválených k provozu v zahraničí, které byly na území České republiky dovezeny.

3) Pověřená osoba oznámí Ministerstvu dopravy odpovědnou osobu určenou k zajištění výkonu státní správy v oblasti sportovních létajících zařízení v rozsahu tohoto pověření do 10 dnů od nabytí jeho účinnosti.

4) Pověřená osoba postupuje podle prováděcích předpisů, které vydává a které podrobněji upravují jednotlivé její činnosti v rámci výkonu státní správy. Jedna sada všech předpisů vydávaných pověřenou osobou je v ověřeném znění uložena na Ministerstvu dopravy.

5) Pověřená osoba vykonává v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 písm. a) a k) zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohled nad činností parašutistů, výrobců a dalších uživatelů sportovních padáků prostřednictvím odborně způsobilých osob dle ustanovení § 84a téhož zákona.

a)   V rámci tohoto dohledu a v zájmu prevence vzniku nehod a incidentů v parašutistickém provozu a prevence vzniku škod je pověřená osoba oprávněna prostřednictvím odborně způsobilých osob dle ustanovení § 84a zákona č. 49/1997  Sb., ve znění pozdějších předpisů, provádět systematické či namátkové kontroly provozu a výroby sportovních padáků. V případě zjištění nedostatků, které mohou negativně ovlivnit bezpečnost parašutistického provozu, je pověřená osoba oprávněna přijmout opatření ke zvýšení bezpečnosti a k odvrácení škody.
b)   Při výkonu kontroly provozu se pověřená osoba zaměřuje zejména na kontrolu dodržování pravidel pro provádění seskoků sportovním padákem a postupů pro výkon dalších činností souvisejících s používáním sportovního padáku tak, jak je uvedeno ve všeobecných pravidlech létání a předpisech vydávaných pověřenou osobou, včetně kontroly činnosti instruktorů a středisek pro poskytování výcviku.

6) Pověřená osoba je v rámci tohoto pověření povinna:

a)   Oznamovat Ministerstvu dopravy změnu odpovědné osoby určené k zajištění výkonu státní správy dle článku 3.
b)   Předkládat změny předpisů, které podléhají schvalování dle ustanovení § 83 odst. 1 písm. b) zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvu dopravy nejméně 30 dní před jejich provedením.
c)   Jmenovat do funkcí inspektorů provozu a inspektorů techniky odborně způsobilé osoby zajišťující v souladu s bodem 5 tohoto pověření dohled nad činností uživatelů sportovních padáků a předložit jejich seznam Ministerstvu dopravy.
d)   Poskytovat Ministerstvu dopravy na vyžádání údaje z evidence předmětných druhů SLZ a evidence vydaných průkazů způsobilosti jejich uživatelů.
e)   Oznamovat Ministerstvu dopravy závažnější případy odůvodňující podezření, že došlo uživateli SLZ ke spáchání správního deliktu, zejména případy, kdy činností uživatelů SLZ došlo k ohrožení života a zdraví, případně majetku třetích osob.
f)   Zajistit dostupnost předpisů, výcvikových osnov či jiných postupů vydávaných pověřenou osobou pro všechny jejich uživatele.

7) Pověřená osoba je dále oprávněna:

a)   Vyhlašovat veřejné parašutistické soutěže, kterých se zúčastní výhradně uživatelé sportovních padáků, a povolovat seskoky parašutistů mimo letiště.
b)   V oblasti zachování způsobilosti záchranných pilotních padáků u provozovatelů v České republice vykonávat tyto činnosti:
i)   provozní ověřování způsobilosti záchranných pilotních padáků v souladu s průvodní technickou dokumentací - padákovými záznamníky záchranných pilotních padáků,
ii)  provádění prohlídek a balení záchranných pilotních padáků dle technických popisů,
iii) provádění školení, přezkušování a přiznávání kvalifikací pro žadatele o získání oprávnění k balení jednotlivých typů záchranných pilotních padáků.

Výše uvedené činnosti musí být vykonávány v souladu se změnovou službou a podle pokynů oprávněného výrobce záchranných pilotních padáků. Typový doklad způsobilosti záchranného padáku, tj. souhlas s použitím výrobku v civilním letectví a příslušné oprávnění výrobce či opravce, může vydat pouze Ministerstvo dopravy.

Dnem právní moci tohoto pověření pozbývá platnosti pověření vydané Ministerstvem dopravy – odborem civilního letectví rozhodnutím ze dne 9. prosince 2005, č. j. 1456/2005-220-SP/3.

Odůvodnění

V rámci řízení žadatel o pověření prokázal, že splňuje veškeré náležitosti požadované zákonem č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy má pro ověřování letové způsobilosti sportovních padáků a způsobilosti jejich uživatelů, včetně evidence a vydávání příslušných dokladů, odpovídající technické vybavení a způsobilý personál.

V souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podrobnější odůvodnění není třeba, protože se žadateli vyhovuje v plném rozsahu. Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Ministr:
JUDr. Bárta v. r.

E-shop

Vlastnictví bytů - kondominium

Vlastnictví bytů - kondominium

Pavel Petr - C. H. Beck

Bydlení představuje jednu ze základních lidských potřeb a její uspokojování má zcela klíčový význam pro formování člověka a jeho osobnosti. Právo bydlení, jakožto součást práva na ochranu přiměřené životní úrovně, je dokonce základním lidským právem. Bytový fond České republiky čítá ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Komentář

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Komentář

Kateřina Šimáčková, Kristýna Molková Foukalová, Vojtěch Procházka - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, mimořádně čtivě a podrobně rozebírá okolnosti, za kterých zákon vznikal a především události, které k jeho ...

Cena: 396 KčKOUPIT

GDPR - praktický průvodce implementací

GDPR - praktický průvodce implementací

Luděk Nezmar - GRADA Publishing, a. s.

Kniha provede procesem zavedení povinného nařízení EU o ochraně osobních údajů známého pod názvem General Data Protection Regulation - GDPR. Povinnost dopadne na všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje občanů EU - tedy na valnou většinu firem, organizací, obcí, škol nebo ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.