Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 262/2010 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2010, částka 96, ze dne 10. 9. 2010

262

SDĚLENÍ
Ministerstva dopravy

Ministerstvo dopravy vydalo dne 3. března 2010 na základě ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o pověření Aeroklubu České republiky výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (č. j. 94/2010-220-SP/3), které nabylo právní moci dne 3. března 2010. Znění uvedeného rozhodnutí je následující:

Ministerstvo dopravy – odbor civilního letectví, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 88 odst. 1 písm. h) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Aeroklubu České republiky rozhodlo takto:

Aeroklub České republiky, IČ: 00 53 74 03, se sídlem Praha 4 - Spořilov, U mlýna 3, PSČ 141 00,
se dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pověřuje výkonem
státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení, tedy ověřováním jejich letové způsobilosti
a způsobilosti pilotů, stavitelů, výrobců a dalších uživatelů sportovních létajících zařízení,
včetně evidence a vydávání příslušných dokladů.

 1) Aeroklub České republiky (dále jen „pověřená osoba“) vykonává činnosti uvedené v ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro sportovní padáky a jejich součásti, čímž se rozumí hlavní padáky, záložní padáky a jejich nosné postroje (dále jen „sportovní padáky“).

2) Toto rozhodnutí o pověření opravňuje k ověřování letové způsobilosti sportovních padáků vyrobených na území České republiky, jakož i sportovních padáků vyrobených a schválených k provozu v zahraničí, které byly na území České republiky dovezeny.

3) Pověřená osoba oznámí Ministerstvu dopravy odpovědnou osobu určenou k zajištění výkonu státní správy v oblasti sportovních létajících zařízení v rozsahu tohoto pověření do 10 dnů od nabytí jeho účinnosti.

4) Pověřená osoba postupuje podle prováděcích předpisů, které vydává a které podrobněji upravují jednotlivé její činnosti v rámci výkonu státní správy. Jedna sada všech předpisů vydávaných pověřenou osobou je v ověřeném znění uložena na Ministerstvu dopravy.

5) Pověřená osoba vykonává v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 písm. a) a k) zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohled nad činností parašutistů, výrobců a dalších uživatelů sportovních padáků prostřednictvím odborně způsobilých osob dle ustanovení § 84a téhož zákona.

a)   V rámci tohoto dohledu a v zájmu prevence vzniku nehod a incidentů v parašutistickém provozu a prevence vzniku škod je pověřená osoba oprávněna prostřednictvím odborně způsobilých osob dle ustanovení § 84a zákona č. 49/1997  Sb., ve znění pozdějších předpisů, provádět systematické či namátkové kontroly provozu a výroby sportovních padáků. V případě zjištění nedostatků, které mohou negativně ovlivnit bezpečnost parašutistického provozu, je pověřená osoba oprávněna přijmout opatření ke zvýšení bezpečnosti a k odvrácení škody.
b)   Při výkonu kontroly provozu se pověřená osoba zaměřuje zejména na kontrolu dodržování pravidel pro provádění seskoků sportovním padákem a postupů pro výkon dalších činností souvisejících s používáním sportovního padáku tak, jak je uvedeno ve všeobecných pravidlech létání a předpisech vydávaných pověřenou osobou, včetně kontroly činnosti instruktorů a středisek pro poskytování výcviku.

6) Pověřená osoba je v rámci tohoto pověření povinna:

a)   Oznamovat Ministerstvu dopravy změnu odpovědné osoby určené k zajištění výkonu státní správy dle článku 3.
b)   Předkládat změny předpisů, které podléhají schvalování dle ustanovení § 83 odst. 1 písm. b) zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvu dopravy nejméně 30 dní před jejich provedením.
c)   Jmenovat do funkcí inspektorů provozu a inspektorů techniky odborně způsobilé osoby zajišťující v souladu s bodem 5 tohoto pověření dohled nad činností uživatelů sportovních padáků a předložit jejich seznam Ministerstvu dopravy.
d)   Poskytovat Ministerstvu dopravy na vyžádání údaje z evidence předmětných druhů SLZ a evidence vydaných průkazů způsobilosti jejich uživatelů.
e)   Oznamovat Ministerstvu dopravy závažnější případy odůvodňující podezření, že došlo uživateli SLZ ke spáchání správního deliktu, zejména případy, kdy činností uživatelů SLZ došlo k ohrožení života a zdraví, případně majetku třetích osob.
f)   Zajistit dostupnost předpisů, výcvikových osnov či jiných postupů vydávaných pověřenou osobou pro všechny jejich uživatele.

7) Pověřená osoba je dále oprávněna:

a)   Vyhlašovat veřejné parašutistické soutěže, kterých se zúčastní výhradně uživatelé sportovních padáků, a povolovat seskoky parašutistů mimo letiště.
b)   V oblasti zachování způsobilosti záchranných pilotních padáků u provozovatelů v České republice vykonávat tyto činnosti:
i)   provozní ověřování způsobilosti záchranných pilotních padáků v souladu s průvodní technickou dokumentací - padákovými záznamníky záchranných pilotních padáků,
ii)  provádění prohlídek a balení záchranných pilotních padáků dle technických popisů,
iii) provádění školení, přezkušování a přiznávání kvalifikací pro žadatele o získání oprávnění k balení jednotlivých typů záchranných pilotních padáků.

Výše uvedené činnosti musí být vykonávány v souladu se změnovou službou a podle pokynů oprávněného výrobce záchranných pilotních padáků. Typový doklad způsobilosti záchranného padáku, tj. souhlas s použitím výrobku v civilním letectví a příslušné oprávnění výrobce či opravce, může vydat pouze Ministerstvo dopravy.

Dnem právní moci tohoto pověření pozbývá platnosti pověření vydané Ministerstvem dopravy – odborem civilního letectví rozhodnutím ze dne 9. prosince 2005, č. j. 1456/2005-220-SP/3.

Odůvodnění

V rámci řízení žadatel o pověření prokázal, že splňuje veškeré náležitosti požadované zákonem č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy má pro ověřování letové způsobilosti sportovních padáků a způsobilosti jejich uživatelů, včetně evidence a vydávání příslušných dokladů, odpovídající technické vybavení a způsobilý personál.

V souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podrobnější odůvodnění není třeba, protože se žadateli vyhovuje v plném rozsahu. Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Ministr:
JUDr. Bárta v. r.

E-shop

ÚZ č. 1184 - Životní prostředí

ÚZ č. 1184 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Přehled judikatury - Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.

Přehled judikatury - Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.

JUDr. Antonín Draštík, JUDr. Karel Hasch, JUDr. Pavel Kučera, JUDr. Stanislav Rizman - Wolters Kluwer, a. s.

Druhá část tohoto přehledu judikatury mapuje významnou oblast kriminality, která je zčásti charakterizována též násilným jednáním pachatele. Tento svazek navazuje nejen na předcházející vybranou judikaturu ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU

Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU

Doc. JUDr. Kristina Koldinská, JUDr. Gabriela Pikorová, JUDr. Ladislav Švec, Prof. JUDr. Igor Tomeš - C. H. Beck

Druhé vydání mezioborové učebnice Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU reaguje na změny v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v EU, a to v návaznosti na přijetí nových koordinačních nařízení a nabytí jejich účinnosti v květnu 2010. Mapuje vznik, vývoj a základní ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.