Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


247

VYHLÁŠKA

ze dne 12. srpna 2010,

kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 a k provedení § 62 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., vyhlášky č. 176/2004 Sb., vyhlášky č. 193/2006 Sb., vyhlášky č. 507/2006 Sb., vyhlášky č. 202/2008 Sb. a vyhlášky č. 91/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 se slova „Stálé svislé dopravní značky“ nahrazují slovy „Svislé dopravní značky“.

2. V § 12 odst. 1 se na konci písmene q) čárka zrušuje a doplňují se slova „a „Parkoviště K + R“ (č. IP 13e), která označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob, které dále využívají prostředek hromadné dopravy osob,“.

3. V § 12 odst. 1 se na konci textu písmene y) doplňují slova „ ; užitím symbolu, jehož vzor je uveden v dodatkové tabulce č. E 12c, lze stanovit odlišný způsob řazení cyklistů v jízdních pruzích“.

4. V § 12 odst. 1 písm. bb) se v první větě slova „symbolu zákazové nebo příkazové značky“ nahrazují slovy „symbolu příslušné svislé dopravní značky“.

5. V § 13 odst. 1 písmeno q) zní:

„q)   „Návěst změny směru jízdy“ (č. IS 10a až č. IS 10c), „Návěst změny směru jízdy s omezením“ (č. IS 10d) a „Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo“ (č. IS 10e), které informují zejména o změně směru jízdy na pozemní komunikaci nebo o způsobu průjezdu místa na pozemní komunikaci, případně o vzdálenosti k takovému místu a vyznačují počet a uspořádání jízdních pruhů; symbol šipky může být obrácen; značka č. IS 10c informuje zejména o změně směru jízdy před trvalou překážkou; značka č. IS 10d současně vyznačuje omezení platné pro příslušný jízdní pruh; značka č. IS 10e vyznačuje doporučený způsob odbočení cyklistů vlevo příčným přejetím nebo převedením jízdního kola,“.

6. V § 13 odst. 1 písmeno cc) zní:

„cc)   „Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem)“ (č. IS 19a a č. IS 19c), „Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli)“ (č. IS 19b a č. IS 19d), „Návěst před křižovatkou pro cyklisty“ (č. IS 20), „Směrová tabulka pro cyklisty“ (č. IS 21a až č. IS 21c) a „Konec cyklistické trasy“ (č. IS 21d), které informují o směru a případně i o vzdálenosti v kilometrech k vyznačeným cílům a o číslu, případně jiném označení, cyklistické trasy anebo o konci cyklistické trasy; v místech, kde vedou dvě nebo více cyklistických tras po společné pozemní komunikaci, lze zobrazit čísla, případně jiná označení cyklistických tras na jedné, společné dopravní značce,“.

7. V § 15 odst. 1 písmeno n) zní:

„n)   „Jízda cyklistů v protisměru“ (č. E 12a), která v případě, že je umístěna pod dopravní značkou č. IP 4a nebo č. IP 4b, upozorňuje řidiče, že v protisměru je povolena jízda cyklistů,“.

8. V § 15 odst. 1 se za písmeno n) vkládají nová písmena o) a p), která znějí:

„o)   „Vjezd cyklistů v protisměru povolen“ (č. E 12b), která v případě, že je umístěna pod dopravní značkou č. B 2, povoluje vjezd cyklistů v protisměru do jednosměrné pozemní komunikace,
p)   „Povolený směr jízdy cyklistů“ (č. E 12c), která za použití odpovídajících směrových šipek vyznačuje možný směr jízdy cyklistů,“.

Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno q).

9. V § 15 odst. 2 se slova „E 12“ nahrazují slovy „E 13“.

10. V § 15 odst. 3 se slova „E 12“ nahrazují slovy „E 13“.

11. V § 19 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

„b)   „Přechod pro chodce“ (č. V 7), který vyznačuje místo určené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci; značka přerušuje platnost značky č.  B 29, značek č. IP 11a až č. IP 11c, č. IP 11f až č. IP 12, č. IP 13b, č. IP 13c a značky č. IP 25a se symboly těchto značek; přes pozemní komunikaci, po které je veden provoz tramvají, lze značku č. V 7 vyznačit, jen pokud je provoz na takovém místě řízen světelnými signály; výjimečně a ve zvlášť odůvodněných případech lze značku č. V 7 vyznačit i bez splnění podmínky řízení provozu světelnými signály; vždy však musí být značka „Přechod pro chodce“ na pozemní komunikaci, po které je veden provoz tramvají, doplněna z obou stran nápisy „! POZOR TRAM !“; značka č. V 7 se za podmínek stanovených zvláštním předpisem10) doplňuje hmatovými prvky pro osoby se zrakovým postižením; přechodná změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích může být provedena též obrysem značky č. V 7,

10) Příloha č. 2 bod 2.2. vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“.

12. V § 19 písm. c) se slova „V 8“ nahrazují slovy „V 8a“.

13. V § 19 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   „Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce“ (č. V 8b), která vyznačuje plochu, určenou pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci bezprostředně sousedící s přechodem pro chodce; plocha může být barevně odlišena červenou barvou nebo jiným způsobem; značka přerušuje platnost značky č. B 29, značek č. IP 11a až č. IP 11c, č. IP 11f až č. IP 12, č. IP 13b, č. IP 13c a značky č. IP 25a se symboly těchto značek.“.

14. V § 23 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou, a doplňuje se nové písmeno i), které zní:

„i)   „Piktogramový koridor pro cyklisty“ (č. V 20), která vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů a řidiče motorových vozidel upozorňuje, že se nachází na pozemní komunikaci se zvýšeným provozem cyklistů.“.

15. V příloze č. 3 bodě 5 písm. a) se za vyobrazení a název značky „IP 13d Parkoviště P + R“ vkládá vyobrazení a název značky „IP 13e Parkoviště K + R“.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

16. V příloze č. 3 bodě 5 písm. b) se za vyobrazení a název značky „IS 10d Návěst změny směru jízdy s omezením“ vkládá vyobrazení a název značky „IS 10e Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo“.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. V příloze č. 3 bodě 5 písm. b) se za vyobrazení a název značky „IS 21c Směrová tabulka pro cyklisty“ vkládá vyobrazení a název značky „IS 21d Konec cyklistické trasy“.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

18. V příloze č. 3 bodě 6 se slova „E 12 Jízda cyklistů v protisměru“ nahrazují slovy „E 12a Jízda cyklistů v protisměru“.

19. V příloze č. 3 bodě 6 se doplňuje vyobrazení a název značky „E 12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen“.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

20. V příloze č. 3 bodě 6 se doplňuje vyobrazení a název značky „E 12c Povolený směr jízdy cyklistů“.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

21. V příloze č. 4 se slova „V 8 Přejezd pro cyklisty“ nahrazují slovy „V 8a Přejezd pro cyklisty“.

22. V příloze č. 4 se za vyobrazení a název značky „V 8a Přejezd pro cyklisty“ vkládá vyobrazení a název značky „V 8b Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce“.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. V příloze č. 4 se za vyobrazení a název značky „V 19 Prostor pro cyklisty“ doplňuje vyobrazení a název značky „V 20 Piktogramový koridor pro cyklisty“.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:
JUDr. Bárta v. r.

E-shop

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, komentář

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, komentář

JUDr. Libor Dvořák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Posuzování vlivů na životní prostředí je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základním předpisem upravujícím v ČR tuto složitou problematiku je zákon č. 100/2001 Sb. Cílem komentáře k tomuto předpisu je poskytnout čtenáři podrobnější informace o české ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Tomáš Kajnar - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Podíl ve společnosti s ručením omezeným představuje významný institut právní úpravy této nejčastější formy obchodní korporace. Publikace rozebírá problematiku podílu na podkladě platné právní úpravy zasažené rekodifikací soukromého práva, upozorňuje na sporné otázky, které jsou s ...

Cena: 407 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M., MPA - Wolters Kluwer, a. s.

Tento svazek řada přehledů judikatury zahrnuje dosud nezmapovanou oblast rozhodnutí soudů týkající se rozhodčího řízení a rozhodčích soudů, které jsou stále častěji vyhledávány stranami při řešení sporů. Vybraná rozhodnutí převážně Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, vrchních a ...

Cena: 462 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.