Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 228/2010 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2010, částka 78, ze dne 23. 7. 2010

228

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. července 2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám, se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje věta „Vytvoření podmínek pro vznik sociálního bydlení je v souladu s veřejným zájmem České republiky.“.

2. V § 2 písm. c) se slova „bez dalších stavebních úprav může sloužit pro bydlení osob s omezenou schopností pohybu a orientace a splňuje zásady pro technické řešení uvedené v příloze k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „splňuje požadavky na bezbariérové bydlení podle jiného právního předpisu upravujícího technické požadavky na bezbariérové užívání staveb“.

3. § 5 zní:

㤠5
Podmínky uzavírání nájemních smluv k sociálním bytům

(1) Příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu k sociálnímu bytu s osobou, která prokáže, že její průměrný měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8násobek průměrné měsíční mzdy.

(2) Pokud s osobou uvedenou v odstavci 1 bude užívat sociální byt další osoba nebo osoby tvořící domácnost, prokáže osoba, s níž má být uzavřena nájemní smlouva, že průměrný čistý měsíční příjem domácnosti v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl

a)   průměrnou měsíční mzdu, jedná-li se o domácnost se 2 členy,
b)   1,2násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy,
c)   1,5násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy,
d)   1,8násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy.

(3) Bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem osoby uvedené v odstavci 1 nebo čistý měsíční příjem její domácnosti porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za bezprostředně předcházející kalendářní rok; bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu uzavřena v období od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za předminulý kalendářní rok.“.

4. Poznámky pod čarou č. 6 až 8 se zrušují.

5. V § 6 odst. 5 písm. b) se na konci bodu 3 doplňuje slovo „nebo“.

6. V § 6 odst. 5 písm. b) bodě 4 se čárka nahrazuje tečkou a slovo „nebo“ se zrušuje.

7. V § 6 odst. 5 písm. b) se bod 5 zrušuje.

8. V § 6 odstavec 7 zní:

„(7) Měsíční nájemné z bytu, na který byla poskytnuta dotace, nesmí být vyšší než součin pořizovací ceny bytu snížené o poskytnutou dotaci a koeficientu 0,00333. Takto stanovené nájemné může být každoročně k 1. červenci, nejdříve však po 12 měsících, zvýšeno o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 měsíců předposledního kalendářního roku a zveřejněnou Českým statistickým úřadem.“.

9. V § 8 odstavec 8 zní:

„(8) Příjemce dotace může při výstavbě sociálního bytu využít i finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí poskytované na základě směrnice Ministerstva životního prostředí v rámci programu „Zelená úsporám“. V případě poskytnutí těchto prostředků však nelze uplatnit nárok na zvýšení dotace podle odstavců 5 a 6. Je-li v rámci programu „Zelená úsporám“ poskytnuta dotace na využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody, nezapočítávají se investiční náklady na provádění opatření s tím souvisejících do celkových investičních nákladů, které jsou rozhodné pro výpočet celkové výše dotace podle odstavce 7.“.

10. V § 9 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   pravomocné stavební povolení nebo veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, kterou lze stavební povolení nahradit, certifikát autorizovaného inspektora, souhlas s provedením ohlášené stavby, prohlášení žadatele, že v zákonné lhůtě nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o zákazu provedení ohlášené stavby, nebo prohlášení žadatele, že stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,“.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).

11. V § 9 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f).

12. V § 9 odst. 3 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a ani mu úpadek nehrozí“.

13. V § 9 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až l), která znějí:

„g)   písemné stanovisko obce, na jejímž území má být výstavba prováděna, k potřebnosti výstavby sociálních bytů; je-li žadatelem obec, stanovisko se nevyžaduje,
h)   smlouvu o provedení výstavby uzavřenou se zhotovitelem stavby, pokud výstavbu neprovádí sám žadatel,
i)   v případě, že se jedná o výstavbu více než 12 sociálních bytů, doklad, že zhotovitel stavby má zavedený systém řízení jakosti podle platných českých norem,
j)   souhrnnou technickou zprávu s údajem o počtu sociálních bytů a půdorysy jednotlivých podlaží s označením všech sociálních bytů,
k)   příslib banky k poskytnutí bankovního úvěru, za nějž se považuje rovněž příslib podmíněný poskytnutím dotace podle tohoto nařízení, nebo smlouva o bankovním úvěru, má-li být zdrojem finančního krytí také bankovní úvěr, nebo prohlášení, že žadatel má dostatek vlastních finančních prostředků na krytí výstavby,
l)   v případě žádosti o dotaci podle § 8 odst. 5 nebo 6 doklad o energetické náročnosti budov podle jiného právního předpisu5) a prohlášení o tom, že při výstavbě sociálního bytu nevyužil ani nevyužije finanční prostředky z programu uvedeného v § 8 odst. 8.“.

14. V § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Smlouva o poskytnutí dotace musí splňovat požadavky, které jsou stanoveny předpisem Evropské unie o státní podpoře služeb obecného hospodářského zájmu13) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie o podpoře malého rozsahu14).“.

Poznámky pod čarou č. 13 a 14 znějí:


13) Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (oznámeno pod číslem K (2005) 2673) (2005/842/ES).
14) Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.“.
15) V § 10 se odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 12 zrušují.

16. Příloha se zrušuje.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení o žádosti o poskytnutí dotace, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne neskončené, se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle nařízení vlády č. 333/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Pokud však žadatel o dotaci, který podal žádost přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, o níž dosud nebylo rozhodnuto, splní podmínky stanovené nařízením vlády č. 333/2009 Sb., ve znění tohoto nařízení, do 2 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti, dokončí se řízení o žádosti a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle nařízení vlády č. 333/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc., v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Ing. Vondruška v. r.

E-shop

Právní aspekty hazardních her

Právní aspekty hazardních her

Jiří Rajchl, Květoslav Kramář, Jan Malíř - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Právní aspekty hazardních her je prvním komplexním zpracováním herního práva po vydání zákona o hazardních hrách (č. 186/2016 Sb.), který překonal přes čtvrt století starý zákon o loteriích a výrazně pozměnil podnikatelské prostředí v oblasti hazardních her. Monografie ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2018

Daně z příjmů s komentářem 2018

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická populárně-odborná publikace vychází v již 17. vydání, tentokrát pro zdaňovací období let 2017 a 2018. Srozumitelnou formou seznamuje s níže uvedenými zákony, a to prostřednictvím podrobného komentáře k jednotlivým ustanovením zákonů, výňatků ze souvisejících zákonů a ...

Cena: 959 KčKOUPIT

ÚZ č. 1243 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2018

ÚZ č. 1243 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2018

Sagit, a. s.

Od roku 2018 obsahuje tato publikace nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k obdobným náhradám a náležitostem některých profesí jako jsou příslušníci bezpečnostních sborů, soudci, státní ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.