Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 228/2010 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2010, částka 78, ze dne 23. 7. 2010

228

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. července 2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám, se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje věta „Vytvoření podmínek pro vznik sociálního bydlení je v souladu s veřejným zájmem České republiky.“.

2. V § 2 písm. c) se slova „bez dalších stavebních úprav může sloužit pro bydlení osob s omezenou schopností pohybu a orientace a splňuje zásady pro technické řešení uvedené v příloze k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „splňuje požadavky na bezbariérové bydlení podle jiného právního předpisu upravujícího technické požadavky na bezbariérové užívání staveb“.

3. § 5 zní:

㤠5
Podmínky uzavírání nájemních smluv k sociálním bytům

(1) Příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu k sociálnímu bytu s osobou, která prokáže, že její průměrný měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8násobek průměrné měsíční mzdy.

(2) Pokud s osobou uvedenou v odstavci 1 bude užívat sociální byt další osoba nebo osoby tvořící domácnost, prokáže osoba, s níž má být uzavřena nájemní smlouva, že průměrný čistý měsíční příjem domácnosti v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl

a)   průměrnou měsíční mzdu, jedná-li se o domácnost se 2 členy,
b)   1,2násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy,
c)   1,5násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy,
d)   1,8násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy.

(3) Bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem osoby uvedené v odstavci 1 nebo čistý měsíční příjem její domácnosti porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za bezprostředně předcházející kalendářní rok; bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu uzavřena v období od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za předminulý kalendářní rok.“.

4. Poznámky pod čarou č. 6 až 8 se zrušují.

5. V § 6 odst. 5 písm. b) se na konci bodu 3 doplňuje slovo „nebo“.

6. V § 6 odst. 5 písm. b) bodě 4 se čárka nahrazuje tečkou a slovo „nebo“ se zrušuje.

7. V § 6 odst. 5 písm. b) se bod 5 zrušuje.

8. V § 6 odstavec 7 zní:

„(7) Měsíční nájemné z bytu, na který byla poskytnuta dotace, nesmí být vyšší než součin pořizovací ceny bytu snížené o poskytnutou dotaci a koeficientu 0,00333. Takto stanovené nájemné může být každoročně k 1. červenci, nejdříve však po 12 měsících, zvýšeno o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 měsíců předposledního kalendářního roku a zveřejněnou Českým statistickým úřadem.“.

9. V § 8 odstavec 8 zní:

„(8) Příjemce dotace může při výstavbě sociálního bytu využít i finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí poskytované na základě směrnice Ministerstva životního prostředí v rámci programu „Zelená úsporám“. V případě poskytnutí těchto prostředků však nelze uplatnit nárok na zvýšení dotace podle odstavců 5 a 6. Je-li v rámci programu „Zelená úsporám“ poskytnuta dotace na využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody, nezapočítávají se investiční náklady na provádění opatření s tím souvisejících do celkových investičních nákladů, které jsou rozhodné pro výpočet celkové výše dotace podle odstavce 7.“.

10. V § 9 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   pravomocné stavební povolení nebo veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, kterou lze stavební povolení nahradit, certifikát autorizovaného inspektora, souhlas s provedením ohlášené stavby, prohlášení žadatele, že v zákonné lhůtě nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o zákazu provedení ohlášené stavby, nebo prohlášení žadatele, že stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,“.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).

11. V § 9 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f).

12. V § 9 odst. 3 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a ani mu úpadek nehrozí“.

13. V § 9 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až l), která znějí:

„g)   písemné stanovisko obce, na jejímž území má být výstavba prováděna, k potřebnosti výstavby sociálních bytů; je-li žadatelem obec, stanovisko se nevyžaduje,
h)   smlouvu o provedení výstavby uzavřenou se zhotovitelem stavby, pokud výstavbu neprovádí sám žadatel,
i)   v případě, že se jedná o výstavbu více než 12 sociálních bytů, doklad, že zhotovitel stavby má zavedený systém řízení jakosti podle platných českých norem,
j)   souhrnnou technickou zprávu s údajem o počtu sociálních bytů a půdorysy jednotlivých podlaží s označením všech sociálních bytů,
k)   příslib banky k poskytnutí bankovního úvěru, za nějž se považuje rovněž příslib podmíněný poskytnutím dotace podle tohoto nařízení, nebo smlouva o bankovním úvěru, má-li být zdrojem finančního krytí také bankovní úvěr, nebo prohlášení, že žadatel má dostatek vlastních finančních prostředků na krytí výstavby,
l)   v případě žádosti o dotaci podle § 8 odst. 5 nebo 6 doklad o energetické náročnosti budov podle jiného právního předpisu5) a prohlášení o tom, že při výstavbě sociálního bytu nevyužil ani nevyužije finanční prostředky z programu uvedeného v § 8 odst. 8.“.

14. V § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Smlouva o poskytnutí dotace musí splňovat požadavky, které jsou stanoveny předpisem Evropské unie o státní podpoře služeb obecného hospodářského zájmu13) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie o podpoře malého rozsahu14).“.

Poznámky pod čarou č. 13 a 14 znějí:


13) Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (oznámeno pod číslem K (2005) 2673) (2005/842/ES).
14) Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.“.
15) V § 10 se odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 12 zrušují.

16. Příloha se zrušuje.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení o žádosti o poskytnutí dotace, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne neskončené, se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle nařízení vlády č. 333/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Pokud však žadatel o dotaci, který podal žádost přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, o níž dosud nebylo rozhodnuto, splní podmínky stanovené nařízením vlády č. 333/2009 Sb., ve znění tohoto nařízení, do 2 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti, dokončí se řízení o žádosti a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle nařízení vlády č. 333/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc., v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Ing. Vondruška v. r.

E-shop

ÚZ č. 1120 - Penzijní spoření a připojištění

ÚZ č. 1120 - Penzijní spoření a připojištění

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný soubor předpisů k tzv. III. penzijnímu pilíři. V souvislosti se zánikem zákona o důchodovém spoření se upravuje řada dalších zákonů tak, aby byla posílena atraktivita doplňkového penzijního spoření a jeho schopnost zhodnocovat prostředky účastníků. Publikace ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - principy a základní pojmy

Nový občanský zákoník - principy a základní pojmy

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., Mgr. Jitka Ivičičová, JUDr. Monika Novotná, Mgr. Monika Štýsová - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky

Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky

David Kosař, Tereza Papoušková - Wolters Kluwer, a. s.

Tato kniha se zabývá vývojem kárné odpovědnosti českého soudce, a to z historického, institucionálního i empirického hlediska. Vůbec poprvé jsou zde empiricky prozkoumány dosavadní teorie a hypotézy týkající ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.