Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 225/2010 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2010, částka 77, ze dne 23. 7. 2010

225

VYHLÁŠKA

ze dne 1. července 2010,

kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 34/2006 Sb. a vyhlášky č. 385/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „přímo použitelné předpisy Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „přímo použitelné předpisy Evropské unie1)“ a slova „práva Evropských společenství2)“ se nahrazují slovy „práva Evropské unie2)“.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují slova „Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 24/2009 ze dne 19. prosince 2008 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí (ECB/2008/30).“.

3. V § 2 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které
   1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
   2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření bezpečnostních značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,
   3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.“.

4. V § 3 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámek pod čarou č. 4c a 4d zní:

„g)   účelová finanční společnost pro sekuritizaci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4c) nebo osoba, která podle přímo použitelného předpisu Evropské unie za předkládání výkazů účelové finanční společnosti zapojené do sekuritizačních transakcí odpovídá4d) (dále jen „účelová finanční společnost pro sekuritizaci“).

4c) Článek 1 bod 1) nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 24/2009.
4d) Článek 2 odst. 3 nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 24/2009.“.

5. V § 6a odst. 1 a v § 6b odst. 1 se slova „posledního pracovního dne měsíce následujícího po skončení 1., 2. a 3. čtvrtletí a za 4. čtvrtletí do posledního pracovního dne měsíce února následujícího kalendářního roku“ nahrazují slovy „30 kalendářních dnů následujících po skončení čtvrtletí“.

6. Za § 6b se vkládá nový § 6ba, který včetně nadpisu zní:

㤠6ba
Výkaz účelové finanční společnosti pro sekuritizaci

(1) Účelová finanční společnost pro sekuritizaci ke konci každého čtvrtletí sestavuje výkaz

a)   OFZ (ČNB) 90-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv účelové finanční společnosti pro sekuritizaci“ s kódem přiřazeného datového souboru RISIFI90,
b)   OFZ (ČNB) 91-04 „Čtvrtletní přehled držených cenných papírů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci“ s kódem přiřazeného datového souboru RISIFI91,
c)   OFZ (ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz o finančních transakcích účelové finanční společnosti pro sekuritizaci“ s kódem přiřazeného datového souboru TISIFI20.

(2) Výkazy podle odstavce 1 účelová finanční společnost pro sekuritizaci předkládá České národní bance vždy do 25 kalendářních dnů následujících po skončení čtvrtletí.

(3) Charakteristika struktury a obsahové náplně výkazů podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 6 k této vyhlášce.“.

7. V § 6c odst. 1 se slova „(§ 6 odst. 1, § 6a odst. 1 a § 6b odst. 1)“ zrušují.

8. V § 7 odst. 3 se za slova „Zprostředkovatel financování aktiv“ vkládají slova „a účelová finanční společnost pro sekuritizaci“ a dále slovo „jeho“ se nahrazuje slovem „jejich“.

9. V § 7 odst. 4 se slova „neprodleně po jejím zápisu do obchodního rejstříku“ nahrazují slovy „neprodleně po zahájení její činnosti na území České republiky“.

10. V § 12 odst. 1 se slova „§ 5 odst. 1, § 6 odst. 1, § 6a odst. 1 a § 6b odst. 1“ nahrazují slovy „této vyhlášky“.

11. § 15 včetně poznámky pod čarou č. 24a zní:

㤠15

(1) Vykazující subjekt předkládá výkazy České národní bance v elektronické podobě ve formě datových zpráv prostřednictvím

a)   programové aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b)   vlastní programové aplikace vykazujícího subjektu umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo
c)   vlastní programové aplikace vykazujícího subjektu používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím programových aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) opatří vykazující subjekt zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb24a).

(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím programové aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) opatří vykazující subjekt zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.


24a) § 11 odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č.  440/2004 Sb.“.

12. V § 16 odst. 1 a 2 se slova „aplikace pro sběr dat“ nahrazují slovy „programové aplikace uvedené v § 15 odst. 1“.

13. § 17 včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:

㤠17

(1) Vykazující subjekt, který sestavuje a předkládá výkazy České národní bance pomocí programové aplikace uvedené v § 15 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí České národní bance

a)   jména a příjmení nejméně 2 osob, které jménem vykazujícího subjektu předkládají výkazy České národní bance,
b)   základní kontaktní údaje těchto osob nezbytné pro automatizovaný provoz programové aplikace (adresa pracoviště, telefonní a faxové číslo a adresa elektronické pošty) a
c)   základní identifikační údaje (obchodní firma nebo identifikační číslo) akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb26) a číslo kvalifikovaného certifikátu vydaného těmto osobám k označování datových zpráv zaručeným elektronickým podpisem podle § 15 odst. 2.

(2) Vykazující subjekt sdělí České národní bance bez zbytečného odkladu každou změnu údajů podle odstavce 1.

(3) Pokud jsou výkazy sestavovány a předkládány České národní bance pomocí programové aplikace uvedené v § 15 odst. 1 písm. b), Česká národní banka na požádání vystaví certifikát určený k vytváření zabezpečovací značky uvedené v § 15 odst. 3.


26) § 2 písm. j) a l) a § 11 zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č.  226/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.“.

14. Za přílohu č. 5 se doplňuje příloha č. 6, která zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 307/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

(1) Účelová finanční společnost pro sekuritizaci, která zahájila činnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie27) před nabytím účinnosti této vyhlášky, při prvním vykazování údajů sestavuje a předkládá České národní bance pouze výkazy podle § 6ba odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 307/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) V případě použití programové aplikace uvedené v § 15 odst. 1 písm. a) lze do 31. prosince 2010 datové zprávy opatřovat zabezpečovacím kódem založeným na certifikátu vydaném Českou národní bankou.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2010.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.


27)   Článek 1 bod 10) nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 24/2009.

E-shop

Přehled judikatury - Rozsudky velkého senátu, výběr. Svazek II (2001-2006)

Přehled judikatury - Rozsudky velkého senátu, výběr. Svazek II (2001-2006)

JUDr. Eva Hubálková, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury zachycuje nejdůležitější judikaturu Evropského soudu pro lidská práva vydanou v období let 2001 až 2006. Český čtenář se tak má možnost seznámit s důležitými aspekty jednotlivých případů a ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady od 1.1.2016

Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady od 1.1.2016

Ing. Marta Ženíšková, JUDr. Jan Přib - Anag, spol. s r. o.

Příručka Zákon o nemocenském pojištění obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů. Vydání pro rok 2016 zohledňuje veškeré legislativní ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Účetní předpisy pro podnikatele, komentář

Účetní předpisy pro podnikatele, komentář

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář účetních předpisů obsahuje výklad jednotlivých paragrafů zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky k zákonu a Českých účetních standardů po implementaci směrnice 2013/34/EU, která s sebou přinesla především úpravu struktury a obsahu účetní závěrky a jejích jednotlivých ...

Cena: 595 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.