Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


214

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. června 2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb., nařízení vlády č. 33/2007 Sb., nařízení vlády č. 320/2008 Sb., nařízení vlády č. 82/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb. a nařízení vlády č. 480/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství1) (dále jen „předpis Evropských společenství“)“ nahrazují slovy „Evropské unie1) (dále jen „předpis Evropské unie“)“.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují tyto věty:

„Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č.  1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění.“.

3. V § 2 odst. 1 a 3 se slova „přímo použitelného předpisu Evropských společenství“ nahrazují slovy „předpisu Evropské unie“.

4. V § 2 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „přímo použitelným předpisem Evropských společenství“ nahrazují slovy „předpisem Evropské unie“.

5. V § 2 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   výměru klučené vinice,“.

6. V § 5 odst. 1, § 6 odst. 1 písm. d), § 7 odst. 1 písm. d), § 8 odst. 1 písm. d), § 8c odst. 1 a § 8d odst. 1 až 3 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

7. V § 5 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje slovem „nebo“, na konci písmene d) se slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

8. V § 5 odst. 3 se slova „termínem podání žádosti“ nahrazují slovy „uplynutím lhůty pro podání žádosti“.

9. V § 5 odst. 4 se slovo „zemědělské“ zrušuje.

10. V § 5 odstavec 6 zní:

„(6) Žádost se podává Fondu nejpozději do 30. dubna kalendářního roku.“.

11. V § 5 se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 16 zrušuje.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

12. V § 5 odst. 7 se slovo „8b“ nahrazuje slovem „8a“.

13. V § 6 odst. 1 písm. a), § 7 odst. 1 písm. a) a § 8 odst. 1 písm. a) se za slovo „má“ vkládají slova „nebo měla v době klučení“.

14. § 8b se zrušuje.

15. V § 8c odst. 1 se slovo „běžného“ zrušuje.

16. V § 8c se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Žádost o podporu na investice podle předpisu Evropské unie18) pořízené prostřednictvím leasingu podává žadatel Fondu na jím vydaném formuláři do 31. srpna kalendářního roku po ukončení leasingové smlouvy. Současně se žádostí doloží žadatel Fondu doklady o úhradě investice.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

17. V § 8c se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „podle odstavce 1 nebo 2“.

18. V § 8c se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

19. V § 8c odst. 5 se za slovo „investici“ vkládají slova „ , která není pořízena prostřednictvím leasingu,“.

20. V § 8c se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 31 zní:

„(8) Žadatel, který pořizuje investici prostřednictvím leasingu podle předpisu Evropské unie31), oznámí po uzavření leasingové smlouvy tuto skutečnost Fondu na jím vydaném formuláři do 31. srpna kalendářního roku. Oznámení o pořízení investice prostřednictvím leasingu podává žadatel pro leasingové smlouvy uzavřené nejdéle 12 měsíců před uplynutím lhůty pro podání oznámení.


31) Čl. 17 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.“.

21. V § 8d odst. 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

22. V § 8d odstavce 4 až 7 včetně poznámek pod čarou č. 22 a 23 znějí:

„(4) Na výplatu podpor podle § 6 až 8a se použije roční částka uvedená v Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku podle předpisu Evropské unie22) (dále jen „Program“) určená na restrukturalizaci a přeměnu vinic. Fond podporu podle § 6 až 8a tohoto nařízení poměrně sníží, pokud souhrn všech nároků z § 6 až 8a tohoto nařízení překročí výši přidělených finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie.

(5) Na výplatu podpor podle § 8c se použije roční částka uvedená v Programu určená na investice. Fond podporu podle § 8c tohoto nařízení poměrně sníží, pokud souhrn všech nároků z § 8c tohoto nařízení překročí výši přidělených finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie.

(6) Při poskytnutí podpory podle § 6, § 8 nebo § 8a u žádostí pěstitelů týkajících se ploch nezpůsobilých pro podání žádosti o prémii za vyklučení vinic23) se poměrné snížení podpory podle odstavce 4 nepoužije.

(7) Pokud po výplatě podpor podle § 5 odst. 2 nebo § 8c budou k dispozici nevyplacené prostředky, Fond provede poměrný doplatek žadatelům vyplacených podpor až do přípustné výše podpory.


22) Čl. 103i a násl. nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
23) Čl. 85u odst. 8 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.“.

23. V § 8d se odstavec 8 zrušuje.

24. § 8e včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 32 až 35 zní:

㤠8e
Poskytování údajů

(1) Osoba stanovená předpisem Evropské unie32) doručí Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději do 15. května kalendářního roku formulář jednotné žádosti33), který kromě náležitostí stanovených předpisem Evropské unie34) obsahuje

a)   seznam a výměru všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a zákona o zemědělství) evidovaných v evidenci půdy na ni,
b)   označení a způsob využití všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků podle písmene a), jichž se podaný formulář jednotné žádosti týká35).

(2) Nedílnou součástí formuláře jednotné žádosti je zákres půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, podle odstavce 1 písm. a) v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.


32) Čl. 11 odst. 1 třetí pododstavec nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
33) Čl. 11 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
34) Čl. 12 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
35) Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.“.

25. Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje.

26. Za § 8e se vkládá nový § 8f, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 36 až 41 zní:

㤠8f
Snížení podpory

(1) Zjistí-li Fond, že pěstitel neuvedl ve formuláři jednotné žádosti36) výměru všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů na pěstitele, a rozdíl mezi celkovou výměrou všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci na pěstitele ke dni podání formuláře jednotné žádosti a celkovou výměrou půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků uvedenou ve formuláři jednotné žádosti je

a)   vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % výměry uvedené ve formuláři jednotné žádosti, sníží podporu37) podle § 2 a § 6 až 8b, k níž se vztahuje povinnost podávat formulář jednotné žádosti, o 1 %38),
b)   vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % výměry uvedené ve formuláři jednotné žádosti, sníží podporu37) podle § 2 a § 6 až 8b, k níž se vztahuje povinnost podávat formulář jednotné žádosti, o 2 %38),
c)   vyšší než 5 %, sníží podporu37) podle § 2 a § 6 až 8b, k níž se vztahuje povinnost podávat formulář jednotné žádosti, o 3 %38).

(2) Pokud žadatel o podporu podle § 6 až 8c, který má povinnost podat prohlášení o sklizni, produkci nebo zásobách39), překročí stanovený termín pro jeho nebo jejich podání, Fond sníží podporu podle § 6 až 8c o 1 % za každý pracovní den překročení termínu podání prohlášení40). Pokud žadatel o podporu podle § 6 až 8a překročí termín podání jakéhokoliv z prohlášení podle věty první o více než 10 pracovních dnů, nemá nárok na podporu pro běžný hospodářský rok a ani pro hospodářský rok následující.

(3) Pokud žadatel o podporu podle § 8c, který má povinnost podat prohlášení o sklizni, produkci nebo zásobách, uvede v jakémkoliv z prohlášení neúplné nebo nepřesné údaje, které jsou podstatné pro správné uplatnění opatření, Fond sníží podporu podle § 8c o 1 %41).


36) Čl. 11 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
37) Čl. 55 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
38) Čl. 55 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
39) Čl. 8 až 11 nařízení Komise (ES) č. 436/2009, v platném znění.
40) Čl. 18 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Komise (ES) č. 436/2009, v platném znění.
41) Čl. 18 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009, v platném znění.“.

27. Za § 8f se vkládá nový § 9, který včetně poznámky pod čarou č. 42 zní:

㤠9

Pokud žadatel využije předem uděleného práva na opětovnou výsadbu podle předpisu Evropské unie42), složí u Fondu jistotu ve výši 75 000 Kč na 1 ha nově vysazované vinice.


42) Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.“.

28. V příloze č. 1 se na konci tabulky doplňuje tento text:

Kutná Hora
Sedlec u Kutné Hory

 “.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Žádosti o podporu na opatření ochrana keřů révy vinné proti poškození způsobovanému ptactvem podané Fondu v hospodářském roce 2009/2010 do 28. února 2010 podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se posoudí podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. července 2010.

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc., v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Šebesta v. r.

E-shop

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (č. 250/2000 Sb.) - komentář

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (č. 250/2000 Sb.) - komentář

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D., Mgr. et Mgr. Michal Bouška, Mgr. Robin Mlynář - Wolters Kluwer, a. s.

Malá rozpočtová pravidla jsou právním předpisem, který se dosud nedočkal komentářového zpracování, ačkoliv je důležitým a denně používaným právním předpisem pro územní samosprávu. Komentář je tak určen nejen ...

Cena: 540 KčKOUPIT

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, která se konala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na téma „Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?“. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. S přihlédnutím k ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2018

Zcela legální daňové triky 2018

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.