Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 210/2010 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2010, částka 70, ze dne 25. 6. 2010
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

210

VYHLÁŠKA

ze dne 11. června 2010

o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 42 a k provedení § 3 odst. 7 a 9, § 15a odst. 4, § 15c odst. 3, § 17, § 18 odst. 1, § 23 odst. 3, 8 a 9, § 23a odst. 6, § 23b odst. 5, § 23c odst. 5, § 23d odst. 8, § 24 odst. 2 a 9 a § 25 odst. 2 písm. m) a podle § 16b odst. 8 a § 23 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 346/2009 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Formuláře žádostí a evidenční karty
(K § 3 odst. 7 a 9, § 15a odst. 4, § 15c odst. 3, § 16b odst. 8 a § 18 odst. 1 zákona)

(1) V případě žádosti o povolení nebo potvrzení pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře podle § 3 odst. 2 zákona, včetně žádosti o potvrzení o osobním vlastnictví exempláře, žádosti o potvrzení o souboru vzorků podle § 3 odst. 5 zákona nebo žádosti o povolení vývozu jiného jedince zvláště chráněného druhu z České republiky podle § 18 odst. 1 zákona a § 7 této vyhlášky vyplňuje žadatel list 5 „Žádost“ příslušného formuláře podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1).

(2) V případě žádosti o potvrzení potřebného k přemístění živého exempláře živočišného druhu přímo ohroženého vyhynutím podle § 3 odst. 2 zákona vyplňuje žadatel list 3 „Žádost“ příslušného formuláře podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2). Žádost podle § 15a odst. 3 zákona o současné vydání potvrzení o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností a potvrzení k přemístění pro týž živý exemplář se podává u příslušného krajského úřadu.

(3) V případě žádosti o potvrzení o putovní výstavě podle § 3 odst. 5 zákona vyplňuje žadatel list 3 „Žádost“ příslušného formuláře podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3).

(4) V případě žádosti o výjimku ze zákazu obchodních činností s exemplářem podle § 3 odst. 3 zákona vyplňuje žadatel list 3 „Žádost“ příslušného formuláře podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2).

(5) Formulář evidenční karty podle § 3 odst. 7 zákona je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(6) Formulář žádosti o licenci ke zpracování, balení a přebalování kaviáru podle § 16b odst. 8 zákona je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2
Evidence žadatelů o doklad CITES
(K § 3 odst. 9 zákona)

(1) Ministerstvo a krajské úřady vedou evidenci žadatelů o doklad CITES v rámci centrální databáze povolení, potvrzení a registračních listů vydaných ministerstvem nebo krajskými úřady pro dovoz, vývoz, zpětný vývoz nebo jiné nakládání s exempláři a databáze přijatých dokladů cizích států a vydaných potvrzení pro účely prokázání povoleného dovozu, kterou vede ministerstvo podle § 35 odst. 1 zákona.

(2) Evidence žadatelů obsahuje:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu a datum narození žadatele, je-li fyzickou osobou nepodnikající, nebo
b)   obchodní firmu, sídlo a IČO žadatele, je-li fyzickou osobou podnikající nebo právnickou osobou, a
c)   telefon, fax a e-mail žadatele.

§ 3
Formulář registračního listu a potvrzení o původu zabaveného exempláře
(K § 23 odst. 3 a 8 zákona)

(1) Formulář registračního listu exempláře je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Formulář potvrzení o původu zabaveného exempláře podle § 23 odst. 8 a § 34a odst. 8 zákona je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Záznamy o nakládání s kaviárem, značení nádob s kaviárem a přidělování evidenčního kódu balíren kaviáru
(K § 16b odst. 7 a 8 zákona)
§ 4

(1) Záznamy o nakládání s kaviárem se vedou v listinné nebo elektronické podobě umožňující vytištění záznamu.

(2) Jednotlivé záznamy jsou označeny pořadovými čísly počínaje číslem „1“.

(3) Každý záznam o kaviáru obsahuje:

a)   pořadové číslo a datum záznamu a
b)   kód druhu jesetera podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(4) Záznam o získaném kaviáru dále obsahuje:

a)   datum získání kaviáru,
b)   jméno a adresu nebo název, popřípadě obchodní firmu a sídlo dodavatele kaviáru,
c)   čistou hmotnost získaného kaviáru,
d)   čísla dokladů o původu kaviáru, jejichž kopie se přikládají k záznamu, a
e)   identifikační informace z původních štítků nádob s kaviárem, nejsou-li uvedeny na kopiích dokladů přiložených k záznamu.

(5) Záznam o odeslaném kaviáru dále obsahuje:

a)   datum odeslání kaviáru,
b)   čistou hmotnost odeslaného kaviáru,
c)   jméno a adresu nebo název, popřípadě obchodní firmu a sídlo odběratele kaviáru,
d)   čísla dokladů vystavených na odeslaný kaviár, jejichž kopie se přikládají k záznamu. Dále identifikační informace z vlastních štítků nádob s kaviárem, nejsou-li uvedeny na kopiích dokladů přiložených k záznamu, a
e)   pořadové číslo a datum vlastního záznamu, vztahujícího se k získání kaviáru.

§ 5

(1) Nestanoví-li přímo použitelné předpisy Evropské unie o ochraně ohrožených druhů4) jinak, označují zpracovatelé a balírny kaviáru prvotní nádoby s kaviárem jednotlivě pomocí jednorázových štítků, které jsou připevněny k nádobě.

(2) Prvotní nádobou se rozumí nádoba, do které je kaviár přímo plněn zpracovateli a balírnami. Za prvotní nádobu se nepovažuje nádobí, na kterém je kaviár servírován k přímé spotřebě v restauracích a podobných zařízeních.

(3) Štítek na prvotní nádobu s kaviárem, která je naplněna zpracovatelem nebo balírnou v zemi původu kaviáru, obsahuje následující identifikační čísla v následujícím pořadí:

a)   standardizovaný kód druhu jeseterovité ryby podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,
b)   kód pro vyznačení původu jeseterovité ryby podle přílohy IX k nařízení Komise (ES) č. 865/2006,
c)   dvoupísmenný kód země původu jeseterů podle Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO),
d)   rok sklizně, popřípadě lovu,
e)   oficiální evidenční kód zpracovatele nebo balírny kaviáru a
f)   identifikační výrobní číslo šarže kaviáru přidělené zpracovatelem nebo balírnou.

(4) Štítek na prvotní nádobu s kaviárem, který je přebalován v jiné zemi, než je země původu kaviáru, obsahuje následující identifikační čísla v následujícím pořadí:

a)   standardizovaný kód druhu jeseterovité ryby podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,
b)   kód pro vyznačení původu jeseterovité ryby podle přílohy IX k nařízení Komise (ES) č. 865/2006,
c)   dvoupísmenný kód země původu jeseterů podle Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO),
d)   rok přebalování kaviáru,
e)   oficiální evidenční kód zpracovatele nebo balírny kaviáru a
f)   identifikační výrobní číslo šarže kaviáru přidělené zpracovatelem nebo balírnou nebo číslo vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu.

§ 6

Oficiální evidenční kód zpracovatele nebo balírny licencované v České republice sestává z písmen „CZ-CITES“ a individuálního evidenčního čísla zpracovatele nebo balírny kaviáru přiděleného ministerstvem v rozhodnutí o licenci.

§ 7
Vývoz exempláře rostlinného druhu na základě rostlinolékařského osvědčení
(K § 17 zákona)

Povolení ministerstva k vývozu uměle vypěstovaného exempláře rostlinného druhu se nahrazuje rostlinolékařským osvědčením vydaným podle jiného právního předpisu5) v případech stanovených nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy6).

§ 8
Náhradní potvrzení ministerstva pro účely prokazování povoleného dovozu a potvrzená kopie dokladu CITES o dovozu vydaná krajským úřadem
[K § 24 odst. 5 a 9 a § 25 odst. 2 písm. m) zákona]

(1) Na přední straně potvrzené kopie dokladu CITES podle § 24 odst. 5 zákona se uvede text podle vzoru v příloze č. 5 k této vyhlášce. Rubovou stranu kopie dokladu CITES o dovozu tvoří fotokopie přední strany příslušného dokladu CITES o dovozu7).

(2) Krajský úřad doplní do textu potvrzení podle odstavce 1 příslušné údaje podle pokynů obsažených v příloze č. 5 k této vyhlášce, doklad potvrdí otiskem úředního razítka a podpisem oprávněné úřední osoby.

(3) Nestanoví-li přímo použitelné předpisy Evropské unie o ochraně ohrožených druhů8) jinak, postupuje se při vydávání náhradního potvrzení ministerstva pro účely prokazování povoleného dovozu podle § 22 odst. 3 a 5 zákona přiměřeně podle odstavců 1 a 2.

(4) Papír, na kterém se tisknou náhradní potvrzení a potvrzené kopie dokladu CITES podle odstavce 1 až 3, odpovídá kvalitativním požadavkům podle článku 3 odst. 1, 2 a odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 865/2006, včetně gilošovaného vzorku na přední straně.

§ 9
Seznam dalších druhů, na jejichž exempláře se nevztahuje povinnost registrace
[K § 23 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona]

Povinnost registrace se nevztahuje na exempláře a druhy, jejichž seznam je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 10
Způsob vyplňování registračního listu a provádění změn v registraci
(K § 23 odst. 9 a § 23a odst. 6 zákona)

(1) Způsob vyplňování registračního listu a kódy registračních úřadů jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Způsob provádění změn v registraci již zaregistrovaného exempláře podle § 23a odst. 2 a 5 zákona a způsob provádění záznamu změn vlastníky exemplářů jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 11
Povinné informace spojené s převodem exempláře
(K § 23b odst. 5 zákona)

Obsah povinných informací spojených s převodem exempláře, které se zveřejňují při obchodování s exempláři podle § 23b odst. 1 až 4 zákona, a vzor odkazu na povinné informace zveřejněné ministerstvem jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

Značení a identifikace exemplářů
(K § 23c odst. 5 zákona)
§ 12

Nestanoví-li přímo použitelné předpisy Evropské unie o ochraně ohrožených druhů9) jinak, používají se pro nově označované exempláře ptáků v České republice nesnímatelné kroužky, na kterých je vyražen identifikační údaj sestávající z písmen CZ a pořadového čísla přiděleného ministerstvem. Při značkování jedinečně číslovanými nepozměnitelnými mikročipovými transpondéry se podle první věty nepostupuje.

§ 13

(1) Fotografická dokumentace podle § 23c odst. 4 zákona, která je jiným způsobem značení nebo identifikace exempláře, odpovídá následujícím požadavkům:

a)   na fotografii je zřetelně identifikovatelné měřítko,
b)   na fotografii jsou rozlišitelné detailní identifikační znaky exempláře a
c)   fotografie je nalepena na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2) Fotografie podle odstavce 1 v potřebném množství předkládá žadatel o doklady CITES nebo o registraci exempláře na své náklady v souladu s § 23c odst. 1 zákona. Ministerstvo nebo příslušný krajský úřad může požadovat, aby žadatel předložil fotografie také elektronicky.

§ 14
Registr kroužků a jiných značek pro označování exemplářů
(K § 23d odst. 8 zákona)

(1) Registr vyrobených nebo distribuovaných kroužků a jiných značek podle § 23d odst. 5 zákona vede výrobce nebo distributor kroužků nebo jiných značek v samostatné knize s očíslovanými stranami nebo elektronicky v samostatné databázi umožňující vytištění záznamu. V případě elektronické databáze se všechny nové záznamy vytisknou minimálně jednou měsíčně, stránky se průběžně očíslují a připojí se k předchozím vytištěným záznamům obdobně jako v knize. Jednotlivé záznamy v knize nebo databázi jsou označeny pořadovými čísly počínaje číslem „1“.

(2) Záznamy o kroužcích a značkách přijatých na sklad a záznamy o kroužcích a značkách použitých nebo distribuovaných jiným osobám se vedou odděleně.

(3) Záznam o kroužcích a značkách přijatých na sklad obsahuje:

a)   pořadové číslo záznamu,
b)   datum záznamu,
c)   typ kroužku nebo značky,
d)   datum přijetí na sklad,
e)   místo původu (jméno a adresa dodavatele, nebo název, popřípadě obchodní firma a sídlo, vlastní výroba),
f)   počet kusů,
g)   čísla značek a
h)   další poznámky a dodatečné záznamy.

(4) Záznam o kroužcích a značkách použitých nebo distribuovaných jiným osobám obsahuje:

a)   pořadové číslo záznamu,
b)   datum záznamu,
c)   typ kroužku nebo značky,
d)   datum vyskladnění,
e)   místo určení (jméno a adresa nebo název, popřípadě obchodní firma a sídlo odběratele, pro vlastní potřebu),
f)   počet kusů,
g)   čísla značek a
h)   další poznámky a dodatečné záznamy.

(5) Písemná informace o kroužcích a jiných značkách podle § 23d odst. 2 písm. b) zákona obsahuje zejména údaje o:

a)   výrobci kroužků nebo jiných značek, je-li odlišný od žadatele o licenci pro výrobce nebo distributora,
b)   použitém materiálu na výrobu kroužků nebo jiných značek,
c)   velikosti a typech kroužků nebo jiných značek,
d)   druzích, velikostech a stáří živočichů, pro které budou kroužky nebo jiné značky určeny,
e)   veterinárních nebo jiných atestech kroužků a jiných značek, jsou-li k dispozici nebo je-li to vyžadováno veterinárními předpisy, a
f)   návodech a informacích pro odběratele značek.

§ 15
Záznamy o obchodu a záznamy o chovu
(K § 24 odst. 2, 7 a 9 zákona)

(1) Záznamy podle § 24 odst. 2 zákona (dále jen „záznamy o obchodu“) a záznamy podle § 24 odst. 7 zákona (dále jen „záznamy o chovu“) se vedou v samostatné knize s očíslovanými stranami. Jednotlivé záznamy v knize jsou označeny pořadovými čísly počínaje číslem „1“. Je-li kniha zaplněna, založí se nová kniha a na první straně se uvede, že jde o pokračování knihy č. X, kde X je pořadové číslo předchozí knihy, a jednotlivé záznamy pokračují pod navazujícími pořadovými čísly.

(2) Pokud chovatel exemplářů s exempláři obchoduje, vedou se záznamy o obchodu i záznamy o chovu ve společné knize.

(3) Záznamy o obchodu a záznamy o chovu obsahují zejména:

a)   pořadové číslo záznamu,
b)   datum záznamu,
c)   vědecký a český název druhu,
d)   popis exempláře, popřípadě exemplářů, kterým se rozumí zejména pohlaví, datum narození, pokud je známo, způsob označení a číslo značky, charakteristické individuální znaky nebo číslo fotografie přiložené k záznamu, nebo číslo registračního listu,
e)   datum získání nebo narození exempláře,
f)   informaci o tom, odkud exemplář pochází, zejména jméno a adresu nebo název, popřípadě obchodní firmu a sídlo dodavatele, anebo se, v případě vlastního odchovu, uvede „vlastní odchov“ a stručná identifikace rodičů, jako jsou pořadová čísla vlastních záznamů pro matku a otce, lze-li matku a otce stanovit,
g)   datum převodu exempláře jinému držiteli nebo datum úhynu exempláře, popřípadě ztráty; v případě převodu vlastnictví k exempláři se uvede jméno a adresa nebo název, popřípadě obchodní firma a sídlo odběratele exempláře a
h)   další poznámky a dodatečné záznamy, jako jsou specifikace a čísla příslušných dokladů CITES, registračního listu a dalších relevantních dokladů k exempláři, jejichž originály nebo kopie se přikládají k záznamu, datum a typ pozdějšího záznamu o exempláři nebo záznam kontrolního orgánu o provedené kontrole s uvedením data provedení kontroly.

(4) Skutečnosti, které nejsou při provádění prvního záznamu zřejmé, jako je pohlaví exempláře, mohou být doplněny dodatečně a datum dodatečného záznamu se vyznačí v položce „další poznámky“.

(5) Pokud se začíná s vedením záznamů o obchodu nebo záznamů o chovu, uvedou se do knihy podle odstavce 1 nejdříve záznamy o všech exemplářích, na které se vztahuje povinnost vedení záznamů a které má povinná osoba v držení.

§ 16
Doklad o původu exemplářů, jiných jedinců, výrobku z kytovců, výrobku z tuleně a regulované kožešiny
(K § 24 odst. 3 a 9 zákona)

(1) Písemný doklad původního vlastníka nebo držitele, který převádí exemplář, jiného jedince, výrobek z kytovců, výrobek z tuleně nebo regulovanou kožešinu (dále jen „doklad původního vlastníka o původu exempláře“) podle § 24 odst. 3 zákona, obsahuje:

a)   datum a místo vydání dokladu původního vlastníka o původu exempláře,
b)   jméno a adresu nebo název, popřípadě obchodní firmu a sídlo původního vlastníka nebo držitele exempláře, jiného jedince, výrobku z kytovců, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny, který vydal doklad původního vlastníka o původu exempláře,
c)   vědecký a český název druhu exempláře, jiného jedince, tuleně nebo kytovce, z nichž výrobek pochází,
d)   množství předávaných exemplářů, jiných jedinců, výrobků z kytovců, výrobků z tuleňů nebo regulovaných kožešin,
e)   popis exempláře, jiného jedince, výrobku z kytovců, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny, aby jej bylo možno identifikovat a odlišit od jiných exemplářů, jiných jedinců, výrobků z kytovců, výrobků z tuleňů nebo regulovaných kožešin stejného druhu, kterým se rozumí zejména pohlaví a stáří, pokud je známo, způsob označení, číslo značky a další individuální znaky; pokud je součástí dokladu fotografie, vyznačí se také tato skutečnost a
f)   původ exemplářů, jiných jedinců, výrobků z kytovců, výrobků z tuleňů nebo regulovaných kožešin v souladu s § 24 odst. 3 zákona, a to datum a místo
1.  odběru z přírody,
2.  narození v zajetí nebo umělého vypěstování, nebo
3.  datum dovozu, stát a doklady CITES (číslo, datum a místo vydání), popřípadě jiné doklady, na jejichž základě byl exemplář, jiný jedinec, výrobek z kytovců, výrobek z tuleňů nebo regulovaná kožešina dovezeny.
Pokud je to možné, uvedou se i základní údaje o rodičích exempláře. Pokud k exempláři existuje registrační list, doklad CITES nebo jiný úřední doklad o původu exempláře podle § 37 odst. 3 a 4 zákona, předchozí doklad původního vlastníka o původu exempláře nebo jiný podobný doklad, uvede se zde název a číslo dokladu, kdo jej vydal, datum a místo vydání a
g)   podpis a případně razítko původního vlastníka nebo držitele exempláře.

(2) Pokud je s exemplářem, jiným jedincem, výrobkem z kytovců, výrobkem z tuleňů nebo regulovanou kožešinou předáván i příslušný registrační list nebo doklad CITES nebo jiný úřední doklad podle § 37 odst. 3 a 4 zákona, ve kterých jsou uvedeny údaje podle odstavce 1, mohou být údaje v dokladu původního vlastníka o původu exempláře podle odstavce 1 písm. c) až f) nahrazeny odkazem na příslušný úřední doklad.

(3) Odchylně od odstavců 1 a 2, pokud je s exemplářem předáván i příslušný registrační list, ve kterém jsou údaje podle odstavce 1 a ve kterém původní vlastník nebo držitel potvrdí předtištěné prohlášení o přenechaném exempláři, jiném jedinci, výrobku z kytovců, výrobku z tuleňů nebo regulované kožešině, nahrazuje tento registrační list doklad původního vlastníka o původu exempláře.

§ 17
Seznamy druhů, na které se nevztahuje povinnost vedení záznamů nebo povinnost předávat doklady CITES při převodu
(K § 24 odst. 9 zákona)

(1) Seznam druhů, exemplářů nebo jiných jedinců, výrobků z kytovců, výrobků z tuleňů a regulovaných kožešin, u kterých se nevyžaduje povinnost vedení písemných záznamů o obchodu, je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(2) Seznam druhů, exemplářů nebo jiných jedinců, u kterých se nevyžaduje povinnost vedení písemných záznamů o chovu, je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(3) Povinnost předávat doklady CITES a obdobné doklady o legálnosti dovozu při převodu, výpůjčce či nájmu podle § 24 odst. 4 zákona se nevztahuje na exempláře druhů vyjmenovaných v příloze D k nařízení Rady (ES) č. 338/97. Tato povinnost se nevztahuje také na případy, kdy vlastník nebo držitel nemá příslušné doklady a na místo toho vydá novému držiteli doklad původního vlastníka o původu exempláře podle § 24 odst. 3 zákona a § 16 této vyhlášky, ve kterém zdůvodní, proč vyžadované doklady chybí.

§ 18
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 227/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), se zrušuje.

§ 19
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.

Ministryně:
Ing. Bízková v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Příloha I k nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi.
2)   Příloha V k nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
3)   Příloha III k nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
4)   Nařízení Rady (ES) č. 338/97 a nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
5)   Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6)   Čl. 7 odst. 1 písm. b) bod i) nařízení Rady (ES) č. 338/97 a čl. 17 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
7)   Originální část 2 „Kopie pro držitele“ dovozního povolení podle přílohy I k nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
8)   Čl. 7 odst. 1 písm. b) bod ii) a čl. 7 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97.
9)   Kapitola XVI nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

E-shop

Pojmové znaky duševního vlastnictví

Pojmové znaky duševního vlastnictví

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. - C. H. Beck

Ojedinělá publikace, která je klíčem k porozumění právům duševního vlastnictví. Výklad je uvozen obecným právním posuzováním poměrnosti cíle a prostředku. Publikace dále obsahuje podrobný právní rozbor jednotlivých prvků, které vytvářejí takové právní pojmy, jako je umělecké nebo ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

JUDr. Přemysl Polák, Ph.D., Mgr. Helena Hýblová - Wolters Kluwer, a. s.

Tato publikace mapuje judikaturu týkající se spolupráce poskytované justičními orgány jednoho státu justičním orgánům druhého státu pro účely výkonu jeho trestní jurisdikce. Tato spolupráce se odehrává zejména ...

Cena: 174 KčKOUPIT

ÚZ č. 1172 - Stavební zákon a vyhlášky, autorizované profese ve výstavbě

ÚZ č. 1172 - Stavební zákon a vyhlášky, autorizované profese ve výstavbě

Sagit, a. s.

Od posledního vydání došlo k několika menším novelám stavebního zákona, zákona o urychlení výstavby infrastruktury, zákona o vyvlastnění a zejména zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.