Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 208/2010 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2010, částka 70, ze dne 25. 6. 2010

208

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. června 2010

o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

Vláda nařizuje podle § 24 odst. 2 a 3 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 148/2010 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   druhy a kategorie pyrotechnických výrobků uváděných na trh, jejich členění a jednotlivé postupy posuzování jejich shody se základními bezpečnostními požadavky,
b)   základní bezpečnostní požadavky na pyrotechnické výrobky, které musí tyto výrobky splňovat, aby mohly být uvedeny na trh,
c)   způsob opatřování pyrotechnických výrobků označením CE a dalšími označeními v závislosti na druhu a kategorii pyrotechnických výrobků, včetně způsobu označování pyrotechnických výrobků pro použití ve vozidlech,
d)   požadavky na dosažené vzdělání osob s odbornou způsobilostí, formu, obsah a rozsah odborného školení, organizaci výuky, zkušební řád a způsob vydávání, registrace a odebírání osvědčení o odborné způsobilosti.

§ 2
Základní vymezení druhů a kategorií pyrotechnických výrobků

(1) Zábavní pyrotechnika, kterou se rozumí pyrotechnické výrobky určené k zábavním účelům, se dělí na

a)   kategorii 1, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje velmi malé nebezpečí a má zanedbatelnou úroveň hluku, a která je určena pro použití na omezených plochách, včetně zábavní pyrotechniky určené k použití uvnitř obytných budov,
b)   kategorii 2, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí a má nízkou úroveň hluku a která je určena pro venkovní použití na omezených plochách,
c)   kategorii 3, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje středně velké nebezpečí, je určena pro venkovní použití na otevřených prostranstvích a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví,
d)   kategorii 4, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje velké nebezpečí, je určena pro použití pouze osobami s odbornou způsobilostí a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví.

(2) Divadelní pyrotechnika, kterou se rozumí pyrotechnické výrobky určené pro použití na scénách uvnitř budov i na venkovních scénách, včetně filmových a televizních produkcí, nebo pro podobné použití, se dělí na

a)   kategorii T1, do níž patří divadelní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí,
b)   kategorii T2, do níž patří divadelní pyrotechnika, kterou mohou používat pouze osoby s odbornou způsobilostí.

(3) Ostatní pyrotechnické výrobky, kterými se rozumí pyrotechnické výrobky jiné než zábavní pyrotechnika nebo divadelní pyrotechnika, a kterými jsou zejména pyrotechnické výrobky určené pro použití ve vozidle, se dělí na

a)   kategorii P1, do níž patří ostatní pyrotechnické výrobky, které představují malé nebezpečí,
b)   kategorii P2, do níž patří ostatní pyrotechnické výrobky, které jsou určeny pro manipulaci nebo použití pouze osobami s odbornou způsobilostí.

§ 3
Posuzování shody

(1) Pyrotechnické výrobky pro uvedení na trh musí splňovat základní bezpečnostní požadavky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Splnění požadavků podle odstavce 1 se prokazuje postupy posuzování shody uvedenými v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 4
Označení CE

(1) Výrobce zajistí opatření pyrotechnického výrobku splňujícího požadavky tohoto nařízení označením CE, jehož grafickou podobu stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie2). Pokud se označení CE zmenšuje nebo zvětšuje, musí být zachovány poměry dané grafickým znázorněním.

(2) Označení CE musí být připojeno viditelným, snadno čitelným a nesmazatelným způsobem na samotný pyrotechnický výrobek, nebo není-li to možné, na identifikační štítek připevněný k pyrotechnickému výrobku nebo na nejmenší spotřebitelský obal. Identifikační štítek musí být proveden tak, aby neumožňoval opakované použití.

(3) Pyrotechnické výrobky je zakázáno opatřovat označením nebo nápisy, které by mohly kohokoliv uvádět v omyl, pokud jde o význam nebo tvar označení CE. Na pyrotechnické výrobky nebo k jejich nejmenším spotřebitelským obalům lze připojit jakékoliv jiné označení, pokud se tím nesníží viditelnost a čitelnost označení CE.

(4) Pyrotechnický výrobek je možné opatřit označením CE pouze tehdy, jsou-li splněny také požadavky jiných právních předpisů, které rovněž stanoví podmínky připojování označení CE, a které se na pyrotechnický výrobek vztahují.

§ 5
Další označení pyrotechnických výrobků, které nejsou určeny pro použití ve vozidlech

(1) Označení pyrotechnických výrobků, které nejsou určeny pro použití ve vozidlech, obsahuje

a)   obchodní firmu, případně název a sídlo u právnické osoby, jméno, případně jména, příjmení nebo obchodní firmu a místo podnikání u podnikající fyzické osoby (dále jen „identifikační údaje“) výrobce nebo pokud dovozce plní podle § 16a odst. 6 zákona povinnosti výrobce, obchodní firmu, případně název nebo jméno výrobce a identifikační údaje dovozce,
b)   název a druh pyrotechnického výrobku,
c)   věkovou hranici, od které lze osobě pyrotechnický výrobek dodávat nebo jinak poskytovat podle § 14 zákona,
d)   kategorii pyrotechnických výrobků podle § 2,
e)   návod k použití,
f)   datum spotřeby,
g)   čistou hmotnost výbušných látek.

(2) Zábavní pyrotechnika musí dále obsahovat

a)   nápis „pouze pro venkovní použití“, jde-li o pyrotechnický výrobek, který je určený pouze pro venkovní použití, a údaj o bezpečné vzdálenosti, pokud jde o kategorii 1,
b)   nápis „pouze pro venkovní použití“ a podle charakteru pyrotechnického výrobku údaj o bezpečné vzdálenosti anebo vzdálenostech, pokud jde o kategorii 2,
c)   nápis „pouze pro venkovní použití“, rok výroby a údaj o bezpečné vzdálenosti nebo vzdálenostech, pokud jde o kategorii 3, a
d)   nápis „pouze pro použití osobou s odbornou způsobilostí“, rok výroby a údaj o bezpečné vzdálenosti nebo vzdálenostech, pokud jde o kategorii 4.

(3) Divadelní pyrotechnika musí dále obsahovat

a)   nápis „pouze pro venkovní použití“, jde-li o pyrotechnický výrobek, který je určený pro venkovní použití, a údaj o bezpečné vzdálenosti, pokud jde o kategorii T1, a
b)   nápis „pouze pro použití osobou s odbornou způsobilostí“ a údaj o bezpečné vzdálenosti anebo vzdálenostech, pokud jde o kategorii T2.

(4) Není-li na pyrotechnickém výrobku dostatek místa pro označení uvedená v odstavcích 1 až 3, uvedou se na nejmenším spotřebitelském obalu výrobku.

(5) Označení uvedená na pyrotechnickém výrobku nebo jeho nejmenším spotřebitelském obalu podle odstavců 1 až 3 musí být viditelná, čitelná, nesmazatelná a uvedena v českém jazyce.

(6) Na pyrotechnické výrobky vystavované na veletrzích a výstavách a předváděné na předváděcích akcích, stejně jako na pyrotechnické výrobky, které se vyrábějí pro účely výzkumu, vývoje a zkoušení, se odstavce 1 až 5 nepoužijí.

§ 6
Další označení pyrotechnických výrobků určených pro použití ve vozidlech

(1) Označení pyrotechnických výrobků určených pro použití ve vozidle, kterými jsou součásti bezpečnostních zařízení ve vozidlech obsahující pyrotechnické látky používané k aktivaci těchto či jiných zařízení, obsahuje

a)   jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firmu, případně název výrobce; pokud dovozce plní podle § 16a odst. 6 zákona povinnosti výrobce, jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firmu, případně název dovozce,
b)   název a druh pyrotechnického výrobku určeného pro použití ve vozidlech,
c)   datum spotřeby,
d)   bezpečnostní pokyny.

(2) Není-li na pyrotechnickém výrobku určeném pro použití ve vozidle dostatek místa pro označení uvedené v odstavci 1, uvádí se na skupinovém obalu3) pyrotechnického výrobku.

§ 7
Odborné školení pro získání osvědčení o odborné způsobilosti

(1) Žadatel o získání osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen „žadatel“) se zařadí do kurzu odborného školení po splnění požadavků § 14a odst. 2 zákona. Žadatelem může být pouze osoba, která získala alespoň základní vzdělání.

(2) Výuku v rámci odborného školení k získání osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky příslušného druhu a kategorie provádí Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen „úřad“) ve spolupráci s Českým báňským úřadem nebo subjekt určený úřadem ve spolupráci s Českým báňským úřadem (dále jen „školicí pracoviště“).

(3) Školicí pracoviště zajišťuje odbornou přípravu žadatelů k získání osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky příslušného druhu a kategorie. Osvědčení o odborné způsobilosti se vydává osobě s odbornou způsobilostí pro

a)   zábavní pyrotechniku kategorie 4,
b)   divadelní pyrotechniku kategorie T2, nebo
c)   ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P2.

Vzor osvědčení o odborné způsobilosti je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(4) Odborné školení se uskutečňuje v rozsahu minimálně 85 výukových hodin. Délka výukové hodiny je 45 minut. Plán teoretické a praktické části odborného školení je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(5) Název a kontaktní údaje školicího pracoviště, termín a místo konání odborného školení a organizační pokyny zveřejní úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup. Odborné školení bude zahájeno, pokud je dosaženo minimálního počtu 5 žadatelů.

(6) Odborné školení je ukončeno zkouškou, která ověří získané odborné znalosti. Zkouška se skládá z písemného testu, ústní a praktické zkoušky podle zkušebního řádu uvedeného v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

§ 8

Žadatel o přezkoušení podle § 14a odst. 7 zákona musí podstoupit přezkoušení formou písemného testu v rozsahu písemné části zkoušky uvedené v části II bodě 3 přílohy č. 5 k tomuto nařízení.

§ 9
Seznam osob s odbornou způsobilostí a seznam vydaných a odejmutých osvědčení o odborné způsobilosti

(1) Obvodní báňské úřady vedou v seznamu osob s odbornou způsobilostí a seznamu vydaných a odejmutých osvědčení o odborné způsobilosti následující údaje

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození a adresu místa trvalého pobytu osoby, která získala osvědčení o odborné způsobilosti,
b)   číslo osvědčení o odborné způsobilosti,
c)   druhy a kategorie pyrotechnických výrobků, na které je osvědčení o odborné způsobilosti vydáno,
d)   datum vydání osvědčení o odborné způsobilosti a dobu jeho platnosti,
e)   datum prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti a dobu jeho platnosti,
f)   datum odejmutí osvědčení.

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 předávají obvodní báňské úřady pro potřeby centrální evidence Českému báňskému úřadu.

§ 10
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Tošovský v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/23/ES ze dne 23. května 2007 o uvádění pyrotechnických výrobků na trh.
2)   Příloha č. II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.
3)   § 2 písm. a) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Přehled judikatury z oblasti školství - 2. vydání

Přehled judikatury z oblasti školství - 2. vydání

JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Judikatura zařazená do druhého vydání tohoto přehledu mapuje v celém rozsahu dosavadní rozhodovací činnost soudů v oblasti školství. Rozhodnutí jsou řazena do tematických celků počínaje ústavním právem na vzdělání přes výkon státní správy a samosprávy v oblasti školství, judikaturu ...

Cena: 770 KčKOUPIT

Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Renáta Šínová, Ondřej Šmíd, Marek Juráš a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie se zaměřuje na problematické otázky právní úpravy rodičovství, výchovy a výživy nezletilého. Autoři upozorňují na stávající i budoucí právní regulaci v České republice i na Slovensku, a ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Nabývání vlastnictví originárním způsobem

Nabývání vlastnictví originárním způsobem

Bohuslav Petr - C. H. Beck

Publikací Nabývání vlastnictví originárním způsobem autor navazuje na svou monografii Vydržení v českém právu, která se dočkala dvou vydání. Podstatně ji přepracoval a především rozšířil o výklad dalších právních institutů. Kniha uceleně a systematicky popisuje problematiku nabývání ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.