Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


128

VYHLÁŠKA

ze dne 22. dubna 2010

o způsobilosti k označování psů tetováním

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 5 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje obsah, rozsah a organizaci školení se zaměřením na označování psů tetováním, způsob a organizaci ověřování získaných znalostí, vydávání osvědčení a vedení seznamu osob, které toto školení absolvovaly.

§ 2
Školení se zaměřením na označování psů tetováním

(1) Školení se zaměřením na označování psů tetováním (dále jen „školení“) zajišťuje vysoká škola s veterinárním studijním programem (dále jen „školicí pracoviště“). Seznam školicích pracovišť zveřejňuje Ministerstvo zemědělství způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Školení se uskutečňuje v rozsahu 4 výukových hodin teoretické výuky a 2 výukových hodin praktické výuky. Délka výukové hodiny je 45 minut.

(3) Obsahem školení jsou

a)   ustanovení zákona, prováděcích právních předpisů k němu vydaných a vybrané části právních předpisů, které se vztahují k označování psů tetováním, zejména právních předpisů upravujících veterinární péči, právních předpisů upravujících způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat, právních předpisů upravujících řízení o přestupcích a správních deliktech, trestního zákoníku a občanského zákoníku,
b)   základy anatomie a fyziologie psů se zaměřením na tělní krajiny, do kterých se provádí tetování, tedy ušní boltce a slabiny,
c)   technika provedení označování psů tetováním a používání pomůcek při manipulaci se psy,
d)   zásady bezpečnosti práce při označování psů tetováním,
e)   poznatky o přenosných chorobách psů.

(4) Součástí školení a zkoušky není manipulace se zvířaty.

§ 3
Způsob a organizace ověřování získaných znalostí

(1) Na závěr školení se k ověření získaných odborných znalostí provádí zkouška formou praktické zkoušky, písemného testu, popřípadě též ústní zkoušky. Při praktické zkoušce účastník musí prokázat znalost techniky provedení označování psů tetováním a používání pomůcek při manipulaci se psy. Pro úspěšné složení praktické zkoušky je třeba bezchybné provedení označení tetováním a řádné použití pomůcek pro manipulaci se psy. O výsledku praktické zkoušky rozhoduje zkušební komise hlasováním. Písemný test vyhodnocuje zkušební komise tak, že každou správnou odpověď hodnotí jedním bodem. Pro úspěšné složení písemné zkoušky je třeba dosažení nejméně 80 procent z celkového počtu bodů. V případě, že účastník nedosáhne 80 procent bodů, ale dosáhne více než 60 procent bodů, je ihned pozván k ústní zkoušce před zkušební komisi, která podle poznatků o jeho odborných znalostech rozhodne, zda mu bude osvědčení o způsobilosti k označování psů tetováním vydáno. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosažení nejméně 80 procent z celkového počtu bodů v písemném testu, popřípadě úspěšné vykonání ústní zkoušky, a zároveň úspěšné vykonání praktické zkoušky. Výsledek zkoušky se hodnotí slovem uspěl nebo neuspěl.
(2) Zkoušku provádí tříčlenná zkušební komise složená z odborníků veterinární správy a školicího pracoviště. Předsedou zkušební komise je vždy zaměstnanec veterinární správy, který musí mít kvalifikaci podle § 26 odst. 1 zákona a odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona minimálně po dobu 3 let. Další členové zkušební komise musí mít kvalifikaci podle § 26 odst. 1 zákona, nebo vysokoškolské vzdělání veterinárního směru nebo minimálně 3 roky praxe ve funkci učitele veterinárních předmětů.

(3) O průběhu a výsledku zkoušky vyhotoví zkušební komise protokol, ve kterém uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení členů zkušební komise, datum a místo konání zkoušky, identifikační údaje účastníků školení a výsledky jejich hodnocení. Protokol podepisují všichni členové zkušební komise. Protokol je evidován a uchováván na školicím pracovišti po dobu minimálně 5 let.

(4) Účastníkovi školení, který u zkoušky uspěl, vydá školicí pracoviště osvědčení o způsobilosti k označování psů tetováním. Vzor osvědčení o způsobilosti k označování psů tetováním je uveden v příloze této vyhlášky.

(5) Účastník školení, který u zkoušky neuspěl, může požádat o její opakování nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že u zkoušky neuspěl. Účastník školení může opakovat zkoušku nejdříve 1 měsíc po neúspěšném pokusu zkoušku složit. Pro opakovanou zkoušku se použijí odstavce 1 až 4 obdobně.

(6) Účastník školení, který u zkoušky neuspěl a nepožádal o její opakování nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že u zkoušky neuspěl, jakož i účastník školení, který neuspěl u opakované zkoušky podle odstavce 5, absolvuje před další zkouškou znovu školení.

§ 4
Uznávání kvalifikace a rozdílová zkouška

(1) Pokud uznávací orgán uzná odbornou kvalifikaci podle jiného právního předpisu1) pouze částečně, může uchazeč skládat rozdílovou zkoušku před zkušební komisí.

(2) U rozdílové zkoušky není uchazeč zkoušen z těch oblastí uvedených v ustanovení § 2 odst. 3, ve kterých mu byla uznána odborná kvalifikace.

(3) Ustanovení § 3 odst. 1 až 4 se použijí obdobně.

(4) Uchazeč, který u zkoušky neuspěl, absolvuje před další zkouškou školení. Uchazeč může opakovat zkoušku nejdříve 1 měsíc po neúspěšném pokusu zkoušku složit. Pro opakovanou zkoušku se použije § 3 odst. 1 až 4 obdobně.

§ 5
Vedení seznamu účastníků školení, kteří školení absolvovali

(1) Školicí pracoviště vede v elektronické podobě seznam účastníků školení, kteří školení absolvovali (dále jen „seznam“).

(2) Seznam obsahuje tyto údaje:

a)   titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení účastníka školení, datum a místo narození účastníka školení,
b)   datum a výsledek zkoušky podle § 3 nebo 4,
c)   evidenční číslo osvědčení o způsobilosti k označování psů tetováním.

(3) Zápis do seznamu provede školicí pracoviště bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební komisí, nejpozději však do 10 dnů ode dne vyhodnocení zkoušky zkušební komisí.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Šebesta v. r.

Příloha k vyhlášce č. 128/2010 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

E-shop

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Olga Pouperová, Lucia Madleňáková, Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je určeno k procvičování znalostí témat obecného správního práva, která nebyla obsažena v části první. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů od lehčí po obtížnější úroveň, v závěru pak kontrolní otázky. Účelem praktika není jen usnadnit průběžnou přípravu ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení

Hásová, Moravec - C. H. Beck

Úpadek dlužníka patří k průvodním jevům tržní ekonomiky. Právní úprava způsobů řešení úpadku v insolvenčním řízení patří k problematice, se kterou by se měl seznámit každý účastník trhu, ať již podnikatel nebo spotřebitel. Většina dostupných titulů na současném knižním trhu ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, 2. vydání

Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, 2. vydání

Filip Ščerba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Předmětem monografie jsou alternativní tresty a další opatření nahrazující nepodmíněný trest odnětí svobody. Autor podrobně analyzuje systém alternativních opatření prostřednictvím jejich teoretického vymezení ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.