Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


87

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. března 2010

o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) (dále jen „předpis Evropské unie“) některé podmínky poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka (dále jen „platba“) Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „Fond“).

§ 2
Žadatel o platbu

Žadatelem o platbu (dále jen „žadatel“) je fyzická nebo právnická osoba, která chová krávy v systému s tržní produkcí mléka (dále jen „dojnice“) na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona2) ke dni 31. března kalendářního roku, na který je platba požadována, a která doručí Fondu na jím vydaném formuláři žádost o platbu (dále jen „žádost“) pro příslušný kalendářní rok.

§ 3
Žádost o platbu

(1) Žádost je nutné doručit Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději do 15. května příslušného kalendářního roku3).

(2) Žádost kromě náležitostí stanovených předpisem Evropské unie4) obsahuje

a) seznam a výměru všech půdních bloků (§ 3a odst. 3 zákona o zemědělství), popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a odst. 4 zákona o zemědělství) zemědělské půdy evidovaných v evidenci půdy na žadatele podle § 3a až 3k zákona o zemědělství,
b) seznam dojnic chovaných žadatelem ke dni 31. března příslušného kalendářního roku, včetně identifikačních čísel a dat narození, systému chovu z hlediska tržní produkce mléka a výpočet velkých dobytčích jednotek; přepočítávací koeficient ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek k platbě na dojnice je 1,
c) označení a způsob využití5) všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků podle písmene a),
d) prohlášení žadatele o tom, že do žádosti uvedl veškerou zemědělskou půdu, kterou užívá a zavazuje se na ní dodržovat podmínky podmíněnosti6) po celý kalendářní rok.

(3) Nedílnou součástí žádosti je

a)   zakreslení půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků podle odstavce 2 písm. a) v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1:10 000 nebo podrobnějším,
b)   formulář prokazující podíl příjmů nebo výnosů za prodané mléko na celkových příjmech nebo výnosech ze zemědělské výroby podle § 2e odst. 3 písm. a) až e) zákona o zemědělství za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti; do celkových příjmů nebo výnosů se nezapočítávají příjmy nebo výnosy z provozu zařízení na zpracování biomasy za účelem výroby energie a paliv z obnovitelných zdrojů, dotace a náhrady škodní události za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti,
c)   kopie dokladů prokazující prodej mléka odběrateli za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti.

§ 4
Podmínky poskytnutí platby

(1) Fond platbu poskytne žadateli na celkový počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle seznamu dojnic podle § 3 odst. 2 písm. b), pokud podíl příjmů nebo výnosů za prodané mléko na celkových příjmech nebo výnosech ze zemědělské výroby za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti je vyšší nebo roven 15 %.

(2) Fond poskytne platbu

a)   v plné výši sazby, pokud podíl příjmů nebo výnosů za prodané mléko na celkových příjmech nebo výnosech ze zemědělské výroby za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti je vyšší nebo roven 30 %, žadatel splňuje podmínky stanovené tímto nařízením a po celý kalendářní rok dodržuje podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu stanovené v příloze k tomuto nařízení7) a nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí platby podle předpisu Evropské unie1), nebo podle § 5, nebo
b)   v poloviční výši sazby, pokud podíl příjmů nebo výnosů za prodané mléko na celkových příjmech nebo výnosech ze zemědělské výroby za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti je vyšší nebo roven 15 % a nižší než 30 %, žadatel splní podmínky stanovené tímto nařízením a dodržuje podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu stanovené v příloze k tomuto nařízení7) a nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí platby podle předpisu Evropské unie1), nebo podle § 5.

(3) Fond poskytne platbu, jestliže celkový počet velkých dobytčích jednotek je nejméně 2 velké dobytčí jednotky.

(4) Fond platbu poskytne, jestliže celková částka přímých plateb, o kterou bylo zažádáno nebo která má být poskytnuta před uplatněním snížení a vyloučení z plateb v daném kalendářním roce, je nejméně 100 EUR1).

(5) Fond neposkytne platbu na krávu, na kterou je ve stejném kalendářním roce požadována platba na chov krav bez tržní produkce mléka8).

§ 5
Snížení platby nebo zamítnutí žádostí

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel doručil žádost po lhůtě stanovené v § 3, popřípadě změnu žádosti po lhůtě stanovené předpisem Evropské unie9), platbu sníží, popřípadě žádost zamítne podle předpisů Evropské unie9).

(2) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích jednotek dojnic chovaných žadatelem ke dni 31. března příslušného kalendářního roku je větší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti, použije pro výpočet platby počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti.

(3) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích jednotek dojnic chovaných žadatelem ke dni 31. března příslušného kalendářního roku je nižší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti, platbu sníží, popřípadě žádost zamítne podle předpisů Evropské unie10).

(4) Zjistí-li Fond případy nesrovnalostí, pokud jde o systém pro identifikaci a evidenci skotu, platbu sníží, popřípadě žádost zamítne podle předpisů Evropské unie11).

(5) Zjistí-li Fond, že žadatel v žádosti podle § 3 neuvedl veškerou plochu v souladu s předpisy Evropské unie12), a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je

a)    vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %12),
b)   vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %12),
c)   vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %12).

(6) Pokud je zjištěný podíl příjmů nebo výnosů za prodané mléko na celkových příjmech nebo výnosech ze zemědělské výroby za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti (dále jen „zjištěný podíl“) nižší než podíl příjmů nebo výnosů za prodané mléko na celkových příjmech nebo výnosech ze zemědělské výroby za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti uvedený v žádosti (dále jen „deklarovaný podíl“), a rozdíl mezi zjištěným podílem a deklarovaným podílem je

a)   nejvýše 3 % zjištěného podílu, Fond sníží žadateli příslušnou platbu o 5 % na zjištěný podíl, na nějž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby,
b)   vyšší než 3 % a nejvýše 30 % zjištěného podílu, Fond sníží žadateli příslušnou platbu o 20 % na zjištěný podíl, na nějž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby,
c)   vyšší než 30 % zjištěného podílu, Fond platbu neposkytne.

§ 6
Zveřejnění výše plateb

Výši sazby plateb podle § 4 zveřejní Fond nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku způsobem umožňujícím dálkový přístup a nejméně v jednom celostátním deníku.

§ 7
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010, s výjimkou bodu 11 přílohy k tomuto nařízení, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc., v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Šebesta v. r.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle hlavy III nařízení Rady (ES) č.  73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce.
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č.  1234/2007, pokud jde podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína.
2)   Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.
3)   Čl. 11 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.
4)   Čl. 12 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.
5)   Čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.
6)   Hlava II kapitola 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Část II hlava III kapitola III nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.
7)   Čl. 6 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
8)   § 8 nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů.
9)   Čl. 23 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.
10)   Čl. 65 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.
11)   Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.
12)   Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.

E-shop

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Jan Pichrt, Martin Štefko, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie se zabývá nejen ústavněprávními aspekty dané problematiky, charakteristikou metod řešení pracovních sporů a rozborem jednotlivých forem a způsobů řešení těchto sporů, analýzou historického vývoje ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

Vladislav Hřebíček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

V příručce se autor zabývá kontroverzním ustanovením § 85b trestního řádu, které upravuje výkon prohlídek v prostorech, v nichž vykonává advokát advokacii, a následné řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory. Příručka je orientována především na praktické otázky, ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, komentář

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, komentář

JUDr. Libor Dvořák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Posuzování vlivů na životní prostředí je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základním předpisem upravujícím v ČR tuto složitou problematiku je zákon č. 100/2001 Sb. Cílem komentáře k tomuto předpisu je poskytnout čtenáři podrobnější informace o české ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.