Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


75

VYHLÁŠKA

ze dne 16. března 2010

o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého a o změně vyhlášky č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“), ve znění zákona č. 249/2008 Sb., k provedení § 71 odst. 1 písm. h) zákona:

ČÁST PRVNÍ
Opatření k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává právní předpisy Evropské unie1) a upravuje opatření, která se uplatňují na území České republiky proti zavlékání a šíření háďátka bramborového (Globodera rostochiensis Woll.) a háďátka nažloutlého [Globodera pallida (Stone) Behrens] (dále jen „háďátko“).

§ 2
Pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   hostitelskými rostlinami – rostliny bramboru Solanum tuberosum L., rostliny s kořeny papriky Capsicum spp., rajčete jedlého Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. a lilku vejcoplodého Solanum melongena L.,
b)   podezřením z výskytu háďátka - stav po zjištění příznaků jeho možné přítomnosti na hostitelské rostlině anebo v zemině či jiném pěstebním substrátu (dále jen „zemina“) trvající do doby, než je výskyt potvrzen nebo vyvrácen odborným šetřením,
c)   odborným šetřením – ověření výskytu háďátka včetně ověření jeho patotypu, zjištění původu výskytu háďátka, posouzení možností jeho šíření a případné provedení vymezovacího průzkumu,
d)   výskytem háďátka - zjištění přítomnosti alespoň jedné cysty háďátka ve vzorku zeminy, jejichž životnost byla prokázána biologickým testem nebo nálezem živých embryonů nebo larev tohoto háďátka v cystě, nebo zjištění alespoň jedné háďátkem napadené rostliny nebo její části,
e)   agresivním patotypem háďátka - patotyp háďátka, schopný napadat odrůdy brambor rezistentní proti háďátku bramborovému (Globodera rostochiensis Woll.) patotypu Ro1 a rozmnožovat se na nich,
f)   odrůdou bramboru rezistentní proti určitému patotypu háďátka - odrůda bramboru, která, je-li pěstována, způsobuje přirozený meziroční pokles populace tohoto patotypu,
g)   pozemkem - přirozená část zemědělské půdy vymezená druhem půdy nebo oddělená od sousedních pozemků rozhraním způsobu využití pozemku,
h)   zamořeným pozemkem nebo objektem - pozemek nebo objekt, na kterém nebo ve kterém byl zjištěn a ověřen výskyt háďátka,
i)   pozemkem nebo objektem podezřelým ze zamoření - pozemek nebo objekt, na který nebo do kterého se pravděpodobně rozšířila nebo mohou rozšířit háďátka,
j)   úředně stanovenou oblastí – katastrální území mimo uzavřenou pěstební oblast2),
k)   velkým stravovacím střediskem - zařízení pro hromadné stravování osob, ve kterém při zužitkování konzumních brambor z území dotčeného mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným z důvodu výskytu háďátka je zajištěno zpracování odpadů v souladu s bodem C písm. b) přílohy č. 6 k této vyhlášce.

§ 3
Preventivní opatření

(1) Rozmnožovací materiál3) bramboru, určený k uvádění na trh, je možno pěstovat jen na pozemku, na kterém byl v souladu s § 10 odst. 1 zákona v době od poslední sklizně brambor do výsadby porostu bramboru určeného k výrobě rozmnožovacího materiálu proveden průzkum výskytu háďátka s negativním výsledkem, a to odběrem a testováním vzorků zeminy z pozemku podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Provedení tohoto průzkumu a jeho negativní výsledek je jedním z požadavků na vlastnosti pozemku, na kterém bude rozmnožovací materiál bramboru pěstován, a je podmínkou pro uznání množitelského porostu bramboru podle jiného zákona4).

(2) Farmářskou sadbu bramboru5) je možno pěstovat jen na pozemku, na kterém byl v souladu s § 10 odst. 1 zákona v době od poslední sklizně brambor do výsadby porostu bramboru určeného k výrobě farmářské sadby proveden průzkum výskytu háďátka s negativním výsledkem, a to odběrem a testováním vzorků zeminy z pozemku podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Rostliny určené k pěstování uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce a určené k uvádění na trh je možno pěstovat jen na pozemku, na kterém byl v souladu s § 10 odst. 1 zákona v období mezi sklizní poslední plodiny na pozemku a výsadbou rostlin uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce proveden průzkum výskytu háďátka s negativním výsledkem, a to odběrem a testováním vzorků zeminy z pozemku podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Průzkum může být proveden i dříve, je-li dokladován potvrzením, že výskyt háďátka tímto průzkumem nebyl zjištěn a že hostitelské rostliny nebyly od doby provedení průzkumu na tomto pozemku pěstovány. U rostlin určených k pěstování uvedených v bodě 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce může být tento průzkum nahrazen ověřením, že:

a)   za posledních 12 let neexistuje žádný záznam o výskytu háďátka na uvedeném pozemku založený na výsledcích příslušného úředně schváleného testování, nebo
b)   existují záznamy o pěstování plodin, podle nichž na uvedeném pozemku nebyly za posledních 12 let pěstovány hostitelské rostliny.

(4) Průzkum podle odstavců 1 až 3 zajišťuje množitel rozmnožovacího materiálu bramboru, pěstitel farmářské sadby bramboru a pěstitel rostlin určených k pěstování uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce na své náklady, včetně včasného dodání vzorků do místa jejich rozboru nebo provedení biologického testu. Odběr půdních vzorků se provádí pod přímým dohledem rostlinolékařské správy, která odebrané vzorky zapečetí úřední plombou. Rozbory nebo biologické testy odebraných vzorků provádí fyzická nebo právnická osoba pověřená k této činnosti ministerstvem podle § 71 odst. 1 písm. b) zákona nebo rostlinolékařskou správou podle § 72 odst. 5 písm. i) zákona.

(5) Průzkum podle odstavců 2 a 3 není vyžadován pro pozemek, kde budou pěstovány rostliny určené k pěstování, které mají být vysázeny v rámci stejného místa produkce v úředně stanovené oblasti, nebo pro pozemek, kde budou pěstovány rostliny uvedené v bodě 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce, mají-li být sklizené rostliny podrobeny úředně schváleným opatřením uvedeným v bodě A přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(6) Přechovávání háďátka je v souladu s § 7 odst. 1 zákona zakázáno s výjimkou přechovávání k vědeckým, šlechtitelským nebo diagnostickým účelům, které povoluje rostlinolékařská správa podle § 8 odst. 1 zákona, pokud tím nebudou narušena ochranná opatření při výskytu háďátka ani nevznikne riziko jeho šíření.

(7) Rostlinolékařská správa, popřípadě fyzická nebo právnická osoba pověřená k této činnosti ministerstvem podle § 71 odst. 1 písm. b) zákona nebo rostlinolékařskou správou podle § 72 odst. 5 písm. i) zákona, potvrzuje rezistenci proti patotypům háďátka, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, a to u odrůd a novošlechtění bramboru, u kterých je rezistence proti těmto nebo vlastnostmi blízkým patotypům deklarována a které jsou přihlášeny do zkoušek odrůd bramboru pro registraci, prováděných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen „Ústav“) na základě zákona o oběhu osiva a sadby6). Metodu testování rezistence stanovuje v souladu s § 72 odst. 5 písm. h) zákona a přílohou č. 4 k této vyhlášce rostlinolékařská správa a zveřejňuje ji ve Věstníku.

(8) Údaje o rezistenci odrůd bramboru proti háďátku včetně jeho patotypů, která byla potvrzena testováním podle odstavce 7, publikuje Ústav v Seznamu odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize České republiky, vydávaném podle zákona o oběhu osiva a sadby7). Údaje o rezistenci odrůd bramboru proti háďátku zároveň rostlinolékařská správa sděluje Evropské komisi (dále jen „Komise“), a to každoročně do 31. ledna, v hlášení se uvádějí druhy, patotypy, skupiny virulence nebo populace, vůči nimž jsou odrůdy rezistentní, stupeň rezistence dle stupnice uvedené v bodě A přílohy č. 4 k této vyhlášce a rok, kdy byla rezistence stanovena. Rostlinolékařská správa zveřejní údaje o reakci odrůd bramboru proti háďátku (včetně jeho patotypů) každoročně do 1. března ve Věstníku, a to na základě testování prováděného podle odstavce 7 a údajů, které rostlinolékařská správa obdrží od členských států.

§ 4
Zjišťování a evidence výskytu háďátka

(1) Výskyt háďátka zjišťuje rostlinolékařská správa průzkumem v souladu s § 10 odst. 1 zákona a soustavnou rostlinolékařskou kontrolou v souladu s § 15 odst. 2 zákona, a to:

a)   kontrolou porostů hostitelských rostlin, nebo
b)   odběrem a testováním vzorků zeminy.

(2) Rozsah a způsob prohlídky porostů hostitelských rostlin a způsob odběru vzorků rostlin a zeminy a metody jejich rozboru nebo testování a rozsah použití těchto metod stanovuje rostlinolékařská správa úředním sdělením ve Věstníku na základě vědeckých a statistických zásad a biologie háďátka, s přihlédnutím k systémům produkce hostitelských rostlin a k aktuální situaci ve výskytu anebo k míře rizika zavlečení háďátka. Na pozemcích, kde jsou pěstovány nesadbové brambory, musí rozsah průzkumu výskytu háďátka dosahovat minimálně 0,5 % výměry nesadbových brambor v příslušném roce.

(3) Výsledky průzkumu výskytu háďátka oznamuje rostlinolékařská správa písemně jednou ročně ostatním členským státům a Komisi v souladu s § 10 odst. 5 zákona. Výsledky průzkumu na pozemcích, kde byly pěstovány nesadbové brambory, oznamuje rostlinolékařská správa každoročně Komisi do 1. dubna za předcházející vegetační období.

(4) Podezření z výskytu nebo potvrzený výskyt háďátka v důsledku selhání nebo změny účinnosti rezistence rezistentní odrůdy bramboru, která souvisí s výjimečnou změnou ve skladbě druhu, patotypu nebo skupiny virulence háďátka, se oznamuje rostlinolékařské správě v souladu s § 9 a 13 zákona. Rostlinolékařská správa zajistí prozkoumání a potvrzení druhu háďátka a případně daného patotypu nebo skupiny virulence. Podrobné informace o těchto výskytech se každoročně písemně předávají Komisi a ostatním členským státům do 31. prosince.

§ 5
Opatření při zjištění podezření z výskytu háďátka

(1) V případě vlastního zjištění nebo ohlášení podezření z výskytu háďátka rostlinolékařská správa ověří v rámci odborného šetření podle § 76 odst. 2 zákona výskyt metodou založenou na vědeckých a statistických zásadách a na znalosti biologie tohoto škodlivého organismu s cílem toto podezření potvrdit nebo vyvrátit.

(2) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, rostlinolékařská správa až do případného vyvrácení podezření z výskytu nebo do nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření na základě výsledku odborného šetření provedeného v souladu s § 76 odst. 2 zákona

a)   zakáže přesun všech partií rostlin a zeminy pocházejících z pozemků nebo objektů, ze kterých byly odebrány vzorky s důvodným podezřením na výskyt háďátka, a z pozemků nebo objektů podezřelých ze zamoření, na které nebo do kterých se pravděpodobně rozšířily nebo mohou rozšířit háďátka, s výjimkou partií rostlin, které nepředstavují zjistitelné riziko rozšíření háďátka nebo které jsou podrobeny opatření pod dohledem rostlinolékařské správy, které toto riziko vylučuje,
b)   zakáže uvádět na trh rostliny s kořeny určené k přesázení na jiné pozemky pocházející z pozemků či objektů uvedených v předcházejícím písmeni, s výjimkou jejich přímé dodávky a výsadby na pozemku, odkud nehrozí další šíření háďátka; pozemek určený k založení porostu těchto rostlin musí být předem schválen rostlinolékařskou správou, nebo
c)   nařídí další vhodná opatření odpovídající stupni odhadovaného rizika dalšího možného šíření háďátka s cílem tomuto šíření předejít a zajistí dohled nad přesunem všech ostatních partií hostitelských rostlin uváděných na trh.

§ 6
Opatření po potvrzení výskytu háďátka

(1) Pokud rostlinolékařská správa na základě ověření podezření z výskytu háďátka podle § 5 odst. 1 potvrdí přítomnost háďátka, provede podle § 76 odst. 2 zákona a podle jiného právního předpisu8) odborné šetření se zaměřením na posouzení skutečností stanovených v příloze č. 5 k této vyhlášce včetně ověření, zda se jedná o agresivní patotyp háďátka metodou stanovenou na základě vědeckých a statistických zásad a biologie háďátka a uveřejněnou ve Věstníku, popřípadě provede vymezovací průzkum výskytu háďátka na dalších pozemcích nebo objektech podezřelých z jeho výskytu.

(2) Po ukončení odborného šetření podle odstavce 1 a v souladu s jeho výsledkem, popřípadě na základě výsledku vymezovacího průzkumu rostlinolékařská správa označí pozemek nebo objekt za zamořený háďátkem a příslušnou partii bramboru nebo rostliny uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, které pocházejí ze zamořeného pozemku nebo objektu nebo které byly ve styku se zamořenou zeminou, za napadené háďátkem.

(3) Zjistí-li se ověřením podle odstavce 1 výskyt agresivního patotypu háďátka, provede rostlinolékařská správa testování jeho virulence a identifikaci, a to metodou, kterou stanoví v souladu s vědeckými a statistickými zásadami a s biologií háďátka a kterou zveřejní ve Věstníku. Informace o tomto výskytu se každoročně nejpozději do 31. prosince předávají Komisi a ostatním členským státům.

(4) Potvrdí-li se výskyt háďátka, vymezí rostlinolékařská správa území, do kterého zahrne zamořený pozemek nebo objekt, a hrozí-li jeho rozšíření mimo tento pozemek nebo objekt, i ostatní pozemky anebo objekty podle § 5 odst. 2 písm. a) (dále jen „karanténní území“) v dostatečném rozsahu k zabránění rozšíření háďátka mimo toto území. V karanténním území nařídí rostlinolékařská správa mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 7 a 8.

(5) Pokud na základě výsledku odborného šetření podle odstavce 1 rostlinolékařská správa shledá, že:

a)   hostitelské rostliny háďátka ani rostliny určené k přesadbě na jiné pozemky, vypěstované na zamořeném pozemku nebo v zamořeném objektu, nebudou uváděny na trh,
b)   zamořený pozemek anebo objekt není ani nebude využíván k pěstování hostitelských rostlin háďátka ani rostlin určených k přesadbě na jiné pozemky, popřípadě využíván k jejich skladování v zamořené zemině, se záměrem tyto rostliny uvádět na trh a
c)   ze zamořeného pozemku anebo objektu nemůže dojít k dalšímu šíření háďátka,

karanténní území se nevymezí a od nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření se upustí v souladu s § 76 odst. 6 písm. b) zákona.

(6) Po negativním výsledku přezkoušení výskytu háďátka na všech zamořených pozemcích a ve všech zamořených objektech v karanténním území podle § 8 odst. 2 rostlinolékařská správa v souladu s § 76 odst. 4 písm. b) zákona zruší mimořádná rostlinolékařská opatření s uvedením skutečností, které byly podkladem k tomuto rozhodnutí.

Mimořádná rostlinolékařská opatření proti šíření háďátka
§ 7

(1) Po potvrzení výskytu háďátka rostlinolékařská správa v souladu s § 11 odst. 1 zákona nařídí v karanténním území odpovídající mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 76 odst. 2 písm. a) zákona.

(2) Na zamořeném pozemku, popřípadě v zamořeném objektu v karanténním území

a)   se musí vyhledávat a likvidovat planě rostoucí hostitelské rostliny [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona],
b)   se nesmí pěstovat brambory a rostliny určené k pěstování uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, s výjimkou případů uvedených v písmeni c), a rostliny určené k přesázení na jiné pozemky, ani tyto rostliny uchovávat způsobem, při němž může dojít k jejich kontaktu se zamořenou zeminou [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona],
c)   je možno pěstovat
1.  nesadbové brambory za účelem
1.1.  hubení háďátka podle přílohy č. 7 k této vyhlášce [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona], nebo
1.2.  přechovávání háďátka k vědeckým, šlechtitelským nebo diagnostickým účelům na základě rozhodnutí rostlinolékařské správy podle § 8 odst. 1 zákona,
2.  v případě výskytu háďátka bramborového (Globodera rostochiensis Woll.) patotypu Ro1 nesadbové brambory rezistentních odrůd proti tomuto patotypu v intervalu stanoveném rostlinolékařskou správou s tím, že pěstitel vždy před výsadbou oznámí pěstování brambor včetně odrůdy územně příslušnému pracovišti rostlinolékařské správy [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona],
3.  rostliny uvedené v bodě 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce za předpokladu, že tyto rostliny jsou podrobeny úředně schváleným opatřením uvedeným v bodě A přílohy č. 3 k této vyhlášce [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona].

(3) Rostlinolékařská správa povolí v rámci nařízených mimořádných rostlinolékařských opatření pěstování brambor na zamořeném pozemku nebo v zamořeném objektu podle odstavce 2 písm. c) jen tehdy, bude-li vyloučeno nebezpečí rozšíření háďátka, zejména zabezpečením splnění podmínek pro případnou přepravu a zužitkování sklizených brambor, uvedených v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(4) Na ostatních pozemcích, popřípadě v ostatních objektech v karanténním území

a)   se v roce následujícím po roce zjištění výskytu háďátka nesmí pěstovat rozmnožovací materiál bramboru; v dalších letech je možno tento materiál pěstovat jen za podmínek uvedených v odstavci 7 a
b)   mohou se pěstovat jen odrůdy bramboru rezistentní proti v místě se vyskytujícímu patotypu háďátka, a to na tomtéž pozemku ne častěji než jednou za 4 roky [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona].

(5) Partie bramboru označené za napadené háďátkem podle § 6 odst. 2 se mohou použít:

a)   po uvaření nebo spaření v pařících zařízeních při teplotě nejméně 80 °C po dobu nejméně 15 minut ke krmení nebo konzumaci v hospodářství nebo domácnosti uživatele pozemku, popřípadě v jiném hospodářství či domácnosti v témže karanténním území [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona],
b)   k průmyslovému zpracování [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona] ve zpracovatelských závodech v souladu s bodem B přílohy č. 3 k této vyhlášce, tedy v závodech, které jsou vybaveny sedimentačními jímkami pro usazování pevných částic z plavících a pracích vod opatřenými zařízením (ponornou stěnou) zabraňujícím úniku pěny a lehkých částic do odtoku z jímky,
c)   ke konzumaci ve velkých stravovacích střediscích, nepocházejí-li z pozemku zamořeného agresivním patotypem háďátka [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona], nebo
d)   ke konzumaci balením upravené pro přímé dodání do místa spotřeby a použití bez přebalování jako konzumní brambory, avšak jen jde-li o rané brambory rezistentní odrůdy proti háďátku a nepocházející z pozemku zamořeného agresivním patotypem háďátka [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona].

(6) Rostliny uvedené v bodě 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce označené za napadené háďátkem podle § 6 odst. 2 nesmějí být pěstovány, pokud nebyly podrobeny úředně schváleným opatřením uvedených v bodě A přílohy č. 3 k této vyhlášce [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona].

(7) Rostliny určené k přesázení na jiné pozemky pocházející ze zamořených pozemků či objektů, nebo které byly ve styku se zamořenou zeminou, nesmějí být uváděny na trh, s výjimkou jejich přímé dodávky a výsadby na pozemku, odkud nehrozí další šíření háďátka. Pozemek určený k založení porostu těchto rostlin musí být předem schválen rostlinolékařskou správou [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona].

§ 8

(1) Brambory pocházející z ostatních pozemků či objektů v karanténním území s výskytem agresivního patotypu háďátka se mohou použít

a)   v témže karanténním území nebo v jiném karanténním území s výskytem téhož patotypu háďátka k jakémukoliv účelu, s výjimkou použití k sázení [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona],
b)   k průmyslovému zpracování [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona],
c)   ke konzumaci ve velkých stravovacích střediscích [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona], nebo
d)   ke konzumaci balením upravené pro přímé dodání do místa spotřeby a použití bez přebalování jako konzumní brambory [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona].

(2) Zjistí-li se nový výskyt háďátka v blízkosti pozemku, na němž se vyrábí rozmnožovací materiál bramboru a který bude jako podezřelý ze zamoření zahrnut do karanténního území, je možno rozmnožovací materiál bramboru z tohoto pozemku uvádět na trh až po prověrce jeho nezamořenosti rostlinolékařskou správou, a to odběrem a testováním vzorků zeminy z příslušného pozemku [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona].

(3) Z karanténního území se mohou v rámci uvádění na trh přemísťovat brambory, rostliny uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce a rostliny určené k přesázení na jiné pozemky, dále zemina, statková hnojiva a komposty jen na základě povolení rostlinolékařské správy, vydaného na žádost příslušné právnické nebo fyzické osoby, a v něm stanovených podmínek. Rostlinolékařská správa schválí jen taková místa a způsoby zužitkování přemísťovaného materiálu a stanoví takové podmínky podle přílohy č. 8 k této vyhlášce, aby bylo vyloučeno zjistitelné nebezpečí rozšíření háďátka [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona].

(4) Sadbové brambory a hostitelské rostliny uvedené v bodě 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce označené za napadené háďátkem podle § 6 odst. 2 nesmějí být pěstovány, pokud nebyly dekontaminovány pod dozorem rostlinolékařské správy za použití odpovídajících metod přijatých v souladu s postupem stanoveným předpisem Evropských společenství9), které vylučují riziko šíření háďátka [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona].

(5) Stroje, dopravní prostředky, nářadí a obuv, popřípadě jiné předměty, použité

a)   na zamořeném pozemku nebo v zamořeném objektu se musí před přemístěním z tohoto pozemku, popřípadě objektu očistit od zeminy a před použitím na jiném pozemku či v jiném objektu omýt v karanténním území vodou, a to v místě, odkud nemůže dojít k rozšíření háďátka; jde-li o pozemek s výskytem agresivního patotypu, musí se dezinfikovat způsobem stanoveným rostlinolékařskou správou v souladu s přílohou č. 6 k této vyhlášce [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona] a
b)   na ostatních pozemcích a v ostatních objektech v karanténním území musí se před přemístěním mimo toto území očistit od zeminy [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona].

Opatření uvedená pod písmeny a) a b) zajišťuje uživatel příslušného pozemku nebo objektu.

§ 9
Přezkušování zamořených pozemků a objektů

(1) Přezkušování zamořenosti pozemku nebo objektu označeného za zamořený háďátkem provádí rostlinolékařská správa v souladu s § 76 odst. 4 písm. b) zákona

a)   nejdříve za 6 let od posledního zjištění výskytu háďátka na tomto pozemku nebo v tomto objektu nebo od posledního pěstování brambor, nebo
b)   na žádost vlastníka nebo uživatele zamořeného pozemku nebo objektu nejdříve za 3 roky od posledního zjištění výskytu na tomto pozemku nebo v tomto objektu, byly-li na zamořeném pozemku uplatněny pod dohledem rostlinolékařské správy metody jejich hubení uvedené v příloze č. 7 k této vyhlášce, popřípadě byla-li v zamořeném objektu pod dohledem rostlinolékařské správy provedena jeho asanace nebo v tomto objektu používané zemině uplatněny metody hubení uvedené v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(2) Nezjistí-li se při přezkušování pozemku nebo objektu výskyt háďátka, považuje se přezkušovaný pozemek nebo objekt za nezamořený a rostlinolékařská správa zruší mimořádná rostlinolékařská opatření nařízená podle § 7 a 8.

(3) Přezkušování podle odstavce 1 se provádí v souladu s přílohou č. 3 k této vyhlášce bodem C za použití metod uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce. Výsledky přezkušování jsou součástí evidence výskytu háďátka vedené podle § 4 odst. 4.

§ 10
Přechodné ustanovení

Výsledky průzkumů provedených před 1. červencem 2010 mohou být považovány za výsledky průzkumů podle bodu 3 písm. b) a c) přílohy č. 2 k této vyhlášce.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého

§ 11

Vyhláška č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého, se mění takto:

1. V § 1 se slova „ , háďátka bramborového (Heterodera rostochiensis = Globodera rostochiensis Woll.) a háďátka nažloutlého [Globodera pallida (Stone) Behrens]“ zrušují.

2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1)  Směrnice Rady 69/464/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti rakovině bramboru.“.

3. § 2 zní:

㤠2
Pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a)   původcem rakoviny - houba [Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.],
b)   hostitelskými rostlinami - brambor (Solanum tuberosum L.),
c)   podezřením z výskytu původce rakoviny - stav po zjištění příznaků její přítomnosti na hostitelské rostlině anebo v zemině trvající do doby, než je výskyt potvrzen nebo vyvrácen objektivním odborným šetřením,
d)   odborným šetřením – ověření výskytu rakoviny včetně ověření jejího patotypu, zjištění původu výskytu rakoviny, posouzení možností jejího šíření a případné provedení vymezovacího průzkumu,
e)   výskytem původce rakoviny - zjištění alespoň jedné původcem rakoviny napadené rostliny nebo její části nebo zjištění trvalých zoosporangií původce rakoviny,
f)   agresivním patotypem - patotyp původce rakoviny schopný napadat odrůdy brambor rezistentní proti původci rakoviny patotypu 1 a rozmnožovat se na nich,
g)   odrůdou bramboru rezistentní proti určitému patotypu původce rakoviny - odrůda bramboru, která reaguje na napadení populací tohoto patotypu původce rakoviny způsobem, při němž nevzniká nebezpečí vzniku sekundární infekce,
h)   zamořeným pozemkem nebo objektem - pozemek nebo objekt, na kterém nebo ve kterém byl zjištěn a ověřen výskyt původce rakoviny,
i)   pozemkem nebo objektem podezřelým ze zamoření - pozemek nebo objekt, na který nebo do kterého se pravděpodobně rozšířily nebo mohou rozšířit zárodky původce rakoviny,
j)   velkým stravovacím střediskem - zařízení pro hromadné stravování osob, ve kterém při zužitkování konzumních brambor z území dotčeného mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným z důvodu výskytu původce rakoviny je zajištěno zpracování odpadů v souladu s bodem C písm. b) přílohy č. 6 k této vyhlášce.“.

4. V § 3 se odstavce 1 a 2 zrušují.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 1 až 3.

5. V § 3 odst. 1 se slova „a háďátka“ a „nebo háďátka“ zrušují.

6. V § 3 odst. 2 se slova „a Ro1 háďátka bramborového (Heterodera rostochiensis = Globodera rostochiensis Woll.)“ a slova „a háďátka“ zrušují.

7. V § 3 odst. 3 se slova „a háďátku“ zrušují a číslo „4“ se nahrazuje číslem „2“.

8. V nadpisu § 4, v § 4 odst. 1 až 4 se slova „a háďátka“ zrušují.

9. V nadpisu § 5, v § 5 odst. 1, odst. 2 písm. a) a b) se slova „nebo háďátka“ zrušují.

10. V nadpisu § 6 se slova „nebo háďátka“ zrušují.

11. V § 6 odst. 1 se slova „nebo háďátka“, „a háďátka“ zrušují.

12. V § 6 odst. 2 se slova „anebo háďátkem“ zrušují.

13. V § 6 odst. 3 se slova „nebo háďátka“ a slova „a háďátka“ zrušují.

14. V § 6 odst. 4 se slova „nebo háďátka“ zrušují.

15. V § 6 odst. 5 písm. a) se slova „a háďátka“ zrušují.

16. V § 6 odst. 5 písm. b), c) a odst. 6 se slova „nebo háďátka“ zrušují.

17. V nadpisu § 7 se slova „a háďátka“ zrušují.

18. V § 7 odst. 1 se slova „nebo háďátka“ zrušují.

19. V § 7 odst. 2 písm. d) bodech 1.1. a 1.3. se slova „nebo háďátka“ zrušují.

20. V § 7 odst. 2 písm. d) se na konci bodu 1.3 středník nahrazuje tečkou a bod 2. se zrušuje.

21. V § 7 odst. 3 a odst. 4 písm. a) a b) se slova „nebo háďátka“ zrušují.

22. V § 7 odst. 5 se slova „anebo háďátkem“ zrušují.

23. V § 7 odst. 5 písm. d), odst. 6, odst. 7 písm. a), odst. 8 a 9 se slova „nebo háďátka“ zrušují.

24. V § 7 odst. 10 písm. a) se slova „či háďátka“ zrušují.

25. V § 7 odst. 11 a 12 se slova „nebo háďátka“ zrušují.

26. V § 8 odst. 1 se slova „nebo háďátkem“ zrušují.

27. V § 8 odst. 1 písm. a) a b), odst. 2 a 3 se slova „nebo háďátka“ zrušují.

28. V § 8 odst. 5 se slova „a háďátka“ zrušují.

29. V příloze č. 1 v nadpisu, v písmenech a), d) a e) se slova „nebo háďátka“ zrušují.

30. V příloze č. 2 v nadpisu se slova „nebo háďátkem“ zrušují.

31. V příloze č. 2 části A větě první se slova „a cysty háďátka“ zrušují.

32. V příloze č. 2 části C větě první se slova „nebo háďátkem“ zrušují.

33. V příloze č. 2 části C písm. b) se slova „nebo háďátka“ zrušují.

34. V příloze č. 2 části C poslední větě se slova „nebo háďátkem“ zrušují.

35. V příloze č. 3 se v nadpisu a v bodech 1, 2 a 4 slova „a háďátka“ zrušují.

36. V příloze č. 4 části A bodu 2 se slova „a háďátko“ a „a háďátka“ zrušují.

37. V příloze č. 4 části A bodu 5 se slova „a háďátkem“ zrušují.

38. V příloze č. 4 části A poslední větě se slova „a háďátko“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ

§ 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.

Ministr:
Ing. Šebesta v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Rady 2007/33/ES ze dne 11. června 2007 o ochraně proti cystotvorným háďátkům brambor a o zrušení směrnice 69/465/EHS.
2)   § 2 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 4 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.
3)   § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 219/2003 Sb., ve znění zákona č.  178/2006 Sb.
4)   § 5 odst. 5 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění zákona č. 178/2006 Sb. a zákona č. 96/2009 Sb.
5)   § 19a zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č.  554/2005 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb.
6)   § 30 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění zákona č. 178/2006 Sb.
7)   § 33 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění zákona č. 178/2006 Sb.
8)   § 31 odst. 2 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.
9)   Články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisí.

E-shop

Zákon o významné tržní síle. Komentář

Zákon o významné tržní síle. Komentář

Kindl, Koudelka - C. H. Beck

První vydání komentáře k zákonu o významné tržní síle přináší ucelený výklad k zákonu, který má mimořádný význam pro dodavatelsko-odběratelské vztahy v potravinářském sektoru, vztahuje na většinu významných obchodních řetězců v ČR. Jedná se přitom o vůbec první komentář k danému ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (č. 250/2000 Sb.) - komentář

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (č. 250/2000 Sb.) - komentář

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D., Mgr. et Mgr. Michal Bouška, Mgr. Robin Mlynář - Wolters Kluwer, a. s.

Malá rozpočtová pravidla jsou právním předpisem, který se dosud nedočkal komentářového zpracování, ačkoliv je důležitým a denně používaným právním předpisem pro územní samosprávu. Komentář je tak určen nejen ...

Cena: 540 KčKOUPIT

Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory k 1.1.2014

Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory k 1.1.2014

JUDr. Jiří Grygar, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nejnovější komentář k zákonu o mediaci je zpracován podle právního stavu k 1. 1. 2014, tedy reaguje na změny v souvislosti s rekodifikací civilního práva (nový občanský zákoník, harmonizační novela občanského ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.