Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


61

VYHLÁŠKA

ze dne 19. února 2010,

kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 5, § 19 odst. 3, § 21 odst. 5, § 22 odst. 2, § 35 odst. 3, § 45 odst. 3 a § 51 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 7/2005 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb.

Čl. I

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

„a)   inertním odpadem - odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož za normálních klimatických podmínek nedochází k žádným významným fyzikálním, chemickým nebo biologickým změnám. Inertní odpad nehoří ani jinak chemicky či fyzikálně nereaguje, nepodléhá biologickému rozkladu ani nezpůsobuje rozklad jiných látek, s nimiž přichází do styku, a to způsobem ohrožujícím lidské zdraví a ohrožujícím nebo poškozujícím životní prostředí nebo vedoucím k překročení limitů znečišťování stanovených zvláštními právními předpisy2). Směsné odpady se nepovažují za odpad inertní,

2) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 2 písm. n) se slovo „pískovny“ nahrazuje slovem „odkaliště“.

3. V § 2 se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena u) a v), která znějí:

„u)   mechanicko-biologickou úpravou - úprava směsného komunálního odpadu nebo jiného podobného odpadu kategorie ostatní odpad spočívající v kombinaci fyzikálních a biologických postupů,
v)   recyklátem ze stavebního a demoličního odpadu - materiálový výstup ze zařízení k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní odpad a odpadů podobných stavebním a demoličním odpadům, spočívající ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na velikostní frakce v zařízeních k tomu určených.“.

4. V § 3 odst. 2 písm. b) se bod 2 zrušuje.

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

5. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:

„(4) Celkové množství vznikajících průsakových vod po uložení inertních odpadů na skládku a obsah znečišťujících látek v těchto odpadech stejně jako ekotoxicita průsakových vod musí být zanedbatelné a nesmí poškozovat jakost povrchových nebo podzemních vod20). Koncentrace škodlivin v sušině a ve výluhu tohoto odpadu nesmí překročit žádný z ukazatelů stanovených pro skládky skupiny S-inertní odpad v přílohách č. 2 a 4 k této vyhlášce.


20) Zákon č. 254/2001 Sb.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

6. V § 3 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Záznam o umístění každého druhu nebezpečného odpadu na skládce je součástí průběžné evidence odpadů. Způsob záznamu a měřítko rastrové mapy, podle které se záznam provádí, jsou stanoveny v provozním řádu.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

7. V § 4 odst. 7 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

8. V § 6 odst. 1 se slovo „využity“ nahrazuje slovem „použity“ a slovo „využít“ slovem „použít“.

9. V § 12 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Odpady využívané na povrchu terénu, s výjimkou odpadů využívaných k rekultivaci skládek podle § 13 odst. 1, nesmí obsahovat vyšší koncentrace škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k této vyhlášce a jejich vodný výluh musí splňovat požadavky stanovené v tabulce č. 10.2 přílohy č. 10 k této vyhlášce. Na povrchu terénu lze ze stavebních odpadů využívat pouze vytěžené zeminy a hlušiny a upravené odpady v podobě recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu nebo stavební a demoliční odpady, ze kterých byly odstraněny nebezpečné složky a lze z nich odebrat vzorek určený ke zkouškám.“.

10. V § 12 odst. 2 se za slovo „nesmějí“ vkládá slovo „dále“.

11. V § 15 odst. 1 se slova „písm. o)“ nahrazují slovy „písm. n)“.

12. V příloze č. 1 bodě 2 písm. g) se slovo „předpisemu“ nahrazuje slovem „předpisem“.

13. V příloze č. 1 bodě 5.2. písm. b) se na konci textu doplňují slova „ve vztahu ke každému ukazateli pro přijetí do příslušného zařízení stanovenému v přílohách č. 2 a 4 k této vyhlášce“.

14. V příloze č. 2 se na konci textu poznámky k tabulce č. 2.1. doplňují slova „a naopak“.

15. V příloze č. 4 bodě 3 se slova „ , S-OO2“ zrušují.

16. V příloze č. 4 se bod 7 zrušuje.

Dosavadní body 8 až 10 se označují jako body 7 až 9.

17. V příloze č. 4 bodě 7 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a odpady, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu podle § 3 odst. 2 písm. b) bodu 2“.

18. V příloze č. 4 bodě 7 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , výjimkou je pouze stabilizovaný bioodpad (výstup ze zařízení pro biologické zpracování bioodpadů 3. skupiny podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.), u kterého se ukazatel DOC nezjišťuje“.

19. V příloze č. 4 se na konci bodu 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   výstup ze zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů, kterým je stabilizovaný bioodpad, může být přijímán bez zkoušek podle přílohy č. 2, pouze pokud vzniká úpravou směsných komunálních odpadů a odpadů jim podobných a za předpokladu splnění parametru stability AT4 uvedeného v tabulce 4.2 a pokud jeho výhřevnost nepřekročí hodnotu 8 000 kJ/kg“.

20. V příloze č. 4 bodě 8 písm. c) se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“ a na konci textu se čárka nahrazuje tečkou a doplňují slova „Obsah TOC v sušině stabilizovaného odpadu (kód D9 v příloze č. 6 k této vyhlášce) se nezjišťuje“.

21. V příloze č. 4 bodě 9 úvodní části ustanovení se za slovo „ukazatelů“ vkládají slova „vyjma pH“.

22. V příloze č. 4 bodě 9 písm. b) se slova „podle posouzení rizik (§ 12 odst. 4)“ zrušují a na konci textu se doplňují slova „podle zvláštních právních předpisů2)“.

23. V příloze č. 4 bodě 9 písmeno g) zní:

„g)   bude ohlášeno podle přílohy č. 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.“.

24. V příloze č. 4 se doplňuje bod 10, který zní:

„10.  Odpady z mechanicko-biologické úpravy odpadů ukládané na skládky musí splňovat parametr stability AT4 uvedený v tabulce č. 4.2.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. V příloze č. 5 v nadpisu se za slovo „skupin“ vkládají slova „a používat jako technologický materiál“.

26. V příloze č. 5 písm. A. v nadpisu se za slovo „skupin“ vkládají slova „a používat jako technologický materiál“.

27. V příloze č. 5 písm. A. bod 6 včetně poznámek pod čarou č. 13, 21 a 22 zní:

„6. Veškerá léčiva13), návykové látky a přípravky21), makovina21) a prekursory drog22).


13) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.
21) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog.
Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi společenstvím a třetími zeměmi.
Nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog.“.

28. V příloze č. 5 písm. B. bod 1 zní:

„1. Využitelné odpady pouze v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje a vytříděné využitelné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plast, kovy a nápojové kartony), pouze pokud v souladu s § 11 odst. 2 zákona není jejich využití technicky a ekonomicky možné.“.

29. V příloze č. 5 písm. B. bod 4 zní:

„4. Biologicky rozložitelné odpady pouze, jedná-li se o biologicky rozložitelné složky obsažené v komunálním odpadu (skupiny 20 Katalogu odpadů), pro něž je harmonogram postupného omezování jejich ukládání na skládky stanoven v bodě 7 přílohy č. 4 k této vyhlášce.“.

30. V příloze č. 5 písm. B. se doplňuje bod 5, který včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:

„5. Odpady perzistentních organických znečišťujících látek pouze za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství23).


23) Čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS.“.

31. Příloha č. 9 se zrušuje.

32. V příloze č. 11 bodě 1 písm. c) se slova „(např. kaly z čistíren odpadních vod),“ zrušují a slova „je prokázána fyzikálními, chemickými a biologickými ukazateli a potvrzena mikrobiologickým rozborem18),“ se nahrazují slovy „se prokazuje podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.“.

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.

33. V příloze č. 11 bodě 1 se písmeno d) zrušuje.

34. V příloze č. 11 bodě 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a ve svrchní rekultivační vrstvě v mocnosti minimálně 1 m od povrchu terénu splňují požadavky stanovené v sloupci I tabulky č. 10.2 přílohy č. 10 k této vyhlášce (stimulace růstu řas a semene není omezujícím faktorem)“.

35. V příloze č. 11 bodě 2 písmeno b) zní:

„b)   obsahy škodlivin v sušině odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k této vyhlášce,“.

36. V příloze č. 11 bodě 2 písm. c) se slova „(např. kaly z čistíren odpadních vod),“ zrušují a slova „je prokázána fyzikálními, chemickými a biologickými ukazateli a potvrzena mikrobiologickým rozborem18),“ se nahrazují slovy „se prokazuje podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.“.

37. V příloze č. 11 bodě 2 se písmeno d) zrušuje.

38. V příloze č. 11 bodě 3 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako a) až d).

39. V příloze č. 11 bodě 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a ve svrchní vrstvě (rekultivační, terénní úpravy apod.) v mocnosti minimálně 1 m od povrchu terénu splňují požadavky stanovené v sloupci I tabulky č. 10.2 přílohy č. 10 k této vyhlášce (stimulace růstu řas a semene není omezujícím faktorem)“.

40. V příloze č. 11 bodě 3 písmeno b) zní:

„b)   obsahy škodlivin v sušině odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k této vyhlášce,“.

41. V příloze č. 11 bodě 3 písm. c) se slova „v písm. c)“ nahrazují slovy „v písm. a) a b)“, slova „(např. kaly z ČOV),“ se zrušují a slova „je prokázána fyzikálními, chemickými a biologickými ukazateli a potvrzena mikrobiologickým rozborem18),“ se nahrazují slovy „se prokazuje podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.“.

42. V příloze č. 11 bodě 3 se písmeno d) zrušuje.

43. V příloze č. 11 se doplňují body 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 19 znějí:

„4.  V případě využívání odpadů podle bodů 2 a 3 v daném místě v množství větším než 1 000 t musí být pro toto místo zpracováno hodnocení rizika v dané lokalitě v souladu se zvláštním právním předpisem19).
5.  Překročení nejvýše přípustných hodnot jednotlivých ukazatelů uvedených v bodech 1 až 3 se toleruje v případě, že jejich zvýšení odpovídá podmínkám charakteristickým pro dané místo a geologické a hydrogeologické charakteristice místa a jeho okolí, pokud využívané odpady při normálních klimatických podmínkách nepodléhají žádné významné fyzikální, chemické nebo biologické přeměně, která by vedla k uvolňování škodlivin do životního prostředí, a pokud jsou upravené limitní hodnoty, včetně kritických ukazatelů neuvedených v bodech 1 až 3, stanoveny v provozním řádu příslušného zařízení. V případě využívání odpadů podle bodů 2 a 3 musí být navíc vždy splněny požadavky stanovené v bodě 4 a v § 12 odst. 4.

19) Vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění vyhlášky č.  300/2005 Sb.“.

44. V příloze č. 12 kolonka Mikrobiologické testy zní:

„Mikrobiologické testy ČSN ISO 10381 – 6 Kvalita půdy – Odběr vzorků – Část 6: Pokyny pro odběr, manipulaci a uchování půdních vzorků určených pro studium aerobních mikrobiálních procesů v laboratoři Acta hygienica, epidemiologica et mikrobiologica (AHEM) č. 1/2008“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Skládky podskupiny S-OO2 se od 1. dubna 2012 považují za skládky podskupiny S-OO1.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Čl. III

V bodě 10 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo že byl přijat na základě písmene B. bodu 1 přílohy č. 5 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů“.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 27 a ustanovení čl. III, která nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2011, a ustanovení čl. I bodů 4, 6, 14 a 15, která nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2012.

Ministr:
JUDr. Dusík, M.Sc., v. r.

E-shop

Kontakt s dětmi po rozvodu. Jak nepřijít o dítě

Kontakt s dětmi po rozvodu. Jak nepřijít o dítě

PhDr. Tomáš Novák, JUDr. Simona Corradiniová, JUDr. Radim Vypušťák - Wolters Kluwer, a. s.

Máte někdy pocit, že v Ústavě České republiky existuje „tajný paragraf“ nazvaný „Děti patří matce“, určený pouze ženám? Pokud jste matkou, napadá vás, že si otec vašich potomků nezaslouží tak báječné děti, jaké jste mu porodila? Jste-li otcem, nehodláte být ani po eventuálním rozvodu ...

Cena: 280 KčKOUPIT

ÚZ č. 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, a registrované partnerství. Změnami byl dotčen ...

Cena: 89 KčKOUPIT

ÚZ č. 1132 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1132 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důležitými změnami od května 2016. Dále je zde zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o ochraně veřejného zdraví, ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.