Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


57

VYHLÁŠKA

ze dne 12. února 2010,

kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slova „odst. 2“ vkládá slovo „školského“.

2. V § 2 odst. 1 písm. a) se za slova „školském zařízení“ vkládají slova „zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů“.

3. V § 2 odst. 4 se slova „nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení“ nahrazují slovy „není uveden v odstavci 1“.

4. V § 2 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu aktualizuje záznam o úrazu

a)   pokud byla poskytnuta náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, nebo
b)   v případě smrtelného úrazu, pokud k úmrtí došlo po vyhotovení záznamu o úrazu.“.

5. V § 3 odst. 4 se slova „inspektorátu bezpečnosti práce“ nahrazují slovy „oblastnímu inspektorátu práce“.

6. V § 4 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

7. V § 4 odst. 1 písm. b) a § 4 odst. 2 písm. c) se slova „příslušnému inspektorátu České školní inspekce“ nahrazují slovy „České školní inspekci“.

8. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „§ 3“ vkládají slova „nebo aktualizaci záznamu podle § 2 odst. 6 písm. b)“.

9. V § 4 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

„(3) Škola a školské zařízení zasílají záznamy o úrazu a jejich aktualizaci též zřizovateli na základě jeho písemné výzvy.

(4) Podle odstavců 1 a 2 se nepostupuje, jedná-li se o aktualizaci záznamu o úrazu podle § 2 odst. 6 písm. a). Škola nebo školské zařízení vždy k 30. září vyrozumí Českou školní inspekci o aktualizacích záznamů o úrazu podle § 2 odst. 6 písm. a) v uplynulém školním roce. Vyrozumění podle věty druhé obsahuje pořadové číslo a školní rok vyhotovení každého záznamu o úrazu, který byl v uplynulém školním roce aktualizován, a údaj o důvodu aktualizace.

(5) Záznam o úrazu a vyrozumění o aktualizacích záznamů o úrazu podle odstavce 4 se zasílá České školní inspekci v elektronickém formuláři.“.

10. Příloha zní:

„Příloha k vyhlášce č. 64/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Podle § 4 odst. 5 vyhlášky č. 64/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se postupuje od 1. května 2010.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010, s výjimkou čl. I bodu 7, který nabývá účinnosti dnem 1. května 2010.

Ministryně:
PhDr. Kopicová v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1338 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1338 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Celkem 47 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 3 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče. Od ...

Cena: 243 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.