Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


38

VYHLÁŠKA

ze dne 29. ledna 2010,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb. a zákona č. 118/2004 Sb., k provedení § 9 odst. 1, § 10 odst. 2 a 6 a § 18 odst. 2 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění vyhlášky č. 83/2000 Sb., vyhlášky č. 186/2005 Sb., vyhlášky č. 6/2006 Sb., vyhlášky č. 38/2006 Sb., vyhlášky č. 173/2009 Sb. a vyhlášky č. 388/2009 Sb., se mění takto:

1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se doplňují slova „Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/100/ES ze dne 16. září 2009 o vzájemném uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby.“.

2. V § 6 odstavec 4 zní:

„(4) Lodním osvědčením malého plavidla musí být vybavena malá plavidla podle § 2 odst. 1 písm. b) podléhající evidenci, přičemž malá plavidla podléhající evidenci a určená k plavbě v zahraničí za účelem rekreace jejich provozovatele musí být vybavena mezinárodním osvědčením pro rekreační plavidla. Vzor lodního osvědčení malého plavidla je uveden v příloze č. 5 této vyhlášky. Vzor mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla je uveden v příloze č. 6 této vyhlášky.“.

3. V příloze č. 1 bodu 3.03.1 se číslo „4.02“ nahrazuje číslem „3.02“.

4. V příloze č. 1 bodu 3.05.1 se číslo „4.01.2“ nahrazuje číslem „3.01.2“.

5. V příloze č. 1 bodu 4.10.1 se číslo „5.07“ nahrazuje číslem „4.07“.

6. V příloze č. 1 bodu 5.08.1 se číslo „9.20“ nahrazuje číslem „9.19“.

7. V příloze č. 1 bodu 7.02.6 se číslo „3.04.3“ nahrazuje číslem „2.04.3“.

8. V příloze č. 1 bodu 7.05.1 se slova „17.02.1 písm. d)“ nahrazují slovy „17.02.1 písm. c)“.

9. V příloze č. 1 bodu 7.13.1 se číslo „7.13.1“ nahrazuje číslem „6.13.1“.

10. V příloze č. 1 bodu 9.02.3 se číslo „6.04“ nahrazuje číslem „5.04“.

11. V příloze č. 1 bodu 10.03b.2 písm. a) se slova „3.03 a 3.04“ nahrazují slovy „4.03 a 4.04“.

12. V příloze č. 1 bodu 14.13.1 se číslo „15.15.9“ nahrazuje číslem „15.15.8“.

13. V příloze č. 1 bodu 15.01.1 písm. a) se číslo „3.02.1“ nahrazuje číslem „2.02.1“.

14. V příloze č. 1 bodu 15.01.1 písm. b) se slova „4.01 až 4.03“ nahrazují slovy „3.01 až 3.03“.

15. V příloze č. 1 bodu 15.01.1 písm. c) se slova „8.08.2 věta 2 a 8.08.7“ nahrazují slovy „7.08.2 věta 2 a 7.08.7“.

16. V příloze č. 1 bodu 15.03.11 a v obrázku se všechna čísla „13.03.4“ nahrazují čísly „15.03.4“.

17. V příloze č. 1 bodu 15.08.1 se číslo „7.08“ nahrazuje číslem „6.08“.

18. V příloze č. 1 bodu 15.08.3 písm. c) se číslo „7.09.1“ nahrazuje číslem „6.09.1“.

19. V příloze č. 1 bodu 15.15.7 se číslo „15.15.7“ nahrazuje číslem „15.15.6“.

20. V příloze č. 1 bodu 15a.04.5 se číslo „15.15.7“ nahrazuje číslem „15.15.6“.

21. V příloze č. 1 bodu 21.02.3 se číslo „22.02.2“ nahrazuje číslem „21.02.2“ a číslo „22.03.2“ se nahrazuje číslem „21.03.2“.

22. V příloze č. 1 bodu 21.03.1 písm. c) se číslo „22.02.1“ nahrazuje číslem „21.02.1“.

23. V příloze č. 1 bodu 21.03.2 se číslo „22.03.3“ nahrazuje číslem „21.03.3“.

24. V příloze č. 1 bodu 21.04.1 se číslo „22.01.2“ nahrazuje číslem „21.01.2“.

25. V příloze č. 1 bodu 22.01.1 se slova „Státní plavební správa“ nahrazují slovy „Ten kdo provádí technickou prohlídku“.

26. V příloze č. 1 bodu 22.02.1 se číslo „3.02“ nahrazuje číslem „2.02.1“.

27. V příloze č. 1 bodu 22a.03.1 se číslo „22.13.2“ nahrazuje číslem „22a.03.2“, číslo „22.12.2“ se zrušuje a slova „kapitoly 3 až 15“ se nahrazují slovy „kapitoly 2 až 15“.

28. V příloze č. 1 bodu 22a.07.3 se číslo „22.11“ nahrazuje číslem „22a.11“.

29. V příloze č. 1 se bod „22ba10.1“ označuje jako bod „22a.10.1“.

30. V příloze č. 1 bodu 23.09.1 se slova „odstavce 1.1 nebo 1.2“ nahrazují slovy „kap. 23.09.1.1 nebo 23.09.1.2“.

31. V příloze č. 1 bodu 24.02.2 písm. a) se za číslo „5.01.3“ vkládají slova „na samostatné hydraulické nádrže podle kap. 5.02.1,“, číslo „6.03.8“ se nahrazuje slovy „6.03.7 a kap. 6.04.2,“, za číslo „7.05.13,“ se vkládají slova „kap. 7.06,“, za číslo „9.01.3,“ se vkládají slova „kap. 9.02.1 až 9.02.3, kap. 9.12.3 písm. b), kap. 9.13, kap. 9.14.3 věty druhé, kap. 9.15.2, kap. 9.15.10, kap. 10.01,“ a za číslo „15.09.10,“ se vkládají slova „kap. 15.11.9, kap. 15.11.17,“.

32. V příloze č. 1 bodu 24.02.2 písm. e) se číslo „5.061“ nahrazuje slovy „5.06.1, kap. 5.08.1,“, za číslo „9.05.4,“ se vkládají slova „kap. 9.12.2 písm. d), kap. 9.19,“ a za číslo „15.02.10,“ se vkládají slova „kap. 15.06.6 písm. c) na žádné únikové cesty přes kuchyně, kap. 15.06.7,“.

33. V příloze č. 1 bodu 24.02.2 písm. g) se za slova „požadavky“ vkládají slova „kap. 5.02.1, 5.03.1 na zdvojené řídící ventily u hydraulických pohonných jednotek a samostatné potrubí pro druhou pohonnou jednotku u hydraulických pohonných jednotek,“.

34. V příloze č. 1 bodu 24.02.2 písm. j) se slova „věta druhá“ za číslem 9.01.1 zrušují, číslo „9.20“ se nahrazuje číslem „9.19“, číslo „9.21“ se nahrazuje číslem „9.20“ a za slova „2.03.1 písm. a),“ se vkládají slova „kap. 4.06.1,“.

35. V příloze č. 1 bodu 24.02.2 písm. k) se za čísla „1.1.1995“ vkládají slova „a požadavky kap. 6.04.2 u plavidel, jejichž kormidelna byla uspořádána k řízení plavidla jednou osobou s pomocí radaru a u nichž lze směru pohybu dosáhnout přímo z kormidelny“.

36. V příloze č. 1 bodu 24.02.2 písm. m) se za číslo „15.02.15,“ vkládají slova „kap. 15.03.7 a 15.03.8,“, slova „15.06.6 písm. b) až d)“ se nahrazují slovy „15.06.6 písm. b) a d)“, slova „kap. 15.06.7,“ a slova „věta druhá“ za číslem 15.11.12. se zrušují a slova „kap. 15.11.17, kap. 15.11.17,“ se nahrazují slovy „kap. 15.11.16,“.

37. V příloze č. 1 bodu 24.02.2 písm. r) se druhé číslo „6.12.1“ nahrazuje číslem „6.12.2“, za číslo „9.11.4,“ se vkládají slova „kap. 11.07.2 a 11.07.3,“, za číslo „11.13,“ se vkládají slova „kap. 15.01.1 písm. c),“ a za číslo „15.02.12,“ se vkládají slova „15.06.6 písm. c) na žádné únikové cesty přes strojovny,“.

38. V příloze č. 1 bodu 24.02.2 písm. q) se číslo „6.07.2“ nahrazuje číslem „6.02.2“.

39. V příloze č. 1 se na konci textu bodu 24.02.2 doplňují písmena u) a v), která znějí:

„u)  požadavky kap. 11.04 nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení plavidla po 1. lednu 2035 u plavidel, jejichž kýl byl položen po 31. prosinci 1994, u ostatních plavidel v provozu při obnově celého nákladového prostoru.
v)  požadavky kap. 15.03.9, kap. 17.05.2 a 17.05.3 po přestavbě plavidla.“.

40. V příloze č. 1 bod 24.02.3 zní:

„24.02.3  Je-li určitá část plavidla v provozu měněna nebo přestavována, příslušné ustanovení kap. 24.02.2 se ve vztahu k této určité části plavidla nepoužije. Náhrada stávající části za část se stejnou technologií nebo část stejného typu nepředstavuje výměnu podle předchozí věty.“.

41. V příloze č. 1 bodu 24.03.2 písm. c) se za číslo „15.04,“ vkládají slova „kap. 15.05,“.

42. V příloze č. 1 bodu 24.03.2 se na konci textu doplňuje písmeno d), které zní:

 „d)  požadavky kap. 6.05.2 nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení plavidla.“.

43. V příloze č. 1 bodu 24.03.5 se slova „písm. a)“ zrušují.

44. V příloze č. 1 bodu 24.03.6 se číslo „15.11.2“ nahrazuje číslem „15.11.12“.

45. Dosavadní body 24.06.1 až 24.06.14 se označují jako body 24.05.1 až 24.05.14.

46. V příloze č. 1 bodu 24.05.12 se číslo „10.03a“ nahrazuje číslem „11.13“.

47. V příloze č. 1 bodu 24.05.13 písm. a) se číslo „15.09“ nahrazuje číslem „15.09.1“.

48. V příloze č. 1 bodu 24.05.13 písm. b) se za slova „15.09.5 písm. b), c), f), i),“ vkládají slova „kap. 15.09.10,“ a za číslo „15.11.17,“ se vkládají slova „kap. 15.15.8 na poplašné systémy,“.

49. V příloze č. 1 bodu 24.05.13 písm. d) se číslo „15.03.15“ nahrazuje číslem „15.03.10“, mezi slova „15.06.9 písm. a) až c), písm. e)“ a slova „poslední věty“ se vkládá slovo „a“ a za slova „15.06.10 písm. b) věty druhé,“ se vkládají slova „kap. 15.26.13,“.

50. V příloze č. 1 se na začátek bodu 24.05.13 písm. e) vkládají slova „kap. 15.06.6 písm. c) na žádné únikové cesty přes kuchyně, kap. 15.07,“.

51. V příloze č. 1 bodu 24.05.13 písm. f) se za slova „15.06.6 písm. c)“ vkládají slova „na žádné únikové cesty přes strojovny,“.

52. V příloze č. 1 se na konci bodu 24.05.13 doplňují písmena h) a i), která znějí:

 „h)  kap. 15.03.1 až 15.03.6 při vystavení nebo obnovení osvědčení plavidla po 1. lednu 2045 a při zvýšení největšího přípustného počtu cestujících.
i)  požadavky kap. 15.03.9, po přestavbě plavidla.“.

53. V příloze č. 1 se na konci bodu 24.05 doplňují body 24.05.15 až 24.05.19, které znějí:

„24.05.15  Pevné požární soustavy s CO2, které byly instalovány v období mezi 1. lednem 1995 a 31. březnem 2003, jsou i nadále povoleny, pokud splňují čl. 10.03 odst. 5 nařízení o inspekci lodní plavby na Rýnu ve znění platném ke dni 31. března 2002. 
24.05.16  Doporučení Ústřední komise pro plavbu na Rýně vydaná v období mezi 1. lednem 1995 a 31. březnem 2002 k čl. 10.03 odst. 5 nařízení o inspekci lodní plavby na Rýnu ve znění platném ke dni 31. března 2002 jsou i nadále platná do vystavení nebo do obnovení Osvědčení Společenství po 1. 1. 2035. 
24.05.17  Kap. 10.05.2 písm. a) do vystavení nebo do obnovení Osvědčení Společenství po 1. lednu 2035 platí pouze tehdy, byla-li tato zařízení instalována na plavidlech, jejichž kýl byl položen po 1. říjnu 1992. 
24.05.18  U osobních lodí, jimž bylo osvědčení vydáno před 1. lednem 2006 a které byly vybaveny kolektivními záchrannými prostředky podle kap. 15.09.5 před 1. lednem 2006, se tyto prostředky považují za alternativu k osobním záchranným prostředkům. 
24.05.19  U osobních lodí, jimž bylo osvědčení vydáno před 1. lednem 2006 a které byly vybaveny kolektivními záchrannými prostředky podle kap. 15.09.6 před 1. lednem 2006, se tyto prostředky považují za alternativu k osobním záchranným prostředkům až do vystavení nebo do obnovení Osvědčení Společenství po 1. lednu 2010.“.

54. V příloze č. 1 bodu 24.06.4 se slova „a 24.04.5“ zrušují.

55. V příloze č. 1 bodu 24.06.13 písm. a) se slova „15.09 věty první“ nahrazují slovy „15.09.1 věty první a druhé“.

56. V příloze č. 1 bodu 24.06.13 písm. c) se číslo „15.15.9“ nahrazuje číslem „15.15.8“.

57. V příloze č. 1 bodu 24.06.13 písm. d) se číslo „15.03.15“ nahrazuje číslem „15.03.1“, číslo „150.6.9“ se nahrazuje číslem „15.06.9“ a slova „věty druhé“ za číslem 15.11.12 se zrušují.

58. V příloze č. 1 bod 24.06.14 zní:

„24.06.14  Je-li určitá část plavidla v provozu měněna nebo přestavována, příslušná ustanovení kap. 24.05.5 až 24.05.13 se ve vztahu k této určité části plavidla nepoužije. Náhrada stávající části za část se stejnou technologií nebo část stejného typu nepředstavuje výměnu podle předchozí věty.“.

59. V příloze č. 1 bodu 24.07 se číslo „24.07“ nahrazuje číslem „24.06“.

60. V příloze č. 1 bodu 24.07.1 se číslo „24.07.1“ nahrazuje číslem „24.06.1“.

61. V příloze č. 1 bodu 24a.04.5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

62. V příloze č. 1 bodu 24a.05.1 se číslo „24.07“ nahrazuje číslem „24.06“.

63. V příloze č. 2 bodu 1.01.5 ve druhé větě se za slova „se nevztahuje“ vkládají slova „ , s výjimkou rekreačních plavidel a vodních skútrů,“.

64. Za přílohu č. 4 se doplňují přílohy č. 5 a 6, které znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Slamečka, MBA, v. r.

E-shop

Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář, I. a II. díl

Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář, I. a II. díl

Antonín Draštík, Jaroslav Feny a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář reaguje na změny trestního řádu provedené novelami č. 55/2017 Sb., č. 56/2017 Sb. a č. 57/2017 Sb. Rozsáhlé dvousvazkové dílo přináší podrobný komentář k zákonu č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Jednotná přehledná struktura výkladu umožňuje snadnou ...

Cena: 4 990 KčKOUPIT

Zákon o církvích a náboženských společnostech

Zákon o církvích a náboženských společnostech

J. Kříž - C. H. Beck

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), je svoji povahou průřezový právní předpis. Provádí ústavní garance svobody náboženského vyznání, a to jak v ...

Cena: 730 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha II.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha II.

Jaromír Jirsa, Marek Doležal, Kateřina Vančurová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z bohatých praktických zkušeností soudců, kteří tvoří většinu ...

Cena: 900 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.