Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 28/2010 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2010, částka 9, ze dne 3. 2. 2010
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

28

VYHLÁŠKA

ze dne 22. ledna 2010,

kterou se mění vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, ve znění vyhlášky č. 437/2005 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 42 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), k provedení § 4 odst. 4 písm. d), § 11 odst. 3 písm. a), § 12 odst. 7 písm. b), § 13 odst. 4, § 14 odst. 3, § 16 odst. 11 písm. b), § 26 odst. 12, § 28 odst. 6 a § 29 odst. 5 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, ve znění vyhlášky č. 437/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:

„(1) Seznam moštových odrůd révy vinné, ze kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti, je veden ve Státní odrůdové knize1) nebo v Odrůdových knihách ostatních zemí Evropských společenství. Odrůdy révy vinné musí splňovat podmínky stanovené předpisem Evropských společenství pro zatřídění moštových odrůd1a).


1a) Článek 120a nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), ve znění nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009.“.

2. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně poznámek pod čarou č. 1b až 1d zní:

㤠4a

(1) U červeného vína vyrobeného z hroznů révy vinné sklizených v České republice lze zvýšit celkový obsah alkoholu na 12 % objemových ve vinařské zóně A a na 12,5 % objemových ve vinařské zóně B1b).

(2) U vína s označením původu vyrobeného z hroznů révy vinné sklizených v České republice lze zvýšit celkový obsah alkoholu na 15 % objemových1c).

(3) U jakostních vín s přívlastkem výběr z bobulí nebo ledové víno nesmí obsah těkavých kyselin překročit 30 miliekvivalentů na litr vína. U jakostních vín s přívlastkem výběr z cibéb nebo slámové víno nesmí obsah těkavých kyselin překročit 35 miliekvivalentů na litr vína1d).


1b) Příloha XVa část B odst. 7 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), ve znění nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009.
1c) Příloha XVa část B odst. 7 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), ve znění nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009.
1d) Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí, Příloha I C bod 3.“.

3. § 6 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1e a 1f zní:

㤠6
Vzory oznámení o zvyšování nebo snižování obsahu kyselin, zvyšování cukernatosti a slazení
[K § 12 odst. 7 písm. b), § 13 odst. 4, § 14 odst. 3 zákona]

(1) Vzory oznámení pro zvyšování nebo snižování obsahu kyselin a o obohacování1e) jsou uvedeny v přílohách č. 11 a 12.

(2) Vzor prohlášení o slazení1f) je uveden v příloze č. 13.

(3) Vzory podle odstavců 1 a 2 zveřejňuje Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) způsobem umožňujícím dálkový přístup.


1e) Příloha XVa část D odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), ve znění nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009.
1f) Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí, Příloha I D.“.

4. V § 9 odst. 2 písm. b) se za slovo „ „claret“ “ vkládá slovo „ „clairet“ “.

5. V § 9 odst. 2 písm. h) se za slova „ „krášleno na kvasnicích“ “ vkládají slova „nebo „sur lie“ “.

6. V § 9 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   „chateau“ nebo „château“ s doplněním zeměpisného označení; jedná se o historický výraz, který se vztahuje k určitému prostředí nebo k určitým vínům a je určen vínům, která pocházejí z podniku, který skutečně existuje a který je skutečně nazýván tímto jménem.“.

7. V § 9 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Vína s chráněným označením původu nebo vína s chráněným zeměpisným označením nelze označit jako „rose“, „rosé“ nebo „růžové“, pokud vznikla mísením bílého a červeného vína.“.

8. V § 12 odst. 3 písm. c) se číslo „0,5“ nahrazuje číslem „1,5“.

9. V § 13 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 2b zní:

„(5) Vzory prohlášení o sklizni, o produkci a o zásobách, včetně jejich termínu podávání v souladu s předpisy Evropských společenství2b), jsou uvedeny v přílohách č. 20, 21 a 22.


2b) Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína, články 12, 13, 14, 15, 16 a Přílohy II, III, IV, V.“.

10. V § 13 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Vzory podle odstavců 1 až 5 zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

11. § 15 se včetně nadpisu zrušuje.

12. V příloze č. 2 se poznámka **) zrušuje.

13. V příloze č. 3 se v poznámce *) věta poslední zrušuje.

14. V příloze č. 4 část B bod 12 se slova „Číslo jednací rozhodnutí o udělení práva na opětovnou výsadbu“ nahrazují slovy „Registrační číslo vinice, ze které pochází právo na opětovnou výsadbu“ a bod 16 se zrušuje.

15. V příloze č. 6 se slovo „stolní“ zrušuje.

16. Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. V příloze č. 14 v části „Přílohy:“ v poslední odrážce se za slovo „složení“ vkládají slova „obou senzorických zkoušek podle vyjádření Ministerstva zemědělství čj. 19095/2008-17220 ze dne 30. 7. 2008“.

18. Příloha č. 15 zní:

„Příloha č. 15 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

19. Příloha č. 20 zní:

„Příloha č. 20 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

20. Příloha č. 21 zní:

„Příloha č. 21 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

21. Příloha č. 22 zní:

„Příloha č. 22 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

22. Příloha č. 34 se zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Šebesta v. r.

E-shop

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Ing. Miloslav Kopřiva, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Manuál k daňovému řádu vyšel poprvé před dvěma roky. Kniha byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, která oceňuje zejména její praktické pojetí, srozumitelnost a provázanost komentářů k daňovému řádu na ...

Cena: 681 KčKOUPIT

Zákon o ochraně hospodářské soutěže, komentář

Zákon o ochraně hospodářské soutěže, komentář

JUDr. David Raus, Ph.D., JUDr. Andrea Oršulová - Wolters Kluwer, a. s.

Autoři s dlouholetou praktickou zkušeností s aplikací českého a slovenského zákona o ochraně hospodářské soutěže, soudce David Raus a advokátka Andrea Oršulová, se rozhodli zpracovat takovou formu komentáře, která si nebude klást za cíl kategoricky vyřešit všechny problémy, jež se ...

Cena: 1 550 KčKOUPIT

Zákon o soudních poplatcích s komentářem

Zákon o soudních poplatcích s komentářem

R. Waltr - C. H. Beck

- Komentář vysvětluje, která řízení a úkony podléhají placení soudních poplatků, kdo je poplatníkem, které soudy jsou příslušné k rozhodování o poplatcích, kdy vzniká poplatková povinnost, jak se stanoví výše poplatků, jakým způsobem se platí, jaké jsou následky jejich nezaplacení, ...

Cena: 530 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.