Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


12

VYHLÁŠKA

ze dne 7. ledna 2010,

kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb. a zákonač. 227/2009 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 5 odst. 3, § 10 odst. 3 a § 51a odst. 3 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb., vyhlášky č. 389/2004 Sb., vyhlášky č. 214/2005 Sb., vyhlášky č. 36/2007 Sb., vyhlášky č. 316/2007 Sb. a vyhlášky č. 288/2008 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:

㤠1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1a) upravuje

a)   obecná opatření ke zdolání a zabránění šíření nákaz zvířat,
b)   způsob a lhůty ohlašování nákaz,
c)   postup, hlediska pro zpracovávání a obsah pohotovostních plánů pro případy výskytu některých nebezpečných nákaz,
d)   pro které nákazy se vypracovávají programy ozdravování zvířat,
e)   veterinární podmínky a pravidla očkování zvířat,
f)   požadavky na národní referenční laboratoře,
g)   opatření ke zdolání a zabránění šíření některých nebezpečných nákaz,
h)   hlediska, podle nichž se postupuje při uznávání stád, hospodářství, oblastí nebo státu za prosté nákaz.

1) Směrnice Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat, v platném znění.
Směrnice Komise 2007/10/ES ze dne 21. února 2007, kterou se mění příloha II směrnice Rady 92/119/EHS, pokud jde o opatření, která mají být přijata uvnitř ochranného pásma v návaznosti na ohnisko vezikulární choroby prasat.
Směrnice Rady 82/894/EHS ze dne 21. prosince 1982 o hlášení chorob zvířat ve Společenství, v platném znění.
Směrnice Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu 2000, kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí, v platném znění.
Směrnice Rady 2001/89/ES ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro tlumení klasického moru prasat, v platném znění.
Směrnice Rady 92/66/EHS ze dne 14. července 1992, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby, v platném znění.
Směrnice Rady 90/539/EHS ze dne 15. října 1990 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí, v platném znění.
Směrnice Rady 92/35/EHS ze dne 29. dubna 1992, kterou se stanoví pravidla a opatření pro tlumení moru koní, v platném znění.
Směrnice Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí, v platném znění.
Směrnice Rady 78/52/EHS ze dne 13. prosince 1977, kterou se stanoví kritéria Společenství pro vnitrostátní plány urychlené eradikace brucelózy, tuberkulózy a enzootické leukózy skotu.
Směrnice Rady 77/391/EHS ze dne 17. května 1977, kterou se zavádějí opatření Společenství pro eradikaci brucelózy, tuberkulózy a leukózy u skotu, v platném znění.
Směrnice Rady 82/400/EHS ze dne 14. června 1982, kterou se mění směrnice 77/391/EHS a zavádějící doplňující opatření Společenství k eradikaci brucelózy, tuberkulózy a leukózy u skotu, v platném znění.
Směrnice Rady 64/432/EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství, v platném znění.
Směrnice Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách, kterými se řídí obchodování s ovcemi a kozami uvnitř Společenství, v platném znění.
Směrnice Rady 80/1095/EHS ze dne 11. listopadu 1980 o stanovení podmínek pro učinění území Společenství prostým klasického moru prasat a pro udržení tohoto území prostým klasického moru prasat, v platném znění.
Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.
1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 ze dne 26. října 2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, v platném znění.“.

2. § 3 zní:

㤠3

(1) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. c) zákona vypracovává a aktualizuje podle kritérií stanovených v příloze č. 3 k této vyhlášce a v souladu se zásadami pro vypracování pohotovostních plánů celostátní pohotovostní plány pro případy výskytu nákaz uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, popřípadě i některých dalších nebezpečných nákaz, pokud to vyžaduje nákazová situace. Tyto plány obsahují komplexní pravidla pro zabezpečení účinného a koordinovaného postupu při provádění mimořádných veterinárních opatření ke zdolání nákazy a ochraně před jejím šířením a zajišťují dostupnost všeho, co je považováno za nezbytné k rychlé likvidaci ohniska nákazy, včetně budov, zařízení, prostředků a materiálů.

(2) Krajská veterinární správa vypracovává a aktualizuje krajské pohotovostní plány v souladu s celostátními pohotovostními plány a s přihlédnutím k místním podmínkám.

(3) Státní veterinární správa předkládá celostátní pohotovostní plány Komisi ke schválení.“.

3. V § 4 odst. 1 se za slova „týkajících se“ vkládá slovo „povahy“.

4. V § 4 odst. 2 se slova „a Městská veterinární správa v Praze (dále jen „krajská veterinární správa“)“ zrušují.

5. § 5 a 6 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1b a 1c znějí:

„Programy ozdravování zvířat
§ 5

(1) Státní veterinární správa vypracovává se zřetelem na stav a vývoj nákazové situace návrhy ročních nebo víceletých programů ozdravování zvířat od některých nebezpečných nákaz, a to zejména od nákaz uvedených v rozhodnutí Evropských společenství o některých výdajích ve veterinární oblasti1b).

(2) Programy ozdravování zvířat jsou vypracovávány jako programy eradikace, tlumení a sledování určité nákazy.

§ 6

(1) Má-li být požadován finanční příspěvek Evropské unie (dále jen „Unie“) na financování programu ozdravování zvířat, Státní veterinární správa postupuje podle rozhodnutí Evropských společenství o některých výdajích ve veterinární oblasti1c).

(2) Program ozdravování zvířat obsahuje údaje požadované rozhodnutím Evropských společenství o některých výdajích ve veterinární oblasti1c).


1b) Čl. 27 a příloha I rozhodnutí Rady 2009/470/ES.
1c) Rozhodnutí Rady 2009/470/ES.“.

6. § 7 až 9 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1d, 1e a 1f znějí:

„Hlášení nákaz
§ 7

(1) Státní veterinární správa podává Komisi a ostatním členským státům hlášení o výskytu nákazy z nákaz uvedených v předpisech Evropských společenství o hlášení nákaz1d).

(2) Státní veterinární správa hlásí podle odstavce 1

a)   primární ohnisko nákazy uvedené v odstavci 1, zjištěné na území České republiky,
b)   po likvidaci posledního ohniska této nákazy ukončení ochranných a zdolávacích opatření zavedených k jejímu zdolání.

(3) Hlášení podle odstavce 2 podává Státní veterinární správa přímo Komisi i ostatním členským státům do 24 hodin po

a)   zjištění primárního ohniska nákazy podle odstavce 2 písm. a),
b)   ukončení ochranných a zdolávacích opatření podle odstavce 2 písm. b).

(4) Jde-li o výskyt ohniska klasického moru prasat, stačí poskytnout Komisi a ostatním členským státům informaci podle § 39.

(5) Hlášení obsahuje informace uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce; předává se dálnopisem za použití kódované formy a kódů stanovených rozhodnutím Evropských společenství o způsobu hlášení nákaz1e).

§ 8

(1) Státní veterinární správa hlásí přímo Komisi také každé další (sekundární) ohnisko nákazy uvedené v § 7 odst. 1, zjištěné na území České republiky.

(2) Hlášení podle odstavce 1 podává Státní veterinární správa nejpozději v první pracovní den každého týdne a týká se týdne, který končí o půlnoci v neděli, jež předchází hlášení.

(3) Pro obsah a způsob předávání hlášení platí § 7 odst. 5 obdobně.

§ 9

Státní veterinární správa hlásí Mezinárodnímu úřadu pro nákazy (OIE) výskyt nákaz v souladu s rozhodnutím tohoto úřadu o jednotném seznamu nákaz a o zavedení nového systému jejich hlášení1f).


1d) Přílohy I a II směrnice Rady 82/894/EHS.
1e) Rozhodnutí Komise 2005/176/ES.
1f) Rozhodnutí OIE č. XXXI ze dne 27. května 2004.“.

7. V § 10 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „pouze“ vkládají slova „v případech a za podmínek stanovených předpisy Evropských společenství a touto vyhláškou“.

8. V § 10 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   Komise přijala rozhodnutí o doplnění ochranných a zdolávacích opatření o opatření týkající se očkování zvířat.“.

9. V § 10 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 1g znějí:

„(3) V ochranných a zdolávacích opatřeních, jimiž se povoluje očkování zvířat, orgány veterinární správy stanoví bližší podmínky

a)   provádění a průběhu očkování,
b)   postupu v případech, kdy dojde ke zjištění klinických příznaků nákazy u očkovaného zvířete nebo k jeho úhynu.

(4) K případnému očkování mohou být použity jen registrované očkovací látky a další látky, jejichž použití při poskytování veterinární péče povoluje zákon o léčivech1g).


1g) § 9 a 25 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 296/2008 Sb.“.

10. § 11 a 12 znějí:

㤠11

(1) Vyžadují-li to předpisy Evropských společenství o opatřeních pro předcházení vzniku nákaz a jejich zdolávání, nařídí orgány veterinární správy v ochranných a zdolávacích opatřeních, aby všechna očkovaná zvířata

a)   byla identifikována pomocí srozumitelného a dobře čitelného označení způsobem stanoveným předpisy Evropských společenství o opatřeních pro předcházení vzniku nákaz a jejich zdolávání, popřípadě způsobem stanoveným Státní veterinární správou,
b)   zůstávala v oblasti očkování s výjimkou těch zvířat, která jsou odeslána na jatky určené krajskou veterinární správou za účelem neprodlené porážky. Jejich přemístění může být provedeno jen po vyšetření všech zvířat vnímavých druhů v hospodářství úředním veterinárním lékařem, který potvrdí, že žádné z vyšetřených zvířat není podezřelé z nákazy.

(2) Je-li očkování zvířat ukončeno, může být povoleno přemísťování zvířat druhů vnímavých na zjištěnou nákazu z pásma očkování jen na základě opatření přijatého Komisí, a to po uplynutí jí stanovené lhůty.

(3) Státní veterinární správa informuje pravidelně Komisi prostřednictvím Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (dále jen „Stálý výbor“) o výsledcích prováděného očkování.

§ 12

Odchylně od § 10 odst. 1 lze rozhodnout o nouzovém očkování jen po uvědomění Komise o tomto opatření a pokud tím nejsou dotčeny základní zájmy Unie v oblasti ochrany zdraví zvířat. Při tomto rozhodování se bere zřetel zejména na stupeň koncentrace zvířat v daných oblastech, na potřebu ochrany jednotlivých stád a hospodářství a na zeměpisné pásmo, v němž je očkování prováděno. Další postup v nouzovém očkování je závislý na tom, zda orgány Unie souhlasí s jeho pokračováním, nebo zda dojdou k závěru, že je třeba opatření týkající se tohoto očkování změnit, rozšířit nebo ukončit.“.

11. V § 13 odst. 1 písm. b) body 1 a 2 znějí:

„1.  sečetl všechna zvířata druhů vnímavých na danou nákazu a zaznamenal u každé kategorie počet již uhynulých, nakažených a podezřelých zvířat. Dále nařídí chovateli tyto údaje aktualizovat, aby byla brána v úvahu zvířata narozená nebo uhynulá během doby podezření, a na požádání je předkládat orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor, aby je mohly zkontrolovat při každé kontrole, prováděné v hospodářství,
2.  všechna zvířata druhů vnímavých na danou nákazu, která jsou v hospodářství, byla držena na jejich ustájovacích místech, popřípadě na jiných místech umožňujících jejich karanténu, a zabezpečil, že nebudou přemísťována z hospodářství nebo do hospodářství. Přitom krajská veterinární správa podle okolností přihlíží i k případné úloze vektorů,“.

12. V § 13 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1h zní:

„(2) Veškerý pohyb osob, zvířat jiných druhů, nevnímavých na danou nákazu, dopravních prostředků, živočišných produktů, kadáverů uhynulých nebo utracených zvířat a jiných vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě1h), nářadí, krmiva, podestýlky, hnoje, močůvky a jiných předmětů či materiálů, které mohou přenášet původce nákazy z hospodářství nebo do hospodářství, podléhá v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona souhlasu krajské veterinární správy, která také stanoví podmínky pro předcházení jakémukoli nebezpečí šíření nákazy.


1h) Čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  1774/2002.“.

13. V § 13 odst. 3 písm. c) se slova „konfiskátů živočišného původu“ nahrazují slovy „vedlejších živočišných produktů“ a slovo „steliva“ se nahrazuje slovem „podestýlky“.

14. V § 14 odst. 1 se za slovo „dalším“ vkládá slovo „kontaktním“ a slova „ , o kterých se lze vzhledem k jejich umístění, uspořádání nebo stykům s hospodářstvím, v němž existuje podezření z výskytu příslušné nákazy, domnívat, že jsou důvodně podezřelá z možné kontaminace“ se zrušují.

15. V § 14 odst. 2, § 40 odst. 4, § 54 odst. 6 úvodní části ustanovení, § 54 odst. 7 úvodní části ustanovení, § 81, § 86 odst. 3, § 87 odst. 2, § 92 odst. 2, § 149 odst. 2, § 157 odst. 2 a § 170 odst. 4 se slovo „zrušena“ nahrazuje slovem „ukončena“.

16. § 15 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

㤠15

(1) Byl-li v hospodářství potvrzen výskyt některé z nákaz uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, provádí krajská veterinární správa epizootologické šetření podle § 13 odst. 3 a nařídí v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona k ochranným a zdolávacím opatřením uvedeným v § 13 odst. 1 písm. b) a odst. 2 další ochranná a zdolávací opatření, a to

a)   neprodlené utracení, popřípadě poražení všech zvířat vnímavých druhů v hospodářství. Kadávery uhynulých a utracených zvířat se v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu2) neškodně odstraňují v asanačním podniku, anebo jsou spáleny či zahrabány, pokud možno na místě. Tyto činnosti se provádějí takovým způsobem, aby se nebezpečí šíření původce nákazy snížilo na nejnižší možnou míru;
b)   neškodné odstranění nebo vhodné zpracování či ošetření některých předmětů či materiálů, jako jsou nářadí, krmivo, podestýlka, hnůj a močůvka, které mohou přenášet původce nákazy. Tímto ošetřením, prováděným podle pokynů krajské veterinární správy, má být zajištěno zničení původce nákazy nebo jeho vektora;
c)   po splnění ochranných a zdolávacích opatření uvedených pod písmeny a) a b) čištění a dezinfekci, podle potřeby i dezinsekci a deratizaci budov, v nichž jsou ustájena zvířata vnímavých druhů, a jejich bezprostřední okolí, jakož i dopravních prostředků a veškerých zařízení, jež by mohly být kontaminovány, a to způsobem a za podmínek uvedených v § 21.

(2) Je-li nařízeno zahrabání kadáverů uhynulých a utracených zvířat a jiných vedlejších živočišných produktů, provádí se na zahrabovištích uvedených v havarijních plánech kraje nebo pohotovostních plánech. Nelze-li využít těchto zahrabovišť, provede se zahrabání v dostatečné hloubce (§ 40 odst. 4 zákona), aby tyto kadávery a jiné vedlejší živočišné produkty, které mohou být nositeli původce nákazy, nemohly být vyhrabány masožravými zvířaty, a na vhodném místě tak, aby se zabránilo kontaminaci spodních vod a jakémukoli znečištění prostředí.

(3) Ochranná a zdolávací opatření uvedená v odstavci 1 mohou být rozšířena i na kontaktní hospodářství, pokud je důvodné podezření z jejich možné infekce.

(4) Celostátní krizové centrum a krajská krizová centra tlumení nákazy koordinují ochranná a zdolávací opatření k co nejrychlejšímu zdolání nákazy, jakož i provádění epizootologického šetření.


2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.“.

17. V § 16 odstavec 1 zní:

„(1) Krajská veterinární správa může v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona v infikovaném hospodářství, které sestává ze 2 nebo více oddělených produkčních jednotek, upustit od požadavků stanovených v § 15 odst. 1 písm. a) v případě nákazou nedotčených produkčních jednotek za předpokladu, že úřední veterinární lékař potvrdí, že

a)   struktura a velikost těchto jednotek a činnosti prováděné v jejich rámci zaručují jejich oddělení co do stájí a zařízení, krmiva, krmení a personálu a
b)   jejich oddělení znemožňuje přenos nákazy z jedné jednotky do druhé.“.

18. V § 16 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „v souladu s § 13 odst. 1 písm. b) a § 49 odst. 1 písm. f) zákona“ zrušují.

19. V § 17 odstavec 1 zní:

„(1) Byl-li výskyt nákazy potvrzen, krajská veterinární správa vymezí kolem infikovaného hospodářství ochranné pásmo o poloměru nejméně 3 km a pásmo dozoru o poloměru nejméně 10 km, v případě potřeby i další pásmo s omezením.“.

20. V § 17 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a k uplatňování těchto opatření“.

21. V § 17 odst. 5, § 23, § 27 odst. 1 písm. c), § 41 odst. 3, § 42 odst. 2, § 44 odst. 2 písm. c), § 45 odst. 2 písm. c), § 50 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 50 odst. 2, § 51 odst. 2, § 54 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 54 odst. 5 písm. a), § 54 odst. 8 písm. b), § 55 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 58 odst. 3, § 90 odst. 2, § 90 odst. 4, § 97 odst. 1 písm. a) bodě 4, § 97 odst. 2, § 101 písm. b) bodě 3, § 173 odst. 4 písm. a) a b) se slova „§ 10 odst. 2 a“ zrušují.

22. V § 18 odst. 1 písm. d) se za slovo „přepravy“ vkládají slova „pod dohledem úředního veterinárního lékaře“ a slova „na nutnou porážku“ se nahrazují slovy „za účelem neprodlené porážky“.

23. V § 18 odstavec 3 zní:

„(3) Státní veterinární správa informuje o přijatých ochranných a zdolávacích opatřeních Komisi a ostatní členské státy prostřednictvím Stálého výboru.“.

24. V § 19 odst. 1 písm. d) se za slovo „přepravena“ vkládají slova „pod dohledem úředního veterinárního lékaře“ a slovo „nutné“ se nahrazuje slovem „neprodlené“.

25. V § 20 odst. 1 písm. c) se za slovo „je“ vkládají slova „evidováno a“ a slova „se zvláštním právním předpisem3)“ se nahrazují slovy „s plemenářským zákonem3)“.

26. V § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „v souladu s § 13 odst. 1 písm. c) a § 49 odst. 1 písm. d) zákona“ nahrazují slovy „v rámci ochranných a zdolávacích opatření“.

27. V § 21 odst. 2 se slova „v souladu s § 13 odst. 1 písm. c) a § 49 odst. 1 písm. d) zákona“ zrušují.

28. V § 23 se slovo „nakažena“ nahrazuje slovem „nakažená“, slova „příslušný orgán“ se nahrazují slovy „krajská veterinární správa“, za slova „Komisi a“ se vkládá slovo „ostatní“ a slovo „veterinárního“ se zrušuje.

29. § 24 zní:

㤠24

(1) Vzorky odebrané za účelem laboratorního vyšetření ke zjištění přítomnosti původce nákazy vyšetřují v souladu s § 52 odst. 4 zákona národní referenční laboratoře, příslušné pro jednotlivé nákazy popřípadě referenční laboratoře, technicky a personálně vybavené tak, aby mohly kdykoli, zejména při prvním výskytu nákazy, zjistit typ, subtyp a variantu příslušného původce, jakož i další laboratoře uvedené v § 52 odst. 3 zákona. Použijí přitom diagnostické metody stanovené v souladu s jednotlivými postupy a metodami schválenými orgány Unie pro diagnostiku a tlumení příslušné nákazy nebo jinak v souladu s předpisy Evropských společenství o opatřeních pro předcházení vzniku nákaz a jejich zdolávání.

(2) Národní referenční laboratoř

a)   odpovídá za koordinaci standardů a diagnostických metod používaných v České republice při diagnostice příslušných nákaz a za testování očkovacích látek,
b)   může poskytnout ostatním diagnostickým laboratořím diagnostická činidla,
c)   kontroluje jakost diagnostických činidel používaných v České republice,
d)   provádí pravidelně srovnávací testy používaných diagnostických metod,
e)   uchovává izoláty virů příslušných nákaz pocházející z případů potvrzených v České republice,
f)   zajišťuje potvrzování pozitivních výsledků získaných v ostatních diagnostických laboratořích,
g)   spolupracuje s příslušnými referenčními laboratořemi v rámci Unie.

(3) Státní veterinární správa vede a průběžně aktualizuje seznam národních referenčních laboratoří a zpřístupní jej, včetně jakýchkoli pozdějších změn, ostatním členským státům a veřejnosti.“.

30. V § 26 písm. b) se slova „v ostatních stádech, ve kterých byla zjištěna séropozitivní prasata. V tomto případě provede krajská veterinární správa doplňující vyšetření, zejména nové testy se vzorky odebranými v intervalu nejméně 28 dnů od předchozího odběru vzorků, dříve, než potvrdí výskyt vezikulární choroby prasat“ nahrazují slovy „v jiných stádech, ve kterých jsou zjištěna séropozitivní prasata. V tomto případě provede krajská veterinární správa před potvrzením přítomnosti nákazy další vyšetření, zejména opětovné namátkové testování v odstupu nejméně 28 dnů od předchozího odběru vzorků“.

31. V § 27 odst. 1 písm. a) se slova „s prasaty uvnitř pásma“ nahrazují slovy „ , v nichž jsou zvířata druhů vnímavých na tuto nákazu“.

32. V § 27 odst. 1 písm. b) se slova „s prasaty“ nahrazují slovy „se zvířaty druhů vnímavých na tuto nákazu“ a slovo „prasat“ se nahrazuje slovem „zvířat“.

33. V § 27 odst. 1 písm. d) se slovo „používané“ nahrazuje slovem „použité“ a slovo „stelivo“ se nahrazuje slovem „podestýlka“.

34. V § 27 odst. 1 písm. e) bodech 1 a 2 se slova „označeno v souladu se zvláštním právním předpisem3)“ nahrazují slovy „evidováno a označeno v souladu s plemenářským zákonem3)“.

35. V § 27 odst. 1 písm. f) bodě 1 poznámka pod čarou č. 4 zní:


4) § 3 odst. 3 vyhlášky č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství.“.

36. V § 27 odst. 2 písm. b) se slovo „ustájení“ nahrazuje slovem „chovu“.

37. V § 27 odst. 5 se slova „příslušný orgán na základě odůvodněné žádosti majitele“ nahrazují slovy „krajská veterinární správa na základě odůvodněné žádosti chovatele“.

38. V § 28 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „§ 13 odst. 1 písm. b),“ zrušují.

39. V § 28 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   soupis všech hospodářství s chovem prasat;“.

40. V § 28 odst. 1 písm. b) se slova „uvnitř pásma dozoru“ nahrazují slovy „z hospodářství v pásmu“ a slovo „přímo“ se zrušuje.

41. V § 28 odst. 1 písm. c) bodě 3 se slovo „přepravována“ nahrazuje slovem „přepravena“.

42. V § 28 odst. 1 písm. c) body 4 a 5 znějí:

„4. každé prase bylo evidováno a označeno v souladu s plemenářským zákonem3),
5.  dopravní prostředky, vybavení a zařízení použité k přepravě těchto prasat byly po přepravě vyčištěny a dezinfikovány;“.

43. V § 28 odst. 1 písm. d) se slova „a zařízení (vybavení) používané“ nahrazují slovy „ , vybavení a zařízení použité“.

44. V § 29 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Příslušný orgán“ nahrazují slovy „Krajská veterinární správa“.

45. V § 29 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   potvrzení výskytu vezikulární choroby prasat, aby kromě ochranných a zdolávacích opatření podle § 13 a 15 maso prasat poražených v období mezi pravděpodobným zavlečením nákazy do hospodářství a provedením ochranných a zdolávacích opatření bylo podle možnosti pod dohledem úředního veterinárního lékaře dohledáno a neškodně odstraněno takovým způsobem, aby se předešlo nebezpečí šíření viru vezikulární choroby prasat,“.

46. V § 29 odst. 1 písm. b) se slovo „kontaminována“ nahrazuje slovem „nakažena“.

47. V § 29 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova „infikovaných a kontaminovaných“ nahrazují slovem „nakažených“ a slova „tak, aby se vyloučilo nebezpečí šíření viru vezikulární choroby prasat“ se nahrazují slovy „pod dohledem úředního veterinárního lékaře takovým způsobem, aby se předešlo nebezpečí šíření vezikulární choroby prasat“.

48. V § 30 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „v případě“ nahrazují slovy „se přihlédne k druhu zemědělské činnosti vykonávané v hospodářství. V případě“.

49. V § 30 odst. 2 písm. b) bodě 1 se slova „oblast, v níž“ nahrazují slovy „pásma, v nichž“.

50. § 31 a 32 včetně poznámky pod čarou č. 5 znějí:

㤠31

Pro účely této hlavy se rozumí pod pojmem

a)   zvíře vnímavého druhu - každý přežvýkavec;
b)   zvířata - zvířata patřící k vnímavým druhům, s výjimkou volně žijících zvířat, pro která mohou být orgány Unie přijata zvláštní opatření;
c)   vektor - hmyz rodu Culicoides schopný přenášet katarální horečku ovcí, který má být zjišťován v souladu s postupem stanoveným předpisy Evropských společenství o opatřeních pro předcházení vzniku nákaz a jejich zdolávání.

§ 32

(1) Je-li v hospodářství nacházejícím se v oblasti, která nepodléhá omezením v důsledku ochranných a zdolávacích opatření nařízených v souvislosti s výskytem katarální horečky ovcí nebo podezřením z jejího výskytu, jedno nebo více zvířat vnímavého druhu podezřelých z této nákazy, krajská veterinární správa v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona

a)   zahájí neprodleně sledování tohoto hospodářství a šetření za účelem potvrzení nebo vyloučení výskytu této nákazy, klinicky vyšetří podezřelá a uhynulá zvířata nebo zajistí jejich pitvu;
b)   zajistí, aby byl proveden soupis míst, která mohou umožňovat přežívání vektora nebo která ho mohou hostit, zejména míst vhodných k jeho rozmnožování;
c)   nařídí chovateli zejména, aby
1.  provedl soupis zvířat vnímavého druhu, uvádějící pro každý druh počet zvířat již uhynulých a nakažených, jakož i zvířat, která mohla být nakažena. Údaje soupisu chovatel aktualizuje, aby byla brána v úvahu zvířata narozená nebo uhynulá během doby podezření, a na požádání je předkládá orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor ke kontrole a prověření,
2.  dodržoval zákaz jakéhokoli přemísťování zvířat vnímavého druhu z hospodářství nebo do hospodářství,
3.  omezil možnost pohybu zvířat vnímavého druhu, včetně jejich pobytu mimo stáj, v době aktivity vektorů, pokud lze předpokládat, že jsou k dispozici prostředky k provedení tohoto opatření,
4.  ošetřoval pravidelně zvířata vnímavého druhu, budovy používané k jejich ustájení a jejich okolí, především místa příznivá pro vektory, schválenými insekticidními prostředky. Četnost ošetření určí krajská veterinární správa se zřetelem na dobu účinnosti použitého insekticidního prostředku a na klimatické podmínky,
5.  zabezpečil v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu2) neškodné odstranění kadáverů zvířat uhynulých v hospodářství.

(2) Krajská veterinární správa v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí5),

a)   provede epizootologické šetření,
b)   uplatňuje programy pro sledování katarální horečky ovcí v uzavřených pásmech a pro dozor nad katarální horečkou ovcí mimo uzavřená pásma,
c)   poskytuje údaje o katarální horečce ovcí shromážděné v průběhu uplatňování programů uvedených v písmenu a) Státní veterinární správě, která plní informační povinnosti podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí5).

(3) Do doby zavedení opatření uvedených v odstavci 1 se zvířata vnímavého druhu nepřemísťují z hospodářství nebo do hospodářství a podle možností je omezen jejich pohyb v době aktivity vektorů.


5) Nařízení Komise (ES) č. 1266/2007.“.

51. V § 33 odst. 2 a § 96 se slovo „odvolána“ nahrazuje slovem „ukončena“.

52. V § 34 odst. 1 písm. a) úvodní části ustanovení, § 41 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 82 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 92 odst. 3 úvodní části ustanovení a § 97 odst. 1 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „příslušný orgán“ nahrazují slovy „krajská veterinární správa“.

53. V § 34 odst. 1 písm. a) bodě 1 a v § 36 odst. 1 písm. b) se slovo „přežvýkavců“ nahrazuje slovy „zvířat vnímavého druhu“.

54. V § 34 odst. 1 písm. a) bodě 2, § 95 odst. 1 písm. c) bodě 5, § 97 odst. 1 písm. a) bodě 2 a § 150 odst. 1 písm. i) se slova „se zvláštním právním předpisem2)“ nahrazují slovy „s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o hygienických pravidlech pro vedlejší živočišné produkty2)“.

55. V § 34 odst. 1 písm. a) bodě 4, § 37 odst. 2, § 38 písm. c), § 100 odst. 2 a § 172 písm. b) a c) se slova „v souladu s § 10 odst. 2 a § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona“ zrušují.

56. V § 34 odst. 1 písm. a) se na konci textu bodu 4 doplňují slova „ ; o zahájení očkování Státní veterinární správa uvědomí Komisi“.

57. V § 35 odst. 2 se slova „v němž“ nahrazují slovy „v níž“.

58. V § 35 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Ochranné pásmo a pásmo dozoru tvoří uzavřené pásmo.“.

59. V § 36 odst. 1 písm. a) se slova „s přežvýkavci“ nahrazují slovy „se zvířaty vnímavého druhu“.

60. V § 36 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   zákaz přemísťování zvířat vnímavého druhu z pásma, pokud krajská veterinární správa v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí5), nestanovila jinak.“.

61. V § 36 odstavec 2 zní:

„(2) Státní veterinární správa může dát Komisi podnět k tomu, aby rozhodla o očkování zvířat vnímavého druhu v ochranném pásmu proti katarální horečce ovcí a o jejich označení.“.

62. V § 37 odst. 2 a § 100 odst. 2 se slovo „zrušují“ nahrazuje slovem „ukončují“.

63. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který zní:

㤠37a

Státní veterinární správa v souladu s předpisy Evropských společenství o hlášení nákaz1e)

a)   hlásí Komisi a ostatním členským státům primární ohniska a ohniska katarální horečky ovcí,
b)   poskytuje jim související epizootologické informace o katarální horečce ovcí shromážděné v průběhu uplatňování programů sledování katarální horečky ovcí a dozoru nad katarální horečkou ovcí.“.

64. V § 38 písm. h) se slova „vysokorizikových konfiskátů živočišného původu uvedených ve zvláštním právním předpisu2)“ nahrazují slovy „rizikového materiálu uvedeného v přímo použitelném předpisu Evropských společenství o hygienických pravidlech pro vedlejší živočišné produkty2)“.

65. V § 38 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:

„l)   hospodářství - jakýkoli zemědělský či jiný objekt, v němž jsou trvale nebo dočasně chována či držena prasata. Za hospodářství v tomto smyslu se nepovažují jatky, dopravní prostředky a ohrazené prostory, v nichž jsou držena a mohou být lovena prasata divoká; tyto ohrazené prostory mají takovou velikost a členění, jež vylučují použití opatření stanovených v § 41 odst. 1 a 2,
m)   zamořená oblast - oblast, v níž se po potvrzení jednoho nebo více případů klasického moru prasat u prasat divokých uplatňují eradikační opatření podle § 15 nebo 16.“.

66. V § 39 odstavec 1 zní:

„(1) Státní veterinární správa hlásí v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona Komisi a ostatním členským státům výskyt klasického moru prasat a poskytne jim informace o

a)   ohniscích klasického moru prasat potvrzených v hospodářství,
b)   případech klasického moru prasat potvrzených na jatkách nebo v dopravních prostředcích,
c)   primárních případech klasického moru prasat potvrzených u prasat divokých,
d)   výsledcích epizootologického šetření.“.

67. V § 39 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 50 odst. 2 a § 90 odst. 2 se slova „členské státy prostřednictvím Stálého veterinárního výboru“ nahrazují slovy „ostatní členské státy“.

68. V § 40 odst. 1, § 82 odst. 2, § 84 odst. 3 a 4, § 95 odst. 2 a § 135 odst. 3 se slova „v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona“ zrušují.

69. V § 40 odst. 1 se slova „označena podle zvláštního právního předpisu3)“ nahrazují slovy „evidována a označena v souladu s plemenářským zákonem3)“.

70. V § 40 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „na základě dotazníků připravených v rámci pohotovostních plánů podle § 56“.

71. V § 40 odst. 2 písm. c) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ke kontrole a prověření“.

72. V § 40 odst. 2 písm. c) bodě 4 se slova „s členskými státy (dále jen „obchodování“)“ zrušují.

73. V § 41 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „pod dohledem úředního veterinárního lékaře“.

74. V § 41 odst. 1 se na začátek písmene f) vkládají slova „po odstranění prasat“ a slovo „steliva“ se nahrazuje slovem „podestýlky“.

75. V § 41 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 42 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 44 odst. 3 písm. b), § 48 odst. 1 písm. a), § 49 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 91 odst. 1 písm. c) bodě 2, § 150 odst. 1 písm. d), § 158 odst. 1 písm. d) a § 159 odst. 2 se slova „v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona“ zrušují.

76. V § 44 odst. 1 písm. b) se slova „označení podle zvláštního právního předpisu3)“ nahrazují slovy „evidence a označení v souladu s plemenářským zákonem3)“.

77. V § 44 odst. 1 písm. c) se za slovem „zastávky“ čárka nahrazuje středníkem a slova „a o přepravu“ se nahrazují slovy „rozhodnutím orgánů Unie může být umožněna přeprava“.

78. V § 44 odst. 1 písm. c), § 44 odst. 2 písm. a), § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. a), § 54 odst. 2 písm. a), § 54 odst. 4 písm. a), § 54 odst. 4 písm. c) bodě 1, § 84 odst. 3, § 86 odst. 1 písm. e) bodě 1, § 91 odst. 1 písm. c) bodě 2, § 91 odst. 2 písm. b), § 149 odst. 1 písm. a), § 153 písm. a), § 157 odst. 1 písm. a), § 158 odst. 1 písm. a), § 161 písm. a), § 165 odst. 1 písm. a), § 167 písm. a) a § 170 odst. 3 písm. a) se slovo „okamžité“ nahrazuje slovem „neprodlené“.

79. V § 44 odst. 1 písm. d) a § 45 odst. 1 písm. c) se slovo „stelivo“ nahrazuje slovem „podestýlka“.

80. V § 44 odst. 1 písm. g) body 1 až 3 znějí:

„1.  na jatky jí určené, pokud možno uvnitř ochranného pásma nebo pásma dozoru, za účelem neprodlené porážky,
2.  do asanačního podniku nebo na jiné vhodné místo, kde jsou prasata neprodleně utracena a kadávery neškodně odstraněny pod dohledem úředního veterinárního lékaře, nebo
3.  za mimořádných okolností na jiné místo v ochranném pásmu. O tom Státní veterinární správa neprodleně informuje Komisi prostřednictvím Stálého výboru,“.

81. V § 44 odst. 2 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. b) se slova „ , v němž“ nahrazují slovy „nebo na jiné vhodné místo, kde“ a slovo „okamžitě“ se nahrazuje slovem „neprodleně“.

82. V § 44 odst. 3 písm. a) se slova „označena v souladu se zvláštním právním předpisem3)“ nahrazují slovy „evidována a označena v souladu s plemenářským zákonem3)“.

83. V § 44 odst. 3 písm. e) bod 1 zní:

„1.  krajská veterinární správa, která vykonává na jatkách státní veterinární dozor, je uvědoměna o záměru přemístit prasata na tyto jatky a o jejich příjezdu na jatky uvědomí krajskou veterinární správu odpovědnou za odeslání prasat,“.

84. V § 44 odst. 3 písm. e) bod 4 zní:

„4.  čerstvé maso pocházející z těchto jatek je označeno stejným způsobem, jakým se označuje čerstvé maso pocházející z prasat uvedených v § 27 odst. 1 písm. e) bodě 1, a v podniku určeném krajskou veterinární správou následně ošetřeno v souladu s právními předpisy o veterinárních požadavcích na živočišné produkty4). Zásilka tohoto masa je před přepravou do podniku, v němž má být maso ošetřeno, zaplombována krajskou veterinární správou a zůstane tak po celou dobu přepravy.“.

85. V § 45 odst. 1 písm. b) se slova „ochranného pásma“ nahrazují slovy „pásma dozoru“.

86. V § 45 odst. 1 písmeno f) zní:

„f)   zákaz přemísťování prasat z hospodářství, v němž jsou chována, po dobu nejméně 21 dnů po skončení předběžného čištění a dezinfekce hospodářství. Po 21 dnech může krajská veterinární správa povolit za podmínek § 44 odst. 3 přemístění prasat z hospodářství k přímému převozu
1.  na jatky jí určené, nejlépe uvnitř ochranného pásma nebo pásma dozoru, za účelem neprodlené porážky,
2.  do asanačního podniku nebo na jiné vhodné místo, kde jsou prasata neprodleně utracena a kadávery neškodně odstraněny pod dohledem úředního veterinárního lékaře, nebo
3.  za mimořádných okolností na jiné místo v ochranném pásmu nebo pásmu dozoru. O tom Státní veterinární správa bez prodlení informuje Komisi prostřednictvím Stálého výboru,“.

87. V § 47 odst. 2 písm. a) se slovo „a“ za slovy „morem prasat“ nahrazuje slovem „nebo“.

88. V § 49 odst. 2 písm. b) bodě 1 se za slovo „dozor“ vkládají slova „ke kontrole a prověření“.

89. V § 51 odst. 1 se na konci textu písmene k) doplňují slova „a části, které nejsou určeny k lidské spotřebě, neškodně odstraněny pod dohledem úředního veterinárního lékaře“.

90. V § 51 odst. 1 písm. n) se slovo „zrušení“ nahrazuje slovem „ukončení“.

91. V § 51 odst. 2 se slovo „veterinárního“ zrušuje.

92. V § 52 odst. 1 se slova „výskytu klasického moru prasat“ nahrazují slovy „přítomnosti původce klasického moru prasat a identifikace genetického typu izolátů viru“ a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „a dalších laboratořích uvedených v § 52 odst. 3 zákona“.

93. V § 52 odst. 2 věta druhá zní: „Státní veterinární správa vede a průběžně aktualizuje seznam těchto laboratoří a jiných zařízení.“.

94. V § 54 odst. 2 písm. c) se slovo „oplodněná“ zrušuje.

95. V § 54 odst. 4 písm. b) se slovo „oplodněných“ zrušuje.

96. V § 54 odst. 4 písm. c) bodě 2 se slova „po výkrmu“ zrušují.

97. V § 54 odst. 8 úvodní části ustanovení se slova „§ 10 odst. 2 a § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona s kladným“ nahrazují slovy „§ 15 a § 48 odst. 1 písm. c) zákona a kladným“ a slova „a produktů“ se nahrazují slovy „či jejich produktů a obchodování s nimi“.

98. V § 54 odst. 8 písm. c) se slova „§ 10 odst. 2 a § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2“ nahrazují slovy „§ 53 odst. 8“.

99. V § 55 odstavec 4 zní:

„(4) Státní veterinární správa předkládá Komisi a ostatním členským státům každých 6 měsíců zprávu o výsledcích očkování spolu se zprávou uvedenou v § 51 odst. 2.“.

100. V § 56 odstavec 3 zní:

„(3) Státní veterinární správa provede každých 5 let aktualizaci pohotovostního plánu uvedeného v odstavci 1 a předloží jej Komisi ke schválení.“.

101. V § 57 odst. 1 se slova „zřizuje celostátní krizové centrum tlumení nákazy, popřípadě se zřizují i krajská krizová centra tlumení nákazy, a“ nahrazují slovy „zřizují celostátní krizové centrum a krajská krizová centra tlumení nákazy, jakož i“.

102. V § 57 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Celostátní krizové centrum tlumení nákazy odpovídá zejména za

a)   určení nezbytných opatření k tlumení nákazy,
b)   koordinaci postupu krajských krizových center tlumení nákazy, zajištění pohotového a účinného zavedení uvedených opatření těmito centry a rozmístění osob a materiálových zdrojů do krajských center tlumení nákazy,
c)   poskytování informací příslušným orgánům a osobám,
d)   organizování nouzového očkování a vymezení pásem očkování, je-li to třeba,
e)   zajištění spolupráce s diagnostickými laboratořemi, orgány Policie České republiky a hromadnými sdělovacími prostředky.

(3) Některé úkoly celostátního krizového centra tlumení nákazy mohou být delegovány krajským centrům tlumení nákazy, pokud tím nebudou ohroženy cíle celostátního krizového centra tlumení nákazy.“.

103. V § 79 písmeno b) zní:

„b)   drůbež podezřelá z nákazy – veškerá drůbež s klinickými příznaky nebo postmortálními změnami, které zakládají podezření na newcastleskou chorobu,“.

104. V § 79 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ustanovení této hlavy se vztahují jen na tlumení a zdolávání newcastleské choroby u drůbeže chované v hospodářstvích, u poštovních holubů a u jiných ptáků držených v zajetí; nepoužijí se v případě výskytu newcastleské choroby u volně žijících ptáků.“.

105. V § 80 odst. 1 písm. b) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ke kontrole a prověření“.

106. V § 80 odst. 1 písm. b) bod 2 zní:

„2.  držel všechnu drůbež v hospodářství na místech, na nichž je chována, nebo na jiném místě, které umožňuje její karanténu,“.

107. V § 80 odst. 1 písm. b) bodě 4 se za slovo „do“ vkládá slovo „schváleného“ a slova „schváleného podle zvláštního právního předpisu,7)“ se zrušují.

108. V § 80 odst. 2, § 150 odst. 2, § 158 odst. 2 a § 165 odst. 2 se slova „konfiskátů živočišného původu“ nahrazují slovy „vedlejších živočišných produktů“.

109. V § 80 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Krajská veterinární správa může provést a v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona nařídit opatření uvedená v odstavcích 1 a 2 i ve vztahu k jiným hospodářstvím v případě, že jejich budovy, poloha nebo kontakty s hospodářstvím uvedeným v odstavci 1 odůvodňují podezření z možnosti infekce.“.

110. V § 82 odst. 1 písm. a) se slova „(na místě)“ nahrazují slovy „ , popřípadě poražení“.

111. V § 82 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   neškodné odstranění nebo odpovídající ošetření všech materiálů, látek a odpadů, jako jsou krmivo, podestýlka a hnůj, které mohou být kontaminovány, podle pokynů úředního veterinárního lékaře. Tímto ošetřením se zajistí zničení viru newcastleské choroby;“.

112. V § 82 odst. 1 písm. d) se slova „a která“ nahrazují slovy „nebo která“.

113. V § 83 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „orgán“ nahrazuje slovy „krajská veterinární správa“ a slova „odst. 2“ se nahrazují slovy „odst. 3“.

114. V § 83 odst. 2 se slova „zvláštního právního předpisu9)“ nahrazují slovy „právního předpisu upravujícího veterinární a hygienické požadavky na živočišné produkty7)“.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:


7) § 3 odst. 4 vyhlášky č. 289/2007 Sb.“.

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.

115. V § 84 odst. 1 se slova „§ 13“ nahrazují slovy „§ 15“.

116. V § 84 odstavec 2 zní:

„(2) Má-li krajská veterinární správa důvodné podezření, že drůbež v některém hospodářství mohla být nakažena v důsledku pohybu osob, zvířat, dopravních prostředků nebo jakýmkoli jiným způsobem, sleduje toto hospodářství zejména za účelem kontroly přemísťování drůbeže v hospodářství a případného nařízení opatření uvedených v odstavci 3.“.

117. V § 84 odst. 3 se slova „předpokládané kontaminace“ nahrazují slovy „předpokládaného nakažení“.

118. V § 84 odst. 5 se slova „v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona“ zrušují.

119. V § 86 odst. 1 písm. c) se slovo „karanténu“ nahrazuje slovem „izolaci“.

120. V § 86 odst. 1 písm. e) bodě 1 a § 87 odst. 1 písm. c) se slova „zvláštního právního předpisu9)“ nahrazují slovy „právního předpisu upravujícího veterinární a hygienické požadavky na živočišné produkty7)“.

121. V § 86 odst. 2 se za slovo „cestou“ vkládají slova „a pod dohledem úředního veterinárního lékaře“.

122. V § 87a písm. b) bodě 1 se slova „drůbeže a vajec“ nahrazují slovy „drůbeže, vajec a poštovních holubů“.

123. V § 87a písm. b) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „a aby předkládaly odpovídající doklady“.

124. § 89 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

㤠89

Odběr vzorků a jejich laboratorní vyšetření za účelem zjištění přítomnosti viru newcastleské choroby se provádí podle předpisu Evropských společenství o opatřeních pro tlumení newcastleské choroby9).


9) Příloha III směrnice Rady 92/66/EHS.“.

125. V § 90 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Výjimečně lze přistoupit pod dohledem úředního veterinárního lékaře k zeměpisně a časově vymezenému nouzovému očkování drůbeže proti newcastleské chorobě, a to za podmínek uvedených v § 12 a po informaci Komise a ostatních členských států v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona prostřednictvím Stálého výboru o nákazové situaci, týkající se newcastleské choroby, a o programu nouzového očkování.“.

126. V § 91 odst. 1 písm. b) se slovo „narozená“ nahrazuje slovem „vylíhnutá“.

127. V § 92 odst. 1 písm. b) se slova „co může přenášet newcastleskou chorobu, neopustil“ nahrazují slovy „ani nic jiného, co by mohlo přenést newcastleskou chorobu, nemohli opustit“.

128. V § 92 odst. 3 písm. a) se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 3“.

129. V § 92 odst. 3 písm. b) se slovo „zjištění“ nahrazuje slovem „výskytu“ a slovo „odstraňování“ se nahrazuje slovem „odstranění“.

130. V § 92 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Krajská veterinární správa provede epizootologické šetření.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

131. V § 92 odst. 5 se slova „pro potravinový řetězec a zdraví zvířat“ zrušují.

132. V § 95 odst. 1 písm. c) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ke kontrole a prověření“.

133. V § 97 odst. 1 písm. a) bodě 4 se za slovo „uvědoměna“ vkládají slova „Státní veterinární správou“.

134. V § 99 odst. 1 písm. b) se slovo „přepravy“ nahrazuje slovy „přímé přepravy pod dohledem úředního veterinárního lékaře“.

135. V § 99 odst. 3 se slova „s kladným vyjádřením“ nahrazují slovy „na základě kladného vyjádření“.

136. V § 100 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „správa“ vkládají slova „v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona“.

137. V § 101 písm. b) bodě 1 se slova „v souladu se zvláštním právním předpisem3)“ nahrazují slovy „a evidováni v souladu s plemenářským zákonem3)“.

138. Hlava VIII včetně nadpisu se zrušuje.

139. § 104 až 107 se zrušují.

140. § 109 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

㤠109

Státní veterinární správa podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o prevenci, tlumení a eradikaci některých spongiformních encefalopatií10) zpracovává pohotovostní plán, předkládá Komisi výroční zprávu, vyhotovuje roční program sledování TSE, organizuje provádění tohoto programu a plní informační povinnosti.


10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001.“.

141. V § 132 odstavec 1 zní:

„(1) Při prvním výskytu varroázy na území obce krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona

a)   vymezí ochranné pásmo v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy,
b)   nařídí pro toto pásmo ochranná a zdolávací opatření.“.

142. V § 133 odst. 2 a 3 se slova „schválené laboratoři“ nahrazují slovy „laboratoři uvedené v § 52 odst. 3 zákona“.

143. V § 134 odst. 1 písm. a), § 134 odst. 2 písm. a) a § 135 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „stanovených“ nahrazuje slovem „nařízených“.

144. V § 134 odst. 1 písm. c) se slova „v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona“ zrušují a za slovo „k“ se vkládá slovo „tomuto“.

145. V § 134 odst. 2 písm. b) se slovo „přemísťována“ nahrazuje slovem „přemístěna“ a slova „v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona“ se zrušují.

146. V § 136 odst. 3 úvodní část ustanovení zní: „Krajská veterinární správa, která nařídila ochranná a zdolávací opatření, ukončí tato opatření, jestliže“.

147. V § 137 úvodní části ustanovení se slovo „stanovených“ nahrazuje slovem „nařízených“, slova „v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona“ se zrušují, slovo „přijme“ se nahrazuje slovem „nařídí“ a za slovo „správa“ se vkládají slova „v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona“.

148. V § 138 odst. 2 písm. b) se slovo „vosku“ nahrazuje slovem „vosků“.

149. V § 138 odst. 2 písm. g) se slova „zásobních plastů“ nahrazují slovem „souší“.

150. V § 138 odst. 2 písm. i) se na konci textu doplňují slova „ , jakož i medu, který je předmětem obchodování, a to na základě analýzy rizik vycházející z předchozích výsledků vyšetření“.

151. V § 138 odst. 2 písm. k) se slovo „neznalosti“ nahrazuje slovem „neznámé“.

152. V § 138 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) až r), která znějí:

„p)   likvidace nepoužívaných prázdných úlů a chovatelských zařízení, pokud nejsou zabezpečeny v souladu s písmeny d) a e),
q)   pravidelná obnova včelího díla, obnova a náhrada starých úlů a likvidace vyřazených úlů,
r)   pravidelné vyšetřování směsných vzorků zimní měli včelstev na mor a hnilobu včelího plodu v rizikových oblastech, v komerčních chovech matek a před přemístěním včelstev; pozitivní výsledek vyšetření se považuje za podezření z nákazy.“.

153. § 139 až 142 znějí:

㤠139

(1) Vznikne-li podezření z výskytu moru nebo hniloby včelího plodu, krajská veterinární správa v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona zejména

a)   provede klinické vyšetření všech včelstev na stanovišti s rozebráním včelího díla,
b)   odebere vzorky k laboratornímu vyšetření, zejména plodové plásty s klinickými změnami na plodu, plásty s příškvary a měl,
c)   nařídí chovateli
   1.  uzávěru objektu a jeho označení výstražnou tabulkou,
   2.  zákaz přemísťování včel, včetně včelích matek, plástů, úlů a jejich součástí, jakož i veškerých včelařských potřeb a pomůcek, prodej a jakékoli přemísťování medu a ostatních včelích produktů s výjimkou přemístění pro průmyslové zpracování,
d)   poskytne chovateli přiměřené poučení v zájmu okamžitého vytváření podmínek pro úspěšné zdolávání nákazy a zabránění jejího šíření.

(2) Podezření z výskytu nákazy trvá, dokud klinickým vyšetřením včelstev spojeným s odběrem vzorků, který zahrnuje zejména odběr plodových plástů s klinickými změnami na plodu, plástů s příškvary a měli, provedeným za 6 měsíců po vzniku podezření, není potvrzen negativní výsledek.

(3) Výskyt nákazy je potvrzen, jestliže

a)   jsou zjištěny klinické příznaky nákazy na plodu a laboratorní vyšetření vzorků plodových plástů prokáže pozitivní výsledek, nebo
b)   jsou zjištěny plásty s příškvary a laboratorní vyšetření vzorků odebraných z plástů s příškvary prokáže pozitivní výsledek.

§ 140

(1) Je-li potvrzen výskyt moru nebo hniloby včelího plodu, krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona

a)   vymezí ochranné pásmo v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy s přihlédnutím k zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám,
b)   nařídí chovatelům v tomto pásmu
   1.  provést neprodleně prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla a v případě zjištění onemocnění plodu uvědomit o tom krajskou veterinární správu,
   2.  zajistit odběr vzorků měli ze všech úlů na stanovišti a jejich neprodlené bakteriologické vyšetření na původce moru nebo hniloby včelího plodu, pokud toto vyšetření nebylo již provedeno v posledních 12 měsících; jde jmenovitě o vyšetření zimní měli v ochranném pásmu. Směsné vzorky ze stanoviště se získávají smícháním 10 dílčích vzorků do jednoho směsného vzorku,
c)   provede klinickou prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla na stanovištích, na kterých bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli prokázalo pozitivní výsledek,
d)   zakáže přemísťování včelstev a matek z ochranného pásma. Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem krajské veterinární správy, vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli.

(2) Krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona nařídí dále neprodlenou likvidaci všech včelstev v ohnisku nákazy, jakož i úlů, zásobních plástů, souší i ostatního včelařského příslušenství a nástrojů používaných při manipulaci s včelami a jejich produkty (dále jen „likvidace včelstev a zařízení“), pokud nelze zajistit jejich účinnou dezinfekci, zejména v případě kovových předmětů, s předchozím nebo následným vyžíháním plamenem; to však neplatí pro budovy a konstrukce včelínů a kočovných vozů. Likvidace včelstev se provádí jejich utracením a následně okamžitým spálením; zároveň se likviduje veškerý hořlavý materiál.

(3) Likvidace včelstev a zařízení se provádí za přítomnosti likvidační komise, určené krajskou veterinární správou; komise pořídí o likvidaci záznam.

(4) Po likvidaci včelstev se provede dezinfekce půdy před a pod výlety z úlů a účinná dezinfekce vyžíháním plamenem po předchozí mechanické očistě a oškrabáním veškerého včelařského pevného, zejména kovového, nespalitelného materiálu, včelínů a kočovných vozů. K dezinfekci se používá zpravidla roztok s obsahem minimálně 0,5 % chlornanu sodného s 5 % hydroxidu sodného.

(5) Při provádění prohlídky včelstev se použijí ochranné rukavice (gumové nebo pro jednorázové použití); po skončení prohlídky se provede dezinfekce rukou, oděvů, obuvi a gumových rukavic.

(6) Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli se provádí v ochranném pásmu před skončením roční pozorovací doby.

§ 141

Veškeré včelí produkty jako med, vosk, propolis a mateří kašička, pocházející z ohniska nákazy, se neškodně odstraňují v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o hygienických pravidlech pro vedlejší živočišné produkty2).

§ 142

(1) Krajská veterinární správa, která nařídila ochranná a zdolávací opatření, ukončí tato opatření

a)   v ohnisku, jestliže po likvidaci včelstev a zařízení byla v ohniscích moru nebo hniloby včelího plodu splněna nařízená ochranná a zdolávací opatření a byla provedena závěrečná ohnisková dezinfekce,
b)   v ochranném pásmu, jestliže se v průběhu pozorovací doby 1 roku po likvidaci včelstev a zařízení a provedené závěrečné ohniskové dezinfekci v ochranném pásmu nevyskytne mor nebo hniloba včelího plodu.

(2) Dojde-li k prostorovému a časovému překrývání ochranných pásem, vymezených kolem jednotlivých ohnisek moru nebo hniloby včelího plodu, dochází k ukončení ochranných a zdolávacích opatření nařízených v jednotlivých ochranných pásmech postupně tak, jak byla tato opatření nařizována.“.

154. § 143 až 145 znějí:

㤠143

(1) Pro účely této hlavy se rozumí:

a)   v případě brucelózy skotu pod pojmem
   1.  stáda skotu typu B 1 – stáda, jejichž předchozí klinická anamnéza, očkování a sérologický status nejsou známy,
   2.  stáda skotu typu B 2 – stáda, jejichž předchozí klinická anamnéza, očkování a sérologický status jsou známy a v nichž se provádějí rutinní kontrolní testy podle vnitrostátních předpisů za účelem dosažení statusu typu B 3 nebo B 4,
   3.  stáda skotu typu B 3 – stáda prostá brucelózy ve smyslu části II přílohy č.  23 k této vyhlášce,
   4.  stáda skotu typu B 4 – stáda skotu úředně prostá brucelózy ve smyslu části II přílohy č. 23 k této vyhlášce;
b)   v případě tuberkulózy skotu pod pojmem
   1.  stáda skotu typu T 1 – stáda, jejichž předchozí klinická anamnéza a výsledky tuberkulinací nejsou známy,
   2.  stáda skotu typu T 2 – stáda, jejichž předchozí klinická anamnéza a výsledky tuberkulinací jsou známy a v nichž se provádějí rutinní kontrolní testy podle vnitrostátních předpisů za účelem dosažení statusu typu T 3,
   3.  stáda skotu T 3 – stáda skotu úředně prostá tuberkulózy podle části I přílohy č. 23 k této vyhlášce.

(2) Podrobná kritéria pro klasifikaci stáda skotu jako úředně prostého tuberkulózy, úředně prostého brucelózy a prostého brucelózy a enzootické leukózy skotu jsou stanovena v příloze č. 23 k této vyhlášce.

(3) Výsledky provedených tuberkulinací se vyhodnocují v souladu s přílohou č. 20 k této vyhlášce.

§ 144

(1) Orgány veterinární správy činí v souladu s § 10 odst. 1, § 48 odst. 1 písm. a) až c) a § 49 odst. 1 písm. b) zákona všechna nezbytná opatření k tomu, aby v populaci skotu byl nadále udržován status úředně prostá brucelózy, tuberkulózy a enzootické leukózy skotu a aby bylo zabráněno opětnému vzplanutí některé z těchto nákaz.

(2) Státní veterinární správa informuje Komisi o provedení opatření uvedených v odstavci 1.

§ 145

(1) Není-li stanoveno jinak, léčení brucelózy, léčení a desenzibilizace tuberkulózy a léčení enzootické leukózy skotu, jakož i očkování proti tuberkulóze a enzootické leukóze skotu, jsou zakázána.

(2) Očkování proti brucelóze skotu může být prováděno jen se souhlasem Státní veterinární správy a pod dohledem úředního veterinárního lékaře a zastaví se co nejdříve, aby stáda mohla být opět co nejdříve zařazena ke stádům úředně prostým brucelózy.“.

155. § 146 až 148 se zrušují.

156. V § 150 odst. 1 úvodní části ustanovení a § 158 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „příslušný orgán nařídí tato“ nahrazují slovy „krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona nařídí, není-li stanoveno jinak, tato“.

157. V § 150 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   zákaz veškerého přemísťování zvířat do tohoto stáda nebo z tohoto stáda s výjimkou krajskou veterinární správou povoleného přemístění za účelem neprodlené porážky. Krajská veterinární správa může také povolit v hospodářství přemístění kastrovaného skotu po předporážkové izolaci a označení nakaženého skotu a skotu považovaného krajskou veterinární správou za nakažený za předpokladu, že kastrovaná zvířata jsou přemístěna do výkrmových stád a odtud na jatky,“.

158. V § 150 odst. 1 písm. g), § 158 odst. 1 písm. g) a § 165 odst. 1 písm. d) se za slovo „drobů“ vkládají slova „nakažených zvířat“.

159. § 151 zní:

㤠151

Zvířata, u nichž byl po laboratorním vyšetření potvrzen výskyt nákazy, a zvířata považovaná krajskou veterinární správou za podezřelá z nákazy jsou pod dohledem úředního veterinárního lékaře co nejdříve poražena, nejpozději však do 30 dnů po seznámení chovatele s výsledky vyšetření a s povinností porazit tato zvířata v rámci plnění ochranných a zdolávacích opatření.“.

160. V § 153 písm. c) se slova „se zvláštním právním předpisem, který upravuje veterinární podmínky obchodování se zvířaty“ nahrazují slovy „s právním předpisem, který upravuje veterinární požadavky na obchodování se zvířaty11)“.

Poznámka pod čarou č. 11 zní:


11) Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů.“.

161. V § 154 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „do stáda typu B 3“ nahrazují slovy „do jiného stáda typu B 2“.

162. V § 155 odst. 2 se slova „opatřením stanoveným plány uvedenými v § 144 až 146“ nahrazují slovy „ochranným a zdolávacím opatřením nařízeným k tlumení brucelózy a zabránění jejímu šíření“.

163. § 156 se zrušuje.

164. V § 159 odstavec 1 zní:

„(1) Zvířata, u nichž byl po laboratorním vyšetření potvrzen výskyt nákazy, a zvířata považovaná krajskou veterinární správou za podezřelá z nákazy jsou pod dohledem úředního veterinárního lékaře co nejdříve poražena, nejpozději však do 30 dnů po seznámení chovatele s výsledky vyšetření a s povinností porazit tato zvířata v rámci plnění ochranných a zdolávacích opatření.“.

165. V § 165 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Nehledě na opatření přijatá v případě podezření z výskytu enzootické leukózy skotu krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. a) zákona nařídí, byl-li výskyt této nákazy ve stádě potvrzen a není-li stanoveno jinak, tato ochranná a zdolávací opatření:“.

166. § 165 odst. 1 písm. b) se slova „s jiným skotem“ nahrazují slovy „se skotem, který do tohoto stáda nepatří“.

167. § 166 zní:

㤠166

Krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona nařídí, není-li stanoveno jinak, poražení

a)   veškerého skotu ve stádě, v němž byl potvrzen výskyt enzootické leukózy, a to ve lhůtě jí stanovené, nebo
b)   pouze těch zvířat, u nichž byl potvrzen výskyt enzootické leukózy a zvířat považovaných krajskou veterinární správou za nakažená. Tato zvířata jsou poražena pod dohledem úředního veterinárního lékaře do 30 dnů po seznámení chovatele s výsledky vyšetření a s povinností porazit v dané lhůtě tato zvířata v rámci plnění ochranných a zdolávacích opatření.“.

168. V § 173 odstavec 1 zní:

„(1) Nebude-li Česká republika úředně prostá moru prasat, vypracuje Státní veterinární správa plán eradikace této nákazy a předloží jej ke schválení Komisi.“.

169. V § 173 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 173 odst. 3 a § 173 odst. 4 písm. a) se slova „rychlé eradikace“ nahrazují slovy „uvedený v odstavci 1“.

170. V § 173 odst. 2 písm. a) se slovo „plemenných“ nahrazuje slovem „chovných“.

171. V § 173 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   datum zákazu očkování prasat ve výkrmu, popřípadě omezení tohoto očkování v prvních 2 letech provádění plánu,“.

172. V § 173 odst. 4 písm. b) se slova „šestiletý plán rychlé eradikace“ nahrazují slovy „plán uvedený v odstavci 1“.

173. V § 174 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

174. V § 174 úvodní část zní: „Ztratí-li Česká republika status státu úředně prostého moru prasat, vypracuje se nový plán, jenž podle potřeby obsahuje:“.

175. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 299/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

176. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 299/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

177. Přílohy č. 4 a 5 se zrušují.

178. V příloze č. 6 se na konci bodu 26 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 27, který zní:

„27.  další nákazy, o nichž předpisy Evropských společenství stanoví, že proti nim nelze zvířata preventivně očkovat.“.

179. Příloha č. 7 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 299/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

180. V příloze č. 9 bodě 1 se v písmenu f) slovo „steliva“ nahrazuje slovem „podestýlky“.

181. V příloze č. 9 bodě 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „a v případech, v nichž je nutné úřední schválení, jsou schváleny krajskou veterinární správou“.

182. V příloze č. 9 bodě 4 se slovo „bodu“ nahrazuje slovem „bodů“.

183. Příloha č. 12 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 299/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

184. V příloze č. 13 se v nadpisu slova „aviární influenza,“ zrušují.

185. V příloze č. 13 bod 1 zní:

„1. Předběžné čištění a dezinfekce:

a)   Co nejdříve po odsunu kadáverů drůbeže za účelem jejich neškodného odstranění se části prostoru, kde byla drůbež umístěna, a všechny části ostatních budov, ohrad apod., kontaminované během porážky nebo při prohlídce po poražení, ošetří dezinfekčním prostředkem schváleným pro použití v souladu s § 88 této vyhlášky.
b)   Veškeré části drůbeže a vajec, které by mohly kontaminovat budovy, ohrady, nářadí apod., se pečlivě sesbírají a neškodně odstraní spolu s kadávery.
c)   Použitý dezinfekční prostředek zůstane na ošetřovaném povrchu nejméně 24 hodin.“.

186. V příloze č. 13 bodě 2 písm. d) se slovo „škůdcům“ nahrazuje slovem „hmyzu“.

187. Přílohy č. 14, 15 a 16 se zrušují.

188. Příloha č. 23 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 23 k vyhlášce č. 299/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

189. Příloha č. 24 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 24 k vyhlášce č. 299/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Šebesta v. r.

E-shop

Dovolání

Dovolání

Karel Svoboda, Klára Trněná - C. H. Beck

Většinu dovolání podaných v civilním řízení Nejvyšší soud odmítne proto, že neobsahují dostatečné vymezení předpokladu přípustnosti nebo dovolacího důvodu. Těmito nedostatky dovolání trpí přesto, že je zpravidla sepisují advokáti. Již z tohoto faktu je zřejmé, že výklad ustanovení o ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Daň z příjmů společnosti s ručením omezeným ve vazbě na účetnictví a judikaturu 2018

Daň z příjmů společnosti s ručením omezeným ve vazbě na účetnictví a judikaturu 2018

Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Cílem této knihy je srozumitelnou a přehlednou formou seznámit s principy zdanění příjmů běžné obchodní společnosti jako je s. r. o., a to ve vazbě na účetní záznamy a vybranou judikaturu. Zaměření a ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2019

Daňové a nedaňové náklady 2019

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.