Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


2

VYHLÁŠKA

ze dne 29. prosince 2009,

kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců

Ministerstvo spravedlnosti v dohodě s Českou národní bankou stanoví podle § 37 odst. 1 a 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích:

Čl. I

Vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, se mění takto:

1. V § 3 se na konci textu odstavce 1 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „zvláštní zkouška insolvenčního správce sestává pouze z ústní části.“.

2. V § 3 odst. 3 písm. c) se slovo „úpadkového“ nahrazuje slovem „insolvenčního“.

3. V § 3 odst. 4 se slova „ústní části zvláštní zkoušky“ nahrazují slovy „zvláštní zkoušce“.

4. V § 3 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   insolvenčního práva.“.

5. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Při rozdílové zkoušce insolvenčního správce se vždy zjišťují znalosti uchazeče z oblasti insolvenčního práva.“.

6. § 6 zní:

㤠6

Pozvánku na zkoušku s uvedením termínu, času a místa konání písemné a ústní části zkoušky zašle Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) uchazeči nejpozději tři týdny přede dnem konání písemné části zkoušky spolu s výzvou k úhradě poplatku za připuštění ke zkoušce. Náhradní termín bude uchazeči stanoven v případě, že se řádně a včas omluví podle § 11 odst. 2.“.

7. Nadpis § 7 zní: „Zkušební komise pro zkoušky insolvenčních správců a rozdílové zkoušky insolvenčních správců“.

8. V § 7 odstavec 1 zní:

„(1) Zkušební komise pro zkoušky insolvenčních správců a rozdílové zkoušky insolvenčních správců jsou pětičlenné. Členy zkušební komise jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti z řad zaměstnanců ministerstva a dalších osob. Členové komise musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru ekonomie nebo v oboru práva.“.

9. Za § 7 se vkládají nové § 7a a 7b, které včetně nadpisů znějí:

㤠7a
Zkušební komise pro zvláštní zkoušky insolvenčních správců

(1) Zkušební komise pro zvláštní zkoušky insolvenčních správců je sedmičlenná a je stálá. Členy zkušební komise pro zvláštní zkoušky jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti, z toho dva členy po dohodě s guvernérem České národní banky. Členové komise musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru ekonomie nebo v oboru práva.

(2) Zkušební komise pro zvláštní zkoušku je usnášeníschopná, je-li přítomno nejméně 5 členů.

(3) Rozhodnutí zkušební komise pro zvláštní zkoušku musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů svých členů.

(4) Předsedu zkušební komise jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti.

(5) Předseda zkušební komise řídí průběh zkoušky a dbá na její odbornou úroveň.

(6) Uchazeč může v průběhu zvláštní zkoušky nahlížet se souhlasem předsedy zkušební komise do pomůcek uvedených v § 9 odst. 4.

§ 7b
Podjatost členů zkušební komise

Členové zkušební komise jsou povinni a uchazeči mají právo sdělit ministerstvu nejpozději před zahájením zkoušky skutečnosti, které by mohly vést k pochybnostem o nestrannosti členů zkušební komise ve vztahu k uchazeči.“.

10. V § 9 odst. 4 se zrušují slova „ , časopiseckou a knižní literaturu“.

11. V § 11 odst. 2 se slova „v náhradním termínu stanoveném ministerstvem v pozvánce na zkoušku“ nahrazují slovy „v jiném termínu stanoveném ministerstvem“.

12. V § 11 odstavec 3 zní:

„(3) Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů dostavit ve stanoveném jiném termínu k ústní části zkoušky a svoji neúčast do 10 kalendářních dnů ode dne termínu ústní části zkoušky ministerstvu písemně omluví, může vykonat zkoušku v náhradním termínu stanoveném ministerstvem. Pokud uchazeč svoji neúčast v jiném termínu ústní části zkoušky řádně a včas neomluví, hodnotí se stupněm neuspěl.“.

13. V § 12 odstavec 4 zní:

„(4) Pokud uchazeč při ústní části zkoušky neuspěl, není při opakování zkoušky povinen opakovat i její písemnou část, kterou složil úspěšně.“.

14. V § 13 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena i) a j).

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně:
JUDr. Kovářová v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1322 - Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1322 - Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje podstatně novelizovaný insolvenční zákon ve znění k 1. 6. 2019 a zákon o insolvenčních správcích. V souvislosti se změnami zákonů se rovněž změnily některé vyhlášky (odměna insolvenčního správce, podání a formuláře, vybavení a standardy činnosti insolvenčního ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.