Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


460

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2009,

kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.

Ministerstvo financí podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, stanoví:

Čl. I

Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmena j) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) a l), která znějí:

„k)   lesním porostem stromy nebo stromy a keře lesních dřevin v nezastavěném území31), které jsou na pozemcích určených k plnění funkcí lesa,
l)   nelesním porostem okrasné, ovocné i jiné stromy a keře, včetně lesních dřevin, které v zastavěném29) a nezastavěném území plní také jiné funkce než porosty rostoucí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, zejména jako zeleň v zástavbě i ve volné krajině, doprovodná zeleň vodních toků včetně břehových porostů a doprovodná zeleň komunikací.“.

2. V § 5 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Obestavěný prostor hospodářské části se do obestavěného prostoru rodinného domu nezapočítává.“.

3. V § 13 odst. 2 ve vysvětlivce k veličině n se slova „v tabulkách č. 1 a 2“ nahrazují slovy „v tabulkách č. 1 až 3“.

4. V § 14 odst. 1 písm. a) ve vysvětlivce CS se za slovo „částí“ vkládá slovo „chovného“.

5. V § 15 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 10a zní:

„(2) Byt nebo nebytový prostor, popřípadě jejich části, které vzniknou nebo se mění jejich velikost na úkor společných částí domu na základě smlouvy o výstavbě10a), se z hlediska oceňování posuzují jako rozestavěné. Jejich cena se zjistí podle ustanovení části druhé hlavy první na základě jejich skutečného stavu se zohledněním projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Není-li projektová dokumentace, zjistí se podle předpokládaného stavu po jejich dokončení a sníží se o podíly chybějících a nedokončených konstrukcí s přihlédnutím ke stupni rozestavěnosti. Výše podílů chybějících a nedokončených konstrukcí se zjistí odborným odhadem.


10a) § 17 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2000  Sb.“.

6. V § 22 odst. 1 se za slova „Je-li pronajata“ vkládá slovo „celá“ a slova „jako celek jednomu nebo více nájemcům,“ se zrušují.

7. V § 22 odst. 2 se slova „popřípadě převažující část stavby,“ nahrazují slovy „popřípadě její převažující část, stavbou“, za slovy „č. 2“ se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“ a za slova „podle přílohy č. 3“ se vkládají slova „a je“.

8. V § 22 odst. 5 se za slovy „a výnosového způsobu posuzují vždy“ nahrazuje slovo „jako“ slovy „tak, jakoby šlo o“.

9. V § 23 odstavec 4 zní:

„(4) Roční nájemné zjištěné za celou stavbu nebo soubor staveb podle odstavců 2 a 3 se sníží o 40 % a o nájemné z pozemku, je-li jiného vlastníka. Pokud nájemné z pozemku nebylo sjednáno nebo jsou-li stavba i pozemek ve vlastnictví stejné právnické nebo fyzické osoby, sníží se o 5 % z ceny pozemku, zjištěné podle cenové mapy stavebních pozemků nebo podle § 28. Při výpočtu se vychází pouze ze skutečně zastavěných ploch stavbami oceňovanými podle § 22 odst. 1 až 3. Celková výše odpočtu nesmí být vyšší než 50 % z ročního nájemného zjištěného podle odstavců 2 a 3.“.

10. V § 24 odst. 2 se vzorec „Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu“ nahrazuje vzorcem „Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu“.

11. V § 24 odst. 2 se vzorec „Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu“ nahrazuje vzorcem „Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu“.

12. V § 26 odst. 2 se vzorec „Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu“ nahrazuje vzorcem „Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu“.

13. V § 27 na konci textu odstavce 6 se doplňují slova „ , s výjimkou cenových map v měřítku větším než 1 : 1000 včetně, se samostatným, odděleným oceněním pozemků zastavěných ploch a pozemků s nimi funkčně spojených.“.

14. V § 28 odst. 7 úvodní části se zrušují slova „(dále jen „komunikace“), pokud jsou veřejně užívány“ a za slova „a veřejné prostranství25), které není součástí komunikace“ se vkládají slova „(dále jen „komunikace“), jakož i pozemku“.

15. V § 28 odst. 7 písm. b) se slova „ve funkčním celku“ nahrazují slovem „užívané“.

16. V § 28 odst. 8 se číslo „1,00“ nahrazuje číslem „1,15“.

17. V § 28 odst. 12, v § 32 odst. 1 a 2 se číslo „10“ nahrazuje číslem „20“.

18. V § 29 odstavec 4 zní:

„(4) Není-li pozemek uvedený v odstavci 1 více než 6 let obhospodařován a jsou na něm trvalé porosty oceňované podle § 38 v nezastavěném území31) nebo podle § 41 odst. 2 v zastavěném území29), starší než 5 let, ocení se tento pozemek podle § 32 odst. 4 a vynásobí se koeficientem 0,65 a koeficientem Kp z přílohy č. 39.“.

19. V § 29 odst. 5 se slova „a 3“ nahrazují slovy „až 4“.

20. V § 31 odstavec 4 zní:

„(4) Cena pozemku rybníku nebo malé vodní nádrže, včetně jejich částí pod hrází a s jejich dalšími stavebními součástmi, jakož i pozemku, který je určen regulačním plánem16), rozhodnutím o umístění stavby22), územním souhlasem18), ohlášením stavebnímu úřadu19) nebo veřejnoprávní smlouvou20) ke stavbě rybníku a malé vodní nádrže, se zjistí jako součin jeho výměry evidované v katastru nemovitostí v m2, ceny uvedené v § 28 odst. 1 písm. a) až l), koeficientu Ki z přílohy č. 38, koeficientu Kp z přílohy č. 39 a

a)   koeficientu 0,06 u pozemku v zastavěném území, nebo
b)   koeficientu 0,05 v nezastavěném území.“.

21. V § 31 odst. 5 se za slovy „v § 28 odst. 1 písm. a) až l)“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce 5 se doplňují slova „a koeficientu Kp z přílohy č. 39“.

22. V § 31 odst. 7 se za slova „přílohy č. 23“ vkládají slova „a koeficientu Kp z přílohy č. 39“.

23. V § 32 odst. 3 se za slova „přílohy č. 23“ vkládají slova „ , koeficientu Kp z přílohy č. 39“ a v § 32 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slova „jeho výměry v m2“ vkládají slova „ , koeficientu Kp z přílohy č. 39“.

24. V § 33 odst. 1 se za slova „soubor staveb s pozemky“ vkládají slova „v jednotném funkčním celku s ním,“ a slova „jednomu nebo více nájemcům“ se zrušují.

25. V § 35 odst. 2 se vzorec

„Ha = [(Au - c)´ fa + c]´ Ba ´ Kv ´ Kp“ nahrazuje vzorcem „Ha = [(Au - c)´ fa + c]´ Ba“.

26. V § 35 odst. 2 u vysvětlivky symbolu Ha se před slovo „cena“ vkládá slovo „základní“ a slova „ , Kv …. věkový koeficient lesního porostu“ a „Kp …. koeficient prodejnosti“ se zrušují.

27. V § 35 odst. 8 se za slova „v příloze č. 26, se“ vkládá slovo „základní“ a u vysvětlivky symbolu Ha se před slovo „cena“ vkládá slovo „základní“.

28. V § 35 odst. 8 se vzorec Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu nahrazuje vzorcem „Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu“.

29. V § 35 odst. 8 se slova „ , Kv ….. věkový koeficient lesního porostu“ a „Kp ….. koeficient prodejnosti“ zrušují.

30. V § 35 odst. 9 se před slovo „cena“ vkládá slovo „základní“ a vzorec „Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu“ se nahrazuje vzorcem „Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu“.

31. V § 35 odst. 9 se slova „ , Kv ….. věkový koeficient lesního porostu“ a „Kp ….. koeficient prodejnosti“ zrušují.

32. V § 35 odst. 10 před slovo „cena“ se vkládá slovo „základní“ a vzorec „Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu“ se nahrazuje vzorcem „Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu“.

33. V § 35 odst. 10 se slova „ , Kv ….. věkový koeficient lesního porostu“ a „Kp ….. koeficient prodejnosti“ zrušují.

34. V § 36 odstavec 4 zní:

„(4) Při ocenění vlastnického podílu singulárních lesů lze využít postup ocenění podle § 40 a průměrného zakmenění a plochy po věkových třídách v členění na jednotlivé skupiny dřevin, průměrné bonity dřevin, popřípadě i průměrného procenta srážek, stanoveného pro jednotlivé věkové třídy v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově.“.

35. V § 37 se na konci textu odstavce 2 v závorce doplňují slova „Kv = 1 - (u - a) x 0,005“.

36. § 39 včetně nadpisu zní:

㤠39
Nelesní porost

(1) Nelesní porost na nelesním pozemku s výměrou pozemku větší než 1 000 m2, s výjimkou ovocných dřevin, vinné révy a chmelových rostlin, nebo s počtem stromů větším než 50 ks, lze ocenit postupem podle přílohy č. 32.

(2) Cena nelesního porostu podle odstavce 1 je součtem cen zjištěných pro jednotlivé skupiny jehličnatých a listnatých dřevin uvedených v příloze č. 32 tabulkách č. 2 a 3.

(3) Jednotlivé dřeviny v nelesním porostu se podle příbuznosti a růstových vlastností zařadí přiměřeně do příslušných skupin podle přílohy č. 26.

(4) Cena jednotlivých skupin dřevin se upraví podle přílohy č. 37 a zjistí podle vzorce

Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

37. V § 42 odst. 3 se číslo „0,035“ nahrazuje číslem „0,045“.

38. V § 42 odst. 4 se číslo „0,075“ nahrazuje číslem „0,085“.

39. V § 42 odst. 5 se za slova „těchto trvalých porostů,“ vkládá slovo „na pozemcích“ a číslo „0,055“ se nahrazuje číslem „0,065“.

40. V § 44 odstavec 7 zní:

„(7) Tvoří-li pozemek, popřípadě pozemky v druhu pozemku zahrada a ostatní plocha, oceňované podle § 28 odst. 5 a § 32 odst. 2, funkční celek s pozemkem druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, použije se pro ocenění pozemků Kp tohoto pozemku. Tvoří-li pozemek, popřípadě pozemky v druhu pozemku zahrada a ostatní plocha, oceňované podle § 28 odst. 5 a § 32 odst. 2, funkční celek s více pozemky druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, použije se pro ocenění pozemků nejnižší Kp pozemků druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří.“.

41. V § 44 odst. 11 se věta první nahrazuje větou„Koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39, kromě Kp pro stavby oceněné podle § 14, pozemky oceněné podle § 29, 30, 31 a § 32 odst. 3 až 5 a trvalé porosty oceněné podle § 35 až 42 lze snížit nebo zvýšit až o 25 % hodnoty koeficientu v případech důkazně podložených příslušnými podklady, fotodokumentací a mapami, popřípadě jinými archivovanými důkazními materiály.“.

42. § 45 zní:

㤠45

Zjištěná cena nemovitosti se sníží o cenu věcného břemena na ní váznoucího zjištěnou podle § 18 zákona, nejvýše však o 80 % zjištěné ceny nemovitosti.“.

43. V příloze č. 2 tabulka Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru včetně vysvětlivek zní:

44. V příloze č. 3 tabulka „Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru“ včetně vysvětlivek zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

45. V příloze č. 5 v tabulce č. 12 „Vodovody trubní“ se řádek nad tabulkou s textem „CZ-CC 2212, 2222 SKP 46.21.32.1“ nahrazuje řádky nad tabulkou s textem „CZ-CC 2212 – dálková vedení,“ a „2222 – místní vedení SKP 46.21.32.1“.

46. V příloze č. 6 v tabulce „Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru“ v části I. „Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru“ se za slova „CZ-CC 111“ vkládají slova „a 112“.

47. V příloze č. 13 se symbol „CSR“ nahrazuje symbolem „CS“, symbol „KR“ nahrazuje symbolem „KR“ a v poslední větě se slovo „normace“ v závorce zrušuje.

48. V příloze č. 15 v bodě 4 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno f), které zní:

„f)   stavba poškozena vlivem živelní pohromy (zejména povodní nebo požárem).“.

49. V příloze č. 15 v bodě 8 písm. b) v řádku „Ki ….. koeficient uvedený pro příslušnou stavbu v příloze č. 35“ se číslo „35“ nahrazuje číslem „38“.

50. V příloze č. 18 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

51. V příloze č. 18 v tabulce č. 2 „Konstrukce a vybavení garáží“ se znak č. 4 Podlažnost zrušuje. Dosavadní znaky č. „5, 6, 7“ se označují jako znaky č. „4, 5, 6“.

52. V příloze č. 18 v tabulce č. 2 „Konstrukce a vybavení garáží“ ve znaku č. 6 Stavebně-technický stav, ve sloupci Hodnota Vi se číslo „0,45“ nahrazuje číslem „0,40“ a v posledním řádku tabulky ve vzorci se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“ a číslo „7“ se nahrazuje číslem „6“.

53. V příloze č. 18 vysvětlivky pod tabulkou č. 2 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

54. Příloha č. 18a zní:

„Příloha č. 18a k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

55. Příloha č. 19 zní:

„Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

56. Příloha č. 20 zní:

„Příloha č. 20 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

57. V příloze č. 20a tabulka č. 1 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

58. V příloze č. 20a v tabulce č. 2 „Konstrukce a vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a domků“ ve znaku č. 2 v kvalitativním pásmu č. I. se za slova „zdivo smíšené“ doplňují slova „nebo kamenné“, ve znaku č. 13 v kvalitativním pásmu č. V. se číslo „0,45“ nahrazuje číslem „0,40“ a vysvětlivky pod tabulkou znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

59. V příloze č. 21 v tabulce č. 3 v položce č. 3.1 se za slovy „oblast č. 1“ slova „ , s výjimkou Ostravy, kde jde o k. ú. Moravská Ostrava“ zrušují.

60. V příloze č. 21 v tabulce č. 3 položky č. 3.4 a 3.5 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

61. V příloze č. 21 bod č. 1 pod tabulkou č. 3 zní:

„1.  Pozemku v zastavěném území k. ú. sídelní části města podle odstavce 1 písm. a), c), e), g) a i) [v případě měst vyjmenovaných v příloze č. 39 jejich oblast č. 1] náleží polohová přirážka podle příslušné položky č. 1.2 tabulky č. 1. V městech s počtem nad 250 tis. obyvatel náleží pozemku plná výše polohové přirážky, v městech s počtem od 50 do 250 tis. obyvatel nejméně její polovina a v ostatních vyjmenovaných městech nejméně její čtvrtina. V ostatních oblastech vyjmenovaných měst a ostatních obcích náleží pozemku polohová přirážka přiměřeně výhodnosti jeho polohy pro účel jeho skutečného účelu užívání.“.

62. V příloze č. 21 bod č. 3 pod tabulkou č. 3 zní:

„3.  Použití i nepoužití srážek a přirážek k základní ceně stavebního pozemku podle tabulky č. 1 položek č. 1.1, 1.2 a 1.3 musí být vždy zdůvodněno prokazatelným způsobem, zvláště je-li poloha pozemku posuzována s výhradami, popř. jinak než jako nejvýhodnější.“.

63. V příloze č. 23 u položky 3.3 se odkaz „3)“ nahrazuje odkazem „4)“, u položky 3.4 se odkaz „4)“ nahrazuje odkazem „5)“ a u položky 3.5 se odkaz „5)“ nahrazuje odkazem „6)“.

64. V příloze č. 27 se doplňuje poznámka, která zní: „V případě rozdílů mezi relativními bonitami uvedenými v hospodářské knize LHP/LHO a výsledkem převodu podle přílohy č. 27 se použijí hodnoty relativních bonit z této přílohy.“.

65. V příloze č. 30 se ve všech tabulkách pro jednotlivé skupiny dřevin a obmýtí ve sloupci pro věk za číslo v posledním řádku vkládají slova „a více“.

66. V příloze č. 31 tabulka č. 2 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

67. V příloze č. 32 se slovo „lesních“ nahrazuje slovem „nelesních“.

68. V příloze č. 32 v tabulce č. 1 v řádku 4 ve sloupci Součinitel srovnávací bonity se číslo „0,70“ nahrazuje číslem „1,15“ a v řádku 12 ve sloupci Součinitel srovnávací bonity se číslo „1,85“ nahrazuje číslem „1,15“.

69. V příloze č. 33 se vkládá pod tabulku č. 1 poznámka, která zní: „U dřeviny DOUGLASKA, která má jen 5 bonitních stupňů, se pro ocenění použijí jednotkové ceny pro bonitní stupně 1, 3, 5, 7 a 9.“.

70. V příloze č. 37 v tabulce č. 1 v řádku č. 3 ve sloupci charakteristika se slova „skupiny II rodů bříz a“ zrušují a za slovo „trnovníků“ se vkládají slova „a rodu bříza ze skupiny II“.

71. V příloze č. 37 v bodě 1.4. se za slova „trávníků“ vkládají slova „podle způsobu založení“.

72. V příloze č. 37 tabulka č. 5 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

73. V příloze č. 37 v poznámce pod tabulkou č. 6 se slova „základní cena se násobí počtem řad“ nahrazují slovy „ocení se každá řada samostatně“.

74. V příloze č. 37 bod 4 zní:

„4.  Větší trvalé porosty s výměrou pozemku větší než 1 000 m2 nebo s počtem stromů větším než 50 ks, které nemají charakter lesních porostů ani porostů ovocných nebo okrasných dřevin a v zástavbě i volné krajině plní rovněž ekologickou funkci, lze ocenit podle § 39 s tím, že zjištěná cena se navíc vynásobí polohovým koeficientem K5 z přílohy č. 14, koeficientem vegetační pokryvnosti (Kvp) z tabulky č. 28, koeficientem sadovnického významu (Ksv) z tabulky č. 29, koeficientem typu zeleně (Kz) z tabulky č. 30 a koeficientem prodejnosti (Kp) z přílohy č. 39. Koeficientem vegetační pokryvnosti pozemku dřevinami (Kvp) se rozumí procentní podíl průmětů korun dřevin z výměry povrchu oceňovaného pozemku, resp. jeho pokrytí korunami na něm rostoucích dřevin:“.

75. V příloze č. 37 v tabulce č. 28 se slova „pokrytí povrchu pozemku korunami dřevin v %“ nahrazují slovy „pokryvnost pozemku dřevinami v %“.

76. V příloze č. 37 bod 6 zní:

„6.  Koeficient typu zeleně a stanoviště okrasných rostlin (Kz):

77. V příloze č. 37 v bodě 7.1. se v poslední větě za slovy „Je-li znám“ slovo „přesný“ zrušuje.

78. V příloze č. 37 v bodě 7.5. se slova v závorce „tzn. pátý rok věku“ nahrazují slovy „tzn. od pátého roku věku“.

79. Příloha č. 38 zní:

„Příloha č. 38 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. U pozemků oceňovaných podle § 28 odst. 2 až 5, 7, 8, 9 a 10 a § 32 odst. 1 a 2 se použije koeficient Ki té stavby, podle které byl u pozemku použit koeficient Kp z přílohy č. 39.

Koeficient změny cen staveb pro oplocení se uvažuje podle té stavby, podle které byl u pozemků, které oplocuje, použit koeficient prodejnosti Kp dle přílohy č. 39.“.

80. Příloha č. 39 zní:

„Příloha č. 39 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Ministr:
Ing. Janota v. r.

E-shop

ÚZ č. 1120 - Penzijní spoření a připojištění

ÚZ č. 1120 - Penzijní spoření a připojištění

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný soubor předpisů k tzv. III. penzijnímu pilíři. V souvislosti se zánikem zákona o důchodovém spoření se upravuje řada dalších zákonů tak, aby byla posílena atraktivita doplňkového penzijního spoření a jeho schopnost zhodnocovat prostředky účastníků. Publikace ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - principy a základní pojmy

Nový občanský zákoník - principy a základní pojmy

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., Mgr. Jitka Ivičičová, JUDr. Monika Novotná, Mgr. Monika Štýsová - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka

Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zabývá problematikou nabytí nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí od nevlastníka podle předchozí civilní úpravy i podle nového občanského zákoníku. Předchozí občanský zákoník č. 40/1964 Sb. ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.