Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 438/2009 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2009, částka 139, ze dne 11. 12. 2009

438

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. listopadu 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení, se mění takto:

1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

㤠1

(1)  Toto nařízení upravuje rozsah a podmínky použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond“) k úhradě závazků plynoucích z ručení za část nesplacené jistiny úvěru poskytnutého právnické nebo fyzické osobě (dále jen „žadatel“) ke krytí nákladů spojených s výstavbou nájemních bytů a s výstavbou infrastruktury obcemi pro bytovou výstavbu.

(2) Žadatel musí mít své sídlo nebo bydliště na území

a)   členského státu Evropské unie,
b)   státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo
c)   Švýcarské konfederace.

(3) Pro účely tohoto nařízení se výstavbou rozumí

a)   nová stavba bytového domu, při které vznikne nájemní byt,
b)   nástavba nebo přístavba podle stavebního zákona1), kterou vznikne nájemní byt,
c)   stavební úpravy podle stavebního zákona1), kterými vznikne nájemní byt z
1.  prostor určených k jiným účelům než k bydlení, nebo
2.  bytu nezpůsobilého k bydlení.

(4) Je-li žádost o zajištění úvěru ručením podána po 1. lednu 2012, musí výstavba uvedená v odstavci 3 písm. a) splňovat požadavky na energetickou náročnost budov, platné alespoň pro třídu B podle zvláštního právního předpisu upravujícího energetickou náročnost budov2).


1) § 2 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
2) Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 2 odst. 1 se číslo „20“ nahrazuje číslem „40“ a slova „vzniku ručení“ se nahrazují slovy „uzavření smlouvy o ručení“.

3. V § 2 odstavec 2 zní:

„(2) Ručením lze zajistit nejvýše 70 % nesplacené jistiny úvěru. Přitom smí nesplacená část jistiny, za kterou je ručeno, činit na jeden byt nejvýše

a)   v případě výstavby uvedené v § 1 odst. 3 písm. a)
1.  1 500 000 Kč, nebo
2.  1 800 000 Kč, je-li žadatelem obec a součástí této výstavby je i technická infrastruktura obce,
b)   v případě výstavby uvedené v § 1 odst. 3 písm. b) a c) 300 000 Kč.“.

4. V § 3 odst. 1 se slova „obci v české měně“ zrušují a slova „opravami, modernizací a výstavbou bytů ve vlastnictví obce anebo výstavbou infrastruktury, jestliže se byty nebo infrastruktura nacházejí nebo budou nacházet na území České republiky“ se nahrazují slovy „výstavbou nebo s infrastrukturou obce pro výstavbu uvedenou v § 1 odst. 3 písm. a)“.

5. V § 3 odst. 2 písm. a) a c) se slovo „obcí“ nahrazuje slovem „žadatelem“.

6. V § 3 odst. 2 písm. b) a v § 5 písm. i) a o) se slovo „obce“ nahrazuje slovem „žadatele“.

7. V § 3 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

8. V § 3 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) V době, kdy je úvěr zajištěn ručením, nepřevede žadatel tento úvěr ani vlastnické právo k nájemnímu bytu na jinou osobu bez souhlasu Fondu. Splňuje-li osoba, na kterou se úvěr nebo vlastnické právo převádí, podmínky podle tohoto nařízení a zaváže-li se převzít práva a povinnosti spojené s ručením, Fond vysloví s převodem souhlas.

(4) Žadatel nezmění po dobu ručení, nejméně však po dobu 10 let od uzavření smlouvy o ručení, způsob užívání výstavby jako nájemního bytu.“.

9. V § 4 odstavec 1 zní:

„(1) Žádost o zajištění úvěru ručením podává žadatel Fondu.“.

10. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „Obec“ nahrazuje slovem „Žadatel“.

11. V § 4 odst. 2 písm. b) se slovo „obce“ zrušuje.

12. V § 4 odst. 2 písm. c) se slovo „jejího“ zrušuje a na konci textu písmene c) se doplňují slova „ , pokud je žadatelem územní samosprávný celek“.

13. V § 4 odst. 2 písmeno d) zní:

„d)   prohlášení, že ke dni podání žádosti o zajištění úvěru ručením nemá splatný nedoplatek k veřejnému rozpočtu nebo ke zdravotní pojišťovně,“.

14. V § 4 odst. 2 písm. e) se slovo „jí“ nahrazuje slovem „mu“ a slovo „ní“ se nahrazuje slovem „němu“.

15. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která včetně poznámky pod čarou č. 3 znějí:

„g)   u výstavby uvedené v § 1 odst. 3 písm. c) bodě 2 posudek autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby, nebo znalecký posudek zpracovaný soudním znalcem v oboru pozemní stavby, nebo statika staveb dokládající nezpůsobilost bytu k bydlení,
h)   prohlášení v případě podpory poskytované na základě přímo použitelného předpisu ES upravujícího podporu malého rozsahu3).

3) Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití čl. 87 a 88 na podporu de minimis.“.

16. V § 4 odstavec 3 zní:

„(3) Fond si může pro posouzení účelu úvěru, finančního zajištění investice a míry rizika vyžádat další doklady.“.

17. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Splňuje-li žádost o zajištění úvěru ručením podmínky stanovené tímto nařízením, Fond vyhodnotí rizikovost zajištění úvěru ručením a na základě tohoto vyhodnocení může uzavřít s žadatelem smlouvu o ručení.“.

18. V § 5 úvodní části ustanovení se slova „musí obsahovat“ nahrazují slovy „obsahuje zejména“.

19. V § 5 písmeno b) zní:

„b)   jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa pobytu a datum narození žadatele, je-li žadatelem fyzická osoba, nebo název, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba, jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu pobytu a datum narození osoby nebo osob jednajících jménem právnické osoby,“.

20. V § 5 písm. k) se slovo „obec“ nahrazuje slovem „žadatel“.

21. V § 5 písmeno m) zní:

„m)   ujednání o smluvní pokutě pro případ, že žadatel použije prostředky získané čerpáním úvěru zajištěného ručením k jinému účelu než k účelu, který je uveden ve smlouvě o ručení, nebo poruší povinnosti stanovené smlouvou o ručení,“.

22. V § 6 odst. 2 se slovo „obci“ nahrazuje slovem „žadateli“.

23. V § 7 se slova „obec použila“ nahrazují slovy „žadatel použil“ a slovo „obec“ se nahrazuje slovem „žadatele“.

24. § 8 se zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Ing. Vondruška v. r.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech manželství (s příhlédnutím nového občanského zákoníku)

Přehled judikatury ve věcech manželství (s příhlédnutím nového občanského zákoníku)

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled ve věcech manželství zahrnuje komplexním způsobem zpracovanou judikaturu týkající se vstupu do manželství, vztahů mezi manžely, neplatnosti a neexistence manželství, majetkových práv mezi manžely ...

Cena: 592 KčKOUPIT

Mimosoudní metody řešení sporů

Mimosoudní metody řešení sporů

Lenka Holá, Miluše Hrčiříková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Vyživovací povinnost po rekodifikaci

Vyživovací povinnost po rekodifikaci

Daniela Kovářová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Tato ojedinělá příručka navazuje na první vydání úspěšné publikace Rodina a výživné. Publikace přehledně a srozumitelně seznamuje s vyživovací povinností v rodině, ale i např. mezi rozvedenými manžely či dalšími příbuznými, vše po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.