Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 433/2009 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2009, částka 138, ze dne 10. 12. 2009

433

VYHLÁŠKA

ze dne 24. listopadu 2009

o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny

Česká národní banka stanoví podle § 136 odst. 1 písm. d), e), i), n), r), s), v) a odstavce 3 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, (dále jen „zákon o pojišťovnictví“) a podle § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a)   způsob předkládání, formu a náležitosti výkazu o tvorbě a výši technických rezerv, včetně období, za které má být tento výkaz zpracován, a lhůt, do kterých má být České národní bance předložen,
b)   způsob předkládání, formu a náležitosti výkazu o skladbě finančního umístění, včetně období, za které má být tento výkaz zpracován, a lhůty, do kterých má být České národní bance předložen,
c)   způsob předkládání, formu a náležitosti výkazu solventnosti,
d)   způsob předkládání informací podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) zákona o pojišťovnictví, náležitosti, formu, členění, termíny, způsob a lhůty pro předkládání průběžných výkazů o činnosti podle § 85 odst. 2 písm. c) a dalších informací podle § 85 odst. 3 zákona o pojišťovnictví,
e)   obsah, formu, členění, termíny a způsob předkládání informací nezbytných pro výkon dohledu ve skupině,
f)   rozsah informací o činnosti pojišťovny z třetího státu a zajišťovny z třetího státu na území České republiky předkládaných České národní bance, způsob a lhůty pro jejich předkládání,
g)   formu, termíny a způsob předkládání informací podle § 31 odst. 3 zákona o pojišťovnictví a podle § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.,
h)   podmínky a organizační předpoklady pro předkládání výkazů nebo informací uvedených v § 136 odst. 1 písm. d), e), i), n), r), s) a v) zákona o pojišťovnictví.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   výkazem strukturovaný soubor údajů, které mají věcné a formální vazby,
b)   kontaktní osobou osoba nebo osoby, které jménem tuzemské pojišťovny, tuzemské zajišťovny, pojišťovny z třetího státu, zajišťovny z třetího státu nebo pojišťovny z jiného členského státu předkládají výkazy České národní bance,
c)   zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které splňují tyto požadavky:
1.  jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
2.  byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření bezpečnostních značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,
3.  jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.

§ 3
Výkazy tuzemské pojišťovny

(1) Tuzemská pojišťovna sestavuje

a)   čtvrtletně a předkládá do 30 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1.  POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny pro účely dohledu“,
2.  POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny“,
3.  POJ (ČNB) 15-04 „Doplňkové informace k finančním výkazům pojišťovny/zajišťovny“ a
4.  POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech pojišťovny/zajišťovny“,
b)   čtvrtletně a předkládá do 45 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1.  POJ (ČNB) 32-04 „Vybrané ukazatele za odvětví životních pojištění“,
2.  POJ (ČNB) 33-04 „Vybrané ukazatele za odvětví neživotních pojištění“,
3.  POJ (ČNB) 34-04 „Aktivní zajištění týkající se životního pojištění“,
4.  POJ (ČNB) 35-04 „Aktivní zajištění týkající se neživotního pojištění“,
5.  POJ (ČNB) 43-04 „Výkaz pojišťovny/zajišťovny o operacích uvnitř skupiny“ a
6.  POJ (ČNB) 46-04 „Výkaz pojišťovny/zajišťovny o skladbě finančního umístění“,
c)   pololetně a předkládá do 60 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního pololetí, k němuž se vztahují, výkaz POJ (ČNB) 36-02 „Zprostředkovatelská činnost za pojišťovnu“,
d)   ročně a předkládá do 15 kalendářních dnů ode dne vypracování zprávy o auditu
1.  POJ (ČNB) 63-01 „Výkaz solventnosti za pojišťovnu/zajišťovnu“ a
2.  POJ (ČNB) 65-01 „Výkaz pro výpočet upravené míry solventnosti za pojišťovnu/zajišťovnu“.

(2) Výkazy podle odstavce 1 zahrnují i údaje za činnosti provozované pobočkami tuzemské pojišťovny a za činnosti provozované tuzemskou pojišťovnou na základě svobody dočasně poskytovat služby.

(3) Tuzemská pojišťovna sestavuje pololetně a předkládá do 90 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního pololetí výkaz POJ (ČNB) 50-02 „Vybrané ukazatele pojišťovny/zajišťovny – přeshraniční aktivity“, a to za činnost provozovanou na základě svobody dočasně poskytovat služby v jiném členském státě a zvlášť za činnost provozovanou prostřednictvím pobočky v jiném členském státě, odděleně za každý jednotlivý členský stát, kde tuto činnost provozuje.

(4) Česká kancelář pojistitelů (dále jen „Kancelář“) sestavuje

a)   čtvrtletně a předkládá do 30 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1.  POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny pro účely dohledu“,
2.  POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny“,
3.  POJ (ČNB) 15-04 „Doplňkové informace k finančním výkazům pojišťovny/zajišťovny“ a
4.  POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech pojišťovny/zajišťovny“,
b)   čtvrtletně a předkládá do 45 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1.  POJ (ČNB) 33-04 „Vybrané ukazatele za odvětví neživotních pojištění“ a
2.  POJ (ČNB) 46-04 „Výkaz pojišťovny/zajišťovny o skladbě finančního umístění“,
c)   pololetně a předkládá do 60 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního pololetí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1.  POJ (ČNB) 36-02 „Zprostředkovatelská činnost za pojišťovnu“ a
2.  POJ (ČNB) 39-02 „ČKP – Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla“.

§ 4
Výkazy tuzemské zajišťovny

(1) Tuzemská zajišťovna sestavuje

a)   čtvrtletně a předkládá do 30 kalendářních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1.  POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny pro účely dohledu“,
2.  POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny“,
3.  POJ (ČNB) 15-04 „Doplňkové informace k finančním výkazům pojišťovny/zajišťovny“ a
4.  POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech pojišťovny/zajišťovny“,
b)   čtvrtletně a předkládá do 45 kalendářních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1.  POJ (ČNB) 43-04 „Výkaz pojišťovny/zajišťovny o operacích uvnitř skupiny“ a
2.  POJ (ČNB) 46-04 „Výkaz pojišťovny/zajišťovny o skladbě finančního umístění“,
c)   ročně a předkládá do 15 kalendářních dnů ode dne vypracování zprávy o auditu
1.  POJ (ČNB) 63-01 „Výkaz solventnosti za pojišťovnu/zajišťovnu“ a
2.  POJ (ČNB) 65-0 „Výkaz pro výpočet upravené míry solventnosti za pojišťovnu/zajišťovnu“.

(2) Výkazy podle odstavce 1 zahrnují i údaje za činnosti provozované pobočkami tuzemské zajišťovny a za činnosti provozované tuzemskou zajišťovnou na základě svobody dočasně poskytovat služby.

(3) Tuzemská zajišťovna sestavuje pololetně a předkládá do 90 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního pololetí výkaz POJ (ČNB) 50-02 „Vybrané ukazatele pojišťovny/zajišťovny – přeshraniční aktivity“, a to za činnost provozovanou na základě svobody dočasně poskytovat služby v jiném členském státě a zvlášť za činnost provozovanou prostřednictvím pobočky v jiném členském státě, odděleně za každý jednotlivý členský stát, kde tuto činnost provozuje.

§ 5
Výkazy pojišťovny z třetího státu

(1) Pojišťovna z třetího státu sestavuje za činnost provozovanou na území České republiky prostřednictvím pobočky

a)   čtvrtletně a předkládá do 30 kalendářních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1.  POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny pro účely dohledu“,
2.  POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny“,
3.  POJ (ČNB) 15-04 „Doplňkové informace k finančním výkazům pojišťovny/zajišťovny“ a
4.  POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech pojišťovny/zajišťovny“,
b)   čtvrtletně a předkládá do 45 kalendářních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1.  POJ (ČNB) 32-04 „Vybrané ukazatele za odvětví životních pojištění“,
2.  POJ (ČNB) 33-04 „Vybrané ukazatele za odvětví neživotních pojištění“,
3.  POJ (ČNB) 34-04 „Aktivní zajištění týkající se životního pojištění“,
4.  POJ (ČNB) 35-04 „Aktivní zajištění týkající se neživotního pojištění“ a
5.  POJ (ČNB) 46-04 „Výkaz pojišťovny/zajišťovny o skladbě finančního umístění“,
c)   pololetně a předkládá do 60 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního pololetí, k němuž se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 36-02 „Zprostředkovatelská činnost za pojišťovnu“,
d)   ročně a předkládá do 15 kalendářních dnů ode dne vypracování zprávy o auditu
1.  POJ (ČNB) 63-01 „Výkaz solventnosti za pojišťovnu/zajišťovnu“ a
2.  POJ (ČNB) 65-01 „Výkaz pro výpočet upravené míry solventnosti za pojišťovnu/zajišťovnu“.

(2) Pojišťovna se sídlem ve Švýcarské konfederaci, která na území České republiky provozuje formou pobočky pojišťovací činnost podle jednoho nebo více pojistných odvětví neživotního pojištění, postupuje podle § 7.

§ 6
Výkazy zajišťovny z třetího státu

(1) Zajišťovna z třetího státu sestavuje za činnost provozovanou na území České republiky prostřednictvím pobočky

a)   čtvrtletně a předkládá do 30 kalendářních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1.  POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny pro účely dohledu“,
2.  POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny“,
3.  POJ (ČNB) 15-04 „Doplňkové informace k finančním výkazům pojišťovny/zajišťovny“ a
4.  POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech pojišťovny/zajišťovny“,
b)   čtvrtletně a předkládá do 45 kalendářních dnů po konci kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, výkaz POJ (ČNB) 46-04 „Výkaz pojišťovny/zajišťovny o skladbě finančního umístění“,
c)   ročně a předkládá do 15 kalendářních dnů ode dne vypracování zprávy o auditu
1.  POJ (ČNB) 63-01 „Výkaz solventnosti za pojišťovnu/zajišťovnu“ a
2.  POJ (ČNB) 65-01 „Výkaz pro výpočet upravené míry solventnosti za pojišťovnu/zajišťovnu“.

(2) Zajišťovna, na kterou se vztahuje dohoda podle § 48 odst. 3 zákona o pojišťovnictví, postupuje podle odstavce 1 obdobně.

§ 7
Výkazy předkládané pojišťovnou z jiného členského státu

Pojišťovna z jiného členského státu sestavuje za činnost provozovanou na území České republiky na základě práva zřídit pobočku

a)   čtvrtletně a předkládá do 30 kalendářních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1.  POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny pro účely dohledu“ a
2.  POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny“,
b)   čtvrtletně a předkládá do 45 kalendářních dnů po skončení čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1.  POJ (ČNB) 32-04 „Vybrané ukazatele za odvětví životních pojištění“ a
2.  POJ (ČNB) 33-04 „Vybrané ukazatele za odvětví neživotních pojištění“.

§ 8
Společná ustanovení k sestavování výkazů

(1) Obsah výkazů podle § 3 až 7 je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna, pojišťovna z třetího státu, zajišťovna z třetího státu a pojišťovna z jiného členského státu postupují při sestavování předkládaných výkazů přiměřeně k jejich povaze v souladu s právními předpisy upravujícími vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky nebo s mezinárodními účetními standardy upravenými právem Evropských společenství (dále jen „mezinárodní účetní standardy“)1).

(3) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna, pojišťovna z třetího státu, zajišťovna z třetího státu a pojišťovna z jiného členského státu oceňují aktiva a pasiva podle stavu ke dni sestavení výkazu.

§ 9
Další informace předkládané České národní bance

(1) Tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna, která podléhá dohledu ve skupině, předkládá České národní bance grafické znázornění struktury skupiny, jejíž je součástí, z hlediska vlastnického uspořádání a struktury skupiny, jejíž je součástí, a z hlediska řízení, a to vždy s vyznačením osob, které jsou zahrnuty do upravené míry solventnosti. Informace podle věty první jsou předkládány vždy podle stavu k 1. lednu do 31. ledna příslušného kalendářního roku, v elektronické podobě na adresu České národní banky zveřejněné ve Věstníku České národní banky nebo prostřednictvím datové schránky2) České národní banky. O změnách, které nastaly oproti stavu, o němž byla Česká národní banka informována, včetně grafického znázornění nové struktury skupiny, tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděla.

(2) Pokud Česká národní banka upustí od požadavku na vykazování upravené míry solventnosti podle § 88 odst. 2 zákona o pojišťovnictví, tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna do grafického znázornění podle odstavce 1 zahrnuje pouze tu část skupiny, v jejímž čele je osoba, u které nebylo od požadavku na vykazování upravené míry solventnosti podle § 88 odst. 2 zákona o pojišťovnictví upuštěno.

(3) Dokumenty uvedené v § 85 odst. 2 písm. a) a b) zákona o pojišťovnictví tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího státu, tuzemská zajišťovna nebo zajišťovna z třetího státu předkládá České národní bance elektronicky ve formátu, který bude společně s adresou zveřejněn ve Věstníku České národní banky. Pokud velikost datové zprávy neumožňuje zasílání tímto způsobem, zašle ji na pevném nosiči dat na adresu sídla České národní banky.

(4) K výkazu POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny pro účely dohledu“ tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího státu, tuzemská zajišťovna nebo zajišťovna z třetího státu předkládá ročně další informace uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky obsahující: 

1.  run-off analýzu rezervy na pojistná plnění pro neživotní pojištění v termínu do 60 kalendářních dnů po skončení sledovaného období; run-off analýza rezervy na pojistná plnění pro neživotní pojištění se předkládá pouze v případě provozování pojištění podle jednoho nebo více pojistných odvětví uvedených v části B bodech 3 až 18 přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví,
 2.  data o vývoji vzniklých škod za neživotní pojištění v termínu do 60 kalendářních dnů po skončení sledovaného období; data o vývoji vzniklých škod za neživotní pojištění se předkládají pouze v případě provozování pojištění podle jednoho nebo více pojistných odvětví uvedených v části B bodech 3 až 18 přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví.

(5) K výkazu POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny“ tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího státu, tuzemská zajišťovna nebo zajišťovna z třetího státu předkládá čtvrtletně další informace podle přílohy č. 2 této vyhlášky, a to výkaz zisku a ztráty podle produktových skupin, v termínu do 45 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí.

(6) Tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího státu, tuzemská zajišťovna nebo zajišťovna z třetího státu předkládá ročně „Přehled zajistného programu“ uvedený v příloze č. 2 této vyhlášky v termínu do 31. března. Obsahem jsou informace o uzavřených zajistných smlouvách platných k datu předložení tohoto přehledu.

(7) Další informace k výkazům uvedené v odstavcích 4, 5 a 6 jsou České národní bance předkládány tuzemskou pojišťovnou, tuzemskou zajišťovnou, pojišťovnou z třetího státu nebo zajišťovnou z třetího státu v elektronické podobě na adresu České národní banky, zveřejněné ve Věstníku České národní banky nebo prostřednictvím datové schránky2) České národní banky.

§ 10
Zahájení a ukončení sestavování a předkládání výkazů

(1) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna, pojišťovna z třetího státu nebo zajišťovna z třetího státu sestavuje a předkládá výkazy a další informace podle této vyhlášky ode dne zápisu do obchodního rejstříku. Pojišťovna z jiného členského státu sestavuje a předkládá výkazy podle této vyhlášky okamžikem zahájení pojišťovací nebo zajišťovací činnosti na území České republiky.

(2) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna, pojišťovna z třetího státu nebo zajišťovna z třetího státu sestavuje a předkládá výkazy a další informace podle této vyhlášky do dne nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o odnětí povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti. Pojišťovna z jiného členského státu sestavuje a předkládá výkazy podle této vyhlášky do dne ukončení pojišťovací nebo zajišťovací činnosti na území České republiky.

§ 11
Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Výkazy uvedené v § 3 až 7 jsou předkládány České národní bance v elektronické podobě, ve formě datových zpráv a ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím

a)   programové aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b)   vlastní programové aplikace vykazujícího subjektu umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo
c)   vlastní programové aplikace vykazujícího subjektu používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím programových aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) opatří vykazující subjekt uznávaným elektronickým podpisem3) kontaktní osoby.

(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím programové aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) opatří vykazující subjekt zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.

§ 12
Opravy a změny ve výkazech

(1) Je-li po předložení výkazů České národní bance zjištěna chyba nebo provedena změna v údajích následně po termínu pro předložení výkazu České národní bance, bude výkaz s upravenými údaji předložen České národní bance opětovně bez zbytečného odkladu. Pokud oprava ovlivní údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího státu, tuzemská zajišťovna, zajišťovna z třetího státu, pojišťovna z jiného členského státu též všechny tyto navazující výkazy.

(2) Pokud dojde ve výkazu sestaveném k poslednímu dni kalendářního roku ke změně vykazovaného údaje na základě ověření účetní závěrky auditorem, bude výkaz předložen opětovně s opravenými údaji, nejpozději do 15 dnů po auditu účetní závěrky. Pokud oprava ovlivní údaje v jiném výkazu nebo výkazech k dalším časovým obdobím, bude předložen tento výkaz nově s upravenými údaji včetně všech dalších navazujících výkazů.

(3) Opravené výkazy jsou předkládány ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 České národní bance způsobem stanoveným v § 11 společně s informací o obsahu a důvodu opravy.

§ 13
Zajištění organizačních předpokladů pro předávání dat výkazů

(1) Pokud jsou výkazy sestavovány a předávány České národní bance pomocí programové aplikace uvedené v § 11 odst. 1 písm. a) nebo c), určí tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího státu, tuzemská zajišťovna, zajišťovna z třetího státu nebo pojišťovna z jiného členského státu nejméně 2 kontaktní osoby a České národní bance k těmto osobám sdělí

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b)   adresu pracoviště, telefonní číslo, faxové číslo a adresu elektronické pošty této osoby,
c)   určení požadované role této osoby v programové aplikaci SDNS.

(2) Pojišťovna nebo zajišťovna uvedená v odstavci 1 sdělí České národní bance číslo kvalifikovaného certifikátu vydaného akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, na kterém je založen zaručený elektronický podpis užívaný kontaktní osobou podle § 11 odst. 2.

(3) Pojišťovna nebo zajišťovna uvedená v odstavci 1 bez zbytečného odkladu informuje Českou národní banku o změnách údajů uvedených v odstavcích 1 a 2.

(4) Pokud jsou výkazy vytvářeny a předávány České národní bance pomocí programové aplikace uvedené v § 11 odst. 1 písm. b), Česká národní banka na požádání vystaví certifikát určený k vytváření zabezpečovací značky uvedené v § 11 odst. 3.

§ 14
Přechodné ustanovení

V případě použití programové aplikace uvedené v § 11 odst. 1 písm. a) lze do 31. prosince 2010 datové zprávy opatřovat elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném Českou národní bankou.

§ 15
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 19 odst. 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 11 zákona č. 227/2008 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).

E-shop

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Tomáš Kajnar - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Podíl ve společnosti s ručením omezeným představuje významný institut právní úpravy této nejčastější formy obchodní korporace. Publikace rozebírá problematiku podílu na podkladě platné právní úpravy zasažené rekodifikací soukromého práva, upozorňuje na sporné otázky, které jsou s ...

Cena: 407 KčKOUPIT

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Praktický komentář

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Praktický komentář

Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Miloš Máca, Barbora Vráblová - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, nově upravuje podmínky pro získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb bez ohledu na to, zda je poskytuje stát, kraj, obec, ...

Cena: 1 365 KčKOUPIT

Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku

Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku

Michal Králík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace ve vybraných oblastech věcných práv, které zpracovává, překládá čtenáři shrnutí procesních a hmotněprávních aspektů opírající se o kompletní judikaturu Nejvyššího soudu, zejména jeho senátu specializovaného v rozhodovací činnosti na oblast věcných práv, zasazených do ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.