Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


428

VYHLÁŠKA

ze dne 1. prosince 2009

o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem

Český báňský úřad stanoví podle § 25 odst.1 k provedení § 11 odst. 4, § 13 odst. 4 a § 14 odst. 7 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

a) podrobnosti obsahu zprávy o celkovém vyhodnocení úložného místa a její náležitosti,
b) způsob výpočtu výše rezervy finančních prostředků na činnosti související s nakládáním s těžebním odpadem, časový průběh jejího vytváření a způsob jejího čerpání,
c) náležitosti a obsah havarijního plánu úložného místa a zásady prevence závažných nehod.

§ 2
Podrobnosti obsahu zprávy o celkovém vyhodnocení úložného místa a její náležitosti
(K § 11 odst. 4 zákona)

(1) Zpráva o celkovém vyhodnocení úložného místa (dále jen "zpráva") obsahuje písemné a grafické informace o výsledcích monitorování a o provozu úložného místa za celé sledované období od zahájení jeho provozu ke dni zpracování zprávy.

(2) Zpráva obsahuje tyto náležitosti

a) informaci o skutečnostech rozhodných pro zařazení úložného místa do příslušné kategorie podle § 4 zákona,
b) informaci o provozu úložného místa a souladu provozu se schváleným plánem pro nakládání s těžebním odpadem (dále jen "plán") podle § 5 zákona, včetně plnění jednotlivých podmínek z plánu,
c) informaci o plnění jednotlivých podmínek uvedených v povolení provozu úložného místa podle § 8 zákona,
d) stav výše rezerv finančních prostředků2), se stavem ke dni zpracování zprávy, doložený výpisem z vázaného účtu, včetně přehledu o její dosavadní tvorbě a čerpání od počátku tvorby této finanční rezervy,
e) přehled o událostech podle § 6 odst. 6 nebo § 10 odst. 6 a o postupu podle § 14 odst. 3 zákona,
f) informaci o způsobu zajištění monitorování v souladu s plánem, včetně mapy se zakreslenými monitorovacími místy,
g) informaci o výsledcích monitorování a kontrol směřujících k zajištění ochrany ovzduší, povrchových a podzemních vod a půdy,
h) informaci o druhu a rozsahu provedené sanace a rekultivace,
i) základní důlní mapu, mapu povrchu a minimálně jeden řez vedený úložným místem, vyhotovené a doplněné podle jiného právního předpisu3),
j) podpis odpovědné osoby podle § 7 odst. 3 zákona.

§ 3
Způsob výpočtu výše rezervy finančních prostředků na činnosti související s nakládáním s těžebním odpadem, časový průběh jejího vytváření a způsob jejího čerpání
(K § 13 odst. 4 zákona)

(1) Rezerva finančních prostředků podle § 13 zákona se vytváří na uzavírání, sanaci včetně rekultivace4) a monitorování úložného místa po ukončení jeho provozu, a to v souladu s povolením jeho provozu podle § 8 zákona a povolením ukončení jeho provozu podle § 10 zákona.

(2) Výpočet celkové výše a časový průběh tvorby a čerpání rezervy finančních prostředků podle odstavce 1 je zpracován tak, aby

a) byly splněny všechny povinnosti vyplývající ze zákona a z povolení provozu úložného místa a povolení ukončení jeho provozu, včetně požadavků týkajících se období po ukončení provozu do doby nabytí účinnosti rozhodnutí, že úložné místo se považuje za uzavřené,
b) ve stanovenou dobu určenou plánem a povolením provozu úložného místa byly k dispozici finanční prostředky na zvláštním vázaném účtu2) ve výši potřebných finančních rezerv pro sanaci a rekultivaci území dotčeného provozem úložného místa.

(3) Při výpočtu výše rezervy finančních prostředků se zohlední

a) pravděpodobný vliv úložného místa na životní prostředí a lidské zdraví, zejména pokud se týká kvality půdy, vod a přípustných hodnot vypouštěných znečišťujících látek5); přitom se zváží kategorie úložného místa, jeho stabilita, vlastnosti uloženého těžebního odpadu a budoucí využití uzavřeného úložného místa,
b) rozsah monitorování a rozsah případných technických opatření přijatých během provozu a po ukončení provozu, včetně sanace a rekultivace, případných opatření týkajících se obnovení biodiversity, omezení ekologické újmy, a to pro splnění požadavků uvedených v písmenu a),
c) časové rozložení pravděpodobných vlivů dle písmene a) a s nimi souvisejících opatření podle písmene b) k jejich zmírnění,
d) výše finančních nákladů potřebných na opatření podle písmene b), včetně monitorování, posouzené nestrannou, nezávislou a odborně způsobilou osobou6), která posoudí i možnost neplánovaného nebo předčasného uzavření úložného místa.

(4) Časový průběh výše roční tvorby rezervy finančních prostředků v jednotlivých letech provozu úložného místa se vypočítá podle vzorce uvedeného v příloze k této vyhlášce.

(5) Pro postup při čerpání rezervy finančních prostředků platí obdobně § 37a horního zákona.

§ 4
Náležitosti a obsah havarijního plánu
(K § 14 odst. 7 zákona)

Havarijní plán úložného místa kategorie I podle § 14 zákona obsahuje

a) opatření k potlačení a zvládnutí závažných nehod a jiných mimořádných událostí určených podle analýzy rizik provozu úložného místa tak, aby se omezilo zejména poškození lidského zdraví a životního prostředí,
b) opatření k ochraně lidského zdraví a životního prostředí před účinky závažných nehod a jiných mimořádných událostí,
c) rozsah informací o závažných nehodách a jiných mimořádných událostech a okruh fyzických a právnických osob a orgánů veřejné správy, kterým tyto informace v případě závažných nehod a jiných mimořádných událostí musí být nahlášeny,
d) zajištění sanace včetně rekultivace a odstranění následků po závažné nehodě.

§ 5
Zásady prevence závažných nehod
(K § 14 odst. 7 zákona)

Zásady prevence závažných nehod vycházejí z hodnocení rizik, která úložné místo pro lidské zdraví a pro životní prostředí představuje, a které provozovatel pro úložné místo musí mít zpracováno7). V rámci prevence provozovatel úložného místa posoudí systém hlášení závažných nehod a zajistí

a) provádění opatření nezbytných k ochraně lidského zdraví a životního prostředí před účinky závažných nehod a jiných mimořádných událostí na základě zpracovaných havarijních plánů,
b) poskytování nezbytných informací veřejnosti a příslušným útvarům nebo orgánům v dané oblasti.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Předseda:
Ing. Pěgřímek v. r.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES.
Rozhodnutí Komise 2009/335/ES ze dne 20. dubna 2009 o technických pokynech pro finanční záruku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu.
2) § 37a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3) Vyhláška č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 31 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využívání nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 168/1993 Sb. a zákona č. 157/2009 Sb.
5) Například zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
6) § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů.
7) Například § 14 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, § 4 odst. 2 a § 14 odst. 3 zákona č.  157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů.

E-shop

Data, daně digitálně aneb ajťákem i proti své vůli

Data, daně digitálně aneb ajťákem i proti své vůli

MVDr. Milan Vodička - Wolters Kluwer, a. s.

Jak podat přiznání, přehled na „sociálku“, přihlášku zdravotní pojišťovně, žalobu, žádost, odvolání...? K čemu je datová schránka? A co to vůbec je? Potřebuji email a elektronický podpis? Jak a kdy ho mám nebo musím použít? Co to jsou ty „portály“? Nemusíte být vůbec účetní, ekonom ...

Cena: 308 KčKOUPIT

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2017, 2. vydání

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2017, 2. vydání

Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D., Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D., JUDr. Hana Skalická, Ph.D., BA - Wolters Kluwer, a. s.

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná ...

Cena: 490 KčKOUPIT

DPH a účtování - přeprava, dovoz, vývoz, služby 2016, 7. vydání

DPH a účtování - přeprava, dovoz, vývoz, služby 2016, 7. vydání

JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. František Louša - GRADA Publishing, a. s.

V ojedinělé publikaci je souhrnně a přehledně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při přepravě zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.