Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 408/2009 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2009, částka 132, ze dne 25. 11. 2009

408

VYHLÁŠKA

ze dne 10. listopadu 2009

o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

§ 1
Členění a náležitosti regulačních výkazů

(1) Regulační výkazy se člení na výkazy

a)   aktiv a změn aktiv,
b)   souhrnu investičních akcí,
c)   aktiv a pasiv,
d)   výsledků hospodaření,
e)   nákladů,
f)   investičních výdajů,
g)   bilanční,
h)   technické,
i)   tarifních statistik,
j)   provozně technické,
k)   technické a kalkulačního vzorce ceny tepelné energie,
l)   pomocné.

(2) Seznam regulačních výkazů je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Regulační výkazy se pro jednotlivé licencované činnosti označují následujícím číslem:

a)   číslo 12 - distribuce elektřiny; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce,
b)   číslo 13 - přenos elektřiny; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce,
c)   číslo 22 - distribuce plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce,
d)   číslo 23 - přeprava plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce,
e)   číslo 25 - uskladňování plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce,
f)   číslo 31 - výroba tepelné energie; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č.  7 k této vyhlášce,
g)   číslo 32 - rozvod tepelné energie; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č.  7 k této vyhlášce.

(4) Držitel licence předkládá přílohu k regulačním výkazům v rozsahu přílohy č. 8 k této vyhlášce.

(5) Regulační výkazy se zpracovávají za uplynulý kalendářní rok „i - 2“, popřípadě za část kalendářního roku. Regulační výkazy se zpracovávají i jako plán na regulované roky „i - 1“ až „i + 3“, s výjimkou držitelů licence čísel 25, 31 a 32.

§ 2
Pravidla pro sestavování regulačních výkazů

(1) Sestavování regulačních výkazů provádí držitel licence na

a)   přenos elektřiny za přenos elektřiny, obchod se systémovými a podpůrnými službami, aukce na přeshraničních profilech (dále jen „aukce“), účast v mechanizmu kompenzace mezi provozovateli přenosových soustav, popřípadě další činnosti v rámci licence a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na přenos elektřiny podle energetického zákona,
b)   distribuci elektřiny za distribuci elektřiny a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na distribuci elektřiny podle energetického zákona,
c)   přepravu plynu za přepravu plynu v tranzitním systému, přepravu plynu ve vnitrostátním systému a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na přepravu plynu podle energetického zákona,
d)   distribuci plynu za distribuci plynu a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na distribuci plynu podle energetického zákona,
e)   uskladňování plynu za uskladňování plynu a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na uskladnění plynu podle energetického zákona,
f)   výrobu tepelné energie nebo na rozvod tepelné energie za činnosti výroba a rozvod tepelné energie.

(2) Držitel licence je povinen sestavovat regulační výkazy odděleně za každou z licencovaných činností, s výjimkou držitelů licence čísel 31 a 32.

§ 3
Výkazy aktiv a změn aktiv

(1) Ve výkazech aktiv a změn aktiv se vykazuje majetek držitele licence, skutečný aktivovaný majetek, skutečné odpisy a vyřazený majetek, plány aktivovaného majetku, odpisů, vyřazeného majetku a zůstatkových hodnot aktiv. Majetek držitele licence číslo 12 je vykazován podle napěťových úrovní a majetek držitele licence číslo 22 podle typů sítě tak, aby toto přiřazení objektivně vyjadřovalo skutečné využití majetku pro danou napěťovou úroveň nebo typ sítě.

(2) Výkazy aktiv a změn aktiv se označují písmenem A.

(3) Provozními aktivy se pro účely této vyhlášky rozumí dlouhodobý majetek nezbytný k zajištění příslušné licencované činnosti snížený o

a)   nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek,
b)   goodwill podle zákona o daních z příjmů1),
c)   poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek,
d)   nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,
e)   poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek,
f)   opravné položky k majetku,
g)   oceňovací rozdíl k nabytému majetku,
h)   dlouhodobý finanční majetek.

(4) Provozní aktiva jsou dále zvýšena o hodnotu předmětů pořízených formou finančního leasingu. Zařazení hodnoty předmětu pořízeného formou finančního leasingu musí být provedeno v souladu s Mezinárodními účetními standardy podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2).

(5) Ve výkazech aktiv a změn aktiv jsou vykazovány

a)   v účetní pořizovací hodnotě aktiva a aktivovaný majetek,
b)   v účetní zůstatkové hodnotě aktiva a vyřazený majetek,
c)   účetní odpisy.

§ 4
Výkazy souhrnu investičních akcí

(1) Ve výkazech souhrnu investičních akcí se vykazují aktivované investiční akce ve vykazovaném roce.

(2) Výkazy souhrnu investičních akcí se označují písmeny IA.

§ 5
Výkazy aktiv a pasiv

(1) Výkazy aktiv a pasiv zahrnují údaje o majetku a jiných aktivech, závazcích a jiných pasivech podle zákona o účetnictví. Držitel licence číslo 31 nebo 32 sestavuje výkaz samostatně za licencované činnosti výroba tepelné energie nebo rozvod tepelné energie a činnost výroba a rozvod tepelné energie, která není vykonávána na základě licence podle energetického zákona (dále jen „nelicencovaná činnost výroba a rozvod tepelné energie“), a souhrnně za veškeré činnosti držitele licence.

(2) Výkazy aktiv a pasiv se označují písmeny AP.

(3) Výkazy aktiv a pasiv obsahují provozní aktiva nezbytná k zajištění činností uvedených v odstavci 1, která jsou vykazována obdobně jako provozní aktiva podle § 3 odst. 3 a 5.

§ 6
Výkazy výsledků hospodaření

(1) Výkazy výsledků hospodaření obsahují výnosy a náklady držitele licence za jednotlivé činnosti podle § 1 odst. 3.

(2) Nepřímo přiřaditelné výnosy a náklady pro výkon činnosti souběžného držitele licence na distribuci elektřiny a licence na distribuci plynu se rozdělí na základě poměru hodnot přímo přiřaditelných nákladů licencovaných činností distribuce elektřiny a distribuce plynu z roku předcházejícího vykazovanému období.

(3) Výkazy výsledků hospodaření se označují písmeny HV.

(4) Výnosy držitele licence se pro účely této vyhlášky rozumí tržby za danou licencovanou činnost a ostatní výnosy plynoucí z dané licencované činnosti podle zákona o účetnictví.

(5) Povolenými náklady u držitelů licencí čísel 12, 13, 22, 23 a 25 se pro účely této vyhlášky rozumí náklady k zajištění dané licencované činnosti účtované podle jiného právního předpisu3) po odečtení nepovolených nákladů.

(6) Nepovolenými náklady u držitelů licencí čísel 12, 13, 22, 23 a 25 se pro účely této vyhlášky rozumí náklady, které nelze uznat za výdaje (náklady) k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zákona o daních z příjmů, finanční náklady, mimořádné náklady, časově rozlišené splátky finančního leasingu, daň z příjmu, náklady na tvorbu a čerpání rezerv, zůstatková hodnota dlouhodobého majetku a materiálu vyřazeného v důsledku prodeje, darování, mank a škod.

§ 7
Výkazy nákladů

(1) Výkazy nákladů obsahují povolené náklady na výkon licencovaných činností, a to v členění podle typu činností a typů technologie u přenosu elektřiny, podle jednotlivých napěťových úrovní a typů technologie u distribuce elektřiny, podle typu přepravy u přepravy plynu, podle typů sítě a typů technologie u distribuce plynu.

(2) Nepřímo přiřaditelné náklady pro výkon činnosti souběžného držitele licence na distribuci elektřiny a licence na distribuci plynu se rozdělí na základě poměru hodnot přímo přiřaditelných nákladů licencovaných činností distribuce elektřiny a distribuce plynu z roku předcházejícího vykazovanému období.

(3) Výkazy nákladů se označují písmenem N.

§ 8
Výkazy investičních výdajů

(1) Za investiční výdaje se považují výdaje související s pořízením provozních aktiv k zajištění dané licencované činnosti.

(2) Ve výkazech investičních výdajů se vykazují skutečné investiční výdaje a související technické údaje a dále plánované investiční výdaje držitele licence. Investiční výdaje jsou vedeny ve členění na obnovu a rozvoj ve vykazovaném roce a v následujících 2 letech.

(3) Výkazy investičních výdajů se označují písmenem I.

§ 9
Výkazy bilanční

(1) V bilančních výkazech se vykazuje bilance množství energií v členění na část zdrojů a část spotřeby pro danou část elektrizační soustavy, na jejíž provozování bylo vydáno rozhodnutí o udělení licence číslo 12 nebo 13. Bilanční výkazy dále zahrnují maxima výkonů na rozhraní různých částí elektrizační soustavy, provozovaných odlišnými držiteli licence.

(2) V bilančních výkazech držitel licence číslo 22 vykazuje bilance množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy v členění podle typů sítě.

(3) Bilanční výkazy se označují písmenem B.

§ 10
Výkazy technické

(1) V technických výkazech držitel licence číslo 12 nebo 13 vykazuje

a)   údaje související s podporou zdrojů podle jiných právních předpisů3),
b)   údaje o podpůrných a systémových službách souvisejících se zajištěním stability provozu elektrizační soustavy.

(2) V technických výkazech držitel licence čísel 22 a 23 vykazuje

a)   počty jednotlivých typů měřicích zařízení podle odběrných pásem a náklady na měření podle druhů měřicích zařízení,
b)   náklady na odečítání měřicích zařízení podle periodicity odečítání a počty odečítaných měřicích zařízení v jednotlivých odběrných pásmech podle periodicity odečtů,
c)   údaje o denní rezervované pevné kapacitě na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy,
d)   údaje o využití služby flexibility k vyrovnávání přepravní soustavy,
e)   údaje pro stanovení ceny za přepravu a distribuci plynu.

(3) Technické výkazy se označují písmenem D.

§ 11
Výkazy tarifních statistik

(1) Ve výkazech tarifních statistik držitel licence číslo 12 vykazuje

a)   pro odběr z napěťové hladiny velmi vysokého napětí a vysokého napětí údaje o rezervaci kapacity a spotřebě elektřiny zákazníků včetně tržeb držitele licence za danou licencovanou činnost,
b)   pro odběr z napěťové hladiny nízkého napětí údaje o rezervovaném příkonu a spotřebě elektřiny zákazníků včetně tržeb držitele licence za danou licencovanou činnost.

(2) Ve výkazech tarifních statistik držitel licence číslo 22 vykazuje údaje o

a)   distribuovaném množství plynu podle odběrných pásem,
b)   denním maximu a počtu odběrných míst podle odběrných pásem,
c)   výši tržeb za stálou a za variabilní složku ceny distribuce včetně ceny přepravy do domácího bodu podle jednotlivých odběrných pásem,
d)   výši tržeb za služby poskytované operátorem trhu,
e)   nákupu distribuce regionálními distribučními společnostmi od jiných regionálních distribučních společností,
f)   množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy z výroben plynu a ze zahraničí přeshraničními plynovody včetně denního maxima.

(3) Výkazy tarifních statistik se označují písmenem T.

§ 12
Výkazy provozně technické

(1) V provozně technických výkazech držitel licence čísel 12 a 13 vykazuje údaje o provozu jednotlivých částí elektrizační soustavy.

(2) V provozně technických výkazech se vykazují následující kategorie údajů:

a)   údaje o jednotlivých zařízeních, provozních událostech a hodnocení provozu elektrizační soustavy,
b)   údaje pro sestavení bilance elektřiny elektrizační soustavy,
c)   údaje pro sestavení bilancí výkonu.

(3) Provozně technické výkazy se označují písmeny ERÚ.

§ 13
Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie

(1) Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie vyplňuje držitel licence číslo 31 nebo 32. Údaje za příslušnou licencovanou činnost a za nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie uvede držitel licence samostatně pro každou cenovou lokalitu.

(2) V technickém výkaze a kalkulačním vzorci ceny tepelné energie se vykazují následující kategorie údajů:

a)   bilance výroby,
b)   bilance rozvodu,
c)   přehled zdrojů v cenové lokalitě,
d)   údaje o domovních kotelnách,
e)   výsledná kalkulace ceny tepelné energie,
f)   spotřeba paliva,
g)   počet odběratelů a odběrných míst,
h)   nákup tepelné energie od jiných dodavatelů.

(3) Ekonomicky oprávněné náklady, vnitropodnikové výnosy a tržby vede držitel licence souhrnně za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie a za nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie.

(4) Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie se označuje písmeny DK.

§ 14
Způsob předkládání regulačních výkazů

(1) Regulační výkazy předkládá držitel licence v termínech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Forma a způsob předkládání regulačních výkazů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Držitel licence, který nevede účetnictví v plném rozsahu podle zákona o účetnictví, nepředkládá regulační výkazy podle odstavce 1, s výjimkou držitele licence číslo 31 nebo 32.

§ 15
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 404/2005 Sb., o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů, se zrušuje.

§ 16
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2009.

Předseda:
Ing. Fiřt v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 23 odst. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
2)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o používání Mezinárodních účetních standardů.
3)   Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 281/2009 Sb.
§ 32 odst. 3 energetického zákona.

E-shop

Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče

Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče

Antonín Valuš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se podrobně zabývá vztahem mezi lékařem a pacientem z hlediska jejich vzájemných práv a povinností při poskytování zdravotní péče a zejména následky, které přináší jejich porušení. Text vychází z ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Michal Vrajík - Anag, spol. s r. o.

Po dlouhé době přichází na trh samostatná publikace k problematice skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů, kterou autoři pojímají komplexně – jsou v ní vyloženy všechny způsoby ...

Cena: 409 KčKOUPIT

Nesporná řízení II

Nesporná řízení II

Karel Svoboda - C. H. Beck

Druhý díl monografie se zabývá výkladem řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (§ 466 až 491 ZŘS) a normami upravujícími předběžné opatření ve věcech ochrany před domácím násilím (§ 400 až 414 ZŘS) a předběžné opatření o prozatímní úpravě poměrů dítěte (§ 452 až 465 ZŘS). Kniha se ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.