Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 375/2009 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2009, částka 122, ze dne 4. 11. 2009
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

375

VYHLÁŠKA

ze dne 23. října 2009

o předkládání informací platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a institucemi elektronických peněz České národní bance

Česká národní banka stanoví podle § 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen „zákon“) k provedení § 27 odst. 2 a § 50 odst. 2 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a institucemi elektronických peněz (dále jen „vykazující subjekt“) České národní bance.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   výkazem strukturovaný soubor údajů, které mají věcné a formální vazby, a
b)   datovým souborem seskupení údajů výkazu s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek.

§ 3
Výkazy platební instituce
(K § 27 odst. 2 zákona)

Platební instituce sestavuje k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 30 kalendářních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:

a)   PLT(ČNB) 15-04 „Rozvaha platební instituce“,
b)   PLT(ČNB) 25-04 „Výkaz zisku a ztráty platební instituce“,
c)   PLT(ČNB) 30-04 „Hlášení o kapitálu“,
d)   PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí“ a
e)   PLT(ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře“.

§ 4
Výkazy poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
(K § 44 odst. 1 zákona)

Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu sestavuje k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 30 kalendářních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí“.

§ 5
Výkazy instituce elektronických peněz
(K § 50 odst. 2 zákona)

Instituce elektronických peněz sestavuje k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 30 kalendářních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:

a)   PLT(ČNB) 10-04 „Rozvaha instituce elektronických peněz“,
b)   PLT(ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty instituce elektronických peněz“,
c)   PLT(ČNB) 30-04 „Hlášení o kapitálu“,
d)   PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí“ a
e)   PLT(ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře“.

§ 6
Společná ustanovení pro sestavování výkazů

(1) Obsah výkazů je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Výkazy sestavované ke konci čtvrtého kalendářního čtvrtletí předkládá vykazující subjekt do 10. února následujícího roku.

(3) Vykazující subjekt postupuje při sestavování výkazů v souladu s právními předpisy upravujícími vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky1) nebo s mezinárodními účetními standardy upravenými právem Evropských společenství2).

(4) Vykazující subjekt přepočítává údaje vyjádřené v cizí měně na údaje vyjádřené v české měně kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni sestavení výkazu, případně postupuje podle jiného právního předpisu upravujícího účetnictví podnikatelů účtujících v soustavě podvojného účetnictví3). V případě údajů v hlášeních k plnění pravidel výkonu činnosti mohou vykazující subjekty použít v souladu s právním předpisem upravujícím pravidla obezřetného podnikání4) kurzy vyhlášené Evropskou centrální bankou.

(5) Vykazující subjekt oceňuje aktiva a pasiva podle stavu ke dni sestavení výkazu.

§ 7
Předkládání informací pro zápis do seznamů poboček a obchodních zástupců
(K § 27 odst. 2 zákona)

(1) Pokud platební instituce poskytuje platební služby prostřednictvím pobočky nebo obchodního zástupce, předkládá informace potřebné pro zápis do seznamu těchto poboček nebo obchodních zástupců České národní bance v elektronické podobě ve formě datové zprávy5). Česká národní banka uveřejňuje strukturu a způsob vypracování datové zprávy způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Obsah požadovaných informací pro zápis do seznamů podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Informace se předkládají ke dni vzniku nebo ke dni zániku skutečnosti zaznamenávané do seznamu poboček nebo obchodních zástupců nebo ke dni, ve kterém nastala změna této skutečnosti, a to společně s oznámením podle vyhlášky upravující výkon činnosti platební instituce6).

§ 8
Zahájení a ukončení předkládání výkazů a informací

(1) Platební instituce a instituce elektronických peněz předkládají výkazy podle této vyhlášky ode dne nabytí právní moci povolení k činnosti platební instituce nebo povolení k činnosti instituce elektronických peněz. Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu předkládá výkaz podle této vyhlášky ode dne vydání osvědčení o zápisu do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu.

(2) Platební instituce a instituce elektronických peněz předkládají výkazy podle této vyhlášky do dne nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o odnětí povolení k činnosti platební instituce nebo instituce elektronických peněz. Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu předkládá výkaz podle této vyhlášky do dne výmazu z registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu.

§ 9
Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Vykazující subjekt zasílá České národní bance výkazy podle § 3 až 5 v elektronické podobě, ve formě datových zpráv5) a ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím

a)   aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b)   vlastní aplikace vykazujícího subjektu umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo
c)   vlastní aplikace vykazujícího subjektu používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) opatří vykazující subjekt zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu7).

(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) opatří vykazující subjekt zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.

§ 10
Opravy a změny ve výkazech

(1) Je-li po předložení výkazů České národní bance zjištěna chyba nebo provedena změna v údajích výkazu, vykazující subjekt předloží výkaz s upravenými údaji České národní bance opětovně bez zbytečného odkladu. Pokud oprava ovlivní údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující subjekt též všechny tyto navazující výkazy.

(2) Pokud dojde ve výkazu sestaveném k poslednímu dni kalendářního roku ke změně vykazovaného údaje na základě ověření účetní závěrky auditorem, vykazující subjekt předloží výkaz opětovně s opravenými údaji, nejpozději do 15 dnů po auditu účetní závěrky. Pokud oprava ovlivní údaje v jiném výkazu nebo výkazech k dalším časovým obdobím, opraví vykazující subjekt též všechny tyto navazující výkazy.

(3) Opravené výkazy vykazující subjekt předloží ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 České národní bance způsobem stanoveným v § 9 společně s informací o obsahu a důvodu opravy.

§ 11
Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů

(1) Vykazující subjekt, který sestavuje a předkládá výkazy České národní bance pomocí aplikace uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí České národní bance

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, která jménem vykazujícího subjektu předkládá výkazy České národní bance,
b)   dále zejména adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty této osoby a
c)   číslo kvalifikovaného certifikátu vydaného akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb určeného k elektronickému podepisování podle § 9 odst. 2 této osoby.

(2) Vykazující subjekt sdělí České národní bance každou změnu údajů podle odstavce 1.

§ 12
Přechodná ustanovení

Vykazující subjekty předloží výkazy podle § 3 až 5 této vyhlášky poprvé za první kalendářní čtvrtletí roku 2010.

§ 13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.
3)   § 60 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
4)   § 53 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
5)   § 2 písm. d) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č.  440/2004 Sb.
6)   § 51 a 53 vyhlášky č. 374/2009 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu.
7)   § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M., MPA - Wolters Kluwer, a. s.

Tento svazek řada přehledů judikatury zahrnuje dosud nezmapovanou oblast rozhodnutí soudů týkající se rozhodčího řízení a rozhodčích soudů, které jsou stále častěji vyhledávány stranami při řešení sporů. Vybraná rozhodnutí převážně Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, vrchních a ...

Cena: 462 KčKOUPIT

Pracovnělékařské služby, 3. doplněné vydání

Pracovnělékařské služby, 3. doplněné vydání

JUDr. Bořívoj Šubrt, prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. - Anag, spol. s r. o.

Publikace zpracovává v současné době velmi aktuální téma. Právní úprava pracovnělékařských služeb v zákoně o specifických zdravotních službách a v prováděcí vyhlášce, která nabyla účinnosti od začátku dubna 2013, je významnou novelou zákona o specifických zdravotních službách s ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017. 17. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017. 17. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

17. aktualizované vydání Obsahem publikace Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017 je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.